بتن مقاوم در برابر رادیو اکتیو بخش دوم

در

بتن های مقاوم در برابر رادیو اکتیو

در بخش اول مقاله  بتن مقاوم در برابر رادیو اکتیو  خواندیم

بتن سرپانتین مبتنی بر سنگدانه

اثر درجه حرارت بالا بر مقاومت فشاری باقی مانده بتن سرپانتین و بتن انی كلسیت (ophicalcite) توسط محققان بررسی شده است. چگالی خشک مخلوط بتن سرپانتین kg / m3 2085 و مقاومت فشاری 28 روزه آن 19.3 مگاپاسکال بود. قطر نمونه های آزمون استوانه ای 20 سانتیمتر و طول آنها 10 سانتی متر بود. نمونه ها به مدت 7 هفته در آب 20 درجه سانتی گراد عمل آوری شدند، به مدت چندین هفته (به طور مثال، 83-92 هفته) در معرض هوا خشک شدند و سپس به مدت 30 دقیقه در دمای 100 ، 200 ، و یا 600 درجه سانتی گراد قرار گرفتند. بخشی از نمونه ها بلافاصله از اُون خارج و تست شدند و بخش دیگر قبل از تست خنک شدند تا به دمای اتاق برسند.

اثرات درجه حرارت بالا بر خواص بتن های شات آهن، لیمونیت، مگنتیت و بتن فرو فسفر (ferrophosphorous )و نیز ترکیبات این سنگدانه ها در رابطه با راکتور N-تولید واقع در هنفورد، واشنگتن بررسی شده است. بتن ریزی به روش های معمول و همچنین با استفاده از روش سنگدانه از پیش قرار گرفته انجام گرفت. جدول 2 اثر دمای بالا بر خواص برگزیده بتن سرپانتین- آهن که در آن سنگ دانه ها از پیش قرار گرفته اند را نشان می دهد. اثرات درجه حرارت بالا بر روی خواص مکانیکی و فیزیکی بتن سنگدانه مگنتیت- سرپانتین در جدول 3 ارائه شده است. مگنتیت به عنوان سنگ دانه درشت و سرپانتین به عنوان سنگ دانه ریز استفاده شده است. سرپانتین تقریبا 46٪ از وزن کل دانه ها را به خود اختصاص می داد. نوع دوم سیمان پرتلند در مخلوط مورد استفاده قرار گرفت و با ابزارهای متداول جایگذاری شد. استفاده از 20 چرخه حرارتی از 40 تا 200 درجه به 40 درجه سانتی گراد مقاومت فشاری را تا 11٪، کاهش داد و اگر درجه حرارت چرخه تا 350 درجه سانتی گراد افزایش می یافت، میزان کاهش به 21٪ می رسید. کاهش نتایج مدول گسیختگی برای دو سناریوی چرخه به ترتیب 30٪ و 77٪ بود.

مدول استاتیک الاستیسیته پس از 20 چرخه حرارتی از 40 تا 200 درجه به 40 درجه سانتی گراد تا 36%کاهش یافت. مقاومت فشاری باقی مانده نمونه مکعبی که به مدت دو هفته قبل از گرم شدن تا دمای 300 درجه در آب خیسانده شدند کمتر از نتایج به دست آمده برای نمونه هایی بود که قبل از گرم شدن در آب خیسانده نشدند و نیز نمونه های خشک نشان می دهد که مقاومت فشاری در حرارت 350 درجه 98 درصد یا بیشتر است.

بتن مبتنی بر سنگدانه لیمونیت

نسبت های مقاومت فشاری برای بتن لیمونیت 100 میلی مترمکعبی که در دمای بالا آزمایش شد، پس از قرارگیری 3 تا 7 ساعته در دمای 100، 150 و 200 درجه، به ترتیب 94، 88، و 85 درصد مقاومت مرجع در دمای اتاق گزارش شده است .

جدول 2. اثر دما بر خواص بتن سرپانتین- آهن

ویژگی

مقدار

 

 

 (%)*“' نسبت باقی مانده

 

 

 

at

90 days1*'

23 °C 28 daysM

23 °C 90 days''’’

85 °C(''1

140 “C"'1

200 °C(,'>

350 °CW>

 (g cm-3) چگالی

3.53

100

100

96

-

96

95

(10~‘ °C ') ضریب انبساط گرمایی

8.66

102

100

109

-

119

127

(15 X 30 cm) سلیندرها   ،(MPa) مقاومت فشاری

25.1

79

100

_

92

-

_

 (15 x 15 x 15 cm) مکعب های اصلاح شده

29.3

100

 

 

82

31.2

85

100

53

-

139

-

(MPa) مدول گسیختگی

29.9

-

100

-

-

-

122

 

3.4

89

100

48

-

29

-

 (GPa) مدول الاستیسیته

3.6

-

100

-

-

-

11

استاتیک

27.5

90

100

-

60

44

دینامیک

32.2

-

100

-

-

-

27

 (MPa) استحکام پیوند

37.2

-

100

44

-

42

-

 

6.2

91

100

-

-

17

-

*'1 (%)تغییر طول

6.5

-

100

-

-

-

3

 

 

 

+0.011

+0.009

+0.011

-0.036

-0.049

-0.021

 (аمقدار مشخصه بتن به صورت درصد پس از 28 روز عمل آوری با آب و 62 روزعمل آوری با هوا در دمای اتاق، به عنوان مثال بعد از 90 روز.

(б)  28روز مرطوب و 62 روز در هوای آزمایشگاهی.

'(c) عمل آوری مرطوب مرطوب به مدت 28 روز

(d) همانند (b) و سپس قرارگیری در معرض حرارت به مدت دو هفته در دمای مزبور قبل از تست پس از خنک شدن تا رسیدن به دمای اتاق

(e) در دمای اتاق پس از عملیات حرارتی.

جدول 3

ویژگی

مقدار

 

 

 (%)('1' نسبت باقیمانده

 

 

 

90 days((,)

23 °G 28 days*''»

23 *C 90 days(i,)

85 °CW>

140 °C(rf)

200 °CW>

350 °CM)

 (g cm"1) چگالی

3.05

100

100

95

94

94

95

 (10~6 °C-1) ضریب انبساط گرمایی

-

-

-

-

-

-

-

 (15 X 30 cm) سلیندرها   ،(MPa) مقاومت فشاری

39.7

84

100

99

94

89

72

 (15 x 15 x 15 cm) مکعب های اصلاح شده

36.1

89

100

109

113

116

98

(MPa) مدول گسیختگی

5.3

87

100

110

97

90

61

(GPa) مدول الاستیسیته استاتیک

34.2

100

100

85

65

57

43

دینامیک

39.0

95

100

80

63

54

35

 (MPa) استحکام پیوند

3.2

87

100

67

61

28

11

(%)تغییر طول

+0.007

+0.005

+0.007

-0.041

-0.065

-0.073

-0.149

(а) مقدار مشخصه بتن به صورت درصد پس از 28 روز عمل آوری با آب و 62 روزعمل آوری با هوا در دمای اتاق، به عنوان مثال بعد از 90 روز.

(б)  28روز مرطوب و 62 روز در هوای آزمایشگاهی.

'(c) عمل آوری مرطوب مرطوب به مدت 28 روز

(d) همانند (b) و سپس قرارگیری در معرض حرارت به مدت دو هفته در دمای مزبور قبل از تست پس از خنک شدن تا رسیدن به دمای اتاق

(e) در دمای اتاق پس از عملیات حرارتی.
ادامه دارد..........

نظرات

در ادامه بخوانید...

