انعکاس فرهنگ در زمان

در


فرهنگ‌ها با جهت‌گیری زمانی که از خود نشان می‌دهند مشخص می‌شوند. فرهنگ‌های غربی به‌صورت temponomic معرفی می‌شوند یعنی زمان یک دارایی باارزش است و باید همانند دیگر دارایی‌ها به طرز بسیار مناسبی محافظت گردد . ولی در عوض، جونز با توجه به تحقیقی که در ترینیداد انجام داد به دیدگاه tempoagnostic اشاره داشت یعنی اینکه زمان هیچ ارزش ذاتی ندارد و نمی‌تواند حفظ شود و یا آنکه از بین برود و یا اینکه بر اساس آن به برنامه‌ریزی پرداخت. این ایده می‌تواند در این ضرب‌المثل ترینیدادی ارائه شود که بیان می‌کند " هرزمانی ، زمانی ترینیداد است".  هال با تخمین یافته‌های شودر و سالیوان  بیان می‌کند" با توجه به اینکه زمان یک سامانه‌ی هسته‌ای تمامی فرهنگ‌ها هست و با توجه به اینکه فرهنگ نقش برجسته‌ای در درک زمان به‌عنوان یک سامانه‌ی فرهنگی بازی می‌کند، عملاً غیرممکن است که بتوان زمان را از فرهنگ جدا کرد ... " . هال به ایجاد تمایز بین فرهنگ بر اساس جهت‌گیری‌های آن نسبت به زمان مباردت می‌ورزد و دو زمینه را معرفی می‌کند که این زمینه‌ها عبارت‌اند از حالت تک زمانه (زمان M) این زمان به این صورت مشخص می‌شود که هر فعالیت کاری بر اساس برنامه و با توجه به زمان ملموس در یک بازه‌ی زمانی مشخص انجام می‌گیرد و حالت چند زمانه (زمان P) که به این صورت مشخص می‌گردد که چندین کار می‌توانند در یک بازه‌ی زمانی روی دهند". مفهوم پویایی کنفوسیوسی جهت‌گیری متغیر نسبت به گذشته و یا آینده- به‌عنوان بُعد پنجم، ابعاد تأثیرگذار فرهنگی هافستد بیان گردید .
درنتیجه می‌توان بیان کرد که چشم‌انداز زمانی همان خصوصیات فرهنگی و اعضای مربوط به آن‌هاست. به‌علاوه تنوع‌های موجود در فرهنگ به میزان مشخص بیان‌کننده‌ی آن است که چشم‌انداز زمانی یک حالت ایستا و ثابت نیست و نمی‌تواند با تفاوت‌های اندازه‌گیری فردی محدود شود که این حالت می‌تواند ازلحاظ نظری، تجربی و عملی مهم باشد ولی بااین‌وجود می‌تواند درک ما از روش‌های چندگانه‌ای را محدود کند که این روندها می‌توانند بر رفتار انسان‌ها تأثیر داشته باشند.

تفاوت‌های تجمیعی در چشم‌انداز زمان

ما یک‌روند در رابطه با چشم انداز زمان ارائه می‌دهیم که بر روش‌هایی توجه دارد که در آن فرهنگ می‌تواند روابط بین زمان‌های گذشته، حال و آینده را بیان کند. به‌طور خاص ما به بیان این موضوع پرداختیم که سیاه‌پوستان و سفیدپوستان از معانی روان‌شناختی مختلفی استفاده می‌کنند تا گذشته‌های فردی و تجمیعی را در زمان حال و آینده ادغام کنند. روابط گذشته- حال و گذشته آینده می‌توانند بین سیاه‌پوستان و سفیدپوستان تفاوت داشته باشند و این بدان معناست که خوانش های مختلفی از فرهنگ‌ها وجود دارند که می‌توانند معنا و ارتباطی با این رویدادها ارائه دهند. به‌علاوه، این خوانش های متنوع می‌توانند بر تفسیر زمان حال انتظارات از آینده تأثیر داشته باشند.

