سئو و موتور جستجو بخش چهارم

در

ﺳﺌﻮي داﺧﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪف ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺌﻮﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎﯾﺖ، در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺌﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ. ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺗﺄﯾﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺎﯾﺖ در اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪي ﻓﻬﺮﺳﺖ، ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ: ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ. در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﯿﺰ از اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺌﻮي داﺧﻠﯽ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮآن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺳﺌﻮي داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ

ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎرا ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ، ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺒﺎرتند از: ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﯾﺖ از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ (و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺪﮔﺬارﯾﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه)، ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺘﻨﯽ و ﺑﺼﺮي ﺳﺎﯾﺖ و ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪ (درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از وﺑﺴﺎﯾﺖ آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ، آﻧﺮا ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ) ﺑﻮدن آن. در ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردي ﭼﻮن: ﻟﯿﻨﮑﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺘﻬﺎي دﯾﮕﺮ، ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﺎرج از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد. اﮔﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﻤﺎ روي ﺳﺌﻮي ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﯿﻨﮑﻬﺎي ﺳﺎﯾﺘﻬﺎي دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؛ ﺣﺎل ﻫﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮑﻬﺎي درﯾﺎﻓﺘﯽ، ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪي ﮔﻮﮔﻞ، ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﯿﻨﮏﺳﺎزي ﻧﯿﺰ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﺬب ﻟﯿﻨﮑﻬﺎي ﺳﺎﯾﺘﻬﺎي دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.

در سیارک بخوانیم:  سئو و موتور جستجو بخش سوم 

اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺌﻮي داﺧﻠﯽ

ﺳﺌﻮي داﺧﻠﯽ از ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﮐﻪ روي آن دارﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ از ﺳﺌﻮي ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﯾﮏ وﺑﺴﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﺎﯾﺖ، ﮐﺎﻣﻼ در دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﻌﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ، ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻤﺎ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮي در اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮروي ﺳﺌﻮي داﺧﻠﯽ و ﺑﻬﺒﻮد آن، ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺌﻮي ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﻟﯿﻨﮏﺳﺎزي ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺎر ﻋﺎﻗﻼﻧﻪاي ﻧﯿﺴﺖ. ﻫﯿﭽﮑﺲ دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻟﯿﻨﮑﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺌﻮي داﺧﻠﯽ

در ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺌﻮي داﺧﻠﯽ، ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻪ رﮐﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 1. ﻧﺒﻮد ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻨﯽ

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺪﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﺑﺎزدﯾﺪ رﺑﺎتﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﮑﻨﯿﺪ. وردﭘﺮس ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺳﺌﻮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد و اﻓﺰوﻧﻪ راﯾﮕﺎن ﺳﺌﻮ Yoast ﻧﯿﺰ، ﺣﺘﯽ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، اﮐﺜﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺌﻮ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ از وردﭘﺮس و اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽاي درﺑﺎره ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

 1. ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﺎﻟﯽ

ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮان از ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ در ﺟﻮاب ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻫﺪﻓﺸﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺷﻤﺎ را ﻣﻠﺰم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ. ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎرا ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ روي ﺟﺎﯾﮕﺎه وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪي ﮔﻮﮔﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎوي ﻟﻐﺎت ﮐﻠﯿﺪي، آﻣﻮزﻧﺪه و ﺑﯽﺗﮑﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ.

 1. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮي

ﺳﻮﻣﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮي (user experience)  اﺳﺖ. ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺒﺎﯾﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﺎ ﺻﺮف ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن، ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮوﻧﺪ. ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد. وﺑﺴﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ، اﻣﺎ اوﻟﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮدن وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

نظرات

۱۳۹۷/۷/۱۳دوستان عزیز کسی می دونه مقالات کپی شده در سایت رو اگه حذف کنیم چه تاثیری روی رنک سایت می زاره

در ادامه بخوانید...

سئو مقدماتی: آموزش سئو برای مبتدیان، بهینه سازی نتایج در موتور جستجو

در

در این مقاله با موارد زیر آشنا خواهید شد

 1. سئو چیست؟ چرا سئو مهم است؟
 2. هدف گذاری کلمات کلیدی
 3. بهینه سازی صفحات
 4. معماری اطلاعات
 5. نحوه بازاریابی محتوی
 6. مشکلات متداول سئو
 7. روش بررسی نتایج

 

سئو چیست؟ چرا سئو مهم است؟

اگر تابحال در مورد سئو چیزی نشنیده اید و یا در مورد سئو آموزش ندیده اید، حتما مقاله ویکیپدیا یا ترجمه آن (سئو چیست؟) را مطالعه فرمایید. البته دانستن تعریف سئو seo کمک زیادی به پیاده سازی روش های بهینه سازی سایت ها برای بهتر دیده شدن در نتایج موتورهای جستجو نمی کند. برای شروع به پرسش های زیر توجه فرمایید.

 • چگونه وب سایت شخصی یا وب سایت شرکت را بهینه سازی کنیم؟
 • چقدر زمان برای سئو نیاز است؟
 • چگونه نصیحت های خوب، بد و خطرناک در مورد سئو را تفکیک کنیم؟

 

چرا به سئو اهمیت دهیم؟

تنها روش پیدا کردن هر چیزی در اینترنت استفاده از موتورهای جستجو است. این جستجو ها علاوه بر ایجاد ترافیک روی سایت شما، کاربرهایی با قصد و هدف مشخصی را به سایت شما هدایت خواهد کرد. شما می توانید با این هدف گذاری اقدام به فروش محصولات خود کنید. فرض کنید فروشنده یک نرم افزار هستید، یک تابلو تبلیغاتی اجاره کرده اید و تمامی افرادی که در محله هستند شما را می بینند(بدون توجه به اینکه علاقه ای به محصول نرم افزار شما داشته باشند)، در اینترنت هر شخصی از هر کجای دنیا ممکن است با جستجوی "محصول نرم افزار" به سایت شما برسد.

 

چقدر ترافیک از موتورهای جستجو به سایت شما خواهند آمد؟

توجه کنید که گوگل به تنهایی مسئول بیشترین جستجو در اینترنت است. طبق گزارش سایت comscore.com گوگل 64.5% جستجو ها را به خود اختصاص داده است.

 

نظرات

در ادامه بخوانید...

7 چیزی که نمیتوانید برای SEO در سال 2017 نادیده بگیرید

در

(سیارک) : SEO(سئو)، بهینه سازی موتور جستجو یکی از روشهایی است که در آن سایت شما در بالای موتورهای جستجو مثل گوگل، یاهو، و بینگ نشان داده میشود . شما میتوانید با بهبود ویژگی های داخلی و خارجی سایت بر اساس استانداردهای موتور جستجو، سایت خود را بهینه کنید.


این موتورهای جستجوی معروف صفحات، ویدئو، لیستهای محلی، و دیگر محتوای سایت را با اولویتهای بازدید کننده یا بیشتری جستجوی بازدید کننده رتبه بندی میکنند. در اینجا، در این مقاله، لیستی از قوانین سئو را معرفی میکنم که بازاریابان و ارائه دهندگان خدمات باید از آنها پیروی کنند تا موفق شوند.
1. محتوای منحصر به فرد
مهمترین ابزار SEOسئو محتوای منحصر به فرد و با کیفیت در کنار کلمات کلیدی است. محتوا باید اصل بوده و نباید ان را از سایتها و وبلاگهای دیگر کپی کرد. میتوانید از سایتهای دیگر ایده بگیرید و سپس مطلب را با کلمات خودتان بازنویسی کنید، اما با روشی مناسب و کلمات کلیدی مناسب. همیشه میزان منطقی بودن کلمات را هنگام نوشتن محتوا مدیریت کنید. روش استاندارد  استفاده از 3 الی 4 درصد تراکم منطقی است.
2. طول کلمات کلیدی
سالهاست که برای نوشتن محتوای سایت از کلمات کلیدی استفاده میشود. اما امروزه، استفاده از کلمات طولانی، یا عبارت و یا کلمات کلیدی طولانی یکی از روندهای معروف سئو هستند. برای رسیدن به بالاترین قابلیت دید در موتورهای جستجو، مالکان کسب و کار از محتوای منحصر به فرد و کلمات کلیدی غنی برای صفحات وب خود استفاده میکنند.
3. مشتریان را بر اساس مکان جغرافیایی هدف بندی کنید
علاوه بر کلمات کلیدی، SEO از مکان جغرافیایی خاص نیز استفاده میکند که یکی از آخرین روندها برای بهینه سازی موتور جستجو است. زیرا مردم امروزه از جستجوهای خاص و از مشخصات خاص مثل مکان جغرافیایی، موضوع و غیره استفاده میکنند.
نهایتا به مالکان تجاری کمک میکند تا محتوای وب خود را با این مشخصات بهینه کنند تا از رتبه بندی بالا در موتور جستجو مطمئن شوند. مشخص کردن مکان جغرافیایی کسب و کار و همچنین متا تگهای جغرافیایی روی وب سایت بسیار مهم است. با این کار میتوانید از بالا رفتن رتبه در موتور جستجو مطمئن شوید.
4. جستجوهای سفارشی را اصلاح کنید
این یک حقیقت است که بازدید کنندگان صفحات وب را بر اساس علایق، مطالبی که علاقه ندارند، و الگوهای رفتاری جستجو میکنند. همانند یک مالک کسب و کار، شما نیز ابتدا باید این جستجوی سفارشی و شخصی شده را مشخص کنید تا به رتبه بالایی در موتورهای جستجو برسید.
5. وبلاگ
وبلاگ یکی از روندهای اخیر سئو است که از آن برای بالا بردن رتبه جستجو در موتورهای جستجوی معروف استفاده میکنند. وبلاگ نویسی و نوشتن مقالات با کیفیت برای پلتفرمهای وبلاگی مثل وردپرس و بلاگر یکی از بهترین روشها برای بهبود قابلیت دید است. با کمک وبلاگ نویسی، میتوانید طیف وسیعی از خوانندگان را بدست آورید. یک نکته ی دیگر، که در روزهای اولیه ی بازاریابی مورد استفاده قرار میگیرد ایجاد بک لینک (لینک ارجاع) به وبسایتهای دیگر است تا بتوان به ترافیکی بزرگ رسید، اما امروزه سایتها آن را نادیده میگیرند.
6. کلمات تبلیغاتی گوگل
ابزار بعدی سئو استفاده از کلمات تبلیغاتی گوگل است. شما باید به سایت گوگول رفته و سپس کلمات تبلیغاتی (Adwords) گوگل را انتخاب کنید، سپس به ابزار کلمات کلیدی بروید. ابزار کلمات کلیدی به شما کمک میکند تا به اطلاعات دقیق کلمات کلیدی که بازدیدکنندگان تایپ میکنند دست پیدا کنید. استفاده از آن آسان است. وقتی چند کلمه ی کلیدی ساده نوشتید، لیست کاملی از کلمات کلیدی پیشنهادی و مورد استفاده توسط Adwords در اختیار شما قرار میگیرد. در عین حال، هنگام کار با روشهای سئو، ابزار جستجوی کلمه کلیدی گوگل برای رسیدن به ترافیک بالا برای سایت بسیار حیاتی است.
7. یکی از آخرین روندهای سئو، استفاده از فرهنگ لغت تجاری است.

طبق گفته ی متخصصان سئو، لینک دهی با فرهنگ لغتهای تجاری، به صورت محلی و جهانی، میتواند به افزایش قابلیت دید وبسایت شما مخصوصا در موتورهای جستجو کمک کند.
برای اینکه روشهای سئو را به بهترین شکل بکار بگیرید، بهتر است از ارائه دهندگان خدمات سئو کمک بگیرید و آنها را استخدام کنید تا در مورد آخرین روندها در صنعت و بهینه سازی سایت شما به شکلی که به رتبه ی بالایی در موتورهای جستجو برسد شما را راهنمایی کنند.

این پست را چگونه می‌بینید؟ برای شما مفید بود؟ لطفا با نوشتن کامنت در زیر ما را مطلع کنید.  (سیارک

ترجمه  itrans.ir

نظرات

در ادامه بخوانید...

بهبود رتبه الکسا

در

سایت های اینترنتی وابسته به بازدیدکننده هستند، اگر فروشگاه آنلاین، سایت های تفریحی یا هر مدل سایت دارید نیاز به بازدیدکننده خواهید داشت.

اگر به تازگی سایتی راه اندازی کردید باید سایت خود را به کاربران معرفی کنید، برای معرفی سایت می توانید از روش های زیر استفاده کنید.

- تبلیغات، راحت ترین راه معرفی سایت تبلیغات است، تبلیغات اینترنتی بسیار گران قیمت است. خلاف تصور در بیشتر مواقع بازخورد مناسبی ندارند و به میزانی که انتظار دارید یا شرکت یا سایت تبلیغ کننده تعریف می کند جالب نیست.

- جستجوی گوگل، موتورهای جستجوی زیادی وجود دارد ولی چرا گوگل؟ بیشتر ما اولین سایتی که باز می کنیم گوگل است، افراد خیلی کمی با bing یا yahoo جستجوی خود را شروع می کنند، موتورهای جستجوی قدیمی تر نیز با فارسی مشکل دارند و نتایج خوبی ارائه نمی دهند. استفاده از گوگل رایگان است ولی برای کسب نتایج بهتر نیاز به اصلاح seo سایت دارید. این کار ممکن است هزینه داشته باشد.

- فضای مجازی، تا چند سال قبل این روش وجود نداشت ولی درحال حاضر مهمترین گزینه برای دریافت بازدیدکننده است، شما می توانید بدون هیچ هزینه ای و با راه اندازی یک صفحه مجازی، با شرکت در بحث ها و ارسال نظرات در موارد مشابه با سایت خود به جذب بازدیدکننده بپردازید.

استفاده از یک روش به تنهایی کاری از پیش نخواهد برد، شما باید هر سه بخش را همزمان تقویت کنید.

اولین کار راه اندازی سایت است، ابتدا مطمئن شوید سایت شما به صورت کامل و بدون خطا اجرا می شود. حداقل صفحه اصلی و صفحاتی که از صفحه اصلی لینک شده اند قابل دسترسی هستند. 

در گوگل عبارت site:yoursite.com را جستجو کنید، (بجای yoursite.com نشانی سایت خود را بنویسید) سایت شما باید با و بدون www کار کند، مقاله: ارتباط www با seo را مطالعه کنید.

نتایج را بررسی کنید، برای مثال در تصویر بالا سایت سیارک با 11900 مورد پیدا شد، یعنی 11900 صفحه از سایت توسط گوگل برریس و لیست شده است. اگر سایت شما فقط 1 صفحه لیست شده داشته باشد کافی است. در آینده نزدیک گوگل دوباره به شما سر خواهد زد. اگر هیچ صفحه ای در گوگل لیست نشده است باید هرچه سریعتر اقدام کنید. مقاله معرفی سایت به گوگل را بخوانید.

یکی از مهمترین کارهایی که در آینده در رابطه با جستجوی گوگل انجام خواهید داد افزایش تعداد صفحات لیست شده در گوگل است. این نکته را فراموش کنید. 

 

 

صفحات سایت شما باید از نظر کیفی و کمی بهتر و بیشتر شوند. در مورد تعداد صفحات در بالا توضیحات مختصری داده شد، مابقی را در مقاله "چگونه تعداد صفحات سایت خود را بیشتر کنیم؟" بخوانید.

کیفیت صفحات، مهمترین نکته در بهبود رتبه جستجو سایت شما در گوگل و در نتیجه بهبود عدد الکسا است.

صفحات سایت از متون، تصاویر، فیلم و حتی صدا تشکیل می شوند. تمامی موارد با ترتیب، متن، عکس، فیلم و  شاید صدا برای گوگل مهم است و کیفیت هرکدام به شدت در کیفیت صفحه تاثیر دارد. 

چند سالی است که گوگل به کیفیت تصاویر اهمیت می دهد و صفحاتی که تصاویر با وضوح بهتری دارند بالاتر نمایش داده می شوند.

متن هر صفحه مهمترین بخش هر صفحه است، متن های تکراری و کپی هیچ ارزشی ندارند. برای هر صفحه متنی منحصر به فرد، خلاقانه و کاربر پسند بنویسید، غلط های املایی یا تایپی در انگلیسی شناسایی می شوند ولی در فارسی اهمیتی ندارد.

متن های تکراری و کپی هیچ ارزشی ندارند.

برای بهبود کیفیت صفحات به ترتیب زیر عمل کنید.

