روش تحقیق قوم نگاری چیست؟

در

هدف اکثر عمل های تجربی مربوط به کلاس درس، قراردادن نزدیک تر دانشجویان به پدیده های جهان واقعی است به طوری که معنای تجربه توسط دانشجویان بیشتر درونی می شود. هنگامی که دانشجو در عرصه ی حرفه ای می باشد، این درونی سازی خود را به فراخوانی بزرگ تری برای استفاده در حل مساله اضافه می کند. مطالعه ی موردی قوم نگاری یک روش فراهم آوردن روشی تجربی برای ّحل مسائل یا درک فرهنگ سازمانی شرکت می باشد.

مطالعه ی موردی قوم نگاری چیست؟

به عنوان اساتید دانشگاه، ما به صورت مستمر در تلاش برای فراهم نمودن دانشجویان ما با یک ارائه ی واقعی هستیم که دنیای حرفه ای مانند آن است. علاوه بر این، ما به دنبال توسعه ی سطح انتقادی دانشجویان خود هستیم بنابراین آن ها افراد پویا و رویایی در حرفه های انتخاب شده ی خود می شوند. تحقیق قوم نگاری به انجام هر دو هدف کمک می کند.

تحقیق قوم نگاری یک روش کیفی است که از محققان می خواهد تا دنیای واقعی را از دیدگاه آگاهی دهندگان در تحقیقات تفسیر کنند. فرض اساسی در مطالعات قوم نگاری این است که مفاهیم، رفتارها و تئوری ها از خاص به عام به صورت استقرایی توسعه یابند .
هسته ی مرکزی قوم نگاری یک ارتباط با معنای فعالیت ها و رویداد ها به مردم است که محقق در تلاش برای درک آن است و همیشه به یک درک از فرهنگ اشاره می کند. همه ی ما با مشاهده ی دیگر افراد، گوش دادن به آن ها و سپس استنتاج درباره ی فرهنگ یاد می گیریم. در توسعه ی مطالعه ی موردی با استفاده از روش تحقیق قوم نگاری، استنتاج ها از سه منبع ایجاد می شوند:

1)از آن چه که مردم می گویند.

2) از روشی که مردم عمل می کنند و

3) از مصنوعاتی که مردم استفاده می کنند.
روش های تحقیق قوم نگاری برای مدت طولانی در انسان شناسی استفاده گردیده است، زمانی که در حال مطالعه ی فرهنگ های کوچک غیر غربی بودند. اما ارزش مردم نگاری در درک جامعه و سازمان های ما نادیده گرفته شده است. در دانشگاه، ما یک نمایش کم نور از تحقیق کیفی به طرفداری از مطالعات کمی گرفتیم. یک انتقاد از روش آکادمیک برای تحفیف این است که ما کار ضعیفی از هماهنگ سازی نیاز های سازمان با برنامه های آموزشی خود انجام می دهیم. یک مردن نگاری می تواند با نیاز های بیان شده ی شرکت شروع کند. سپس یک موضوع تحقیق را برای مربوط کردن این عناوین به موضوعات علوم اجتماعی / رفتاری توسعه دهد. نیاز های تحقیق ضروری به احتمال زیاد توسط شرکت (آگاهی) نسبت به محقان شناسایی می شوند. یک مورد در این نکته توسط اسپاردلی مربوط می شود .
"..... من با یک علاقه در ساختار اجتماعی در مرکز درمان اعتیاد به الکل شروع کردم. آگاهی دهندگان من مدت ها می نوشیدند. کسانی که زندگی را در حبس ابد در طرح بخش در زندان شهر سیاتل می گذارند و امکانات پژوهشی فوری بیشتری را پیشنهاد می دهند. چرا شما آن چه که در آن زندان اتفاق می افتد را مطالعه نمی کنید؟ آن ها می پرسیدند. و بنابراین من هدف خود را به مطالعه ی فرهنگ سیستم زندان تغییر دادم. علاقه های نظری و علمی من می توانست توسط پروژه به کار رود. نیازهای ولگرد ها توسط مطالعه ی ظلم و ستم در زندان به بهترین شکل به کار گرفته شد .
در استفاده از روش قوم نگاری، در یک تمرین کلاس درس تجربی، محققان دانشجو همراه با آگهی دهنگان کار می کنند تا توصیفی از برخی پدیده های سازمانی، مساله یا به طور کلی فرهنگ سازمانی را تولید کنند. چنین عناوینی به عنوان سبک رهبری، تکنیک های انگیزه و فرهنگ سازمانی برای دانشجویان مناسب خواهد بود تا از طریق روش قوم نگاری دنبال شوند. این پروژه به محققان دانشجو اجازه می دهد تا آگاهی دهنده را در خاک آگاهی دهنده و در زبان آگاهی دهنده بشنوند و مشاهد کنند.... یک پیش نمایش واقع گرایانه از برخی بخش های شغل. آگاهی دهنده ها در واقع برای محققان معلم می شوند.

مزایا و مهارت های توسعه داده شده توسط دانشجو

تمامی تکنیک های به کار گرفته شده در فرایند تحقیق مورد قوم نگاری به مسلح کردن دانشجو با الگوهای رفتاری جهان واقعی کمک میکند که در زبان و محتوای یک محیط حرفه ای سازگار می باشند. مهارت های خاص توسعه داده شده در طول پروژه عبارتست از:

1 . مهارت های مصاحبه .

دانشجویان یاد می گیرند که چگونه پرسش ها را برای به دست آوردن اطلاعات خاص تنظیم نمایند. آن ها ممکن است برای رفتن به پرسش های خاص به عمومی تر یا بالعکس، برای اهداف تحقیق، یاد بگیرند. علاوه بر این، دانشجویان یاد می گیرند که چگونه در یک رفتار قابل تفسیر و قابل درک سوال بپرسند. به دلیل این که پاسخ ها به پرسش ها منبع داده برای تحلیل هستند، دانشجویان یاد خواهند گرفت که چگونه پرسش ها را در زبان آگاهی دنده تنظیم کنند. آن چه که دانشجویان از مصاحبه کننده یاد می گیرند به آن ها کمک خواهد کرد که در زمان دنبال کردن بازار کار مصاحبه کنندگان بهتری شوند.

2 . مهارت های ارتباطی .

زمانی که مصاحبه در ارتباط است، دانشجویان چیزی بیشتر درباره ی ارتباط کار در یک محیط حرفه ای یاد می گیرند. از طریق توضیح دادن و توضیح دادن مجدد پرسش های مصاحبه، دانشجویان یاد می گیرند که چگونه آن تکنیک ها را در شیوه های مدیریت خود به کار ببرند. یادگیری زبان آگاهی دهنده فرایند اجتماعی را برای دانشجو ایجاد می کند، زمانی که استخدام بهد از فارغ التحصیلی برای هم کارفرما و هم کارمند آسان تر است.

3 . مهارت های مشاهده ای .

به دلیل این دانشجو آگاهی دهنده را در محیط خود آگاهی دهنده مشاهده خواهد کرد، دانشجو یاد می گیرد که از مردم از آن دیدگاه به جای دیدگاه خارجی آگاهی یابد. یک حساسیت به پیرامون محیط کار از فرایند تحقیق قوم نگاری بدست می آید. در طول فرایند، مهارت های مشاهده باید چنان مشتاقانه تمرکز شوند که محققان دیدن محیط را با توجه دوباره به جزئیات یاد بگیرند، یک مهارت که تا حد زیادی عملکرد کار را در محیط سازمانی توسعه می دهد. برای مثال، زمانی که در یک زمینه ی رفتار سازمانی استفاده می شود، دانشجویان می توانند چنین مسائلی را در محل کار مختلط شناسایی کنند .

4 . توانایی ترکیب اطلاعات .

به دلیل این که دانشجویان باید اطلاعات مصاحبه را بگیرند و آن را با داده ی مشاهده ای به منظور مربوط ساختن آن ها با مفاهیم نظری یکپارچه کنند، دانشجو ارزش فرایند ترکیب را یاد می گیرد. این یکی از سخت ترین کارها برای دانشجویان است و نیازمند راهنمایی و پیشنهادات از استاد دانشگاه است. اما، زمانی که ترکیب حاصل می شوند، دانشجو توانایی مشتاق تری برای حل مساله دارد.

5 . مهارت های نوشتن .

به دلیل این که کل فرایند تحقیق در مطالعه ی موردی نوشته شده از سازمان و مساله به حد اکثر برسد، دانشجویان باید یاد بگیرند که افکار خود را در نوشته قرار دهند. فرایند تحقیق قوم نگاری، بیشتر از هر مورد دیگر، از محققان می خواهد تا نوشتن اولیه را آغاز کنند. زیرا فراخوانی توصیفات و اظهارات خاص ضروری است. این پروژه همچنین به دانشجویان تجربه یک روش نوشتن کاملا متفاوت از اول شخص را می دهد بنابراین کاملا متفاوت از روش نوشتن فنی مرسوم سوم شخص می باشد. روش اول شخص به آسانی به زمینه ی کار ترجمه خواهد شد.  (سیارک)

نظرات

در ادامه بخوانید...

