فراکسیون چیست؟

در

فراکسیون یا جناح، گروهی که درون حزب یا گروهی سیاسی تشکیل شود. فراکسیون یا fraction یک کلمه انگلیسی است که در دفتر هشتم فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان واژه جناح برای آن در نظر گرفته شده است.

fraction در انگلیسی به معنی کسر است.

 

نظرات

در ادامه بخوانید...