- تصاویر با وضوع مناسب تهیه کنید، عکس بگیرید یا به هر روشی ایجاد کنید (مثلا اگر عکس موز نیاز دارید اولین اشتباه جستجوی موز و استفاده از نتایج خود گوگل است. بهتر است به یخچال مراجعه کنید و حتی با گوشی عکسی از موز بگیرید.)

- محتوای سایت را خودتان بنویسید یا از دوستانتان کمک بگیرید یا حتی نویسنده یا مترجم استخدام کنید. (گوگل به همان سرعتی که جستجو می کند متن های کپی را تشخیص می دهد.)

- حداقل های SEO را رعایت کنید.

- متن های جالب بنویسید، همه می دانند طرفدار تیم فوتبال از عمل قلب باز بیشتر است.

- بک لینک قوی بگیرید، با سایت های مشابه سایت خود یا وبلاگ ها تبادل لینک کنید، داشتن بک لینک قوی و مرتبط با موضوع بسیار موثر است.

 

 

نظرات

در ادامه بخوانید...

مقاله کاربردی درباره سئو و موتور جستجو بخش اول

در

در این مجموعه مقالات قصد داریم شما را با مفهوم سئو و کارکرد  موتور جستجو گر بیشتر آشنا کنیم. با سیارک همراه باشید تا اطلاعات دقیق تری در این باره در اختیار تان قرار دهیم.

ﮔﻮﮔﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي آن ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﺴﯿﺎري از ﺷﻤﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﯾﺪ، اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدن شان را دارﯾﻢ، ﺑﺮاي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم  ﺳﺌﻮ  آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎده و ﻫﻤﻪ ﻓﻬﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ  دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ ﮐﺎري اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ. آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روﺷﯽ ﮐﻪ  ﮔﻮﮔﻞ  از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از  ﺳﺌﻮ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﻮﮔﻞ  ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻢ ﺟﺰء آﻧﻬﺎ اﺳﺖ درﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻟﯿﻨﮑﻬﺎ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻟﯿﻨﮑﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت (وب ﭘﯿﺞ) ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﯾﮏ ﮐﺮاوﻟﺮ ﯾﺎ ﺧﺰﻧﺪه (crawler)، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﺪﮐﺲ (index) و ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد. ﺧﺰﻧﺪه ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻟﯿﻨﮑﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ روز در ﺣﺎل ﮔﺸﺘﺰﻧﯽ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﯾﻠﻬﺎي HTML در ﯾﮏ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ (اﯾﻨﺪﮐﺲ) اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻪ روز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﺰﻧﺪه ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺨﻪ HTML ﺟﺪﯾﺪي از اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺣﺠﻤﯽ از داده در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل روز ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮد و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت وﺑﺴﺎﯾﺖ ﭼﻨﺪوﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ روز ﺷﻮﻧﺪ، ﺧﺰﻧﺪه ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ (ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮي) ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﺮك ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ. ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎم وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﮔﻮﮔﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻟﯿﻨﮑﯽ از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﻮد در ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺰﻧﺪه ﮔﻮﮔﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺰﻧﺪه ﮔﻮﮔﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺳﺎﯾﺖ، ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎرا ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و ﻧﺎم ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن را ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر وارد ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﭘﺲ از آن ﻧﺎم ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺎرج ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﺠﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮي ﺧﺰﻧﺪه ﮔﻮﮔﻞ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺳﺮي ﮔﻮﮔﻞ

ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﯿﺰي ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ، ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده اﺳﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﻮﮔﻞ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آن ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﮐﺪام ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮﻧﺪ. ﻃﺮز ﮐﺎر اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ. ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﺳﺎﯾﺘﻬﺎي ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه ﺑﺮ ﭼﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﯿﻦ را ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ روﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪي وﺑﺴﺎﯾﺘﻬﺎي ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎر اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺳﺮي اﺳﺖ و ﻣﺎ اﻃﻼع دﻗﯿﻘﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻧﺪارﯾﻢ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮي در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮔﻮﮔﻞ، وﺑﺴﺎﯾﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ را ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞﺷﺪه از ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدي اﯾﻦ ﺣﺪس و ﮔﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ

ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ (ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم اﺧﺘﺼﺎري SERP ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد)، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ-ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﯿﻦ 7 ﺗﺎ 10 ﻟﯿﻨﮏ در ﺻﻔﺤﻪ اول ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎي ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﺎن اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺳﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻟﯿﻨﮏ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ. اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺗﺒﺖ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ، اﺣﺘﻤﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﯿﻦ ده ﻟﯿﻨﮏ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد، ﺳﺎﯾﺘﻬﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪاي ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺨﺼﻮص را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد. ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮاي اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ آن دارد ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﮐﻠﻤﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارد، ﭼﻨﺪﺑﺎر در روز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ارزش ﻟﯿﻨﮑﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ

ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ، ﻻزم اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﻮﮔﻞ و ﺳﺎﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ از ﻟﯿﻨکهاي ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﻓﻬﺮﺳﺘﺸﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ. ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻟﯿﻨﮑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، آن ﻟﯿﻨﮏ از ارزش ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﻢ ﻟﯿﻨﮑﻬﺎي داﺧﻠﯽ (ﻟﯿﻨﮑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮد آن وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽرﺳﻨﺪ) و ﻫﻢ ﻟﯿﻨﮑﻬﺎي ﺧﺎرﺟﯽ (ﻟﯿﻨﮑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از وﺑﺴﺎﯾﺘﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽرﺳﻨﺪ) ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﯾﮏ وﺑﺴﺎﯾﺖ (ﯾﺎ وﺑﻼگ) در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮑﻬﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺗﺒﺎدل ﻟﯿﻨﮑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﭼﻘﺪر ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﺒﺎدل ﻟﯿﻨﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، وﺑﺴﺎﯾﺖ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي برخوردار خواهد بود.

اﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺒﺎدل ﻟﯿﻨﮏ ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ وﺑﺴﺎﯾﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﻟﯿﻨﮑﻬﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﯿﻨﮑﻬﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ، ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﺎر اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﻨﮑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ از ارزش واﻗﻌﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ ﺑﺎﺑﺖ آن ﻟﯿﻨﮑﻬﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪاي ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

«ﺳﺌﻮ» و ﮔﻮﮔﻞ

ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ )ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر SEO( ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آن ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺎﯾﺖ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ آورد. ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ، »ﺳﺌﻮ« ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﺑﺴﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ را ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮔﻮﮔﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪﻫﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ، اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺳﺮي اﺳﺖ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از »ﺳﺌﻮ« ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮروي اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ، ﮐﺪام ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﺑﺮآن دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ در زﻣﯿﻨﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺧﻮد ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﭼﻪ راﻫﮑﺎري را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.

این مقاله ادامه دارد...

نظرات

در ادامه بخوانید...

سئو و موتور جستجو بخش دوم

در

ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ راﻫﮑﺎري ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺰﻧﺪه ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه در وﺑﺴﺎﯾﺘﺸﺎن را در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ. ﺣﺎل اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﺰرگ و ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪي دارﯾﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎزه اﻗﺪام ﺑﻪ راهاﻧﺪازي وﺑﺴﺎﯾﺘﯽ ﮐﺮده و ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺑﺎزدﯾﺪ آن را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺒﺮﯾﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﭼﻨﺪ راﻫﮑﺎر ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﻮﮔﺮ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.

ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺧﺰﻧﺪه ﮔﻮﮔﻞ، دﻓﻌﺎت ﮐﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﺮكﮐﺸﯽ ﮐﻨﺪ. دﻟﯿﻞ اول اﯾﻦ اﺳﺖ: اﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﻮد ﻟﯿﻨﮑﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮي ﮐﻪ ﺧﺰﻧﺪهاش را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻟﯿﻨﮏ ﺷﻤﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ، ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻤﺎ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و ﻟﯿﻨﮏ ﺷﻤﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻓﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﺷﻨﺪ: ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎي زﯾﺎدي ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮﺳﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﮐﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ارورﻫﺎي ﻓﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻮد.

ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺒﻮدن ﺳﺎﯾﺖ

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺒﺎدل ﻟﯿﻨﮏ (ﺑﺎ ﻟﯿﻨﮑﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ) ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺰﻧﺪه ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. ﻟﯿﻨﮑﯽ را ﮐﻪ ﺧﺰﻧﺪه ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪﻫﺪ، ﺑﺨﺖ ﮐﻤﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺎزه راه اﻧﺪازي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏﺳﺎزي ﮐﻨﯿﺪ. در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺶ روي ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.

ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت

ﺳﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻨﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﺰﻧﺪه ﮔﻮﮔﻞ در ﻣﻮاﺟﻪي ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ: 1- ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﮐﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ 2- ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ارورﻫﺎي ﻓﻨﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ 3-ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ URL (ﻣﺨﻔﻒ Uniform Resource Locator اﺳﺖ، راﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺮ روي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ) ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﺎﺷﺪ

ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺮور

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ ﻋﺪم ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﺰﻧﺪه ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ راﻫﮑﺎري در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺑﺨﺶ «crawl rate» اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ «faster» اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ «faster» را از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ ازآن ﺳﺮور ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ را ﺑﻪ روز ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺸﯿﻨﮓ (ﮐﺸﯿﻨﮓ (caching) ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﻣﻮﻗﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ در ﻣﺮورﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد) ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺪ. در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ وﻗﺖ زﯾﺎدي را ﺻﺮف ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد، ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

وﺟﻮد ارورﻫﺎي زﯾﺎد در ﺳﺎﯾﺖ

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻧﺸﺪه و ﮔﻮﮔﻞ در ﺧﻮاﻧﺪن اﻃﻼﻋﺎت آن ﺑﺎ ارورﻫﺎي زﯾﺎدي رو ﺑﻪ رو ﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺒﻮد ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺰﻧﺪه ﮔﻮﮔﻞ در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد، ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن اﯾﻦ ارورﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ارور ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ را ﺑﻪ URL ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ارورﻫﺎ ﺑﺎ روﺷﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ، ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻻﮔﻬﺎي (ﻻگ ﻗﺴﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺳﺮور ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد) ورودي ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ. ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻧﺮماﻓﺰاري ﭼﻮن آﻧﺎﻟﯿﺰور ﻓﺎﯾﻠﻬﺎي ﻻگ  Screaming Frog اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺰﻧﺪه ﮔﻮﮔﻞ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﯾﺖ، ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ارورﻫﺎ، اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪت زﯾﺎدي ﺑﻪ ﺳﺮور اﺻﻠﯽ ﺧﻮد وﺻﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ و آﻓﻼﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺰﻧﺪه ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺎﺳﺖ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ و ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮور اﺗﺼﺎل دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﯿﺎز URL

درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ URL ﻫﺎي ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮ اﻧﺪازه ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﺰﻧﺪه ﮔﻮﮔﻞ در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺎراﯾﯽِ ﻣﻔﯿﺪي ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.  اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺟﻬﺖﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ دﯾﮕﺮ در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ درﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ URL، ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ از ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻨﺪوﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر، ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻋﻨﮑﺒﻮت ﺳﺌﻮي Screaming Frog و ﯾﺎ اﺑﺰاري ﭼﻮن Ryte اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﯾﮏ ﺧﺰﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺪ و اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ

درﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ راﻫﮑﺎر ﺳﺎده ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺰﻧﺪه ﮔﻮﮔﻞ در ﺧﻮاﻧﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﯾﺖ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:

اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ از روﺷﻬﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺑﺎﻻ و ﭘﯿﺪا و رﻓﻊ ﮐﺮدن ارورﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ

ﮐﺴﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﯾﺖ

اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ XML (اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻓﺎﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ را در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ) ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ

اﮔﺮ ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﮑﺎرﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮد، ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺰﻧﺪه ﮔﻮﮔﻞ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ سازی کنید

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺧﺒﺮي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﭘﻼﮔﯿﻦ ﺳﺌﻮي ﺧﺒﺮي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن از وﺟﻮد ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎﯾﺘﺸﺎن در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻮﮔﻞ، اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﭘﻼﮔﯿﻦ، اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را دارد ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر ﻟﯿﻨﮏ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮي در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.

این مقاله ادامه دارد...

نظرات

در ادامه بخوانید...

سئو و موتور جستجو بخش سوم

در

ﺑﺮاي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﯿﺎن اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎي ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ، ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻨﯽ سئو  در وﺑﺴﺎﯾﺘﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﻧﻘﺺ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺰوﻧﻪ سئو Yoast، از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ. ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺑﺴﺎﯾﺘﺘﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮي ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪ، ﺻﺮﻓﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻓﺰونه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻨﯽ ﺳﺌﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

رﺑﺎت ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﺮ

ﻫﺮ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮي (ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎﺳﺖ) ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﯾﮏ رﺑﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ (ﮐﺮاوﻟﺮ)، ﻓﻬﺮﺳﺖ (اﯾﻨﺪﮐﺲ) و ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﺳﺖ. وﻇﯿﻔﻪ رﺑﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﻟﯿﻨﮑﻬﺎﺳﺖ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺑﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﻟﯿﻨﮏ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎرا ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ، آن را ﺧﻮاﻧﺪه و در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

رﺑﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻟﯿﻨﮑﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ روز در ﺣﺎل گشت زﻧﯽ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﯾﻠﻬﺎي HTML در ﯾﮏ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ (اﯾﻨﺪﮐﺲ) اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻪ روز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت رﺑﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺨﻪ HTML ﺟﺪﯾﺪي از اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺣﺠﻤﯽ از داده در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل روز ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮد و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت وﺑﺴﺎﯾﺖ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ روز ﺷﻮﻧﺪ، رﺑﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ (ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮي) ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ سرک خواهد کشید.

در سیارک بخوانیم: مقاله کاربردی درباره سئو و موتور جستجو بخش اول

سئو و موتور جستجو بخش دوم 

 ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺎﯾﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟

اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻣﮑﺎنِ ﺑﺎزدﯾﺪ رﺑﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد. ﻣﯽﺗﻮان از ﺑﺎزدﯾﺪ رﺑﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮد و ﭼﻨﺪ روش ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﺎر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎزدﯾﺪ رﺑﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ از وﺑﺴﺎﯾﺘﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، و ﯾﺎ از ﺻﻔﺤﻪاي ﻣﺸﺨﺺ در وﺑﺴﺎﯾﺘﺘﺎن، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻌﺎدل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺑﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺳﺮاغ ﺳﺎﯾﺖ و ﯾﺎ آن ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺮود. در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر، ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺬﮐﻮر در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎي ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺸﺎن داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻋﺪم ﺑﺎزدﯾﺪ رﺑﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ از ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ )و ﯾﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪن ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻮﮔﻞ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

اﮔﺮ ﻓﺎﯾﻞ robots.txt ﺷﻤﺎ از ﺑﺎزدﯾﺪ رﺑﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ، ﮔﻮﮔﻞ وﺑﺴﺎﯾﺖ و ﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪاي ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ را در ﻟﯿﺴﺖ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ رﺑﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﻨﺪ، ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺗﯿﺘﺮ (ﻫﺪر) HTTP ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. اﯾﻦ ﺳﺮﺗﯿﺘﺮ HTTP ﯾﮏ ﮐﺪ وﺿﻌﯿﺖ دارد. اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪاي وﺟﻮد ﻧﺪارد (درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد)، در اﯾﻦ ﺻﻮرت رﺑﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را رﻫﺎ ﮐﺮده، بررسی نخواهد کرد.

اﮔﺮ ﻣﺘﺎﺗﮓ robots (اﯾﻦ ﻣﺘﺎﺗﮓ ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل دﺳﺘﻮراﺗﯽ روي رﺑﺎت ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ اﺳﺖ) از ﺛﺒﺖ ﺻﻔﺤﻪاي ﺑﺨﺼﻮص در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ، رﺑﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ آن ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ، اﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ آن در ﻓﻬﺮﺳﺖ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

در سیارک بخوانیم: چگونگی سنجش بهبود سئو 

ﭼﻘﺪر در ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﯽداﻧﯿﻢ؟

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺎﯾﺶ )ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ درراﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻟﯿﻨﮏ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ( از ﺳﻄﺤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻓﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺌﻮ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد در ﻓﻬﻢ درﺳﺖ ﮐﺎرﮐﺮد آن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﺳﺮكﮐﺸﯽ رﺑﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ (ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻋﻤﺪي ﻧﺒﺎﺷﺪ)، ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﭼﺎره اي ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

نظرات

در ادامه بخوانید...