سئو

سئو و موتور جستجو بخش چهارم

ﺳﺌﻮي داﺧﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪف ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺌﻮﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎﯾﺖ، در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺌﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ. ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺗﺄﯾﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺎﯾﺖ در اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪي ﻓﻬﺮﺳﺖ، ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ: ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ. در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﯿﺰ از اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺌﻮي داﺧﻠﯽ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮآن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺳﺌﻮي داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ

ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎرا ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ، ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺒﺎرتند از: ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﯾﺖ از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ (و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺪﮔﺬارﯾﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه)، ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺘﻨﯽ و ﺑﺼﺮي ﺳﺎﯾﺖ و ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪ (درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از وﺑﺴﺎﯾﺖ آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ، آﻧﺮا ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ) ﺑﻮدن آن. در ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردي ﭼﻮن: ﻟﯿﻨﮑﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺘﻬﺎي دﯾﮕﺮ، ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﺎرج از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد. اﮔﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﻤﺎ روي ﺳﺌﻮي ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﯿﻨﮑﻬﺎي ﺳﺎﯾﺘﻬﺎي دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؛ ﺣﺎل ﻫﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮑﻬﺎي درﯾﺎﻓﺘﯽ، ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪي ﮔﻮﮔﻞ، ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﯿﻨﮏﺳﺎزي ﻧﯿﺰ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﺬب ﻟﯿﻨﮑﻬﺎي ﺳﺎﯾﺘﻬﺎي دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.

در سیارک بخوانیم:  سئو و موتور جستجو بخش سوم 

اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺌﻮي داﺧﻠﯽ

ﺳﺌﻮي داﺧﻠﯽ از ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﮐﻪ روي آن دارﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ از ﺳﺌﻮي ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﯾﮏ وﺑﺴﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﺎﯾﺖ، ﮐﺎﻣﻼ در دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﻌﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ، ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻤﺎ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮي در اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮروي ﺳﺌﻮي داﺧﻠﯽ و ﺑﻬﺒﻮد آن، ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺌﻮي ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﻟﯿﻨﮏﺳﺎزي ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺎر ﻋﺎﻗﻼﻧﻪاي ﻧﯿﺴﺖ. ﻫﯿﭽﮑﺲ دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻟﯿﻨﮑﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺌﻮي داﺧﻠﯽ

در ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺌﻮي داﺧﻠﯽ، ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻪ رﮐﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

  1. ﻧﺒﻮد ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻨﯽ

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺪﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﺑﺎزدﯾﺪ رﺑﺎتﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﮑﻨﯿﺪ. وردﭘﺮس ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺳﺌﻮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد و اﻓﺰوﻧﻪ راﯾﮕﺎن ﺳﺌﻮ Yoast ﻧﯿﺰ، ﺣﺘﯽ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، اﮐﺜﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺌﻮ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ از وردﭘﺮس و اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽاي درﺑﺎره ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

  1. ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﺎﻟﯽ

ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮان از ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ در ﺟﻮاب ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻫﺪﻓﺸﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺷﻤﺎ را ﻣﻠﺰم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ. ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎرا ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ روي ﺟﺎﯾﮕﺎه وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪي ﮔﻮﮔﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎوي ﻟﻐﺎت ﮐﻠﯿﺪي، آﻣﻮزﻧﺪه و ﺑﯽﺗﮑﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ.

  1. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮي

ﺳﻮﻣﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮي (user experience)  اﺳﺖ. ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺒﺎﯾﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﺎ ﺻﺮف ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن، ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮوﻧﺪ. ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد. وﺑﺴﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ، اﻣﺎ اوﻟﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮدن وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

- نظرات

ویدا ویدا
دوستان عزیز کسی می دونه مقالات کپی شده در سایت رو اگه حذف کنیم چه تاثیری روی رنک سایت می زاره

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.


ﮔﻮﮔﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي آن ﭼﯿﺴﺖ؟

مقاله کاربردی درباره سئو و موتور جستجو بخش اول

ﮔﻮﮔﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي آن ﭼﯿﺴﺖ؟

در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﭼﻨﺪ راﻫﮑﺎر ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﻮﮔﺮ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ

سئو و موتور جستجو بخش دوم

در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﭼﻨﺪ راﻫﮑﺎر ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﻮﮔﺮ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ

تنها چند باری که در طول روز کودک خود را در آغوش بکشید کافی است تا هر گونه تنش و احساس ناخوشایندی که دارد از بین برود

چگونه کودکانی موفق و مسئولیت پذیر داشته باشیم؟

تنها چند باری که در طول روز کودک خود را در آغوش بکشید کافی است تا هر گونه تنش و احساس ناخوشایندی که ...

 دور زندگی روبان نیست ولی باز یک هدیه است.

نکات کلیدی در زندگی 45 مورد

دور زندگی روبان نیست ولی باز یک هدیه است.

www یا World Wide Web چه ارتباطی با SEO دارد؟ آیا www جزوی از دامنه است؟

ارتباط www با SEO

www یا World Wide Web چه ارتباطی با SEO دارد؟ آیا www جزوی از دامنه است؟

اگر سایت شما توسط گوگل لیست نشده است یعنی بازدیدکننده ای از طرف بزرگترین موتور جستجوی دنیا دریافت نخواهید کرد. این برای سایت و تجارت شما بد خواهد بود

معرفی سایت به گوگل

اگر سایت شما توسط گوگل لیست نشده است یعنی بازدیدکننده ای از طرف بزرگترین موتور جستجوی دنیا دریافت نخ...

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در دومین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد اخلاق حرفه‌ ای، مورد تقدیر قرار گرفت.

مدیرعامل مخابرات در دومین دوره «جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت» مورد تقدیر قرار گرفت

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در دومین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با ...

تعداد مخاطبان سایت ها اهمیت زیادی برای مدیران و صاحبان کسب و کار دارد. از این رو، تصمیم گرفتیم در این مطلب آموزش افزایش بازدید وبلاگ را در 4 گام تشریح کنیم.

آموزش افزایش بازدید وبلاگ به صورت رایگان

تعداد مخاطبان سایت ها اهمیت زیادی برای مدیران و صاحبان کسب و کار دارد. از این رو، تصمیم گرفتیم در ای...