اثر اينترنت بر روابط بين المللی

در


روابط بين المللي هميشه عميقا تحت تاثير تکنولوژي بوده است. اينترنت که هنوز يک جوان 20 ساله است چنين تاثير عميقي دارد. اينترنت يک جهش کوانتمي را با توانايي مردم ترکيب کرد تا هم به صورت يک به يک و هم به صورت يک نفر با تعداد زيادي از افراد، با هم ارتباط برقرار کنند. درست همان طور که کشتي هاي قايقراني اقيانوس پيما توانستند اروپا را از قرن 16 تا 18 ميلادي گسترش دهند، تلگراف امپراطوري قرن نوزدهم را پي ريزي کرد و هواپيما و راديو و تلويزيون روابط بين المللي را درقرن بيستم دگرگون کردند، اينترنت مجموعه ي جديدي از فرصت ها و خطرات براي جهان ايجاد مي کند. فرق اصلي اين است که تغييرات ناشي از اينترنت سريع تر اتفاق خواهند افتاد.
هنوز زود است که اثر اينترنت را روي روابط بين مردم در ميان مرزها و حکومت ها شناسايي کرد. اما تلاش براي اين کار ضروري است. ايجاد يک چارچوب براي تجزيه و تحليل تغييرات همانطور که تجارت عمل مي کند به دولت ها و فعالان بين المللي ديگر کمک خواهد کرد تا به جاي اينکه بر اساس يک ديدگاه قديمي از اينکه چطور همه چيز اتفاق مي افتند تصميم بگيرند، يک تصميم استرتژيک بر اساس واقعيت بگيرند. پيش بيني يک اساس و پايه ي ضعيف براي گرفتن تصميم هاي استراتژيک است، اما يک آناليزِ خطر سطح بالاتر از اينکه چطور اينترنت روابط بين المللي را تغيير مي دهد، به بهبود تصميم هاي استراتژيک کمک خواهد کرد و نشان مي دهد که چطور مي توان فعلان بين المللي را بهتر متعهد‌ کرد تا اهداف مطلوب را بدست بياورند. اين کوشش بدون شک چيزي است که آقاي همفري اپلباي آن را به عنوان " شجاع " تعريف مي کند، اما اين يک شروع است.
بحث و استدلال اين است که اينترنت سه اثر اساسي روي روابط بين الملل دارد:
• اينترنت تعداد اظهار نظرها (صداها) و منافعي که در سياستگذاري هاي بين المللي وجود دارند را تقويت و چند برابر مي کند، تصميم گيري هاي بين المللي را پيچيده تر مي کند و کنترل انحصاري دولت ها را در فرايندها کاهش مي دهد.
• اينترنت انتشار اطلاعات را تسريع و آزاد مي کند، دقيق يا نه، اين موضوع براي هر مساله يا رخدادي که عواقب و مديریت آن مي تواند تاثير گذار باشد، وجود دارد.
• اينترنت سرويس هاي ديپلماتيک سنتي را قادر مي سازد که سريع تر و مقرون به صرفه تر ارسال شوند، اين موضوع هم براي شهرو ندان و هم دولت و هم کشورهاي ديگر ممکن است.
اينترنت تغييرات قالبي را معرفي مي کند که تغييرات محتوا را ايجاد مي کنند. مفهوم دو نقطه نظر اولي که در بالا بيان شد را مي توان، افزايش اهميت ايده هايي که روي اعمال مردم و تصميم هاي سازمان ها تاثير مي گذارد، دانست و همچنين افزايش اهميت شبکه هايي که حامل اين ايده ها هستند. فعالان روابط بين المللي، شامل دولت ها، بايد در آينده سهم بزرگتري در هر دوي اين نقطه نظرها داشته باشند.

آنها انتخابي ندارند اما اگر بخواهند موثر باقي بمانند، بايد از فرصت هايي که اينترنت عرضه مي کند، به طور کامل استفاده کنند. اين که چطور اينکار را انجام دهند يک چالش باقي خواهد ماند، اما درپايان، برخي از طرح هاي پيشنهادي ممکن شروع به کار مي کنند.ترجمه  itrans.ir

نظرات

در ادامه بخوانید...