چرا تست های شتاب 0 تا 100 ما اشتباه است

در

استاندارد تست هایی که در کشورهای غربی انجام می شود 0 تا 60 مایل است. این تست به زمانی که لازم است خودرو از حالت سکون به سرعت 60 مایل در ساعت برسد می گویند. تست 0-60 مایل در امریکا و انگلستان انجام می شود. در بقیه کشور ها 0 تا 100 کیلومتر یا 0 تا 62.1 مایل را ملاک قرار می دهند که با تست 0-60 تفاوت دارد.

برای انجام صحیح این آزمایش باید سرعت 97 کیلومتر در ساعت را ملاک قرارداد.

نظرات

در ادامه بخوانید...