اطلاعات علمی 30 مورد

در

1. عکس‌بردارها و فیلسوف‌ها، سیماتیک‌ها را برای قرن 21 به ارمغان آورده‌اند. در این روش سطح صفحه، دیافراگم یا غشاء مرتعش شده است. مناطق جا به جایی بیشینه و کمینه در پوشش نازک ذرات قابل رؤیت شده است الگو‌های خمیری یا مایع و متفاوت ظهور می‌یابند.
2. نظارت هیدروآکوستیک می‌تواند برای متمایز کردن سیگنال‌های ایجاد شده توسط انفجار‌های هسته‌ای از سیگنال‌های ناشی شده از فعالیت‌های انسانی یا رخداد‌های طبیعی مورد استفاده قرار بگیرند. این فعالیت‌ها یا رخداد‌ها ممکن است شامل پروفیل‌های لرزه‌ای برای اکتشاف نفت یا مانور‌های نظامی یا رخداد‌های طبیعی مانند فوران آتشفشان‌ها یا زمین لرزه‌های زیرآبی شود.
3. استفاده اصلی از تشدید زیستی تیمار اثرات سموم در بدن است که شامل جایگذاری الکترود‌ها بر پوست شما برای تشخیص و تیمار است. الکترود‌ها به یک دستگاه وصل شده‌اند طول موج انرژی ساطع شده از بدن شما را بررسی می‌کند و سپس با بازگرداندن تعادل بهینه به فرکانس‌های بد واکنش نشان می‌دهد.
4. تحقیق در ویروفیزیک عموماً بر روی حل ساختار فیزیکی و خواص ساختاری ویروس‌ها از جمله دینامیک سرهم کردن و از هم باز کردن آن‌ها، سینیتیک آن‌ها در طول آلودگی و ظهور و تکامل کرنش‌های متنوع متمرکز است.
5. دستگاه تداخل سنج یک ابزار نوری، صوتی یا بسامد رادیویی است که از پدیده‌های تداخل میان موج مبنا و موج آزمایشی یا میان دو بخش موج آزمایش برای تعیین طول موج‌ها و سرعت موج‌ها، اندازه گیری فواصل و ضخامت‌های بسیار کم و محاسبه شاخص‌های انکسار مورد استفاده قرا می‌گیرد.
6. هنگامی که یک میدان مغناطیسی در جهت عمود بر سطح صفحه اعمال می‌شود مقاومت زیاد خواهد شد. این مقاومت مغناطیسی خاصیت مواد برای تغییر مقدار مقاومت الکتریکی را هنگامی که یک میدان مغناطیسی خارجی به آن اعمال می‌شود تحت تأثیر قرار می‌دهد.
7. محققان در حال کار بر روی ساخت یک کاشت از فلز‌های جذب شدنی زیستی هستند که نیازی به برداشت از طریق جراحی ندارد. شیشه‌های فلزی بر پایه سیستم آلیاژ سه تایی منیزیم-روی-کلسیم تنها دربرگیرنده عناصری است که در بدن انسان وجود دارند. بعد از این که درمان اجرا شد این کاشت‌ها (ایمپلنت) در بدن حل می‌شوند و موجب حذف مواد غیر ضروری می‌شود.
8. یک آزمایش در CERN تعیین کرده است که حجم پادپروتون 1836.1526736 (23) بار حجیم تر از یک الکترون می‌باشد. تشکیل آن‌ها نیاز به انرژی معادل با دمای 10 تریلیون کلوین نیاز دارد. پادپروتون‌ها پایدار هستند اما آن‌ها عموماً عمر کوتاهی دارند زیرا هر گونه برخوردی با پروتون باعث می‌شود که هر دو ذره در اثر انفجار انرژی از بین بروند.
9. در آب‌های زیر زمینی، سطح پتانسیومتری یک سطح فرضی است که سطحی را که در آن آب در یک آبخوان محصور بایستی بالا بیاید که با حفاری چاه می‌توان به طور کامل به آن پی برد. اگر این سطح بالاتر از سطح زمین قرار بگیرد در نتیجه چاه فورانی آرتزینی حاصل خواهد شد. این پدید به دلیل وجود فشاری اتمسفری و جاذبه است.(سیارک)
10. پیشرانی در فضا از طریق نیروی رانشی حاصل از یون امکان پذیر نیست، زیرا سیستم جاذبه ای الکتریکی در نظر گرفته شده برای یک وسیله نقلیه در درون محیط کره زمین عمل می‌کند. عملیات فضایی بایستی تا زمان توسعه کامل جاذبه الکتریکی برای قادر ساختن بخش بزرگی از تجهیزات در جهت حرکت به خارج از ناحیه تأثیرات جاذبه قوی کره زمین صبر کنند.
11. آنتی سول‌های فسیل قدیم از زمان دوره کربنیفر که اولین جنگل‌ها توسعه یافتند شناخته شده اند. با این وجود از محدوده امروزه آن‌ها در شمالگان دوردست شناخته شده است که مطابق با محدوده آن‌ها در دوران میوسن می‌باشد به طور کلی آنتی سول‌ها به مانند فسیل‌ها کمیاب می‌باشند و از این رو انتظار می‌رود که آن‌ها در اقلیم گرم مزوزوئیک و ترشیری بسیار رایج بوده اند.
12. ترکیباتی که حاوی پیوند‌های فلز کربن هستند تحت عنوان ترکیبات آلی فلزی شناخته می‌شوند. آن‌ها منبعی از اتم‌های کربن هسته دوست را فراهم می‌کنند که می‌توانند با کربن‌ها واکنش داده و پیوند‌های کربن-کربن تازه ای را شکل دهند. این واکنش برای سنتز مولکول‌های پیچیده از مواد ره اندازی ساده بسیار مهم است.
13. نیروی ترموفرز ذره تعدادی کاربرد عملی دارد. اساس این کاربرد‌ها این است که چون‌که گونه‌های مختلف ذرات تحت نیروی دما شیب به شیوه‌های مختلفی حرکت می‌کنند، نوع ذره می‌تواند با استفاده از این نیرو بعد از اینکه با یکدیگر ترکیب شدند یا در صورتی که جدا هستند از ترکیب شدن دوباره آن‌ها ممانعت شد را تفکیک کرد.
14. مجموعه ای از مشتقات بنزن با جایگزینی‌های مختلف توسط گرافن جذب سطحی می‌شوند با استفاده از روش چگالی-کنشی اتصال متراکم با تصحیح پراکندگی مورد بررسی قرار گرفته اند. در مقایسه با بنزن، مشتق با گرفتن الکترون یا اهدا جانشین جذب سطحی فیزیکی قوی تری را از خود نشان می‌دهد.
15. در مهندسی عمران نویز هوایی صوتی یک موضوع مهمی برای مهندسانی است که بر روی حمل نقل زمینی و هوایی، ماشین آلات صنعتی، آکوستیک تالار کنسرت، شرایط زیست محیطی و نیز تعامل ساختار‌های آبی پیچیده کار می‌کنند. این موضوع مطالعه نویز ایجاد شده توسط حرکت سیال آشفته یا نیروی ایرودینامیکی تعامل داشته با سطح است.
16. لرزه شناسی نوری موج‌هایی را مورد استفاده قرار می‌دهد که از طریق خورشید انتشار می‌یابند و از این طریق برای اولین بار ساختار داخلی نامرئی و دینامیک‌های ستارگان اندازه گیری شد. دوره تناوب این موج‌ها به سرعت‌های انتشار و عمق حفرات تشدید شده آن‌ها و تعداد زیادی از حالت‌های تشدید با حفرات متفاوت بستگی دارد.
آئروژل ها از روشن ترین مواد جامدی هستند که برای بشر شناخته شده است. این مواد با ترکیب پلیمر با حلال برای تشکیل ژل و سپس حذف مایع از ژل و جایگزینی آن با هوا ساخته می‌شوند. این مواد به شدت متخلخل بوده و چگالی بسیار کمی دارند. این مواد مات و نیمه شفاف به عنوان یکی از بهترین مواد عایق سازی موجود در نظر گرفته می‌شوند.
18. جانشینی هم دوست یک گونه شیمیایی است که یک جفت الکترون را به جانشینی الکترون دوست اهدا می‌کند تا پیوند شیمیایی مربوط به واکنش را ایجاد کند. همه مولکول‌ها و یون‌ها با جفت الکترون آزاد یا حداقل یک پیوند پای می‌توانند به عنوان یک هسته دوست عمل کنند. به دلیل اینکه این‌ها الکترون اهدا می‌کنند طبق تعریف از باز‌های لوییس هستند.
19. فرآیند بی در رو فرآیندی است که در آن هیچ گونه گرمایی توسط سیستم نه به دست می‌آید و نه از دست می‌رود. وقتی که یک گاز تحت شرایط بی در رو فشرده می‌شود، فشار آن افزایش می‌یابد و دمای آن بدون به دست آوردن یا از دست دادن حرارت افزایش می‌یابد. به طور معکوس وقتی که یک گاز تحت شرایط بی در رو انبساط می‌یابد، فشار و دمای آن هر دو بدون به دست آوردن یا از دست دادن حرارت کاهش می‌یابد.
20. گرمایش خط فشار-دما با تغییر در نسبت میان مقادیر آب و بخار در مجرا بدین معنی که با تغییر در کسر خشکی از مخلوط دو فاز همراه است. وقتی که فشار در سیستم تغییر می‌یابد ولی فشار ثابت است شما در واقع یک فرآیند خط فشار-دما دارند. یک مثال از این فرآیند یک محفظه بسته ساده است که قادر به تغییر حجم خود است.(سیارک)
21. فیزیولوژی اعصاب درمانی توسط ژیل فیشر در سال 1997 ایجاد شد. متخصصان بالینی که در حوزه توان بخشی عصب شناسی متخصص می‌باشند و تیمار و نصیحت‌های فیزیوتراپی عصبی را فراهم می‌کنند. درمان شناسان تجربه درمان بزرگ‌سالان با مشکلات عصبی که کنترل حرکتی آن‌ها تحت تأثیر قرار می‌دهد مانند ضربه، آسیب ذهنی و فلج چندگانه را داشته‌اند.
22. یک پاسخ ارتجاعی (قابل برگشت) در مقابله با تنش‌های اعمال شده رخ می‌دهد در اثر انتقال فاز میان فاز‌های سخت شده و مارتنسیت کریستال ایجاد می‌شود که در آلیاژ‌های حافظه-شکل دیده می‌شود. سودوالاستیسیته حرکت معکوس مرز‌های میدانی در طول انتقال فاز است و تنها کشش پیوند یا معرفی نقص شبکه بلوری نیست.
23. بسیاری از مواد جامد داروساز می‌توانند در فرم‌های فیزیکی مختلفی وجود دارند. پلی مورفیسم اغلب تحت عنوان توانایی جسم دارویی متمایز می‌شود برای وجود به عنوان دو یا چند تا فاز بلوری که آرایش‌ها یا صورت‌بندی‌های متفاوتی از مولکول‌ها در شبکه بلوری دارند.
24. در هواپیمای خانگی آزمایشی کوچک شما سیستم‌های فشاری را به فرم سیستم خلأ خواهید یافت که از گاز یا هوای فشاری استفاده می‌کند و هواپیما بر روی تایر‌ها ایستاده است. از این رو سر خلبان هواپیمای شما به دانش در مورد اینکه هوای فشاری کجا و چگونه مورد استفاده قرار می‌گیرد و چگونه آن‌ها را قبل از پرواز بررسی کند نیاز خواهد داشت.
25. یک روش تصفیه محیطی وجود دارد که شامل به عمل آوری گیاهانی خاص است که مواد آلاینده را از خاک را از طریق ریشه‌ها یا برگ‌ها جذب می‌کنند. با استفاده از روش‌های گیاه درمانی یک شخص می‌تواند به طور مؤثری آلودگی‌های خاک را کاهش دهد اما همچنین می‌توان آلودگی‌های خاک را در درون توده زیستی آزاد کند و احتمالاً آلودگی‌ها به محیط زیست باز می‌گردانند.
26.‌هایپرپلاریزاسیون یک تغییر در پتانسیل غشای سلول‌ها است که آن را منفی‌تر می‌سازد. این فرآیند در مقابل قطبیت زدایی قرار دارد. این فرآیند از پتانسیل‌های عمل توسط افزایش محرک‌های مورد نیاز برای حرکت پتانسیل غشا به آستانه پتانسیل عمل جلوگیری می‌کند.
27. آب گریز‌های محیط زیست دوست ، آب‌های آمیخته نشدنی را پوشش می‌دهد. قطره‌ها این گونه از پوش را تحت ضربه قرار می‌دهند می‌توانند به شکل ستون یا سطح‌هایی صاف به طور کامل کمانه کنند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از مواد تازه آب گریز سطح زیر از نانو ذرات آلومینیوم عامل دار شده را نشان می‌دهد.
28. استفاده از روش کشش شناسی برای تشخیص آسیب‌های ماهیچه‌ای فرآیند توان بخشی را تسهیل می‌بخشد و این‌گونه ظرفیت انقباض و آرامش ماهیچه آسیب دیده را ارزیابی می‌کند و به تخمین وسعت آسیب کمک می‌کند. این روش نسبتاً یک تکنیک مدرن برای ارزیابی پاسخ خای مکانیکی ماهیچه بر اساس جا به جایی ماهیچه شکمی پی در پی به یک محرک الکتریکی منفرد است.
29. درمان با نوکلوئید پرتوزا از ایزوتوپ‌های پرتوزا (اتمی که انرژی هسته‌ای بسیاری دارد و آن را ناپایدار می‌سازد)، استفاده می‌کند که به صورت دهانی یا درون سیاه رگی اجرا می‌شود تا بتوان یک درمان هدف دار را برای محدوده‌ای از بی نظمی‌ها ارائه کرد، ارائه دز‌های بالا برای هدف مورد نظر در حالی که سمیت بافتی نرمال را به حداقل می‌رساند.
30. در همودیالیز، آب با فیتراسیون زیاد هیدرواستاتیک حذف می‌شود که یک پدیده فشاری است. فشار مایع حاصل از دیالیز کاهش یافته است و آب از مکان فشار زیاد به فشار کم یعنی خارج از پلاسما حرکت می‌کند. این گونه است که سیالات وقتی که یک بیمار دیالیز می‌شود از بدن خارج می‌شوند. ترجمه  itrans.ir

نظرات

در ادامه بخوانید...