صبا وقت سحر بویی ز زلف یار می​آورد 146

صبا وقت سحر بویی ز زلف یار می​آورد

دل شوریده ما را به بو در کار می​آورد

من آن شکل صنوبر را ز باغ دیده برکندم

که هر گل کز غمش بشکفت محنت بار می​آورد

فروغ ماه می​دیدم ز بام قصر او روشن

که رو از شرم آن خورشید در دیوار می​آورد

ز بیم غارت عشقش دل پرخون رها کردم

ولی می​ریخت خون و ره بدان هنجار می​آورد

به قول مطرب و ساقی برون رفتم گه و بی​گه

کز آن راه گران قاصد خبر دشوار می​آورد

سراسر بخشش جانان طریق لطف و احسان بود

اگر تسبیح می​فرمود اگر زنار می​آورد

عفاالله چین ابرویش اگر چه ناتوانم کرد

به عشوه هم پیامی بر سر بیمار می​آورد

عجب می​داشتم دیشب ز حافظ جام و پیمانه

ولی منعش نمی​کردم که صوفی وار می​آورد


تعبیر فال حافظ

به قولی که به خودت داده ای عمل کن وگرنه غم به دنبال می آوری. اگر این کار را کنی خانه ی دلت روشن می شود. دیگر ترسی از مشکلات نداری، قاصدی خبری برایت می آورد که در آن خبر از لطف و بخشش است. تعجب نکن در اراده ی خداوند هر چیزی امکان پذیر است.

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید