بخت از دهان دوست نشانم نمی دهد

بخت از دهان دوست نشانم نمی​دهد

دولت خبر ز راز نهانم نمی​دهد

از بهر بوسه​ای ز لبش جان همی​دهم

اینم همی​ستاند و آنم نمی​دهد

مردم در این فراق و در آن پرده راه نیست

یا هست و پرده دار نشانم نمی​دهد

زلفش کشید باد صبا چرخ سفله بین

کان جا مجال بادوزانم نمی​دهد

چندان که بر کنار چو پرگار می​شدم

دوران چو نقطه ره به میانم نمی​دهد

شکر به صبر دست دهد عاقبت ولی

بدعهدی زمانه زمانم نمی​دهد

گفتم روم به خواب و ببینم جمال دوست

حافظ ز آه و ناله امانم نمی​دهد


تعبیر فال حافظ

صبر کرده ای، تحمل کرده ای، عبادت کرده ای ولی نشانه ای از رسیدن به مراد نمی بینی. فکر می کنی دیگر برای جبران ضرر نداری و مدام دور خودت می چرخی بدون اینکه پیشرفتی داشته باشی، ولی عاقبت اجر صبر خود را می بینی و بد عهدی زمانه را فراموش می کنی.

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید