سئو و موتور جستجو بخش سوم

ﺑﺮاي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﯿﺎن اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎي ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ، ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻨﯽ سئو  در وﺑﺴﺎﯾﺘﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﻧﻘﺺ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺰوﻧﻪ سئو Yoast، از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ. ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺑﺴﺎﯾﺘﺘﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮي ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪ، ﺻﺮﻓﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻓﺰونه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻨﯽ ﺳﺌﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

رﺑﺎت ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﺮ

ﻫﺮ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮي (ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎﺳﺖ) ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﯾﮏ رﺑﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ (ﮐﺮاوﻟﺮ)، ﻓﻬﺮﺳﺖ (اﯾﻨﺪﮐﺲ) و ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﺳﺖ. وﻇﯿﻔﻪ رﺑﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﻟﯿﻨﮑﻬﺎﺳﺖ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺑﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﻟﯿﻨﮏ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎرا ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ، آن را ﺧﻮاﻧﺪه و در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

رﺑﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻟﯿﻨﮑﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ روز در ﺣﺎل گشت زﻧﯽ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﯾﻠﻬﺎي HTML در ﯾﮏ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ (اﯾﻨﺪﮐﺲ) اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻪ روز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت رﺑﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺨﻪ HTML ﺟﺪﯾﺪي از اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺣﺠﻤﯽ از داده در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل روز ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮد و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت وﺑﺴﺎﯾﺖ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ روز ﺷﻮﻧﺪ، رﺑﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ (ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮي) ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ سرک خواهد کشید.

در سیارک بخوانیم: مقاله کاربردی درباره سئو و موتور جستجو بخش اول

سئو و موتور جستجو بخش دوم 

 ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺎﯾﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟

اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻣﮑﺎنِ ﺑﺎزدﯾﺪ رﺑﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد. ﻣﯽﺗﻮان از ﺑﺎزدﯾﺪ رﺑﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮد و ﭼﻨﺪ روش ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﺎر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎزدﯾﺪ رﺑﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ از وﺑﺴﺎﯾﺘﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، و ﯾﺎ از ﺻﻔﺤﻪاي ﻣﺸﺨﺺ در وﺑﺴﺎﯾﺘﺘﺎن، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻌﺎدل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺑﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺳﺮاغ ﺳﺎﯾﺖ و ﯾﺎ آن ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺮود. در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر، ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺬﮐﻮر در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎي ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺸﺎن داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻋﺪم ﺑﺎزدﯾﺪ رﺑﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ از ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ )و ﯾﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪن ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻮﮔﻞ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

اﮔﺮ ﻓﺎﯾﻞ robots.txt ﺷﻤﺎ از ﺑﺎزدﯾﺪ رﺑﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ، ﮔﻮﮔﻞ وﺑﺴﺎﯾﺖ و ﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪاي ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ را در ﻟﯿﺴﺖ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ رﺑﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﻨﺪ، ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺗﯿﺘﺮ (ﻫﺪر) HTTP ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. اﯾﻦ ﺳﺮﺗﯿﺘﺮ HTTP ﯾﮏ ﮐﺪ وﺿﻌﯿﺖ دارد. اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪاي وﺟﻮد ﻧﺪارد (درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد)، در اﯾﻦ ﺻﻮرت رﺑﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را رﻫﺎ ﮐﺮده، بررسی نخواهد کرد.

اﮔﺮ ﻣﺘﺎﺗﮓ robots (اﯾﻦ ﻣﺘﺎﺗﮓ ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل دﺳﺘﻮراﺗﯽ روي رﺑﺎت ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ اﺳﺖ) از ﺛﺒﺖ ﺻﻔﺤﻪاي ﺑﺨﺼﻮص در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ، رﺑﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ آن ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ، اﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ آن در ﻓﻬﺮﺳﺖ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

در سیارک بخوانیم: چگونگی سنجش بهبود سئو 

ﭼﻘﺪر در ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﯽداﻧﯿﻢ؟

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺎﯾﺶ )ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ درراﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻟﯿﻨﮏ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ( از ﺳﻄﺤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻓﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺌﻮ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد در ﻓﻬﻢ درﺳﺖ ﮐﺎرﮐﺮد آن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﺳﺮكﮐﺸﯽ رﺑﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ (ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻋﻤﺪي ﻧﺒﺎﺷﺪ)، ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﭼﺎره اي ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید