تست هوش توجه به جزئيات

▪ اگر تعداد جواب هاي صحيح شما بين صفر تا ۵ بود، معنايش اين است که شما به طرز وحشتناکي به جزئيات بي توجه هستيد . حواستان کجاست؟
▪ اگر تعداد جواب هاي صحيح بين ۶ تا ۱۰ بود، نسبتاً بد نيست، اگرچه اين نشان مي دهد که چندان به جزييات توجه نمي کنيد. شايد داريد به مسايلي توجه مي کنيد که بقيه به آنها توجه نمي کنند. خدا کند اينطور باشد!
▪ اگر تعدادجواب هاي صحيح شما بين ۱۱ تا ۱۵ بود، بسيار خوب است.شما خوب به جزييات توجه مي کنيد. خدا خيرتان بدهد!
▪ اگر تعداد جواب هاي صحيح شما بين ۱۶ تا ۱۸ بود، يعني شما يک پا شرلوک هولمز هستيد. احسنت!

زمان آزمون : 25 دقیقه
تست هوش توجه به جزئيات
۱-يک فروند هواپيما در مرز آمريکا و کانادا سقوط ميکند. بازماندگان از سقوط را در کجا دفن ميکنند؟
1) کانادا ). 2) آمريکا ). 3) هيچکدام

۲-گرگي به بالاي کوه ميرود تا غرش شبانه اش را آغاز کند.چه مدت طول ميکشد تا به بالاي کوه برسد؟

1) دو شب ). 2) پنج شب ). 3) هيچکدام
۳- اگر به طور اتفاقي وارد کودکستان دوران کودکيتان شويد، آيا قادر به خواندن نوشتن و انجام جدول ضرب خواهيد بود؟

1) آري 2) خير 3) هيچکدام
۴-آيا امکان دارد يک نفر سريعتر از رودخانه ميسيسيپي شنا کند؟

1) آري 2) خير 3) هيچکدام
۵-آقاي بيل اسميت و خانم ژانت اسميت از هم طلاق ميگيرند. پس از مدتي خانم ژانت اسم اوليه خود را پس ميگيرد . با اين حال، پس از پنج سال با اينکه هنوز از آقاي بيل اسميت طلاق گرفته است، دوباره خانم ژانت اسميت ميشود . آيا اين قضيه امکانپذير است؟

1) آري 2) خير 3) هيچکدام
۶-آقاي جيم کوک مشکوک به قتل است ولي وقتي که پليس از او سوال ميکند که در موقع قتل کجا بوده است، آقاي جيم ميگويد در خانه مشغول تماشاي سريال مورد علاقه ام بوده ام. حتي جزئيات سريال را براي پليس شرح ميدهد . آيا اين موضوع ثابت ميکندکه آقاي جيم بيگناه است؟

1) آري 2) خير 3) هيچکدام
۷-يک شترمرغ تصميم ميگيرد که به وطنش بازگردد . چه موقع براي پرواز او به جنوب مناسب است؟

1) بهار 2) پاييز 3) هيچکدام
۸-جمله بعدي صحت دارد.جمله قبلي غلط است.آيا اين قضيه منطقي است؟

1) آري 2) خير 3) هيچکدام
۹- آيا امکان دارد که يک اختراع قديمي قادر باشد که پشت ديوار را به ما نشان دهد؟

1) آري 2) خير 3) هيچکدام
۱۰-اگر بخواهيد يک نامه به دوستتان بنويسيد، ترجيح ميدهيد با شکم پر يا با شکم خالي بنويسيد؟

1) پر 2) خالي 3) هيچکدام
۱۱-يک خروس در بام خانه اي که شيب دوطرفه دارد، تخم ميگذارد. اين تخم از کدام طرف ميافتد؟

1) شمال 2) جنوب 3) هيچکدام
۱۲-خانمي عاشق رنگ قرمز است و تمام وسايل او به رنگ قرمز است. او در آپارتماني يک طبقه که قرمزرنگ است، زندگي ميکند. صندلي و ميز او قرمز رنگ است . تمام ديوارها و سقف آپارتمان قرمزرنگ هستند. کفپوش آپارتمان و فرشها نيز قرمزرنگ هستند.تلويزيون هم قرمز رنگ است. سريع پاسخ دهيد که پله هاي آپارتمان چه رنگي هستند؟

1) قرمز 2) آبي 3) هيچکدام
۱۳-پدر و پسري را که در حادثه رانندگي مجروح شده بودند، به بيمارستان مي برند . پدر در راه بيمارستان فوت مي کند ولي پسر را به اتاق عمل مي برند. پس از مدتي دکتر مي گويد من نمي توانم اين شخص را عمل کنم، به علت اينکه او پسر من است . آيا به نظر شما اين داستان ميتواند صحت داشته باشد؟

1) آري 2) خير 3) هيچکدام
۱۴-اگر چهار تخم مرغ، آرد، وانيل، شکر، نمک و بيکينگ پودر را با همديگر مخلوط کنيد، آيا کيک خواهيد داشت؟

1) آري 2) خير 3) هيچکدام
۱۵- آيا مي توانيد از منزلتان بالاتر پرش کنيد؟

1) آري 2) خير 3) هيچکدام
۱۶- يک کيلوگرم آهن چند گرم سنگينتر از يک کيلو گرم پنبه است؟

1) ۱گرم 2) ۱۰۰گرم 3) هيچکدام
۱۷-مردي به طرف يک پليس که در حال جريمه کردن اتومبيل بود، مي رود و التماس ميکند که پليس جريمه نکند ولي آقاي پليس قبول نميکند. به پليس نه يک بار بلکه هشت بار بد دهني مي کند . جواب دهيد که اين مرد چند بار جريمه خواهد شد؟

1) ۸ بار 2) ۹بار 3) هيچکدام
۱۸- اگر تمام رنگها را با هم مخلوط کنيد، آيا رنگين کمان خواهيم داشت؟

1) آري 2) خير 3) هيچکدام

جواب تست هوش توجه به جزئيات در پایین

0

0

0

0

0

0

پاسخنامه تشريحي :

۱ ) يک فروند هواپيما در مرز آمريکا و کانادا سقوط ميکند. بازماندگان از سقوط را در کجا دفن ميکنند؟

کانادا – آمريکا – هيچکدام

هيچ کدام. بازماندگان که زنده هستند نيازي به دفن کردن ندارند.

 

۲) يک خروس در بام خانهاي که شيب دوطرفه دارد، تخم ميگذارد. اين تخم از کدام طرف ميافتد؟

شمال – جنوب – هيچکدام

هيچ کدام.خروس که تخم نميگذارد!


۳ ) خانمي عاشق رنگ قرمز است و تمام وسايل او به رنگ قرمز است. او در آپارتماني يک طبقه که قرمزرنگ است، زندگي ميکند. صندلي و ميز او قرمزرنگ است.تمام ديوارها و سقف آپارتمان قرمزرنگ هستند. کفپوش آپارتمان و فرشها نيز قرمزرنگ هستند.تلويزيون هم قرمز رنگ است. سريع پاسخ دهيد که پلههاي آپارتمان چه رنگي هستند؟

قرمز – آبي – هيچکدام

هيچ کدام.آپارتمان يک طبقه که راه پله ندارد!

۴ ) پدر و پسري را که در حادثه رانندگي مجروح شده بودند، به بيمارستان ميبرند.پدر در راه بيمارستان فوت ميکند ولي پسر را به اتاق عمل ميبرند. پس از مدتي دکتر ميگويد من نميتوانم اين شخص را عمل کنم، به علت اينکه او پسر من است.آيا به نظر شما اين داستان ميتواند صحت داشته باشد؟

آري – خير – هيچکدام

آري. اگر اين سوال را نتوانستيد جواب دهيد، واي بر شما . دکتر يک خانم جراح است يعني اين شخص مادر پسر است!


۵ ) اگر چهار تخممرغ، آرد، وانيل، شکر، نمک و بيکينگ پودر را با همديگر مخلوط کنيد، آيا کيک خواهيد داشت؟

آري – خير – هيچکدام

خير، شما پيش از اينکه کيک داشته باشيد بايد آن را بپزيد !


۶) آيا ميتوانيد از منزلتان بالاتر پرش کنيد؟

آري – خير – هيچکدام

آري،.بپريد و ببينيد که خانه شما چقدر ميپرد!

 


۷ ) يک کيلوگرم آهن چند گرم سنگينتر از يک کيلو گرم پنبه است؟

۱گرم – ۱۰۰گرم – هيچکدام

هيچ کدام. يک کيلوگرم آهن با يک کيلوگرم پنبه به طور دقيق برابر هستند.

 


۸ ) مردي به طرف يک پليس که در حال جريمه کردن اتومبيل بود، ميرود و التماس ميکند که پليس جريمه نکند ولي آقاي پليس قبول نميکند. به پليس نه يک بار بلکه هشت بار بد دهني ميکند.جواب دهيد که اين مرد چند بار جريمه خواهد شد؟

۸ بار – ۹بار – هيچکدام

هيچ کدام. خودرو به آن مرد تعلق ندارد.


۹ ) اگر تمام رنگها را با هم مخلوط کنيد، آيا رنگين کمان خواهيم داشت؟

آري – خير – هيچکدام

خير.رنگ خاکستري خواهيد داشت.


۱۰ ) گرگي به بالاي کوه ميرود تا غرش شبانهاش را آغاز کند.چه مدت طول ميکشد تا به بالاي کوه برسد؟

دوشب – پنجشب – هيچکدام

هيچکدام. گرگ پيشتر بالاي کوه است.


۱۱) اگر بهطور اتفاقي وارد کودکستان دوران کودکيتان شويد، آيا قادر به خواندن نوشتن و انجام جدول ضرب خواهيد بود؟

آري – خير – هيچکدام

آري، شما فقط از کودکستان ديدن ميکنيد و با همين شرايطي که الان داريد فقط وارد کودکستان شده ايد.


۱۲) آيا امکان دارد يک نفر سريعتر از رودخانه ميسيسيپي شنا کند؟

آري – خير – هيچکدام

آري، چون که رودخانه ها که قادر به شنا کردن نيستند!


۱۳) آقاي بيل اسميت و خانم ژانت اسميت از هم طلاق ميگيرند. پس از مدتي خانم ژانت اسم اوليه خود را پس ميگيرد.با اين حال، پس از پنج سال با اينکه هنوز از آقاي بيل اسميت طلاق گرفته است، دوباره خانم ژانت اسميت ميشود. آيا اين قضيه امکانپذير است؟

آري – خير – هيچکدام

آري ژانت با يک آقاي ديگر که فاميلاش اسميت بوده، ازدواج کرده است.


۱۴) آقاي جيم کوک مشکوک به قتل است ولي وقتي که پليس از او سوال ميکند که در موقع قتل کجا بوده است، آقاي جيم ميگويد در خانه مشغول تماشاي سريال مورد علاقهام بودهام. حتي جزئيات سريال را براي پليس شرح ميدهد.آيا اين موضوع ثابت ميکندکه آقاي جيم بيگناه است؟

آري – خير – هيچکدام

خير.چون که ممکن است اين سريال تکراري باشد و او پيشتر اين سريال را ديده باشد.


۱۵) يک شترمرغ تصميم ميگيرد که به وطنش بازگردد.چه موقع براي پرواز او به جنوب مناسب است؟

بهار – پاييز – هيچکدام

هيچ کدام.شتر مرغ که قادر به پرواز نيست.


۱۶ ) جمله بعدي صحت دارد.جمله قبلي غلط است.آيا اين قضيه منطقي است؟

آري – خير – هيچکدام

هيچ کدام. چون که جملات متضاد هم هستند.


۱۷) آيا امکان دارد که يک اختراع قديميقادر باشد که پشت ديوار را به ما نشان دهد؟

آري – خير – هيچکدام

آري.پنجره يک اختراع قديمي است که به وسيله آن ميتوان پشت ديوار را مشاهده کرد!


۱۸ ) اگر بخواهيد يک نامه به دوستتان بنويسيد، ترجيح ميدهيد با شکم پر يا با شکم خالي بنويسيد؟

پر – خالي – هيچکدام

هيچ کدام.بهتر است که يک نامه عاشقانه را با قلم و کاغذ بنويسيد و با شکم نميتوان نامه نوشت.

این پست را چگونه می‌بینید؟ برای شما مفید بود؟ لطفا با نوشتن کامنت در زیر ما را مطلع کنید.  (سیارک

 

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید