طرز کار یخچال به زبان ساده

در


ما همه با تجربه می دانیم که گرما در جهت کاهش حرارت منتقل می شود، به این معنی که از محیط های با دمای بالا به محیط های با دمای پایین منتقل می شود. این فرآیند انتقال حرارت در طبیعت بدون نیاز به هیچ ابزاری رخ می دهد. هرچند، عکس این فرآیند نمی تواند به خودی خود رخ دهد.
انتقال حرارت از یک محیط با دمای پایین به یک محیط با دمای بالا به ابزاری نیاز دارد که یخچال نامیده می شوند.
یخچال ها، همانند ماشین های گرمایی، وسایل چرخه ای هستند. سیال به کار رونده در چرخه ی یخچالی سرد کننده نامیده میشود. بیشترین چرخه ی یخچالی استفاده شده چرخه ی یخچالی فشرده سازی گاز است که چهار قسمت اصلی دارد: یک کمپرسور، یک میعان ساز، یک شیر منبسط کننده، و یک رادیاتور تبخیر کننده مایع .

سیال خنک کننده به حالت گاز وارد کمپرسور می شود و فشرده شده به سمت میعان ساز می رود. این گاز با دمای نسبتا بالایی کمپرسور را ترک می کند و وقتی در درون کویل های میعان ساز جریان می یابد بوسیله ی آزاد سازی حرارت به محیط اطراف خنک شده و مایع می شود. این گاز بعدا وارد یک لوله مویین می شود که در آن جا دما و فشارش بدلیل تنگی گلوگاه به شدت افت می کند. سیال خنک کننده سرد شده بعد وارد تبخیر ساز می شود که در آنجا با جذب حرارت از فضای یخچالی به گاز تبدیل می شود. وقتی که سیال خنک کننده تبخیرساز را ترک می کند و دوباره وارد کمپرسور می شود چرخه کامل می شود.
در یک یخچال خانگی، قسمت فریزر جایی که در آن گرما بوسیله سیال خنک کننده جذب می شود نقش تبخیرساز را دارد، و کویل ها که معمولا پشت یخچال قرار دارند جایی که گرما به هوای آشپزخانه منتقل می شود به عنوان میعان ساز عمل می کند.ترجمه  itrans.ir

 

نظرات

در ادامه بخوانید...