تغییرات قابل توجه در نوجوانی و شروع بلوغ

در


نوجوانی با شروع بلوغ آغاز می شود. به غیر از تغییرات قابل مشاهده و فیزیولوژیکی  که معمولا نشان دهنده بلوغ هستند، نوجوانان  تغییرات قابل توجهی در طرز فکر و رفتارشان نشان میدهند. یک تغییر تکاملی منحصر به فرد هنگامی اتفاق می افتد که نوجوانان نوع دیگری از خودمحوری( غیر از آنچه پیاژه مطرح کرده بود) را تجربه می کنند. این نوع از خود محوری نوجوانی دو شکل دارد: مخاطب خیالی و حکایت شخصی . خودمحوری شامل مخاطب خیالی را می توان به سادگی مشخص کرد: "در ذهن فرد جوان، او همیشه بر روی صحنه است" . نوجوانان معتقدند که همیشه زیر نظر هستند و همه آنها را ارزیابی می کنند. این ارزیابی در صورتی آنها تمجید شوند مثبت، و درصورتی که انتقاد شوند منفی است.(سیارک

با این احساس که آنها "در نظر" هستند نوجوانان ممکن است زمانی را صرف این کنند که چگونه درک خواهند شد. به عنوان مثال ممکن است تصور این را بکنند که بازخورد دیگران هنگام ورود شان به کلاس یا دفتر دندانپزشکی شان چگونه خواهد بود و چگونه قضاوت خواهند شد. ممکن است به این فکر کنند که چگونه باید تعامل داشته، چه باید بگویند و چه جواب هایی ممکن است دریافت کنند. همراه با این مخاطب خیالی اغراق حس یگانگی شخصی و فنا ناپذیری است که حکایت شخصی نامیده می شود. بسیاری از نوجوانان احساس می کنند که تجربه ی آنها در زندگی به گونه ای است که هیچ کس دیگری تاکنون تجربه نکرده و نخواهد کردواضح است که داشتن این عقاید باعث می شود که حتی ساده ترین محیط های اجتماعی ترسناک به نظر برسد و متعاقبا نیاز به آمادگی قبلی خواهد داشت. در هر صورت، این باورها نوجوانان را تحت استرس زیادی قرار دهد. نوجوانان به حساسیت ها و حمایت های افرادی که با او کار میکنند نیاز دارند تا به کاهش استرس آنها که در اثر این شکل از خود محوری شکل گرفته، کمک کند.ترجمه  itrans.ir

نظرات

در ادامه بخوانید...