بتن مقاوم در برابر رادیواکتیو

در


بتن سیمان پرتلند بسیاری از ویژگی های فیزیکی حفاظ ایده آل تابش را در برمی گیرد. این بتن یک ماده چند فازی است که از ذرات سنگدانه های موجود در ماتریس خمیر سیمان پرتلند تشکیل می شود. اشعه گاما توسط سنگدانه های دارای چگالی بالا جذب می شود و نوترونها توسط اتمهای هیدروژن موجود در خمیر سیمان تضعیف می گردند. حفاظ بتنی در معرض دو منبع گرما قرار می گیرد: گرمای انتقالی از قطعات داغ سیستم راکتور و حرارت داخلی ناشی از تضعیف نوترون ها و اشعه گاما. انرژی خاص از کند شدن نوترون های سریع و اشعه گاما که از هسته راکتور وارد حفاظ می شود در آنجا ذخیره شده و به صورت گرما آزاد می شود. مقدار کل حرارت تولید شده قابل توجه است. این حرارت احتمالا اثرات مخربی بر روی خواص فیزیکی، مکانیکی، و هسته ای بتن به همراه دارد. اگر چه عملکرد انواع مختلف بتن تحت تابش اشعه متفاوت است، اگر در معرض حرارت نسبتا زیاد گرم قرار گیرند همه آنها آب تبلور را از دست داده و تا حدودی ضعیف تر شده و در مقابل تضعیف نوترون تاثیر کمتری خواهند داشت. در مورد اثرات درجه حرارت بالا بر روی بتن پرتوگیر اطلاعاتی هر چند محدود وجود دارد.در زیر خلاصه ای از اثر قرار گیری در معرض دمای بالا بر خواص و اثر حفاظ ارائه می شود.

بتن سنگین وزن

در بتن های پرتو گیر(رادیواکتیو) معمول از سنگدانه های دارای وزن طبیعی استفاده می شود. با این حال، انواع خاص سنگ دانه ها برای بهبود خواص میرایی بتن یا کاهش ضخامت حفاظ بتن به کار می رود. به طور معمول، این امر مستلزم وجود دانه های سنگین وزن است.
در مقایسه با بتن هایی که دارای وزن نرمال kg / M3 2400 هستند، وزن بتن های سنگین وزن 2900 تا kg / m36100 است.
برای پرتو گیری بتن از انواع مختلف سیمان مانند سیمان پرتلند، سیمان دارای زاج بالا، سنگ گچ و سیمان آلومینا، سیمان منیزیم اکسی کلرید، سیمان منیزی، سیمان فسفات و سیمان اکسی اسید استفاده می شود. سیمان ویژه، مانند گچ و آلومینا برای افزایش میزان آب وابسته به پیوند شیمیایی به منظور تأمین هیدروژن اضافی محافظت از نوترون به کار می رود. جدول 1 نمونه هایی از خواص مکانیکی و فیزیکی موجود در پیشینه نظری را برای بتن های متشکل از سنگدانه های سنگین وزن نشان می دهد. تفاوت در خواص سنگ دانه های سنگین وزن از عواملی مانند نسبت و ماهیت مواد مورد استفاده در مخلوط و همچنین شرایط آزمایش ناشی می شود.
جدول 1. نمونه هایی از خواص مکانیکی و فیزیکی موجود در پیشینه نظری برای بتن های متشکل از سنگدانه های سنگین وزن

ویژگی

انواع بتن

Baryte

Serpentine

Limonite

Hematite

Ferrophosphous

Magnetite

Limonite-

iron

چگالی (g cm-3)

3.5-3.7

2.06-2.2

2.96

3.73-4.2

4.65

3.41-4.38

3.62-5.34

مقاومت فشاری

 (MPa)

24.8-42.2

13.1-15.8

40.4

16.2-89.3

30.4

19.2-41.8

38.4-78.0

مدول (GPa)

29.9-35.5

 

30.7

37.3-69.1

28.2

31.2-62.0

43.4-50.4

مقاومت کششی (MPa)

2.25-4.9

 

 

 

 

6.5

3.6-4.0

انبساط حرارتی

(10-6 °C-1)

18

~32

 

 

10.35

10.3

6.8-10.0

هدایت حرارتی

(W m-1 °C-1)

0.961­

1.621

0.8

 

 

2.914

 

2.7-3.5

گرمای ویژه

(cal g-1 °C-1)

0.123­

0.157

 

 

 

0.17

 

0.17-0.21

انتشار (m2 h-1)

0.002

 

 

 

0.003

 

0.32

منبع اولیه: M.F. کاپلان، بتن پرتوگیر، طراحی بتن و سری ساخت و ساز، لانگمن علمی و فنی، نیویورک، نیویورک، 1989.

در ادامه مقاله به مبحث بتن سرپانتین مبتنی بر سنگدانه پرداخته می شود.

نظرات

در ادامه بخوانید...