جوزف آنتوان فردیناند کیست

در
جوزف آنتوان فردیناند
جوزف آنتوان فردیناند فلات: چه کسی جوزف آنتوان فردیناند فیزیکدان بلژیکی را "پدر فیلم" نامیده است؟
گوگل در حال جشن تولد 218 سالگی فیزیکدان بلژیکی جوزف آنتوان فردیناند ، که قبلاً به عنوان "پدر فیلم" توصیف شده بود، می باشد.
 

اما جوزف آنتوان فردینان چه کسی بود و چگونه توانست این مقام عالی را بدست آورد؟

جوزف آنتوان فردیناند پسر یک هنرمند بود که در نقاشی گلها تخصص داشت و در سال 1801 در بروکسل متولد شد .
 
جوزف آنتوان فردیناند در سنین کودکی علاقه زیادی به فیزیک داشت و در حالی که هنوز در مدرسه بود ، شروع به ابداع ابزارهای مختلف کرد.
 
با وجود تحصیل در رشته حقوق، جوزف آنتوان فردیناند آزمایشات خود را در خانه ادامه می داد که اغلب باعث آسیب به مبلمان و در یک مورد، نزدیک به مسمومیت توسط یک گاز سمی، بود.
سرانجام با تغییر  رشته دانشگاهی و تمرکز روی علم ، پایان نامه دکتری جوزف آنتوان فردینانددر  زمینه علوم و هنر بود.
 
رساله جوزف آنتوان فردیناند فلات در سال 1829 بر نحوه شکل گیری تصاویر روی شبکیه متمرکز شد ، و فلات جزئیات رنگ ، مدت و شدت دقیق آنها را نشان داد. 
 
سه سال بعد ، او از این تحقیق برای ایجاد اولین تصویر در حال حرکت استفاده کرد ، و آنچه را که به عنوان فناکیستیسکوپ نامید ، ایجاد کرد.
 
فناکیستیکوپ ابزاری بود که از دو دیسک چرخان در جهات مخالف در حرکت بود ، یکی مجهز به پنجره های کوچک و دیگری با مجموعه ای از تصاویر رقصنده.
جوزف آنتوان فردیناند
 
گوگل نوشت: "هنگامی که هر دو دیسک دقیقاً با سرعت مناسب چرخانده می شدند ، به نظر می رسید که تصاویر با هم ادغام می شوند و باعث ایجاد توهم یک رقصنده در حال حرکت می شدند."
 
Phenakistiscopes به طور گسترده در اروپا فروخته شد و Eadweard Muybridge بعداً تنوع رایج دستگاهی را ایجاد کرد که احتمالاً اولین نمونه حرکت ، با استفاده از تصاویر اسبها است.
 
در حالی که اختراع جوزف آنتوان فردیناند در واقع راه را برای سینمای مدرن هموار کرد ، جذابیت او به نور و بینایی ممکن است باعث شده او برایاین روش هزینه کند.
 
گفته می شود جوزف آنتوان فردیناند فیزیکدان برای درک بهتر اثرات نور بر شبکیه ، آزمایشی را انجام داده است که طی آن 25 ثانیه به نور خورشید خیره شده است.
 
در حالی که گفته می شود وی این آزمایش را به دلیل کاهش دید خود مقصر می داند ، برخی دیگر معتقدند که وی در واقع به یووئیت مزمن مبتلا بوده است.التهاب بافت میانی چشم را به «یووئیت» می گویند
 
اما این کاهش دید کار علمی او را متوقف نکرد ، و او به چندین کشف مهم از جمله در زمینه تنش سطحی - گرایش مایعات به کوچک شدن به کوچکترین سطح ممکن پرداخت.

نظرات

در ادامه بخوانید...

15 عکس خیره کننده که توسط گوگل گرفته شده است

در

 (سیارک) : گوگل از سال 2007 از نمای 5 میلیون مایل از جاده ها ، خیابان های 45 کشور و حدود 3،000 شهرستان در سراسر جهان عکس های پانورامایی تهیه کرده است . هنرمند کانادایی و فیلمساز جان رفمن ساعات زیادی را صرف حذف و جداسازی بهترین تصاویر کرده است . 15 عکس انتخابی او در این پست آمده است از تماشای آن ها لذت ببرید.

 

این پست را چگونه می‌بینید؟ برای شما مفید بود؟ لطفا با نوشتن کامنت در زیر ما را مطلع کنید.  (سیارک

نظرات

۱۳۹۵/۱۰/۲۹واقعا خیره کننده است و جالب تر که توسط گوگل تهیه شده است.

در ادامه بخوانید...

مقاله کاربردی درباره سئو و موتور جستجو بخش اول

در

در این مجموعه مقالات قصد داریم شما را با مفهوم سئو و کارکرد  موتور جستجو گر بیشتر آشنا کنیم. با سیارک همراه باشید تا اطلاعات دقیق تری در این باره در اختیار تان قرار دهیم.

ﮔﻮﮔﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي آن ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﺴﯿﺎري از ﺷﻤﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﯾﺪ، اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدن شان را دارﯾﻢ، ﺑﺮاي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم  ﺳﺌﻮ  آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎده و ﻫﻤﻪ ﻓﻬﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ  دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ ﮐﺎري اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ. آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روﺷﯽ ﮐﻪ  ﮔﻮﮔﻞ  از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از  ﺳﺌﻮ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﻮﮔﻞ  ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻢ ﺟﺰء آﻧﻬﺎ اﺳﺖ درﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻟﯿﻨﮑﻬﺎ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻟﯿﻨﮑﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت (وب ﭘﯿﺞ) ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﯾﮏ ﮐﺮاوﻟﺮ ﯾﺎ ﺧﺰﻧﺪه (crawler)، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﺪﮐﺲ (index) و ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد. ﺧﺰﻧﺪه ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻟﯿﻨﮑﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ روز در ﺣﺎل ﮔﺸﺘﺰﻧﯽ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﯾﻠﻬﺎي HTML در ﯾﮏ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ (اﯾﻨﺪﮐﺲ) اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻪ روز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﺰﻧﺪه ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺨﻪ HTML ﺟﺪﯾﺪي از اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺣﺠﻤﯽ از داده در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل روز ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮد و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت وﺑﺴﺎﯾﺖ ﭼﻨﺪوﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ روز ﺷﻮﻧﺪ، ﺧﺰﻧﺪه ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ (ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮي) ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﺮك ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ. ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎم وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﮔﻮﮔﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻟﯿﻨﮑﯽ از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﻮد در ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺰﻧﺪه ﮔﻮﮔﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺰﻧﺪه ﮔﻮﮔﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺳﺎﯾﺖ، ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎرا ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و ﻧﺎم ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن را ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر وارد ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﭘﺲ از آن ﻧﺎم ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺎرج ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﺠﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮي ﺧﺰﻧﺪه ﮔﻮﮔﻞ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺳﺮي ﮔﻮﮔﻞ

ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﯿﺰي ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ، ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده اﺳﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﻮﮔﻞ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آن ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﮐﺪام ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮﻧﺪ. ﻃﺮز ﮐﺎر اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ. ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﺳﺎﯾﺘﻬﺎي ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه ﺑﺮ ﭼﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﯿﻦ را ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ روﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪي وﺑﺴﺎﯾﺘﻬﺎي ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎر اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺳﺮي اﺳﺖ و ﻣﺎ اﻃﻼع دﻗﯿﻘﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻧﺪارﯾﻢ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮي در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮔﻮﮔﻞ، وﺑﺴﺎﯾﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ را ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞﺷﺪه از ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدي اﯾﻦ ﺣﺪس و ﮔﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ

ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ (ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم اﺧﺘﺼﺎري SERP ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد)، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ-ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﯿﻦ 7 ﺗﺎ 10 ﻟﯿﻨﮏ در ﺻﻔﺤﻪ اول ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎي ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﺎن اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺳﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻟﯿﻨﮏ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ. اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺗﺒﺖ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ، اﺣﺘﻤﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﯿﻦ ده ﻟﯿﻨﮏ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد، ﺳﺎﯾﺘﻬﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪاي ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺨﺼﻮص را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد. ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮاي اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ آن دارد ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﮐﻠﻤﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارد، ﭼﻨﺪﺑﺎر در روز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ارزش ﻟﯿﻨﮑﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ

ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ، ﻻزم اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﻮﮔﻞ و ﺳﺎﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ از ﻟﯿﻨکهاي ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﻓﻬﺮﺳﺘﺸﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ. ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻟﯿﻨﮑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، آن ﻟﯿﻨﮏ از ارزش ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﻢ ﻟﯿﻨﮑﻬﺎي داﺧﻠﯽ (ﻟﯿﻨﮑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮد آن وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽرﺳﻨﺪ) و ﻫﻢ ﻟﯿﻨﮑﻬﺎي ﺧﺎرﺟﯽ (ﻟﯿﻨﮑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از وﺑﺴﺎﯾﺘﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽرﺳﻨﺪ) ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﯾﮏ وﺑﺴﺎﯾﺖ (ﯾﺎ وﺑﻼگ) در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮑﻬﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺗﺒﺎدل ﻟﯿﻨﮑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﭼﻘﺪر ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﺒﺎدل ﻟﯿﻨﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، وﺑﺴﺎﯾﺖ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي برخوردار خواهد بود.

اﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺒﺎدل ﻟﯿﻨﮏ ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ وﺑﺴﺎﯾﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﻟﯿﻨﮑﻬﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﯿﻨﮑﻬﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ، ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﺎر اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﻨﮑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ از ارزش واﻗﻌﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ ﺑﺎﺑﺖ آن ﻟﯿﻨﮑﻬﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪاي ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

«ﺳﺌﻮ» و ﮔﻮﮔﻞ

ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ )ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر SEO( ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آن ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺎﯾﺖ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ آورد. ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ، »ﺳﺌﻮ« ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﺑﺴﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ را ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮔﻮﮔﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪﻫﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ، اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺳﺮي اﺳﺖ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از »ﺳﺌﻮ« ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮروي اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ، ﮐﺪام ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﺑﺮآن دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ در زﻣﯿﻨﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺧﻮد ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﭼﻪ راﻫﮑﺎري را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.

این مقاله ادامه دارد...

نظرات

در ادامه بخوانید...

خطر گوگل

در

زمانی قدرت در تسلیحات نظامی بود، زمانی سرمایه داران حرف اول را می زدند ولی امروز قدرت در تکنولوژی است، برای چندین سال اپل در سخت افزار و مایکروسافت در نرم افزار رقیبی نداشتند و به آهستگی دنیای مجازی را در کنار واقعیت پیش می بردند.

از چند سال اخیر با ورود گوگل و فیسبوک این موازنه برهم خورده است، گوگل با تولید انواع محصولات با همه رقابت می کند. به نظر عجیب است ولی گوگل در گوشی موبایل با اپل رقابت تنگاتنگی دارد، با ارائه اندروید نوکیا را تعطیل کرد و رقیب سرسختی برای مایکروسافت شده است. به نظر گوگل رقیبی ندارد!

وقتی گوگل بتواند دنیای تکنولوژی را فتح کند و کنترل آن را در دست گیرد به آسانی می تواند برای همه تصمیم گیری کند، همه ما از جی میل، گوشی های اندرویدی و ... استفاده می کنیم، حتی برخی خودرو ها از سیستم عامل اندروید استفاده می کنند! زندگی ما کم کم با گوگل گره خورده است، یه لحظه تصور کنید این غول دنیای تکنولوژی تصمیم بگیرد سرویس های خود را قطع کند، موبایل نصف بیشتر مردم دنیا از کار خواهد افتاد!

با بزرگ شدن این شرکت ها وابستگی ما به ان ها بیشتر می شود، این نکته است که اگر نه امروز ولی برای چند سال اینده باید در نظر داشت، خطر گوگل یا غول های دیگر تکنولوژی به زودی همه را تهدید خواهد کرد.

این خطر سابقه تاریخی نیز دارد، وقتی امکان خرید سهام در آمریکا اینترنتی شد،  مرورگرها قدرت زیادی پیدا کردند، جنگی بین مایکروسافت و شرکت های دیگر سرگرفت که البته مایکروسافت بازنده این جنگ بود! مطمئن باشد اگر در آن روز مایکروسافت می توانست شرکت های دیگر را شکست دهد و کنترل کامل بورس را در دست بگیرد و سرنوشت کشور را تغییر می داد.

 

نظرات

در ادامه بخوانید...

سوالاتی که هر روز از گوگل پرسیده می شود

در

هر روز صدها سوال در ذهن هر فرد مطرح می شود، اما دست ها همیشه به صفحه کلید سرچ گوگل نمی رسد تا دانستنی ها و پاسخ  سوالات عجیب  خود را بیابند.

ما در sayarak.com به سراغ اینترنت رفتیم تا پاسخ شما را به عجیب و غریب ترین سوالات بیابیم.پاسخ کاربرانی با   سوالات عجیب غریب   که عذاب دادن گوگل را هر روز بر عهده دارند! البته دانستن خوب است اما   سوالات عجیب غریب   وزن نور خورشید چقدر است !! یا  سوالای عجیب غریب قیمت زمین چند دلار است !؟ عنکبوت ها از چه نوع گره برای بافتن تار استفاده می کنند! ضخامت اعصاب نهنگ ها چقدر است!؟ خب فعلا این  سوالات عجیب و ترسناک  نبودند در یک مقاله دیگر به این  سوال های عجیب و غریب  ترسناک می پردازیم.

سوالات عجیب و غریب

 

دلفین ها چگونه می خوابند؟

سوال عجیب غریب  همانطور که دیده می شود آنها همیشه در حال حرکت هستند، پس چگونه می خوابند؟جالب است بدانید که نیمکره های چپ و راست دلفین ها به نوبت می خوابند: در حالی که یکی استراحت می کند، دیگری بیدار می شود.
 
هنگامی که زمان استراحت برای دلفین می رسد، نیمکره راست مغز را خاموش می شود و چشم چپ را می بندد، در حالی که نیمکره چپ در این زمان در حال انجام وظیفه است و حیوان را کنترل می کند، اطمینان حاصل می کند که دلفین در زمان لازم برای دریافت اکسیژن به سطح می رسد. یک ساعت و نیم بعد، "تغییر گارد" اتفاق می افتد.
اما دلفین های نوزاد تازه متولد شده در ماه اول زندگی خود در تمام عمر بیدار هستند!
 

 

ضخامت اعصاب نهنگ ها چقدر است؟

نهنگ های آبی (در عکس)، هر دو در طول (36 متر) و در جرم (180 تن) و در طول دارای های سلول های عصبی هستند. رکورد طولانی ترین عصب 25-30 متر است.
 
کاملا طبیعی است که یکی از  سوال های عجیب  ضخامت اعصاب نهنگ ها نیز قابل توجه باشد بله ضخامت 1 سانتیمتر است و این 60 برابر بیشتر از، به عنوان مثال،  دلفین رودخانه چینی است که به زیر مجموعه نهنگ ها تعلق دارد.
 
 

 

سر کوسه چکشی چه مزیتی دارد؟

هنگامی که زاویه حمله تغییر می کند، چنین ساختار نیروی بالابر را افزایش می دهد و در نتیجه، باعث افزایش مانور دادن کوسه در حین شکار بدون از دست دادن تعادل می شود. ادراک سیگنال های الکتریکی و شیمیایی در آب را افزایش می دهد: یک سر تخت و گسترده با نوستال های جدا شده و الکترو گیرنده ها به شما امکان افزایش پوشش حجم تجزیه شده آب را افزایش می دهد. با داشتن این سر، کوسه دارای دید چشم دو طرفه است!

 

 

چرا فرد به جای 5 انگشت 6 یا 7 انگشت ندارد؟

همه چیز ساده است: یک فرد 5 انگشت بر روی دست و پای خود دارد، زیرا فقط انگشت میمون هایی که از نسل آن ما به دنیا آمده ایم و دوزیستان قدیم که بیش از 300 میلیون سال پیش زندگی می کرده اند که ظاهرا، اجداد مشترک همه مهره داران مدرن زمینی هستند، دارای چنین مجموعه ای از انگشتان دست بوده اند.
امروزه دانشمندان بر این باورند که دلایل خاصی برای این امر وجود ندارد. به احتمال زیاد، اگر، دوزیستان قدیم هفت انگشت داشتند انسان ها اکنون 7 انگشتی بودند.
 
 

 

آینه چه رنگ است؟

چشم ما قادر است حدود 10 میلیون رنگ را تشخیص دهد و برای ما این باور وجود دارد که آینه کاملا سفید یا نقره ای است. آینه واقعی نور بیش از حد را نشان نمی دهد و در محدوده 510 نانومتر نمایش داده می شود که به رنگ سبز است.
 

 

چرا همه قوها در انگلستان به ملکه تعلق دارند؟

قانون بریتانیا از قرن 15 به حمایت از قوها، پرداخته است.در حالی که اکثر کشورها قوانین  خود را به روز می کنند، بریتانیا به سنت هایش احترام می گذارد، سالانه موجودی قوها در انگلستان (در عکس) برگزار می شود.
 

 

چشم انسان چند مگاپیکسل است؟

چشم انسان 576 مگاپیکسل و منحصر به فرد است و دارای وضوح زیادی است و مانند یک دوربین دیجیتال مدرن کار می  کند . با روشنایی خوب و فردی با چشم سالم می تواند 2 خط را که با زاویه 0.6 درجه به یکدیگر متمایز است تشخیص دهد.
 

 

برای فایل هایی که از یک کامپیوتر حذف شده اند،چه اتفاقی می افتد؟

مانند قبل آنها در کامپیوتر باقی می مانند. فایل های حذف شده بر روی هارد دیسک ذخیره می شوند ، اما تنها سیستم عامل آنها را می ببیند. برای پاک کردن اطلاعات حذف شده از روی دیسک، باید تنظیمات خاصی نصب کنید که بتواند فایلهای غیر ضروری را برای همیشه حذف کند.
 

 

اگر همه مردم روی زمین به طور همزمان پرش کنند، چه اتفاقی می افتد؟

هیچ اتفاقی نمی افتد!  جمعیت سیاره ما حدود 7 میلیارد نفر است. و اگر آمار را باور کنیم ، مجموع جرم آنها حدود 560 میلیارد کیلوگرم است. اما از آنجا که جرم زمین بیشتر است( جرم زمین مساوی  ۱۰۲۴×۵٫۹۷۳۵ کیلوگرم است ) ، فقدان مردم روی آن تاثیری ندارد.
 

 

وزن نور خورشید چقدر است؟

عجیب ترین سوال های دنیا

نور خورشید متشکل از فوتونها، است. جرم کل نور در حال تابیدن بر روی زمین کاملا قابل اندازه گیری است. به عنوان مثال، در یک روز آفتابی، نور خورشید بر روی کل شهر آمریکایی شیکاگو 140 کیلوگرم وزن دارد که بیش از یک قطره باران است.
 

 

قیمت زمین چند دلار است؟

از $ 4.67 کادریلیون تا 6.85 کادریلیون quadrillion(عدد یک با 15 صفر بتوان 2). این قیمت توسط یک فیزیکدان از دانشگاه کالیفرنیا، گرگ لافلین، به لطف فرمولش برآورد شد. دانشمند سن، درجه حرارت، جرم سطح آن و صدها مورد دیگر را در نظر گرفت. به گفته لافلین، سیاره ما ارزشمندترین سیاره در جهان است. برای مثال، مریخ را فقط 15 هزار دلار تخمین زده بود.
 

 

آیا سفر در زمان امکان پذیر است؟

بله، اما شما فقط می توانید به آینده بروید. فضانورد روسی سرگی کریکالف (او را در عکس ببینید)، که مدت 803 روز در مدار زمین به مدت 8 ساعت و 39 دقیقه صرف کرده ، در حال حاضر در زمان سفر کرده است . در طول این دوره، با سرعت 17.5 هزار مایل در ساعت حرکت کرد و از این رو اثر تأخیر زمان را تجربه کرد. این است که، در واقع، در طول سال سفر، او شروع به زندگی در  آینده  - در 0.02 ثانیه پیش رو سفر کرد.
 
با توجه به نظریه نسبیت انیشتین، زمان برای ما در صورتی که سرعت ما با سرعت نور قابل یکی باشد، شروع به کاهش می کند.
 

 

اولین شکایت ثبت شده مشتری در جهان چیست؟

 
شکایت در مورد عرضه درجه اشتباه مس. حدود 1750 قبل از میلاد تقریبا 4000 سال پیش بوده است.

 

 

جوجه های کبوتران کجا هستند؟

البته، آنها جوجه دارند، اما شهروندان بچه ها را به دو دلیل اصلی متوجه نمی شوند:
 
در ابتدا، کبوترهای خاکستری لانه خود را به خوبی مخفی می کنند - عمدتا در ساختمان های بلند. بنابراین، جوجه ها را در خیابان ها نمی بینیم.
در مرحله دوم، ما کبوترهای جوان را از بزرگسالان تشخیص نمی دهیم . جوجه های آنها تقریبا به بلوغ کامل در لانه میرسند، و تفاوت های جزئی در رنگ را می توان تنها از یک فاصله بسیار نزدیک مشاهده کرد.
 

 

عنکبوت ها از چه نوع گره برای بافتن تار استفاده می کنند؟

سوالای عجیب

هنگامی که بافتن یک تار را انجام می دهند، عنکبوت از گره ها استفاده نمی کند. آنها به گره نیاز ندارند. صدها مجرای غدد در انتهای شکم عنکبوت واقع شده اند که یک ژل چسبنده ترشح می کنند.
 

 

آیا ماهی ها می شنوند؟

سوالات بامزه

ماهی می تواند صداها را بشنود و صدا تولید کند. شنوایی آنها در سال 1820 توسط ارنست وبرن دانشمند آلمانی ثابت شد. او ثابت کرد که در ماهی هایی که گوش بیرونی و میانی ندارند، عملکرد شنیدن توسط خط جانبی (شما می توانید آن را در عکس ببینید) انجام می شود.
مطالعه صداهای ساخته شده توسط ماهی، در اواسط قرن بیستم آغاز شد. با این حال، گوش ما برای دریافت صدا فقط در هوا سازگار است . به همین دلیل، اکثر مردم صداهای ماهی را نمی شنوند.
و چه سوالاتی به ذهن شما می آید؟

نظرات

۱۴۰۱/۱/۳۰در حالی که دستیارهای هوشمند زیادی در بازار وجود دارد، دستیار گوگل یکی از محبوب ترین و رایگان ترین دستیارهای هوش مصنوعی است.

۱۴۰۱/۱/۳۰اما کدام سؤالات و دستورات پرطرفدارتر هستند؟ در حالی که برخی از سؤالات معمولی هستند، برخی دیگر غیرمنتظره‌تر هستند و برخی از چیزهایی که مردم در Google Assistant می پرسند ممکن است شما را شگفت زده کند.

۱۴۰۱/۱/۳۰، من کجا هستم؟ به نظر می رسد تعداد شگفت انگیزی از مردم گم می شوند و از گوگل می پرسند که کجا هستند، با رتبه بندی "OK Google, من کجا هستم؟" به عنوان یکی از متداول ترین سؤالات خطاب به موتور جستجو گر گوگل. با این سوال گوگل مکان را فراخوانی می کند و مکان دقیق شما را مشخص می کند. راه های جایگزین برای پرسیدن این سوال عبارتند از "OK Google، این این مکان چیست؟" و «OK Google، نام مکان من چیست؟». اگرچه، اغلب این سؤالات را می‌پرسید، احتمالاً باید از Google بخواهید مسیر شما را تعیین کند.

۱۴۰۱/۱/۳۰اوکی گوگل، مرا به خانه ببر هر بار که این سوال را می پرسم، شروع به خواندن آهنگ های جان دنور می کنم. من موردی را مقصر می دانم که Google به طور تصادفی ویدیوی YouTube "Take Me Home" را به جای رفتن به آدرس خانه من در جاده های کشور آپلود کرد. برای استفاده صحیح از این دستور، باید آدرس خانه خود را در Google Maps ذخیره کنید. بسته به آنچه در Maps ذخیره کرده اید، از گزینه های فرمان نیز می توان برای جابجایی به مکان های مختلف استفاده کرد. شما فقط باید یک میانبر به مکان های خاصی که اغلب بازدید می کنید اختصاص دهید. می‌توانید از Google بخواهید که شما را به محل کار، دامپزشکی، خانه مادرتان یا فروشگاه مورد علاقه‌تان ببرد. فقط برچسبی را که می خواهید در گروه خود استفاده کنید اضافه کنید.

۱۴۰۱/۱/۳۰Google Assistant همچنین با Maps کار می کند تا به روز رسانی ترافیک و زمان تخمینی سفر را به شما ارائه دهد.

۱۴۰۱/۱/۳۰ OK Google، ساعت چند است؟ این یا سؤالی است که مردم از Google Home خود می پرسند یا نشانی بد از اینکه چگونه به لطف فناوری تنبل شده ایم. اگر از این دستور در گوشی هوشمند خود استفاده می کنید، لازم به ذکر است که کافی است دکمه Home را فشار دهید.

۱۴۰۱/۱/۳۰اما مهارت های زمان بندی گوگل به همین جا ختم نمی شود. می‌توانید از دانش زمانی Google Assistant برای سناریوهای مفیدتر استفاده کنید. به عنوان مثال، می توانید زمان فعلی کشورهای مختلف را از گوگل بخواهید. همچنین می توانید از گوگل بخواهید مناطق زمانی خاصی را به منطقه زمانی شما تبدیل کند.

۱۴۰۱/۱/۳۰«OK Google، ساعت در چین چند است؟» را امتحان کنید و دستیار زمان فعلی کشور را نشان می‌دهد. برای ترجمه زمان، می‌توانید بگویید «OK Google، ساعت 10:00 EST در آفریقای مرکزی چند است؟» و دستیار به شما می‌گوید.

۱۴۰۱/۱/۳۰OK Google، امروز هوا چگونه است؟ دستیار گوگل فقط به ارائه یک گزارش کلی آب و هوا محدود نمی شود - می توانید از آن سؤالات خاص تری درباره آب و هوا بپرسید. برای مثال، می‌توانید بپرسید که آیا باد خواهد آمد، باران خواهد بارید یا دمای هوا چقدر خواهد بود. سوالات مربوط به آب و هوا فقط به روز محدود نمی شود. می توانید در مورد آب و هوای هر یک از 10 روز آینده بپرسید. وقتی در یک منطقه خشکسالی زندگی می کنم، سوال مورد علاقه من این است: "OK Google، آیا این هفته باران خواهد بارید؟"

۱۴۰۱/۱/۳۰Google Assistant همچنین به شما این امکان را می دهد که در به روز رسانی های آب و هوا مشترک شوید. این به این معنی است که می توانید هر روز زمانی را برنامه ریزی کنید که دستیار گزارش آب و هوای روز بعد را برای شما ارسال کند. برای انجام این کار، کافی است از میان گزینه هایی که پس از پاسخ گوگل به سوال شما درباره آب و هوا ظاهر می شود، گزینه "Submit Daily" را انتخاب کنید.

۱۴۰۱/۱/۳۰اوکی گوگل، تصاویر را به من نشان بده... از نظر نمایش عکس های کاربر، گوگل هم با موتور جستجوی تصویر و هم با Google Photos ادغام می شود. تغییر تیم بر نتایجی که Google به شما نشان می دهد تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، درخواست از گوگل برای نشان دادن تصاویر گربه ها در وب به نتایج جستجو برای تصاویر در اینترنت منجر می شود. با این حال، اگر از گوگل بخواهید عکس های گربه شما را نشان دهد، عکس ها را از برنامه Photos دانلود می کند.

۱۴۰۱/۱/۳۰اگر افراد و حیوانات خانگی خاصی را در برنامه Photos خود شناسایی کرده اید، با درخواست از دستیار Google تا عکس های آنها را به شما نشان دهد، عکس های این برنامه را نیز خواهید دید.

۱۴۰۱/۱/۳۰OK Google، به YouTube بروید همانطور که قبلاً ذکر شد، Assistant کاملاً با بسیاری از برنامه‌ها و سرویس‌های دیگر ادغام شده است ، بنابراین جای تعجب نیست که بسیاری از افراد از Assistant برای باز کردن YouTube بدون نیاز به جستجوی برنامه در دستگاه خود استفاده می‌کنند.

۱۴۰۱/۱/۳۰همچنین می‌توانید از Google بخواهید ادامه دهد و ویدیوهای خاصی را پخش کند. اگر Chromecast دارید، می‌توانید Google Assistant را برای کار با Chromecast خود بخواهید. بدون نیاز به بلندگوی Google Home. فقط از دستوراتی مانند «OK Google, add YouTube to my Chromecast» یا «OK Google, open YouTube on my Chromecast» استفاده کنید. این معمولاً برنامه Google Home را باز می کند تا بتوانید ارسال کنید.

۱۴۰۱/۱/۳۰مشخص شده که پخش صدای حیوانات و اشیاء مختلف توسط کاربران بخشی از لیست رسمی دستورات گوگل است. سوال در مورد صدایی که نهنگ ها تولید می کنند محبوب ترین سوال است. در واقع، این یکی از محبوب ترین چیزهایی است که مردم به طور کلی از گوگل می پرسند. اما صداهای زیادی وجود دارد که می توانید درباره آنها بپرسید، از گوسفند گرفته تا گورخر تا کامیون و حتی مردم.

۱۴۰۱/۱/۳۰OK Google، یک تایمر برای 10 دقیقه تنظیم کنید در حالی که برنامه ساعت Android برای تنظیم زنگ هشدار و تایمر مفید است، ممکن است لازم باشد برنامه را پیدا کنید، سپس برگه سمت راست را پیدا کنید و زمان خاصی را وارد کنید. بنابراین جای تعجب نیست که درخواست از گوگل برای تنظیم تایمر یکی از رایج ترین دستورات است.

۱۴۰۱/۱/۳۰این دستور هنگام انجام کارهای مختلف مانند ورزش یا آشپزی بسیار مفید است. یکی دیگر از دستورات محبوبی که از برنامه ساعت شما استفاده می کند "Wake me up at..." است. آلارم در زمان مشخص شده تنظیم می شود. همچنین می‌توانید دستور «تنظیم زنگ هشدار برای…» را که به نظرتان طبیعی‌تر است، انجام دهید.

۱۴۰۱/۱/۳۰اوکی گوگل، جستجو کن... این دستور توسط کاربران استفاده می شود تا دستیار گوگل را برای انجام جستجوها وادار کنند. با این حال، راه‌های زیادی وجود دارد که می‌توان Google Assistant این عملکرد را با استفاده از عبارات مختلف انجام داد. از طرف دیگر، می توانید از گوگل بخواهید که موضوع خاصی را "پیدا کند". بسته به زمینه، می توانید از راه های مستقیم تری نیز برای یادگیری در مورد یک موضوع استفاده کنید. به عنوان مثال، "OK Google، جان دنور کیست؟" خلاصه ای از نوازنده را به شما ارائه می دهد، در حالی که "Look up John Denver" لیستی از نتایج جستجوی کلی تر را به شما ارائه می دهد. همچنین می توانید از کلمات پرسشی دیگری مانند چه، چه زمانی و کجا استفاده کنید.

۱۴۰۱/۱/۳۰ خوب گوگل، چگونه املای ...؟ اغلب اوقات دایره لغات گفتاری ما از دانش املای ما فراتر می رود، بنابراین یک سوال رایج که مردم از گوگل می پرسند این است که چگونه کلمات خاصی را به درستی املا کنیم. این بسیار مفید است زمانی که شما واقعا نمی دانید چگونه یک کلمه را به درستی املا کنید، اما دقیقا می دانید چگونه آن را تلفظ کنید.

۱۴۰۱/۱/۳۰اوکی گوگل اسم این آهنگ چیه؟ به یاد دارید زمانی که مجبور شدید یک برنامه جداگانه دانلود کنید تا تشخیص دهید کدام آهنگ در نزدیکی شما پخش می شود، کدام برنامه را شناسایی کنید ؟ خوب، آن روزها برای برخی افراد گذشته است. بسیاری از مردم گزارش می دهند که دستیار گوگل آنها می تواند آهنگ ها را شناسایی کند، درست مانند Shazam، اما در آزمایش ما، گوگل اعتراف کرد که هنوز نمی تواند این کار را انجام دهد.

۱۴۰۱/۱/۳۰حداقل این ویژگی دستیار Google ممکن است در دستگاه های خاص یا در کشورهای خاصی کار می کند. اگر واقعاً برای شما مفید است، وقتی عنوان آهنگ فقط روی نوک زبان شما باشد، می تواند تسکین بزرگی باشد.

۱۴۰۱/۱/۳۰OK Google، روز مادر چه زمانی است؟ خیلی خنده دار است که این یکی از مهمترین چیزهایی است که مردم از گوگل می پرسند. در مورد ما بچه های وحشتناکی که روز را پیگیری نمی کنیم منصف باشیم، در برخی از کشورها مانند انگلیس همه چیز هر سال تغییر می کند. با این حال، آمریکایی ها (دومین یکشنبه ماه می استفاده می کنند) بهانه های کمتری دارند. از طرفی گوگل قرار نیست شما را مسخره کند.

۱۴۰۱/۱/۳۰OK Google، رستوران‌های نزدیک من اگرچه گویاترین دستور OK Google نیست، اما یکی از رایج ترین آنها است. این دستور باعث می شود که گوگل رستوران های نزدیک به مکان شما را به شما نشان دهد.

۱۴۰۱/۱/۳۰این کار را می توانید با انواع فروشگاه های تجاری مانند پمپ بنزین ها و ....انجام دهید. همچنین می توانید با استفاده از Google Assistant باز بودن فروشگاه ها را بررسی کنید.

در ادامه بخوانید...

گوگل بازهم عید نوروز را تبریک نگفت

در

گوگل که تمامی جشن ها، مراسم ها، تولد افراد معروف و حتی ناشناخته، روز کودک در کشور هایی که جمعیت آن ها از یکی از استان های ایران نیز بیشتر نیست را با تغییر لوگو اعلام می کند امروز که آغاز سال جدید و عید نوروز برای ایرانیان است را فراموش کرده است، البته جای تعجبی هم ندارد.

 

 

نظرات

در ادامه بخوانید...

فیس بوک اینترنت رایگان برای کشورهای فقیر ارائه داد

در
فیس بوک اینترنت رایگان برای کشورهای فقیر ارائه داد
فیس بوک سرویس Discover را معرفی کرد ، که دسترسی به محتوای متن را برای ساکنان کشور های فقیر فراهم می کند.
 
این سرویس در پرو با همکاری اپراتورهای تلفن همراه Bitel ، Claro ، Entel و Movistar  شروع به کار کرد. هر کاربر می تواند روزانه از 10 مگابایت ترافیک رایگان استفاده کند. در آینده این سرویس در سایر کشورها با حجم ترافیک 20 مگابایت به ازای هر نفر در دسترس خواهد بود.
 
دسترسی به اینترنت رایگان از طریق یک برنامه ویژه در سیستم عامل اندروید یا از طریق یک مرورگر تلفن همراه امکان پذیر خواهد بود. آپلود فایلهای صوتی ، ویدئویی ، تصاویر و موارد دیگر به غیر از متن را بارگیری نمی کند .
 
در عین حال ، در هر کشور ، اپراتورها به طور مستقل تصمیم می گیرند که چه میزان ترافیک به ازای هر نفر اختصاص می یابد و اینکه آیا می توان تصاویر را به صورت رایگان بارگیری کرد.
 
یک پروژه مشابه، توسط گوگل در هند در حال توسعه است. این شرکت در صدها ایستگاه راه آهن اینترنت رایگان را به همراه اپراتورهای محلی راه اندازی کرده است. فیس بوک همچنین سعی در ایجاد پروژه های مشابه بدون پشتیبانی اپراتورهای محلی داشت ، اما مقامات نزدیک به 40 کشور از شرکت ها برای توسعه این پروژه خودداری کردند. 

نظرات

در ادامه بخوانید...