29 آذر 1397

الکسا یا alexa یک شرکت تحلیل ترافیک اینترنتی است. alexa وابسته به آمازون است
سئو

الکسا چیست؟

الکسا یا alexa یک شرکت تحلیل ترافیک اینترنتی است. alexa وابسته به آمازون است. الکسا در سال 1996 تاسیس شد. الکسا ترافیک اینترنت را تحلیل می کند و سایت ها را بر اساس ترافیک تحلیلی خود رتبه بندی می کند. تقریبا 30 میلیون سایت تحت نظر الکسا هستند.

7 مهر 1397

اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺌﻮي داﺧﻠﯽ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮآن
سئو

سئو و موتور جستجو بخش چهارم

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪف ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺌﻮﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎﯾﺖ، در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

5 مهر 1397

اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻣﮑﺎنِ ﺑﺎزدﯾﺪ رﺑﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد
سئو

سئو و موتور جستجو بخش سوم

رﺑﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻟﯿﻨﮑﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ روز در ﺣﺎل گشت زﻧﯽ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﯾﻠﻬﺎي HTML در ﯾﮏ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ (اﯾﻨﺪﮐﺲ) اﺳﺖ.

ﮔﻮﮔﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي آن ﭼﯿﺴﺖ؟
سئو

مقاله کاربردی درباره سئو و موتور جستجو بخش اول

ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﺑﺮآن دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ در زﻣﯿﻨﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺧﻮد ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﭼﻪ راﻫﮑﺎري را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.

در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﭼﻨﺪ راﻫﮑﺎر ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﻮﮔﺮ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ
سئو

سئو و موتور جستجو بخش دوم

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ ﻋﺪم ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﺰﻧﺪه ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ راﻫﮑﺎري در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

8 اردیبهشت 1397

اگر سایت شما توسط گوگل لیست نشده است یعنی بازدیدکننده ای از طرف بزرگترین موتور جستجوی دنیا دریافت نخواهید کرد. این برای سایت و تجارت شما بد خواهد بود
سئو

معرفی سایت به گوگل

اگر سایت شما توسط گوگل لیست نشده است یعنی بازدیدکننده ای از طرف بزرگترین موتور جستجوی دنیا دریافت نخواهید کرد. این برای سایت و تجارت شما بد خواهد بود

با رعایت حداقل های SEO مطمئن شوید به حق خود از نتایج گوگل می رسید. عدم رعایت این موارد در SEO باعث شکست شما خواهد شد.
سئو

حداقل های SEO

با رعایت حداقل های SEO مطمئن شوید به حق خود از نتایج گوگل می رسید. عدم رعایت این موارد در SEO باعث شکست شما خواهد شد.

www یا World Wide Web چه ارتباطی با SEO دارد؟ آیا www جزوی از دامنه است؟
سئو

ارتباط www با SEO

www یا World Wide Web چه ارتباطی با SEO دارد؟ آیا www جزوی از دامنه است؟

4 اردیبهشت 1395

سئو

سئو مقدماتی: آموزش سئو برای مبتدیان، بهینه سازی نتایج در موتور جستجو

اگر تابحال در مورد سئو چیزی نشنیده اید حتما مقاله ویکیپدیا یا ترجمه آن (سئو چیست؟) را مطالعه فرمایید. البته دانستن تعریف سئو seo کمک زیادی به پیاده سازی روش های بهینه سازی سایت ها برای بهتر دیده شدن در نتایج موتورهای جستجو نمی کند.