تحقیقات عملی پژوهش فمینیستی

در


برخی از محققان معتقدند که پژوهش عمل نگر، نوعی روش پژوهش محسوب می شود، اما به نظر من بهتر است آن را یک متدولوژی بدانیم. در پژوهش عمل نگر ، محقق در همکاری نزدیک با یک گروه از مردم به منظور بهبود وضعیت یک محیط خاص، کار می کند. محقق تحقیق خود را روی مردم انجام نمی دهد، بلکه در کنار آنهاست، و نقش یک تسهیل کننده را ایفاء می کند. بنابراین، مهارت های خوب مدیریت گروه و درک درست پویایی گروه جزء مهارت های مهمی هستند که محقق باید آنها را کسب کند. این نوع از تحقیقات در زمینه هایی مانند مدیریت سازمانی، توسعه جامعه، آموزش و پرورش و کشاورزی معروف و شناخته شده است. پژوهش عمل نگر با فرایند ارتباطات و توافق بین افرادی که خواهان تغییر چیزی با هم هستند، آغاز می شود. بدیهی است، تمام افراد یک سازمان تمایلی ندارند که محقق شوند، بنابراین پژوهش عمل نگر در گروه کوچکی از افراد متخصّص صورت می گیرد که از ایده های جدید استقبال می کنند و روی این ایده ها تفکر و اندیشه می کنند. پس از آن، گروه از طریق چهار مرحله برنامه ریزی ، اقدام، مشاهده و انعکاس، اقدام می کند. این فرایند ممکن است چندین بار قبل از اطمینان کامل از اجرای موفقیت آمیز تغییرات اتفاق بیافتد. در پژوهش عمل نگر، ممکن است از انواع مختلف روش های پژوهش استفاده شود، برای مثال: تشخیص و ارزیابی پرسشنامه مرحله، مصاحبه ها و گروه های تمرکز که ممکن است برای ارزیابی نظر در تغییرات پیشنهادی اعمال شوند.

قوم نگاری

قوم نگاری ریشه در مردم شناسی دارد و زمانی که در آغاز قرن انسان شناسان جهان برای جستجوی قبایل راه دور سفر می کردند، شکل معروف و شناخته شده ای از تحقیق و جستجو بوده است. در قوم نگاری بر توصیف و تفسیر رفتار فرهنگی تاکید می شود. قوم نگاران خود را به طور کامل درگیر زندگی و فرهنگ گروه مورد مطالعه می کنند و اغلب ماه ها تا پایان تحقیق با آن گروه زندگی می کنند. این محققان در فعالیت های گروه ها شرکت می کنند و در عین حال، رفتار گروه را مشاهده ، یادداشت برداری کرده، با اعضای گروه مصاحبه می کنند، آنها را تجزیه و تحلیل و بررسی می کنند و در نهایت گزارش خود را می نویسند - این عمل، کار میدانی یا مشاهده شرکت کننده نامیده می شود. قوم نگاران اهمیت متن نوشته شده را بسیار مهم می دانند، چرا که این متن چگونگی به تصویر کشیدن فرهنگ در حال مطالعه آنها را نشان می دهد.

پژوهش فمینیستی

مباحث و اختلافاتی وجود دارند مبنی بر اینکه آیا تحقیق فمینیستی را باید یک روش یا معرفت شناسی به حساب آورد، اما به نظر من این پژوهش می تواند هر دو مفهوم را در بر گیرد. (همانطور که مشاهده کرده ایم، متدولوژی، فلسفه و یا اصل کلی است که تحقیق شما را هدایت می کند. از سوی دیگر معرفت شناسی به مطالعه ماهیت دانش و توجیه اشاره دارد و نگاهی به چیستی معرفت دارد و اینکه این شناخت و معرفت چگونه حاصل می شود). محققان فمینیست استدلال می کنند که زندگی و تجارب زنان به مدت های متمادی نادیده گرفته شده یا برداشت درستی از آن صورت نگرفته است. در گذشته، پژوهش اغلب حول موضوعات مربوط به مردها انجام می شدند و نتایج به کل جمعیت تعمیم داده می شدند. محققان فمینیستی هم از موضوع پژوهش و هم روش پژوهش استفاده شده، انتقاد می کنند؛ به ویژه روش هائی که بر «حقیقت» عینی، علمی تاکید دارند.

فمینیسم: نهضت طرفداری از حقوق زن. واژه نامه

پژوهش فمینیستی با تاکید بر تحقیق و بررسی مشارکتی، کیفی، چارچوب جایگزین ارزشمندی را برای محققانی که نمی توانند افراد تحقیق را جزء اشیاء تحقیق تلقی کنند، فراهم می کند. در زیر چتر پژوهش فمینیستی، دیدگاه های بسیار مختلفی وجود دارند.(سیارک)

نظرات

در ادامه بخوانید...