انعکاس فرهنگ در زمان

این خوانش های مرتبط با تجربیات فردی و تجمیعی می‌توانند در طبقه‌بندی‌های زمانی قرار گیرند؟ ادراک و تجربیات یک فرد در رابطه با زمان می‌تواند تا حدی ضمنی باشند. ماهیت ضمنی تجربیات از زمان می‌تواند از برخی از انگیزش‌ها ناشی شود که فرد می‌تواند با خود داشته باشد. فردی برای به دست آوردن، نظم، ترتیب و مفهوم باید مشخص کند که رویدادها چگونه می‌توانند در بازه‌ی زمانی مشخص قرار گیرند و درنتیجه تفسیر شوند. انگیزش‌ها، خاطرات و همبستگی می‌توانند توسط تجربیات افراد و همچنین گروهایی تحت تأثیر قرار گیرند که فرد عضو آن ها است. هرچقدر خوانش مرتبط با گروه به‌خوبی تعریف شود، گذشته به میزان بیشتری می‌تواند بر زمانی حال و آینده تأثیر داشته باشد. اگر فردی در حالت تجمیعی تشخیص داده شد قرار داشته باشد، می‌توان زمینه‌هایی را به وی اختصاص داد که عبارت‌اند از آگاهی، وجدان و ارائه‌ی تعریف مناسبی از خویشتن . همبستگی بین خویشتن باید دربرگیرنده‌ی روش‌هایی باشد که در آن‌ها حالت مرجع می‌تواند با گروه‌هایی تناسب داشته باشد؛ حالت روایی تجمیعی دارای معنی و مفهوم است و همچنین می‌تواند برای به دست آوردن نظم و همبستگی زمانی در رابطه با خویشتن مفید باشد.
مهم‌تر از همه، طبقه‌بندی زمانی بستر خوانش تجمیعی می‌تواند بر این موضوع تأکید داشته باشد که آیا یک فرد می‌تواند گذشته را بازمان حال و یا آینده ترکیب کند و یا آن را منفک کند. برای مثال افراد سفیدپوست جوان اغلب بیان می‌کنند که قساوت مربوط به برده‌داری و نژادپرستی پشت سر ما هستند، و مهم‌تر از همه اینکه آن‌ها در این فرایند نمی‌توانند دخیل باشند. این عامل به‌طور عمده به زمان گذشته مرتبط هست. زمانی که سیاه‌پوستان و عوامل حمایت کننده‌ی دیگر به بیان این موضوع مبادرت می‌ورزند که نژادپرستی عاملی نیست که فقط به گذشته مرتبط باشد، بلکه در حال حاضر نیز این عامل می‌تواند یک بستر مشخص برای عدم عدالت نژادی است، باید اشاره کرد که مشکلات نژادی وجود خواهند داشت که سفیدپوستان آن‌ها را ایجاد کرده‌اند . دو عامل مورداستفاده برای ارزیابی رنجش مرتبط با مشکلات نژادی عبارت‌اند از: " سیاه‌پوستان آمریکایی به توجه خاصی نیاز ندارد زیرا نژادپرستی عاملی است که به گذشته مربوط می‌شود"، و " سیاه‌پوستان آفریقایی به‌منظور ایجاد یک زمینه‌ی موفقیت، باید با بستری همسو شوند که در آن نژادپرستی و برده‌داری را متوقف گردد.

 به‌طور مشخص یک‌روند مقایسه‌ای زمانی در اینجا وجود دارد که زمانی فعال می‌شود که نژاد به‌عنوان عامل مهمی مطرح شود و نژاد و فرهنگ سفیدپوستی را به چالش بکشد.

در طرف مقابل، سیاه‌پوستان اغلب به بیان دیدگاه‌های نژادپرستی مرتبط با گذشته اشاره دارند که در جهان امروزی نیز مدنظر قرار می‌گیرد. تحقیقات انجام‌گرفته در آزمایشگاه‌های ما به بیان این دیدگاه‌های نژادی مختلف مبادرت می‌ورزند. ما نمایه‌ی تاریخی از فشار بر روی سیاهان از طریق سفیدها و دانشجویان سیاه‌پوست را نشان دادیم. در مقایسه با افرادی که این نمایه‌ی کنترل‌کننده را به‌عنوان منظری طبیعی می‌بینند، سفیدپوستانی که نمایه‌ی این فشار مضاعف را درک می‌کنند به میزان کمتری عدم عدالت نژادی را به‌عنوان روندی ظالمانه و غیرمنصفانه درک و دریافت می‌کنند. سیاهانی که این نمایه را می‌بینند، با تفاوت زیادی به‌احتمال بسیار بیشتر آن فرایند را فرایندی غیرمنصفانه و ناعادلانه دریافت خواهند کرد .

همان‌طور که معنا و مفهوم زمان حال با تفسیر یک فرد از گذشته شکل می‌گیرد، معنا و مفهوم زمان گذشته می‌تواند با محتوای تجربیات شکل بگیرد، خوانش های فرهنگی می‌توانند در بطن این تفسیرها قرار داشته باشند و می‌توانند انگیزش‌های روان‌شناختی معاصر را به خطر بیندازند.

درنتیجه، ما به بیان این موضوع می‌پردازیم که زمان گذشته برای اعضای گروه‌های تحت سرکوب می‌تواند معنای مختلفی داشته باشد و همچنین می‌تواند نقش متفاوتی در ساختار شناخت زمانی حال، انگیزش‌ها، مفاهیم و رفتارها بازی کند.ادامه دارد.............

نظرات

در ادامه بخوانید...

مفهوم "زمان" در فرهنگ های مختلف

در

رفتارهای مربوط به زمان: فرهنگ های چند عادته در قیاس با فرهنگ های تک عادته
 زمان، مفهوم دیگرِ مهمِ تاثیرگرفته از فرهنگ است. در فرهنگ های چند عادته ( چند عادته در لغت به معنی دفعات بسیار است) مردم می توانند چندین کار را به طور همزمان انجام دهند. در فرهنگ های تک عادت(فرهنگ های تک زمانه) مردم در هر زمان یک کار را انجام می دهند.
این امر به این معنی نیست که افراد در فرهنگ های چند عادته در وظایف چندگانه بهترند. بلکه به این معنی است که در فرهنگ های تک عادته مانند اروپای شمالی و آمریکای شمالی، مردم مایلند که در هر زمان یک کار را برنامه ریزی کنند. برای آن ها قرار ملاقاتی که قرار است ساعت هشت آغاز شود، قرار ملاقاتی است که در ساعت هشت و یا در دیرترین حالت، در ساعت هشت و پنج دقیقه شروع می شود. از افراد انتظار می رود که سر موقع برسند، چه در یک ملاقات خارجی و چه در یک پیک نیک خانوادگی. زمان به معنی تحمیل کارها است. اغلب قرار ها قطعی و سر موقع است، اگر یک دستور کار به پایان نرسیده باشد، غیر معمول نیست که جلسه به پایان برسد و یا دستور کار در جلسه بعدی به پایان برسد.(سیارک)
در فرهنگ های چند عادته ، زمان مهم است، اما روابط و افراد مهمتر هستند. انجام یک کار مهم تر است. اگر شما یک فرد لاتین، یا مدیترانه ای یا آسیای میانه باشید، همه چیز را راجع به کارِ در زمان بندی، غیر جدی می دانید. مردم ممکن است در یک جلسه به سه مساله توجه کنند و هیچ فکری راجع به هیچکدام نکنند. آنها ممکن است به جای صف ایستادن ، به صورت نا منظم جمع شوند. در فرهنگ های چند عادته، راه رفتن در قرار ها یا دیر رفتن به سر قرار توهین محسوب نمی شود.
در فرهنگ های چند عادته، افراد کار را بخشی از تعاملات بزرگتر با جامعه می بینند. اگر یک دستور کار به پایان نرسد، مردم این فرهنگ ها دوست دارند که جلسه را تا اتمام کارِ در دست، ادامه دهند.
کسانی که در فرهنگ یک عادته قرار دارند، افراد چند عادته را بی فایده می دانند و مدیریت موثر بر آن ها را سخت می دانند. از طرف دیگر افراد چند عادته از بنده زمان شدن متنفرند و ترجیح می دهند که کارهای در دست را به اتمام برسانند.ترجمه  itrans.ir

نظرات

در ادامه بخوانید...

زمان بی رحم است و اثر بی نظیری روی همه چیز می گذارد

در
زمان برای همه چیز قدرتمند و بی رحم  است و اثر بی نظیری روی همه چیز باقی می گذارد، مثل یک پله گرانیت چند تنی یا یک تنه درخت. به طور معمول، تغییرات به آرامی اتفاق می افتد، زیرا ما متوجه آنها نمی شویم. اما بعضی از مردم می توانند چنین تغییراتی را ببینند و عکس های خود را به اشتراک بگذارند.
 
sayarak.com شواهد بصری را نشان می دهد که زمان به نحوی بر همه چیز تاثیر می گذارد.
 

صعود به آبشار، مردم به طور همزمان از یک جای پا استفاده کرده اند

صعود به آبشار، مردم به طور همزمان از یک جای پا استفاده کرده اند

پله در کلیسای جامع گلاستر، انگلستان

پله در کلیسای جامع گلاستر، انگلستان

جای پای آرایشگرها در گذر زمان

جای پای آرایشگرها در گذر زمان

چه چیزی از پله ها در شهر باستانی پترا، اردن باقی مانده است

چه چیزی از پله ها در شهر باستانی پترا، اردن باقی مانده است

جاده در فرانسه طی قرنها، از هزاران سفر تجاری و جنگ ها جان سالم به در برده است

جاده در فرانسه طی قرنها، از هزاران سفر تجاری و جنگ ها جان سالم به در برده است
و رد پای گذر زمان بر شما چگونه بوده است؟ 

نظرات

در ادامه بخوانید...

15 آزمایش اجتماعی که منجر به نتایج غیر منتظره شد! ویولونیست در مترو

در

غالباً ، احساس می شود انسان ها یک دسته از موجودات کاملاً غیرقابل پیش بینی هستند. بنابراین یافتن پاسخ سوالات مربوط به رفتار ما به اقدامات جدی نیاز دارد.

آیا اگر روزانه بیش از حد اخبار بد بخوانیم ، عصبانی خواهیم شد؟ آیا از پله ها روی یک پله برقی بالا می رویم؟ اگر جایزه ایمن برای رانندگی ایمن را بگیریم آیا در جاده ها سرعت خود را کم می کنیم؟ برای آگاهی از این موضوع ، sayarak.com برخی از جالب ترین آزمایش ها را در مورد رفتار انسان گردآوری کرده است که نتایج مختلفی را به همراه داشته است ، بعضی از آنها روشن کننده و برخی دیگر کاملاً غیر منتظره بوده اند.

 

شماره 1- اگر در یک فروش محصولات کشاورزی بدون مراقبت رها شوند ، آیا مردم محصولات کشاورزی را می دزدند یا هزینه آن را پرداخت می کنند؟

آزمایش اجتماعی که منجر به نتایج غیر منتظره شد


ایده: فروش در کنار جاده ها به این معنی است که از هرکسی دعوت می شود هرچه بخواهد در این زمینه انتخاب کند ، چه میوه باشد ، چه سبزیجات و چه گل. هیچ فروشنده ای برای کنترل معاملات وجود ندارد. تابلویی که دارای برچسب قیمت و جعبه ای برای قرار دادن پول است ، تمام آنچه برای خرید هرچیزی که مردم در مزارع انتخاب می کنند وجود دارد.

 

نتیجه: نه تنها هیچگونه سرقتی گزارش نشده است ، بلکه مردم حتی بیشتر از قیمت درخواستی پرداخت می کنند.


گل های چیده شده برای فروش در سراسر حومه آلمان وجود دارد و همچنین غرفه های کوچک کشاورزی از کلبه های کوچک گرفته تا میزهای ساده با همه چیز ، از کدو تنبل گرفته تا تخم مرغ گرفته تا .... روی آنها با یک قوطی پول. من تصور می کنم این به این معنی است که اکثر مردم صادق هستند (یا افراد نادرست در شهرها می مانند).


شماره 2- مردم  خود را چگونه می بینند و غریبه ها چگونه آنها را می بینند؟

 پرتره


ایده: آزمایش "اسکچ های زیبایی واقعی" که توسط داو انجام شد ، از زنان خواست که خود را برای یک هنرمند پزشکی قانونی FBI توصیف کنند ، وی که پرتره های خود را فقط بر اساس توضیحات طراحی می کرد. سپس ، غریبه ها ظاهر همان زنان را توصیف کردند و این هنرمند مجموعه دیگری از پرتره های آنها را کشید. به هر شرکت کننده دو پرتره از او داده شد که مشخص شد کاملاً متفاوت است.

 

نتیجه: پرتره های ساخته شده بر اساس توصیف غریبه ها به وضوح زیبا تر ، شادتر و دقیق تر بودند. یک فرد عادی تمایل به اغراق در نقص خود دارد ، در حالی که غریبه ها ظاهر را به طور کلی می بینند و بر ویژگی های مثبت تمرکز می کنند.

"آنچه برای من باقی مانده است واکنشهای احساسی زنان هنگام مشاهده طرحهای ترکیبی آویزان در کنار یکدیگر بوده است. من فکر می کنم بسیاری از این زنان شجاع فهمیدند که آنها از خود ادراک تحریف شده ای دارند که بخشهای زندگی آنها را به طرز قابل توجهی تحت تأثیر قرار داده است. "


پس خود را در آغوش بگیرید ، و حتی مهمتر از آن ، با خود مهربان باشید.


شماره 3- آزمایش اجتماعی کارلسبرگ

خال کوبی


ایده: در این آزمایش اجتماعی توسط کارخانه آبجوسازی دانمارکی کارلسبرگ ، افراد مورد مطالعه ، زوج های بی خبر برای تماشای فیلم به سینمای شلوغی وارد می شوند. فقط 2 صندلی خالی باقی مانده است ، درست در وسط ، که هر طرف را یک مرد کاملاً خشن و خال کوبی شده گرفته است.

نتیجه: همانطور که در آزمایش غیررسمی یا پس زمینه ذهن ما(که در واقع قصد داشت فقط یک تبلیغ باشد) اتفاق می افتد ، در نهایت همه زوج ها با دیدن این افراد کاملاً خشن و خالکوبی شده تصمیم می گیرند فوراً آنجا را ترک کنند.اما این گونه نیست برخی از زوجین ترجیح می دهند صندلی های خود را بنشینند که با تشویق جمعیت و یک دور آبجوهای رایگان کارلسبرگ جایزه دریافت می کنند.

این آزمایش مثال خوبی بود که چرا مردم نباید همیشه یک کتاب را از روی جلد آن قضاوت کنند.


شماره 4- اگر همه محصولات خارجی از قفسه های سوپرمارکت خارج شوند چه اتفاقی می افتد؟

 

ایده: به عنوان بخشی از یک کارزار علیه بیگانه ستیزی ، تعصب نسبت به مردم کشورهای دیگر ، سوپرمارکت 'Edeka' در هامبورگ ، آلمان یک آزمایش اجتماعی را آغاز کرد. کارمندان سوپرمارکت تمام محصولات ساخت خارجی را از قفسه ها برداشته و فقط کالاهایی را که در داخل کشور ساخته شده باقی گذاشتند. 

نتیجه: مشتریان سوپرمارکت از قفسه های خالی استقبال کردند و به افزایش آگاهی در مورد چگونگی زندگی متفاوت و با کیفیت پایین در آلمان بدون همکاری با سایر کشورها کمک کردند. این آزمایش همچنین نشان می دهد که خارجی ها حتی در مقیاس داخلی می توانند به زندگی ما ارزش اضافه کنند.

 

شماره 5- آزمایش روزنهان

ایده: دیوید روزنهان ، روانشناس ، در مقاله خود در سال 1973 "در مورد سالم بودن در بین روان پریش ها" از بیمارستان های روانپزشکی و درمانی که بیماران در آنجا مراقبت می کردند به شدت انتقاد کرد ، اما بیش از همه ، او کیفیت تشخیص روانپزشکی را مورد انتقاد قرار داد. موضع روزنهان بر اساس تحقیق انجام شده توسط خودش و هفت آزمایشگر دیگر بود که به عنوان "شبه بیماران"  در بیمارستانهای مختلف ایالات متحده آمریکا عمل می کردند ، جایی که همه آنها دارای اختلالات روانپزشکی بودند.

"شبه بیماران"  برای بستری شدن در بیمارستان ها از توهم شنوایی شکایت داشتند. اما پس از بستری ، آنها رفتاری کاملاً طبیعی داشتند و به کادر پزشکی بیمارستان گفتند که توهماتشان از بین رفته است.

نتیجه: کادر پزشکی در بیمارستان ها "شبه بیماران"  را همچنان بیمار روانی می دانستند و به آنها داروهای ضد روان پریشی می دهند.

"شبه بیماران"  داروها را در توالت می ریختند و با روشی آرام و منطقی به کار خود ادامه می دهند و مشاهدات خود را از کارکنان و سایر بیماران می نوشتند. با این حال ، هنوز  با آنها به  عنوان مشکلات روحی برخورد می شد. به جای بررسی موضوع ، هیچ کس رفتار آنها را امری عادی تلقی نمی کرد ، زیرا ظاهراً در داخل دیوارهای یک بیمارستان روانپزشکی ، تنها افراد سالم کارمندان هستند!

من تعجب می کنم که آیا روزنهان "اتاق شماره 6" چخوف را خوانده است؟

 

شماره 6- آزمایش "ویولونیست در مترو"

 کنسرت


ایده: در 12 ژانویه 2007 ، حدود هزار مسافر صبح که از ایستگاه مترو در واشنگتن دی سی عبور می کردند ، بدون تبلیغات ، با یک کنسرت رایگان که توسط جوشوا بل ، موزیسین ویولون اجرا شد ، که تقریباً 45 دقیقه اجرا کرد ، با اجرای شش کلاسیک . قطعات (که دو قطعه توسط باخ بود) ، نواخته شده توسط ویولن استرادیواریوس (که گفته می شود 3.5 میلیون دلار برای آن پرداخته است).

 

نتیجه: فقط 6 نفر کمی متوقف شدند و مدتی به موسیقی گوش دادند. حدود 20 نفر به او پول دادند اما به روند عادی خود ادامه دادند. وی 32 دلار جمع کرد. وقتی اجرای او تمام شد و سکوت مسلط شد ، هیچ کس متوجه بودن یا نبودن او نشد. هیچ کس او را تشویق نکرد ، و هیچ شناختی نیز وجود نداشت. هیچ کس متوجه نشد که یکی از بهترین موسیقی دانان جهان یکی از پیچیده ترین قطعاتی را که تاکنون با ویولون به ارزش 3.5 میلیون دلار نواخته شده است ، شنیده است. این آزمایش سوالات جالبی را درمورد اینکه چگونه نه تنها برای زیبایی ارزش قائل نیستیم ، بلکه میزان تنظیمات و نمایش تفاوت ایجاد می کند را ایجاد کرد.سه روز قبل از این اجرا در مترو ، جوشوا بل در سالن سمفونی بوستون اجرا داشت ، جایی که برای هر صندلی بیش از 100 دلار هزینه می شد.


شماره 7- اگر یک پله با پیانو در نزدیکی پله برقی نصب شود چه اتفاقی می افتد؟

ایده: در آزمایش دیگری  ، یک راه پله معمولی با کلید های پیانو جایگزین شد. با پا گذاشتن روی پله ها ، شخص ملودی خود را روی پیانوی غول پیکر پخش می کرد. ایده این بود که مردم به جای پله برقی از پله ها بروند.

نتیجه:  از پله های موسیقی که درست در کنار پله برقی بودند ، 66٪ بیشتر از حد معمول استفاده می شد زیرا مردم وقت خود را با نواختن یک موسیقی صرف می کردند. این ایده به سرعت در سراسر جهان منشر شد و در کوالالامپور ، سئول ، سانفرانسیسکو ، مکزیکو سیتی ، سارایوو ، وین و سایر شهرها نصب شد.


شماره 8- چقدر شبیه هم هستیم؟

ژنتیک


ایده: شرکت Momondo از 67 نفر از سراسر جهان درخواست آزمایش DNA کرد. آنها می خواستند ثابت کنند که اشتراکات مردم با ملیت های دیگر بسیار بیشتر از چیزی است که تصور می شود. اکثر شرکت کنندگان کاملاً از ریشه ژنتیک خود اطمینان داشتند و حتی برخی از آنها نسبت به ملت های دیگر تعصب داشتند.

نتیجه: مشخص شد که از مجموع 67 نفر ، ریشه ژنتیکی هیچ یک از نژادها به آن صورت که فکر می کرده اند نبوده است. این آزمایش اعتقادات شرکت کنندگان در مورد هویت آنها و افراد دیگر را به چالش کشید. برخی از شرکت کنندگان چنان تحت تأثیر نتایج قرار گرفتند که پیشنهاد کردند همان آزمایشات را به عنوان راهی برای خلاص شدن از بیگانه ستیزی ، نژادپرستی و افراط گرایی ملی انجام دهند.

 

شماره 9- آزمایش اتاق پر از دود

دود


ایده: این آزمایش افرادی را در حال پر کردن پرسشنامه در یک اتاق و هنگامی که دود از زیر در وارد می شود ، بررسی میکنند. چه کار میکنی؟ بلند می شدی و می رفتی ، به مسئول می گفتی و بدون تردید این کار را می کنی ، درست است؟ اکنون همین وضعیت را تصور کنید ، با این تفاوت که تنها نیستید ، در کنار شما چندین نفر دیگر هستید که به نظر می رسد دود برایشان مهم نیست. الان چیکار می کنید؟

نتایج: وقتی تنها هستند ، 75٪ از مردم تقریبا بلافاصله دود را گزارش می دهند. میانگین زمان گزارش 2 دقیقه از مشاهده دود بود. اما وقتی دو نفر حضور داشتند ، كه با آزمایشگرها كار می كردند و به آنها گفتند كه طوری رفتار كنید كه انگار هیچ مشكلی نیست ، فقط 10٪ از افراد اتاق را ترك كردند یا دود را گزارش كردند. از هر 10 نفر 9 نفر در حال کار بر روی پرسشنامه بودند ، در حالی که چشمهای خود را مالش می دادند و دود را از صورت خود  کنار می زدند.

 

این آزمایش یک نمونه عالی از واکنش کند مردم (یا اصلاً) به شرایط اضطراری در حضور دیگران بود. به نظر می رسد که ما به واکنش دیگران حتی در برابر غرایز خود اعتماد زیادی داریم. اگر گروه به گونه ای رفتار کند که انگار همه چیز خوب است پس باید باشد ، اشتباه درست است؟  اجازه ندهید انفعال دیگران منجر به بی عملی شما شود. همیشه فرض نکنید که شخص دیگری کمک خواهد کرد ، یا کسی مشخص شده است که به نمایندگی از دیگران اقدام کند. کسی باشید که اقدام کنید!


شماره 10- موسیقی در تاکسی چگونه بر مسافران تأثیر می گذارد؟

 تاکسی


ایده: محیط اطراف ما می تواند بر نحوه عملکرد ما تأثیر بگذارد. سوالی که باقی مانده است برای تعیین این است که تا چه حد تاثیر؟ یک راننده تاکسی موسیقی را در اتومبیل خود تغییر داد ، سپس به تأثیر این بر رفتار مسافران و همچنین رتبه بندی در برنامه تاکسی اشاره کرد. راننده آزمایش های کوچک خود را در یک هفته انجام داد. او می خواست موسیقی را بعد از 7 روز تغییر دهد. نتایج ممکن است فقط برخی از شما  را متعجب کند.

 

نتیجه: راننده تاکسی بسته به نوع موسیقی که در داخل خودرو پخش می کند ، متوجه شد که رتبه وی در برنامه کاهش یافته و افزایش می یابد. موسیقی راک و آهنگ های یکپارچه باعث افت رتبه او شد. با این حال ، موسیقی رپ بیشترین تأثیر منفی را در رتبه بندی وی گذاشت. و در حالی که برخی از مشتری ها از آهنگ های قدیمی تر لذت می بردند ، بیشتر مردم از ترکیبی از موسیقی کلاسیک با یک موسیقی سخت استفاده می کردند. در پایان ، راننده تاکسی تصمیم گرفت که فقط در خودرو خود موسیقی کلاسیک پخش کند. این به این دلیل است که  مثبت ترین احساسات را در مشتری  ایجاد می کند و در نتیجه کیف پول او را پر تر می کند: به هر حال ، مشتریان خوشحال نکات و نظرات بهتری را ارائه می دهند.


شماره 11- در صورت جریمه برخی از رانندگان و پاداش دادن به دیگران ، چه اتفاقی می افتد؟
جریمه

 

بخشی از این کمپین قرعه کشی دوربین سرعت بود ، به این معنی که وقتی یک ماشین از یک گذرگاه خاص عبور می کرد ، دوربین سرعت از آن عکس گرفته و سرعت آن را اندازه می گرفت. اگر راننده دارای سرعت بیش از حد مجاز باشد ، جریمه می شوند. اما جالب است که از صندوق جریمه برای پوشش قیمت قرعه کشی  و جایزه به رانندگانی که سرعت مجاز را رعایت می کنند  استفاده می شد.

نتیجه : قبل از قرعه کشی دوربین سرعت ، سرعت متوسط ​​در این قسمت از جاده 20 مایل در ساعت بود. پس از آزمایش قرعه کشی ، سرعت 22٪ کاهش یافته و به 15 مایل در ساعت کاهش می یابد زیرا رانندگان انگیزه بیشتری برای عبور از سرعت مجاز ندارند. در نتیجه ، انجمن ملی ایمنی راه سوئد چند دستگاه دوربین کنترل سرعت را در امتداد بزرگراه های ملی خود نصب کرد.


شماره 12- اگر مردم هر روز خواندن اخبار ناخوشایند روز خود را شروع کنند ، چه اتفاقی می افتد؟

آمار


ایده: 689،003 کاربر فیس بوک در یک آزمایش اجتماعی شرکت کردند که طی آن محققان می خواستند ببینند اگر افراد هر روز خواندن اخبار بد را شروع کنند چه اتفاقی می افتد. به مدت یک هفته ، برخی از کاربران مجبور بودند پست های خبری را که دارای اطلاعات منفی بود مشاهده کنند ، بعضی از آنها از نظر احساسی بسیار استرس زا بودند. عکس این مورد نیز با استفاده از اخبار مثبت به جای پست های منفی مورد آزمایش قرار گرفت.

نتیجه: همانطور که بسیاری از ما به طور غریزی پیش بینی می کردیم ، خواندن بسیاری از اخبار منفی طی 7 روز باعث تغییر رفتار آنلاین کاربران فیس بوک می شود. آنها نه تنها مستعد ارسال اطلاعات مشابه بیشتر در اخبار منفی بودند ، بلکه احتمالاً بر احساسات منفی نیز تأکید داشتند. در همین حال ، اخبار مثبت باعث می شود مردم احساس شادی بیشتری داشته باشند ، با دلسوزی و مهربانی بیشتری نسبت به دیگران رفتار کنند. به عبارت دیگر ، اخباری که در شبکه های اجتماعی مصرف می کنیم نحوه واکنش ما را شکل می دهد زیرا در برخی از سطح احساس می کنیم آنچه می بینیم و می خوانیم در واقعیت برای ما اتفاق می افتد.

 

شماره 13- اگر به کاربران شبکه آزادی عمل و اندکی فضای آزاد داده شود ، چه اتفاقی می افتد؟

نقاشینقاشینقاشی

نقاشینقاشی

 

ایده: یک پروژه مشترک خلاقانه در Reddit از کاربران اینترنتی دعوت کرد تا با انتخاب پیکسل و تغییر رنگ روی بوم خالی آنلاین نقاشی بکشند. برای رنگ آمیزی پیکسل دیگر ، هر کاربر باید 5 دقیقه منتظر بماند که رنگ آمیزی خاتمه یابد یا باید به عنوان بخشی از یک گروه عمل کند. اگرچه ممکن است پیچیده به نظر برسد ، اما منجر به ایجاد گروهی از ردیتورها ، "خالقان" ، برای ایجاد نقاشی های پیچیده شد. در همین حال ، گروه های دیگر قسمت های مختلف بوم خالی را با همان رنگ نقاشی کردند. به اصطلاح "نگهبانان" نیز ظهور کردند که نقش "محافظت" از بوم را در برابر هرگونه سو رفتار مخرب ، نقش خود می دانستند.

نتیجه: در آغاز این پروژه 72 ساعته ، "سازندگان" خلاقیت و تخیل خود را برای ایجاد نقاشی های پیچیده آزاد کردند. همه با کمک "نگهبانانی" که از تلاش های هنری آنها محافظت می کنند. متأسفانه همه چیز دوام نیاورد. قدرت فساد مطلق  است. "نگهبانان" شروع کردند به انتخاب و انتخاب اینکه کدام نقاشی را محافظت کنند و کدام یک را برای نیروهای مخرب هرج و مرج باز بگذارند. سرانجام ، این منجر به درگیری شد. برخی از کاربران اینترنتی پیکسل های تصادفی را به رنگ سیاه رنگ آمیزی کردند و هرجایی که ممکن بود را ویران کردند. با این حال ، دقیقاً مانند آتش سوزی در جنگل ، این فضا را برای طراحی ها و خلاقیت های جدید باز کرد.

 

نظرات

در ادامه بخوانید...