مهارت های برق خود را با این 15 پرسش به چالش بکشید

در

مهارت
های برق خود را به چالش بکشید.خواه شما در زمینه مهندسی برق، متخصص و یا مبتدی هستید، به چالش کشیدن مهارت های برق خود در هر فرصتی همیشه یک ایده خوب و مناسب است. این فرصت کوچکی برای شماست تا به دقت نقاط قوت و ضعف خود را یافته و پایه و اساس دانش و مهارت های آزمونی خود را بهبود بخشید.
اگر شما قصد دارید تا امتحان صدور مجوز را بگذرانید، شما قطعاً نمی خواهید بیش از یک بار در آن آزمون شرکت کرده و یا منتظر تاریخ آزمون بعدی باشید.
پرسش ها مربوط به تجهیزاتی هستند که جهت استفاده عمومی می باشند: سیم ها و کابل های سیار ، سوئیچ ها، پریزها ، صفحه کلیدها و تابلوهای برق ، دستگاه های الکتریکی، تجهیزات الکتریکی ثابت برای هیترهای فضای آزاد، اندازه-بندی موتور، حفاظت در برابر جریان های زیاد، کنداکتورهای مدار کنترل ، موتور و غیره.
برای بررسی نتایج خود، به انتهای مقاله، بخش پاسخ ها مراجعه نمایید.

پرسش 1:

یک دستگاه تهویه مطبوع پنجره ای مدل کابلی یا دوشاخه دار 120 ولتی تغذیه شده با هدف عمومی مدار فرعی 20 آمپری ، نمی تواند یک جریان با بار کامل داشته باشد که از مقدار آمپر زیر فراتر رود:
الف) 10 آمپر ب) 20 آمپر ج) 30 آمپر د) 40 آمپر

پرسش 2:

یک اتاقک ترانسفورماتور که توسط یک سیستم گاز هالون محافظت می شود، یک درب با حداقل درجه بندی آتش خواهد داشت که برابر با کدامیک از موارد زیر است:
الف) 1 ساعت ب) 3 ساعت ج) 6 اینچ از بتن آرمه (بتن مسلح) د) هیچکدام از موارد بالا

پرسش 3:

پریزها براساس کدامیک از روش های زیر مورد بررسی قرار می گیرند:
الف) زمانی که اتصالات به زمین به کنداکتور مدار اتصال به زمین تجهیزات متصل می شوند که پریز را تغذیه می کند
ب) اگر سیم اتصال به زمین به یک پیچ فلزی منتهی شود
ج) زمانی که به یک رابط کابلی سیم کشی می شود
د) زمانی که اتصالات به زمین به طور مؤثری انجام شده است

پرسش 4:

تأسیسات برای گرمایش الکتریکی یک خط لوله باید:
الف) از آسیب های فیزیکی محافظت شود
ب) دارای علائم هشدار نصب شده در فواصل منظم در طول خط لوله باشد
ج) به صورت مناسب برای محیط نصب شیمیایی، حرارتی و فیزیکی مشخص گردد
د) همه موارد بالا

پرسش 5:

جریان بار کامل برای جریان متناوب تک فاز 115 ولت، 1 موتور اسب بخار کدامیک از موارد زیر می باشد:
الف) 8 آمپر ب) 15 آمپر ج) 16 آمپر د) 20 آمپر

پرسش 6:

زمانی که یک ترانسفورماتور برای ایجاد یک سیستم توزیع سه فاز، چهار سیم از یک سیستم سه فاز، سه سیم ارت نشده استفاده می شود، ترانسفورماتور باید کدامیک از الزامات نصب و راه اندازی زیر را برآورده کند:
الف) ترانسفورماتور نباید روشن شود
ب) ترانسفورماتور باید به طور مستقیم به کنداکتورهای فاز ارت نشده متصل شود
ج) ترانسفورماتور با حفاظت از جریان اضافه که مستقل از کلید اصلی و مشترک با حفاظت از جریان اضافه سیال برای یک سیستم سه فاز، چهار سیم است، آماده و تأمین نخواهد شد
د) همه موارد بالا

پرسش 7:

