شبکه های باوری بایسیان چیست

در


(سیارک) شبکه باوری بایسیان (BBN) یک زبان گرافیکی رسمی برای ارائه و مخابره سناریو های تصمیم گیری ای است که در شرایط عدم قطعیت به استدلال نیاز دارند. یکی از قابلیت های شبکه باوری بایسیان این است که انجام استدلال عدم قطعیت کارامدی را با تعداد بسیاری از متغیر های حوزه ای ممکن می کند. روش بهتری را برای استنباط با ترکیب کردن شواهدی از داده ها با دانش های موجود فراهم می کند. بدلیل طراحی و کاربرد آسان BBN، از آن در بسیاری از حوزه ها استفاده می شود. "Almond" و "Mislevy" به ساختاری کلی برای ارزیابی بر اساس مدل های گرافیکی، بخصوص شبکه های باوری بایسیان برای منظور حذف کردن پیچیدگی های موجود در IRT، دست یافتند. این مدل ها، روش هایی را برای استنباط کردن در مورد مهارت ها و دانش های چند جانبه ای فراهم می کنند. متغیر هایی که ارائه کننده تمامی منابع تغییر پذیری در یک MIRT هستند در مدل گرافیکی مورد نظر با تجزیه و تحلیل دقیق کارشناسان حوزه در مورد مشکل، وارد شده اند. راه کار مورد نظر از دو مدل به نام های مدل دانش آموز و مدل شواهد استفاده کرد. مدل دانش آموز متشکل از نود هایی می شود که نشان دهنده توانایی ها و تصورات غلط و وابسته آنها به یک دیگر است در حال که مدل شواهدی متشکل از نوده های است که ارائه کننده پاسخ های آیتم ها هستند. ترجمه  itrans.ir 

نظرات

در ادامه بخوانید...