بهترین زمان برای مصرف دارو

در

این سوال همیشه برای بیماران و مصرف کنندگان ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ و مکمل ها پیش می آید که بهترین  زمان برای مصرف دارو یا مکمل چه ساعاتی از شبانه روز است؟ در این مقاله به تعدادی از مکمل ها و دارو ها که مصرف آماری بیشتری دارند پرداخته می شود با سیارک همراه باشید.

 

١ . ﻛﻠﺴﻴﻢ :

کلسیم به خوابیدن راحت تر کمک می کند پس شب در زمان خواب مصرف شود.در صورت مصرف با شیر به خاطر ویتامین  d موجود در شیر ، کلسیم بیشتر جذب می شود.البته از طرفی کلسیم در بعضی افراد باعث یبوست می شود پس بهتر است در طول دوره استفاده از کلسیم آب بیشتری مصرف کنیم.

2. ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ C :

قبل از خواب مصرف نشود زیرا باعث بیخوابی می شود بخاطر سرعت بالای دفع ویتامین C از بدن در هر 3 وعده غذایی صبح،ظهر و شب مصرف شود.

3 . ﺁﻫﻦ :
- ﺁﻫﻦ ﺭﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻳﺎ ٢ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻴﺪ !
ﺍﺻﻮﻻ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﻫﻦ ﺑﺎ ﻣﻌﺪﻩ ﺧﺎﻟﻰ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻣﺼﺮﻓﻪ ! ﺍﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺍﻳﻨﻜﺎﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻮﻥ ﻗﺮﺹ ﺁﻫﻦ ﺧﻴﻠﻰ ﻣﺸﻜﻼﺕﮔﻮﺍﺭﺷﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﺩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻴﻜﻨﻪ، ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻓﺮﺩ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻣﻴﺸﻪ ﺁﻫﻦ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﺭﻩ !
- ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﻗﺮﺹ ﺁﻫﻦ، ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺷﻴﺮ، ﻟﺒﻨﻴﺎﺕ، ﻧﺎﻥ،ﭼﺎﻯ،ﻓﻴﺒﺮ ﻭ ﻗﺮﺹ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﻛﻨﻴﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﻫﻤﮕﻰ ﺟﺬﺏ ﺁًﻫﻦ ﺭﺍﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ !

4 . ﺭﻭﻯ ‏( ﺯﻳﻨﻚ‏) :

خواص و عوارض زینک یا روی 

خواص، عوارض کمبود یا مصرف زیاد و منابع زینک در لینک بالا توضیح داده شده است

برای جذب بیشتر ، زینک را با معده خالی مصرف کنید در صورتی که از مکمل آهن استفاده می کنید 6 ساعت و با داروهای دیگر 2 ساعت  فاصله داشته باشند. 

5. ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎﻯ B :

تمام ویتامین های محلول در آب از جمله ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ (B1 -B12) ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺩﺭآب هستند پس با غذا و میوه و سبزیجات میل شوند.

٦ . ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ E :
- از ویتامین های محلول در پربی است بهتر است با غذا مصرف شود.قرص های ویتامین E را درسته قورت دهید و از حل کردن در آب ، خرد کردن یا نصف کردن آن خودداری نمایید.

٧. ﺍﻣﮕﺎ 3 :
-در صورتی که ماهی مصرف نمی کنید ،ﺍﻣﮕﺎ 3  ﺑﺎ ﻭﻋﺪﻩ ﻏﺬﺍﯼ ﺍﺻﻠﯽ ناهار مصرف شود مثل ویتامین E درسته قورت دهید و از حل کردن در آب ، خرد کردن یا نصف کردن آن خودداری نمایید.با ویتامین E مصرف شود سودمند است 
- ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﺿﻌﻒ ﺩﺭ ﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﮑﻤﻞ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ استفاده کنند.

٨ . ﻓﻴﺒﺮﻫﺎ :
- ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻓﯿﺒﺮ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ، ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻊ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻭﺯﻥ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ می نمایید، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺬﺏ ﺁﻥ ﺻﺒﺢ می باشداز مصرف انواع  ﻣﮑﻤﻞ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻨﯽ ﻭ ﺍﻣﻼﺡ با فیبر خودداری کنید زیرا فیبر مانع جذب ﻭﯾﺘﺎﻣﯿن ها  ﻭ ﺍﻣﻼﺡ می شود.

٩ . ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ A :
- باﻏﺬﺍ ﻣﻴﻞ ﺷﻮﺩ.

١٠ : ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ D :
- با ﻏﺬﺍ ﻣﻴﻞ ﺷﻮﺩ.

١١ . ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ :
-  ﺑﺎ ﻏﺬﺍ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﻣﺨﺼﻮصٱ 20 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ، زیراﺟﺬﺏ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮ انجام می شود.

۱ . ﻭﺍﺭﻓﺎﺭﯾﻦ :
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ  ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺼﺮﻑ ﻭﺍﺭﻓﺎﺭﯾﻦ ۵ ﻋﺼﺮ ﺍﺳﺖ، ۲ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ و ﺗﺎ ۲ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻭﺍﺭﻓﺎﺭﯾﻦ، ﻫﯿﭻ ﻏﺬﺍﯾﯽ نخورید.

۲ . ﺁﺳﭙﺮﯾﻦ :
ﺁﺧﺮ ﺷﺐﻫﺎ ‏( ﯾﺎ ﺻﺒﺢ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ‏)

۳ . ﻧﯿﺘﺮﻭﮐﺎﻧﺘﯿﻦ :
 ۲ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ در ساعات ۸ ﺻﺒﺢ ﻭ ۵ ﻋﺼﺮ . ﻓﺎﺻﻠﻪﯼ ﺯﯾﺎﺩﺗﺮ ﺑﯿﻦ ﺩﻭﺯ ۵ ﻋﺼﺮ ﺗﺎ ۸ ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ، باعث می شود ﺗﺎ ﺑﺪﻥ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﺭﻭ ﺑﺎﺷﺪ .‏

۴ . ﺩﯾﮕﻮﮐﺴﯿﻦ :
ﺳﺎﻋﺖ معینی ندارد

۵ . ﭘﻼﻭﯾﮑﺲ :
ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺍﺯ ﺷﺒﺎﻧﻪﺭﻭﺯ برای مصرف ندارد اما ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﻋﺖ ۱۰ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﭘﻼﻭﯾﮑﺲ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ‏.

۶ . ﺁﺗﻮﺭﻭﺍﺳﺘﺎﺗﯿﻦ ‏( ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﺮﺹ ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮﻥ‏) :
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﺷﺐﻫﺎ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺳﺖ،  ﮐﺒﺪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺷﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﭼﺮﺑﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺩﻫﺪ .

۷ . ﺁﺗﻨﻮﻟﻮﻝ :
ترجیحا در طول روز مصرف شود و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ ۴ ﻋﺼﺮ مصرف نشود . 

۸ . ﺗﺮﯾﺎﻣﺘﺮﻥi ﺍﭺ، ﻫﯿﺪﺭﻭﮐﻠﺮﻭﺗﯿﺎﺯﯾﺪ، ﻓﻮﺭﺯﻣﺎﯾﺪ ﯾﺎ همان ﻻﺯﯾﮑﺲ :
ﺍﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽﺍﺩﺭﺍﺭ ﺁﻭﺭ‏هستند ، ﺣﺘﻤﺎً ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ مصرف شوند.

نظرات

در ادامه بخوانید...