اگر یک لامپ تخلیه الکتریکی از پایانه های لامپ به مدار بیش از 300 ولت متصل باشد، پس پایانه ها طبق کدامیک از موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرند:
الف) پس از تشکیل یک مدار حلقه پیوسته ب) کنداکتورهای مدار
ج) انرژی دار شدن د) لوله کابل (سیم پوش)

پرسش 8:

ابزار قطع ارتباط برای لوازم ثابت در داخل یک ساختمان آپارتمان ده واحدی باید در کدامیک از مکان های زیر باشد:
الف) درون هر واحد مسکونی به طور منحصر به فرد ب) اتاق تأسیسات مکانیکی اصلی
ج) در یک محل عمومی در دسترس در داخل ساختمان د) در داخل هر واحد فردی یا در همان طبقه در ساختمان

پرسش 9:

اگر قطع کن اتصال کوتاه برای محافظت از حرارت امپدانس (مقاومت مرکب) تعبیه نشده باشد، پس ولتاژ ثانویه نمی تواند فراتر از کدامیک از گزینه های زیر رود:
الف) 25 ولت ب) 15 آمپر ج) 80 ولت د) 600 ولت اسمی

پرسش 10:

برای تجهیزات گرمایش فضای آزاد ثابت برق صنعتی متشکل از المان های مقاومت با یک موتور، آمپرپذیری هادی مدار فرعی و درجه جریان اضافه از دستگاه محافظ که تجهیزات را تغذیه می کند، کمتر از کدامیک از موارد زیر نخواهد بود:
الف) 100% از کل بار تجهیزات گرمایش ب) 125% از بار موتور کل
ج) 125% از بار کل موتور و گرم کن ها د) آمپرپذیری ترکیبی از تمام تجهیزات

پرسش 11:

یک مدار فرعی 40 آمپری ممکن است تا پنج گرم کن یا هیتر برقی فضای آزاد نصب شده در یک واحد مسکونی دو خانواری را تغذیه کند.
الف) صحیح ب) غلط

پرسش 12:

در عرض 30 ثانیه از قطع ارتباط منبع تغذیه، یک خازن که در 300 ولت عمل می کند، باید به 50 ولت تخلیه شود.
الف) صحیح ب) غلط

پرسش 13:

چنانچه ژنراتور در دسترس افراد فاقد صلاحیت باشد، حفاظت از قطعات برق دار یک ژنراتور که در 30 ولت عمل می کند، الزامی است.
الف) صحیح ب) غلط

پرسش 14:

در یک گرم کن فضای آزاد 120 ولت، سیم های رابط کابلی غیر گرمایشی زردرنگ هستند.
الف) صحیح ب) غلط

پرسش 15:

در یک باتری اسیدی سربی، ولتاژ اسمی 75/1 ولت در هر سلول است.
الف) صحیح ب) غلط

 


پاسخ ها
برای اثبات مهارت های برق شما، نتایج شما باید مشابه پاسخ های ارائه شده باشد. شما می توانید پایگاه مقالات NEC ذکر شده در پاسخ ها را به صورت پیش نویس نسخه رایگان NEC 2014 مشاهده کنید. (NEC 2014 free draft)
1) گزینه الف
نکته: این بخش الزام می کند که این نوع از نصب و راه اندازی فراتر از 50% درجه بندی برای مدار نرود. 20 آمپر × 5/0 = 10 آمپر.)
2) گزینه الف
3) گزینه الف
4) گزینه د
5) گزینه ج
6) گزینه د
7) گزینه ج
8) گزینه د
نکته آزمون: با توجه به این که شما به دنبال صحیح ترین پاسخ می باشید، شما می توانید مشاهده کنید که پاسخ الف بخشی از پاسخ د می باشد و اگرچه واقع شدن در یک طبقه ممکن است به معنای ابزار قطع ارتباط باشد که در یک مکان در دسترس عمومی، پاسخ ج به اندازه پاسخ "د" جامع نیست.
9) گزینه ج
10) گزینه ج
11) گزینه ب
12) گزینه ب
13) گزینه ب
14) گزینه الف
15) گزینه ب

 

نظرات

در ادامه بخوانید...