تعریف مد


برای قرن ها پدیده ی مدگرایی موضوع تحقیق جامعه تحلیلگران اجتماعی، تاریخ نگاران حوزه ی فرهنگ، منتقدهای اخلاقی، تئورسین های دانشگاهی، و کارآفرینان بوده است. با عوض شدن مدها در طی دهه ها و قرن ها، هزاران تفسیر مختلف از تفاوت های رفتاری مدگرایی منتشر شده است. در مجموع، این حجم زیاد از تفاسیر آماری، مد را به عنوان یک مشخصه پیچیده، ناهمسان و اغلب گیج کننده از شهروندان تعریف می کند. به هرحال، هسته ی این ادبیات، میتواند به عنوان یک سری مفاهیم مرتبط با هم درباره مدگرایی، یکپارچه شود. این مفاهیم، شامل "وضعیت هنر" در توسعه ی مد در هر عصری است.
به خصوص در اغلب دهه های اخیر، محققان بازار مصرف، از رشته های مختلف دانشگاهی، به طور فزاینده ای علاقه مند به توضیح رفتار مدگرایی مشتری در غالب یک الگوی واحد شده اند. از لحاظ توسعه ی تئوری، نتیجه ی این تلاشها به نسبت کم بوده است. با توجه به توسعه ی اصول مدگرایی مصرف کننده، تولید قابل توجه تر بوده است. به هرحال، وضعیت معاصر تئوری توسعه ی مد، یک شبکه ی بزرگ و بدون شکل از ایده های خلاقانه است نه یک مجموعه از ایده ها و اصول ساختار بندی شده و مرتبط با هم.
هدف اصلی این مقاله، تعریف سازه های اولیه و ساختاربندی شده ی ایده هاست که تئوری مد معاصر را ترسیم میکنند. 3 چارچوب مفهومی از اساس این مقاله عبارتند از:
1. ایده ی کلی مد. مد میتواند به عنوان یک پدیده ی رفتاری گسترده تعریف شود که در زمینه های مادی و غیر مادی مشاهده می شود. یک تعریف کلی از مد، ساختار ایده هایی است که نماینده ی قلمرو غیر مادی و رفتار مصرف کننده هستند.
2. مد: یک هدف و یک فرآیند. "مد" هم میتواند به عنوان یک هدف تعریف شود و هم به عنوان یک فرآیند رفتاری. مشخصات مهم یک مد، هم به عنوان یک هدف و هم به عنوان یک فرآیند، تعریف شده هستند.
3. مکانیزم فرآیند مد. فرآیند مد میتوانند به عنوان یک روند تاثیر و گسترش اجتماعی تعریف شود. اساس مفهومی فرآیند مد بر اساس دیدگاه کلاسیک و معاصر فرهنگ توسعه یافته است.
تاکید این چارچوب مفهومی، بر ساختار و تعریف مفاهیم است.

مفهوم کلی مد ، مجموعه ای از دیدگاه ها

مفهوم مد می تواند با بیان کردن مجموعه ای از تعاریف ارائه شده در نیم قرن اخیر نشان داده شود.در  دیکشنری Websters Unabridged مد را به عنوان "ساخت، فرم ، سبک، شکل، ظاهر، و یا ساختار هرچیزی، همچنین سبک و شکل عجیب و غریب" تعریف می کند.(سیارک

- روانشناسان مد را اینطور تعریف کرده اند: "مجموعه ای از تغییرات در هزینه ها در انتخاب های عده ای از مردم که ممکن است مفید هم باشند، اما بر اساس مفید بودن تعیین نمی شوند."
- اقتصاد دان  اینگونه بیان میکند: " مد چیزی بیشتر و یا کمتر از سلیقه های غالب شونده در هر زمان خاص نیست." و اقتصاددان Robinson این تعریف را از مد پیشنهاد می دهد: "مد، در اصلی ترین مفهوم آن، "دنبال کردن تازگی بخاطر خود آن" تعریف می شود. تغییرات در طراحی چیزها، با هدف تزئینی و  اقتصاد دان  Hornدر سال 1968 مد را به عنوان " یک اعلامیه از یک رفتار اجتماعی برای ترجیح دادن یک سبک محبوب، مقبول و غالب در هر زمان خاص" تعریف می کند.
- فروشنده ، مد رااینگونه بیان میکند: "مد ادراک چیزی است که در حال حاضر صحیح است"
- جامعه شناس  مد را اینگونه تعریف می کند: "یک فرم اولیه از رفتارهای جمعی، که قدرت وادار کردن آن در قضاوت های نهفته ی یک عده ی ناشناخته است" و Kingدر سال 1964 می نویسد: "تطبیق با مد یک فرآیند واگیردار اجتماعی است که مصرف کننده بعد از معرفی اقتصادی یک سبک و یا یک محصول جدید ، با آن تطابق پیدا می کند. 

این تعاریف خود به خود چهره ای متنوع و پویا از مفهوم پدیده ی مد ترسیم می کنند. هر تعریف یکتا است و ابعاد خاصی را در بر دارد که در تعاریف دیگر به چشم نمی خورند. تشابه مرکزی این تعاریف، این است که :

مد می تواند از لحاظ تئوری به صورت یک پدیده ی رفتار اجتماعی تعریف شود.

بنابراین مفهوم مد ، می تواند به صورت تئوری، می تواند با تمرکز دوباره بر روی این طبیعت اصلی مد تعریف شود. ادامه دارد.......... ترجمه  itrans.ir

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید