عکس تمبر ناصرالدين شاهی 155 سال پیش

 تاريخچه انتشار تمبر در ايران در حدود يک قرن و نيم پيش و اوايل دوره قاجار است. اما در زمان هخامنشيان نيز داريوش، پادشاه بزرگ هخامنشی، چابک سواران دولتی را تربيت کرده بود که نوشته ها و مکتوبهای دولتی را از ايستگاهی به ايستگاه ديگر برده تا به چاپار بعدی برسانند و بدين ترتيب توسط اين چابک سواران هميشه از اخبار دورترين نقاط کشور آگاه ميشدند. از داريوش بزرگ سخن معروفی به يادگار مانده که در بالای سر در ساختمان اداره پست شهر نيويورک توجه همگان را جلب می نمايد:" نه برف و باران و نه تاريکی شب نميتواند پيک های تندرو را از حرکت باز دارند."

 

تمبر سری  ناصری چهارجور

تمبر

اولین سری  تمبر  با تصوير ناصرالدين شاه ناصری چهار جور

تاريخ انتشار 1255 
دوره تاريخی : قاجار
دندانه : 13-10
عرض : 2 سانت 
طول : 1 سانت 
به دستور ناصرالدين شاه يك سری  تمبر با تصوير خود او روی كاغذ موجدار در وين اطريش به چاپ رسيد.

 

تمبر سری  ناصری دورالوان

تمبر

تمبر سری  ناصری دورالوان

تاريخ انتشار 1256 
تمبر های ناصرالدين شاه دور الوان
دوره تاريخی : قاجار
عرض : 2 سانت
طول : 1 سانت
تعداد در تمبر سری  : 6
6 رقم تمبر جديد با استفاده از كليشه های قبلی ولی با دور رنگی دروین به چاپ رسيد . كاغذ اين تمبر ها نازك موجدار ولی از كاغذ تمبر سری  قبل کمی كلفت تر است.تصاوير به رنگ سياه است .

 

تمبر سری  گراوه یا ناصری بزرگ

تمبر

تمبر سری  گراوه یا ناصری بزرگ

تاريخ انتشار 1260 
 تمبر سری  گراوه يا ناصری بزرگ
 دوره تاريخی : قاجار
 دندانه : 12 - 12.5 - 13 
 عرض : 4
 طول : 3
 تعداد در تمبر سری  : 7
 اين تمبر ها روی كليشه های مسی در وين چاپ شده اند. از تمبر های اين تمبر سری  تماماً بدون دندانه وجود دارد .

 

تمبر سری  ناصری معروف به محرابی

تمبر

تمبر سری  ناصری معروف به محرابی

تاريخ انتشار 1270
دوره تاريخی : قاجار
دندانه : 10.5 - 11.5
عرض : 2 سانت
طول : 1 سانت
تعداد در تمبر سری  : 9
اين تمبر سری  در وين به طريق ليتوگراف روی كاغذ سفيد موجدار چاپ شد .چسب آن براق و مايل به زرد است.

 

تمبر سری  ناصری معروف به چاپ فرانسه

تمبر

تمبر سری  ناصری معروف به چاپ فرانسه

تاريخ انتشار 1268
تمبر سری  ناصری معروف به چاپ فرانسه
دوره تاريخی : قاجار
دندانه : 11 - 13 - 13.5
عرض : 2 سانت
طول : 1 سانت
تعداد در تمبر سری  : 8

تمبر سری  ناصری معروف به ناصری طلایی

تمبر

تمبر سری  ناصری معروف به ناصری طلایی

تاريخ انتشار 1273 
تمبر سری  ناصری طلايي
دوره تاريخی : قاجار
دندانه : 12.5 - 11.5x11
عرض : 4
طول : 3
تعداد در تمبر سری  : 11 

تمبر سری  ناصری معروف به تمبر سری  بار

تمبر

تمبر سری  آلبرت بار 1244 خورشيدی

هيئت اعزامی ايرانی مقيم پاريس نمونه ديگر را كه شخصي به نام آلبرت بار تهيه كرده بود برای تصويب با خود به ايران آورد.

اين نمونه ها در ۴ رنگ بنفش-سبز-آبی و قرمز با استفاده از ۵ كليشه تهيه شدند كه رسما برای تمبر های يكشاهی-دوشاهی-چهارشاهی و هشت شاهی انتخاب گرديدند.نقش تمبر عبارت است از نشان رسمی دولت ايران (شير و خورشيد) كه درون دايره ای قرار دارد.كليه تمبر های اولیه شيرو خورشيدی ايران در زمان ناصالدين شاه از روی اين كليشه چاپ شده اند.این تمبر سری  بصورت کامل۱۶ رقم  فوق العاده کمیاب است.

 

تمبر سری  ناصری معروف به شویدی

تمبر

تمبر سری  ناصری معروف به شویدی

تاريخ انتشار 1264 
دوره تاريخی : قاجار
دندانه : 12 - 13 
عرض : 2 سانت
طول : 1 سانت
تعداد در تمبر سری  : 6

 

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید