پرسش نامه رضایت زناشویی اینریچ

در


(سیارک) روش محاسبه  نمرات خام در پرسش نامه رضایت زناشویی اینریچ در پایان سوالات آمده است.
1. من و همسرم همدیگر را کاملا درک می کنیم.
2. من از ویژگی های شخصیتی و عادات شخصی همسرم راضی نیستم.
3. من از چگونگی تقسیم مسئولیت های اصلی در زندگی مشترک مان خیلی راضی هستم.
4. شریک زندگی من به طور کامل مرا درک و با هر خلق و خوی من در شرایط متفاوت همدردی می کند.
5. من از ارتباط مان راضی نیستم و احساس می کنم همسرم مرا درک نمی کند.
6. رابطه ما یک موفقیت و کامیابی عالی است.
7. من از نحوه تصمیم گیری و حل و فصل مشکلات راضی هستم.
8. من از شرایط مالی و نحوه تصمیم گیری های مالی ناراضی هستم.
9. من نیازهایی دارم که در رابطه مان تامین نمی شود.
10. من از نحوه مدیریت فعالیت های تفریحی و وقتی را که با هم می گذرانیم راضی هستم.
11. من در مورد چگونگی ابراز محبت و ارتباط جنسی در زندگی مشترک بسیار راضی هستم.
12. من از نحوه تقسیم مسئولیت ها به عنوان شریک های زندگی ناراضی هستم.
13. من هرگز در مورد رابطه ام با همسرم دچار افسوس و پشیمانی نشده ام، حتی برای یک لحظه.
14. من در مورد رابطه مان با والدین، خواهرها و برادرها، و دوستان ناراضی هستم.
15. من در مورد چگونگی عمل به اعتقادات و ارزش های دینی هر دوی ما احساس بسیار خوبی دارم.
1= کاملا مخالف   2= تا حدی مخالف   3= نه موافق و نه مخالف   4= تا حدی موافق   5= کاملا موافق

– نمره های کمتر از ۳۰ نشانگر نارضایتی شدید همسران از روابط زناشویی می باشد.
– نمره بین ۳۰ تا ۴۰ نشانگر عدم رضایت از روابط زناشویی همسران می باشد.
– نمره های بین ۴۰ تا ۶۰ نشانگر رضایت نسبی و متوسط از روابط زناشویی همسران می باشد.
– نمره های بین ۶۰ تا ۷۰ نشانگر رضایت زیاد همسران از روابط زناشویی می باشد.
– نمره های بالاتر از ۷۰ نشانگر رضایت فوق العاده از روابط زناشویی می باشد.(سیارک)

نظرات

در ادامه بخوانید...