جوانان، مشارکت سیاسی و تصمیم‌گیری

در


• در زمینه مشارکت سیاسی، در یک سوم کشورها، افرادی که 25 سال یا بیشتر سن دارند می‌توانند نامزد مجلس شوند.
• در سراسر جهان 65/1% نمایندگان مجلس بین 20 تا 30 سال دارند و 87/11% بین 30 تا 40 سال دارند.
• متوسط سن نمایندگان مجلس در جهان 53 سال است (50 سال در مورد نمایندگان زن)
• جوانان بین 15 تا 25 سال یک پنج جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند.

جوانان را می‌توان یک نیروی خلاق یا یک منبع پویای ابتکار دانست. بدون شک آن‌ها در سراسر تاریخ، مشارکت داشته‌اند، کمک کرده‌‌اند و حتی تغییرات را در سیستم‌های سیاسی، تقسیم قدرت و فرصت‌های اقتصادی را تسریع بخشیده‌اند.
اما جوانان با فقر، موانع تحصیلی، تبعیض و فرصت‌های شغلی محدود هم مواجه هستند.

موضوعات مهم در ارتباط با جوانان، دولت و مشارکت
- از زمان بیداری اعراب، بسیاری از جوانان عرب بجای شرکت در احزاب سیاسی در«حرکت‌های سیاسی» مشارکت داشته‌اند. زنان و مردان جوان به طور عرفی در دانشگاه‌ها فعالیت سیاسی دارند (وقتی به آن‌ها اجازه داده می‌‌شود) اما اغلب از سیاست‌مداران و نهادهای سیاسی دلزده می‌شوند و از توسعه سیاسی کنار گذاشته می‌شوند. در نتیجه، فعالیت سیاسی جوانان در گرو‌ه‌های سیاسی رسمی سازماندهی نمی‌شود.
- فرصت‌های مشارکت جوانان در دولت و سیاست و فرآیندهای تصمیم‌گیری به شدت به زمینه‌های سیاسی، اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی بستگی دارد. در بسیاری از مناطق جهان، هنجارهای اجتماعی موجب تبعیض علیه زنان جوان می‌شود.
- هم مشارکت رسمی و هم غیررسمی را می‌توان مشارکت سیاسی دانست. هر دو برای مردم‌سالاری شاداب و پابرجا سودمند است و باید از آن حمایت کرد. شواهد بسیاری وجود دارد که شرکت جوانان در فرآیندهای سیاسی رسمی و حزبی در مقایسه با شهروندان مسن‌تر نسبتا کم است. این مسئله باعث می‌شود که در سیستم سیاسی جوانان به خوبی نمایندگی نشوند. همچنین این مسئله موجب سرخوردگی جوانان می‌شود.(سیارک)
- تمرکز بر مشارکت جوانان در فعالیت‌های سیاسی، نسبتا جدید اما به موقع است، خصوصا با توجه به حوادث اخیر و گذارهای دموکراتیک در کشورهای عربی و سایر کشورهای جهان. «برنامه جهانی فعالیت برای جوانان در سال 2000 و پس از آن» اهمیت مشارکت جوانان در تصمیم‌گیری را شناسایی کرده است، اما تحقیق جامعی درباره آن انجام نداده است.
- جوانان زیر 35 سال به ندرت در جایگاه رهبری نهادهای سیاسی رسمی دیده می‌شوند. در یک سوم کشورها، شرط نمایندگی مجلس داشتن 25 سال یا بیشتر است. معمولا سیاست‌مداران بین 35 تا 40 سال به عنوان سیاست‌مدار جوان شناخته می‌شوند. در موسسات و فرآیندهای سیاسی رسمی مانند مجلس، احزاب سیاسی، نهادهای عمومی و انتخابات، جوانان به خوبی نمایندگی نمی‌شوند. وضعیت رهبری سیاسی و تصمیم‌سازی زنان جوان و زنان میان‌سال حتی کمتر است.
- به منظور پاسخ گفتن به نیازهای جوانان، و جهت تضمین به رسمیت شناخته شدن و رعایت حقوق پایه‌ای آن‌ها، مشارکت فعال جوانان در جوامع و فرآیندهای دموکراتیک اهمیت بسیار زیادی دارد. مشارکت و رهبری جوانان نیازمند این است خود جوانان و سازمان‌هایی که توسط جوانان رهبری می‌شود، فرصت و توانایی مشارکت را داشته باشند و از مزایای آن مشارکت در محیط‌های اجتماعی و برنامه‌ها و سیاست‌ها بهره‌مند شوند. به رسمیت شناختن حق جوانان برای شرکت در فرآیندهای دموکراتیک نیز جهت تضمین موفقیت طرح‌های توسعه پذیرفته شده در سطح بین‌الملل و رونق بخشیدن به آنها حیاتی است.
- در تحقیقی که در آگوست سال 2012 توسط IANYD سازمان ملل انجام شد، از میان 13000 فردی که از 186 کشور در نظرسنجی شرکت کردند، اکثریت اعلام کردند که مهم‌ترین چالش پیش روی جوانان، فقدان یا وجود محدودیت جهت مشارکت فعال در فرآیندهای تصمیم‌گیری است. فرصت‌های محدود مشارکت در فرآیند‌های تصمیم‌گیری سبب می‌شود که مردان و زنان جوان در جوامع‌شان احساس طردشدگی و به حاشیه رانده شدن داشته باشند. در این تحقیق، نیاز به ساختارهای مشارکتی و اعتماد بیشتر به جوانان و موسساتی که توسط جوانان رهبری می‌شوند و ایجاد ظرفیت مشارکت بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین اشاره شده است که باید تلاش‌هایی صورت گیرد تا توجه بیشتری به آسیب‌پذیر ترین جوانان، از جمله زنان جوان شود.
UNDP پیشنهاد کرده است که در کشورهای ناآرام از جوانان در برقراری صلح، رهبری انقلاب‌های بدون خشونت، استفاده از فن‌آوری‌های نوین جهت به حرکت در آوردن جامعه و ایجاد تغییر استفاده شود. جوانان نشان داده‌اند که توان برقراری ارتباط با جامعه، کار گروهی، کمک به مدیریت منازعات و گسترش صلح را دارند. جوانان سرمایه‌های اصلی در کنترل منازعات و برقراری صلح هستند، و می‌توانند عوامل تغییر باشند. آن‌ها می‌توانند اساس بازسازی جوامع باشند، و در ساختن جامعه‌ای آرام و بهره‌مند از عدالت شرکت کنند.  ترجمه  itrans.ir

نظرات

در ادامه بخوانید...