بررسی اجمالی پوکی استخوان ارثی

- شیوع

- تشخیص

- ویژگی های بالینی

- اشکال مغلوب جدید OI

- عوامل وراثت

- درمان

- پیش بینی

شیوع

اگرچه تعداد زیادی از مردم تحت تاثیر OI در ایالات متحده ناشناخته هستند، بهترین ارزیابی حداقل 25000 واحتمالا حداکثر 50000 نفر را نشان می دهد.

تشخیص

پوکی استخوان ارثی به واسطه نقص های ژنتیکی بوجود می آید که بر توانایی بدن برای قوی ساختن استخوان ها تاثیر می گذارد. کلاژن پروتئین اصلی بافت های پیوندی بدن است و می تواند به چارچوب اطراف یک ساختمان در حال ساخت تشبیه شود. در OI غالب (کلاسیک)، یک فرد دارای کلاژن خیلی کم نوع 1 یا کیفیت ضعیف نوع 1 کلاژن ایجاد شده توسط جهشی در یکی از ژن های کلاژن نوع 1 است. در OI مغلوب، جهش ها در ژن های دیگر با تولید کلاژن دخالت می کنند. نتیجه در تمام موارد، استخوان های ضعیفی است که به سادگی می شکنند.

اغلب احتمال تشخیص OI صرفا براساس ویژگی های بالینی وجود دارد. ژنتیک شناسان بالینی می توانند یک تست بیوشیمیایی (کلاژن) یا مولکولی (DNA) بگیرند تا بتوانند به تایید تشخیص OI در برخی شرایط کمک کنند.

این تستها عموما نیازمند چندین هفته قبل از مشخص شدن نتایج هستند. هم تست بیوپسی کلاژن و هم تست DNA برای تشخیص حدود 90 درصد تمام جهش های نوع 1 کلاژن است.

تست مثبت کلاژن نوع 1 تشخیص OI غالب را تایید می کند، ولی یک نتیجه منفی احتمال را برای موارد زیر باز می گذارد :

- جهش کلاژن نوع 1 وجود دارد ولی مشاهده نشد.

- بیمار یک شکل بیماری دارد که مرتبط با جهش های کلاژن نوع 1 نیست.

- بیمار یک شکل مغلوب OI را دارد.

بنابراین، مطالعه منفی کلاژن نوع 1 دلیل بر OI نیست. وقتی که جهش کلاژن نوع 1 یافت نشود، تست های دیگر DNA می تواند اشکال مغلوب را بررسی کند.

ویژگی های بالینی

ویژگی های خاص پوکی استخوان ارثی OI تا حد زیادی از شخصی به شخص دیگر، حتی بین مردمی که نوع یکسان OI دارند و حتی در یک خانواده فرق می کند. همه ویژگی ها در هر مورد مشهود نیست. اکثر موارد OI (احتمالا 85 تا 90 درصد) به خاطر جهش غالب در یک کد ژن کلاژن نوع 1 ایجاد می شود (انواع 1،2،3 و 4 در لیست زیر). انواع 5 و 6 جهش کلاژن نوع 1 را ندارند ولی ژن های مسبب آنها هنوز تشخیص داده نشده اند. انواع 7 و 8 اشکال به تازگی کشف شده ای هستند که به شیوه ای مغلوب موروثی هستند و دو نوع ژن های مسبب آنها، شناخته شده اند. ویژگی های کلی هر نوع شناخته شده OI که در ویژگی ها و شدت فرق میکنند عبارتند از :

نوع 1 OI:

- رایج ترین و خفیف ترین نوع OI

- استخوان مستعد شکستگی (بیشتر شکستگی ها قبل از بلوغ رخ می دهد)

- قد طبیعی یا تقریبا طبیعی

- مفاصل سست و ضعف عضلانی

- صلبیه (سفیدی های چشم) آبی، بنفش یا خاکستری رنگ

- صورت مثلثی

- گرایش به انحنای ستون فقرات

- عدم یا حداقل تغییر شکل استخوان

- احتمال دندان شکننده

- احتمال کاهش شنوایی، که اغلب در اوایل بیست یا سی سالگی شروع می شود.

- ساختار کلاژن طبیعی ولی کمتر از مقدار طبیعی

نوع 2 OI :

- شدیدترین شکل OI

- اغلب باعث مرگ در هنگام تولد یا کمی بعد از آن، بدلیل مشکلات تنفسی

- شکستگی های زیاد و تغییر شکل شدید استخوان

- قد کوتاه با شش های توسعه نیافته

- صلبیه آبی، بنفش یا خاکستری رنگ

- کلاژن نادرست تشکیل شده

نوع 3 OI :

- شدیدترین نوع بین آنهایی که دوران نوزادی زنده ماندند.

- سهولت در شکستگی استخوان (شکستگی ها اغلب در تولد وجود دارند، و اشعه ایکس می تواند شکستگی های درمان شده که قبل از تولد رخ داده اند را نشان دهد).(سیارک)

- قد کوتاه

- صلبیه آبی، بنفش یا خاکستری رنگ

- مفاصل سست و توسعه عضلانی ضعیف در بازوها و پاها

- قفسه سینه خمره ای شکل

- صورت مثلثی

- انحنای ستون فقرات

- احتمال مشکلات تنفسی

- اغلب تغییر شکل استخوانی شدید

- احتمال دندان شکننده

- احتمال کاهش شنوایی

- کلاژن نادرست تشکیل شده

نوع 4 OI :

- شدت بین نوع 1 و 3 OI

- شکستگی استخوان به راحتی (بیشتر شکستگی ها قبل از بلوغ رخ می دهد)

- قد کوتاه تر از میانگین

- رنگ طبیعی صلبیه (یعنی سفید یا تقریبا سفید)

- تغییر شکل استخوان متوسط و خفیف

- تمایل به انحنای ستون فقرات

- قفسه سینه خمره ای شکل

- صورت مثلثی

- احتمال دندان شکننده

- احتمال کاهش شنوایی

- کلاژن نادرست تشکیل شده

با مطالعه ظاهر استخوان OI زیر میکروسکوپ، محققان متوجه شده اند که برخی افراد که به طور بالینی در گروه نوع 4 هستند، الگوی مشخصی از استخوان دارند. وقتی که آنها تاریخچه پزشکی کامل این افراد را بررسی کردند، گروه هایی را یافتند که ویژگی های مشترک دیگری داشتند. آنها این گروه ها را نوع 5 و نوع 6 OI نامیدند. جهش های مسبب این اشکال OI شناسایی نشده اند، ولی افراد این 2 گروه جهش هایی در ژن های کلاژن نوع 1 ندارند.

نوع 5 OI :

- به طور بالینی در ظاهر و علائم شبیه نوع 4 OI

- یک گروه متراکم دیده شده در اشعه ایکس در مجاورت صفحه رشد استخوان دراز

- پینه های استخوانی به طور غیر معمولی بزرگ که پینه های هیپرتروفیک نامیده می شوند، در محل های شکستگی یا اعمال جراحی (یک پینه استخوانی محلی برای استخوان جدید است که در محل شکستگی در قسمت فرایند بهبود تشکیل می شود).

- آهکی شدن غشاء بین زند زبرین و زند زیرین (استخوان های ساعد) که منجر به محدودیت چرخش ساعد می شود.

- رنگ طبیعی صلبیه (یعنی سفید یا نزدیک به سفید)

- ظاهر دندان طبیعی "شبکه ای مانند" برای استخوان وقتی که زیر میکروسکوپ دیده می شود.

- الگوری وراثت غالب

نوع 6 OI :

- به طور بالینی در ظاهر و علائم شبیه نوع 4 OI ولی بسیار نادر

- سطح فعالیت اندک بالای آلکالین فسفاتاز (یک آنزیم وابسته به تشکیل استخوان) که می تواند با آزمایش خون مشخص شود.

- ظاهر "استخوان ماهی" متمایز برای استخوان وقتی که زیر میکروسکوپ دیده می شود.

- تشخیص داده شده با بیوپسی استخوان

- مشخص نیست که آیا این شکل به شیوه ای غالب یا مغلوب وراثتی است، ولی محققان معتقدند که حالت ارثی بیشتر مغلوب است.

اشکال جدید مغلوب OI

پس از سالها تحقیق، در سال 2006، دانشمندان دو شکل OI را کشف کردند که به شیوه ای مغلوب به ارث می رسند. ژن هایی که بر تشکیل کلاژن اثر می گذارند، باعث هر دو نوع می شوند. کشف این اشکال جدید OI اطلاعاتی را برای افرادی که OI شدید یا نیمه شدید دارند ولی جهش کلاژن اولیه ندارند، فراهم می کند.

نوع 7 OI

- در بسیاری از جنبه های ظاهری و علائم در اولین موارد شرح داده شده شبیه نوع 4 OI می باشد.

- در موارد دیگر، ظاهر و علائم شبیه به نوع 2 کشنده OI دارد، بجز اینکه نوزادان صلبیه سفید، سر کوچک و صورت گرد دارند.

- قد کوتاه

- استخوان بازوی کوتاه (استخوای بازو) و استخوان ران کوتاه (استخوان بالای پا)

- تغییرشکل استخوان (یک مفصل ران تغییرشکل یافته که در آن گردن استخوان ران به پایین خم شده است) رایج است؛ سر استخوان ران به شدت زاویه دار بر حفره لگن تاثیر می گذارد.

- نتایج وراثت مغلوب جهشی در ژن CRTAP. بیان جزئی (10درصد) CRTAP منجر به تعدیل شدن سرطان استخوان می شود. فقدان کامل پروتئین مربوط به کارتیلاژ در تمام موارد شناسایی شده کشنده است.

نوع 8 OI

- در ظاهر و علائم شبیه نوع دو کشنده یا نوع 3 OI، جز اینکه نوزادان صلبیه سفید دارند.

- نقص رشد شدید

- کمبود مواد معدنی شدید اسکلتی

- ناشی از فقدان یا کمبود شدید فعالیت آنزیم 3 هیدروکسیلاز با توجه به جهش در ژن LEPRE1.

عوامل وراثتی

بیشتر موارد OI85 تا 90 درصد  بخاطر یک نقص غالب ژنتیکی ایجاد می شوند. این به این معنی است که فقط یک نسخه از جهش ژن برای کودک لازم است تا به OI مبتلا شود. شخصی که یک نوع از OI ایجاد شده توسط جهش غالب را داشته باشد 50 درصد شانس انتقال این بیماری به هر یک از کودکانش را دارد.

برخی کودکانی که شکل غالب OI را دارند این بیماری را از یکی از والدین خود به ارث برده اند. کودکان دیگری با شکل غالب OI به دنیا می آیند حتی اگر هیچ سابقه خانوادگی این بیماری را نداشته باشند. در این کودکان، نقص ژنتیکی به عنوان یک جهش خود به خودی رخ می دهد.

تقریبا 10 تا 15 درصد موارد OI ناشی از یک جهش مغلوب است. در این شرایط، والدین OI ندارند، ولی هر دو دارای جهشی در ژن هایشان هستند. برای به ارث بردن OI مغلوب، کودکان باید یک نسخه از جهش را از هر دوی والدین خود بگیرد.

والدین یک کودک مبتلا به OI 25 درصد احتمال دارد که در هر بارداری کودک دیگری با OI داشته باشند. خواهر و برادر شخصی که OI مغلوب دارد 50 درصد احتمال امل ژن مغلوب بودن را دارند. آزمایش DNA برای کمک به والدین و خواهرو برادران برای تشخیص اینکه آیا آنها حامل این نوع جهش ژن هستند یا نه، در دسترس است.(سیارک)

اگر یکی از والدین بدلیل جهش مغلوب OI داشته باشد، 100 درصد کودکانش حامل جهش OI مغلوب خواهند بود. OI داشتن هر یک از این کودکان بستگی به ژن های وراثتی از والد دیگر دارد. مشاوران ژنتیک می توانند به افراد مبتلا به OI و اعضای خانواده شان در درک ژنتیک OI و احتمال وقوع آن کمک کنند و آنها می توانند در تشخیص  عوامل وراثت برای کسانی که مایل به اعمال این گزینه هستند، در پیش از تولد کمک کنند.

درمان

درمانی هنوز برای OI وجود ندارد. درمان با هدف پیشگیری یا کنترل علائم، به حداکثر رساندن تحرک مستقل، و گسترش حجم استخوان و قدرت عضلات بهینه هدایت می شود. مراقبت از شکستگی ها، روش های گسترده جراحی و دندان پزشکی، و درمان فیزیکی اغلب به افراد مبتلا به OI توصیه می شود. از ویلچر، محافظ ها و دیگر کمک های تحرکی رایج، بخصوص (هرچند نه منحصرا) بین افرادی که انواع شدید OI را دارند، استفاده کنید. پزشکان عمدتا یک عمل جراحی که "میله گذاری" نامیده می شود را برای افراد مبتلا به OI در نظر می گیرند. این درمان شامل قرار دادن میله ی آهنی در طول استخوان های بلند برای قوی ساختن آنها است. این درمان همچنین از تغییر شکل ها جلوگیری کرده  یا آنها را اصلاح می کند. برای اطلاعات بیشتر، برگه حقایق بنیاد پوکی استخوان ارثی، جراحی میله گذاری را ببینید.

دانشمندان در حال بررسی چندین دارو و درمان های دیگر برای استفاده بالقوه از آنها برای درمان OI هستند. این درمان ها شامل درمان هورمون رشد، داروهای داخل وریدی و خوراکی بی فسفونات ها، داروی تزریقی تری پاراتید (فقط برای بزرگسالان) و ژن درمانی است. هنوز روشن نشده است که آیا افرادی که نوع مغلوب OI را دارند و افرادی که نوع غالب OI را دارند به این درمان ها به یک شکل پاسخ خواهند داد یا نه. بنیاد OI می تواند اطلاعات حاضر در مطالعات و تحقیقات و درمان های تجربی را برای کمک به اشخاص مبتلا به OI ارائه دهد تا تصمیم بگیرند که آیا در این آزمایشات بالینی شرکت کنند یا خیر.(سیارک)

افراد مبتلا به OI به اندازه ممکن باید به ورزش  تشویق شوند تا قدرت عضلات و استخوان آنها گسترش یابد که می تواند به جلوگیری از شکستگی ها کمک کند. شنا کردن و آب درمانی انتخاب های رایج ورزشی برای افراد مبتلا به OI هستند، چون که آب با خط شکستگی کم اجازه حرکت مستقل را می دهد. برای کسانی که قادر به راه رفتن (با یا بدون کمک حرکتی) هستند، این ورزشی فوق العاده است. افرادی که OI دارند باید با پزشک خود یا درمانگرهای فیزیکی برای بحث درمورد ورزش امن و مناسب مشورت کنند. کودکان و بزرگسالان مبتلا به OI نیز از نگهداری وزن سالم، خوردن رژیم غذایی مغذی و خودداری از فعالیت هایی مانند سیگار کشیدن، مصرف بیش از حد الکل و کافئین و مصرف داروهای استروئیدی - که همگی ممکن است استخوان را تهی و شکنندگی استخوان را تشدید کنند - بهره مند خواهند شد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تغذیه، برگه حقایق بنیاد پوکی استخوان ارثی، تغذیه را ببینید.

پیش بینی

پیش بینی برای شخص مبتلا به OI شدیدا بستگی به تعداد و شدت علائم دارد. نارسایی تنفسی رایج ترین عامل مرگ افراد مبتلا به OI پس از آسیب های تصادفی است. با وجود شکستگی های متعدد، فعالیت محدود، و قد کوتاه، اکثر بزرگسالان و کودکان مبتلا به OI زندگی سازنده و موفقی دارند. آنها در مدرسه،  در گسترش روابط دوستی ها و روابط دیگر، داشتن مشاغل، داشتن خانواده، شرکت در فعالیت های ورزشی و تفریحی دیگر شرکت می کنند و اعضای فعالی در جامعه خود هستند. (سیارک)

- پیشگیری

- راه های تشخیص پوکی استخوان

- راه های درمان پوکی استخوان

یشگیری از سقوط در مردان و زنان مبتلا به پوکی استخوان

داروهایی که باعث از دست رفتن استخوان می شوند

بررسی اجمالی پوکی استخوان

استراتژی ورزشی برای پیشگیری از استئوپروز

پرسش و پاسخ در مورد پوکی استخوان

درمان استئوپروز یا پوکی استخوان

تشخیص استئوپروز یا پوکی استخوان

استئوپروز یا پوکی استخوان

علائم پوکی استخوان و راه های تشخیص

 

 این پست را چگونه می‌بینید؟ برای شما مفید بود؟ لطفا با نوشتن کامنت در زیر ما را مطلع کنید. 

ترجمه توسط itrans.ir

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید