رضایت شغلی در محل کار


قصدتغییر شغل می تواند اثر بدی بر روی محل کاربگذارد، از قبیل افزایش غیبت و کاهش فرمانبری شغلی. تحقیقات حاکی از این است که رضایت شغلی در نفوذ عدالت سازمانی برای قصد ترک شغلی دخیل است در حالی که فاصله قدرت اثری بر نفوذ عدالت سازمانی برای قصد ترک ندارد.قصد ترک محل کار، که بیشتر معروف به قصد تغییر شغلی می باشد، دقیقا مطابق با ترک واقعی نیست. تت و مایر(1993)، قصدتغییر شغل را به عنوان یک تصمیمی تعریف کرده اند که در شرایط باز و آگاهی توسط فرد جهت ترک محل کارخود می گیرد. این عقیده نشان می دهد که قصد ترک شغلی دقیقا یک شوق (انگیزه ) برای ترک محل کاراست. دلایل زیادی وجود دارد که می تواند قصد ترک شغلی را باعث شود. یکی از آن ها انگیزه برای یافتن شغل بهتر است. از این دیدگاه، می توان گفت که قصد ترک، دانه ای است که قابلیت رشد به یک رویگردانی شغلی را دارد. حتی اگر آن یک دانه باشد، قصد ترک کار هم اکنون هم قادر به ایجاد یک اثر منفی بر روی محل کار، از قبیل غیبت و عدم تمایل به اطاعت از قوانین سازمان، می باشد.(سیارک)
تغییر کارمندان یک وظیفه ساده نیست. تعویض یک کارمند قدیمی با یک کارمند جدید می تواند اثری بر روی بازدهی کار و افزایش هزینه تولید داشته باشد. تحقیقات زیادی نشان داده که رویگردانی شغلی کارایی محل کاررا کاهش می دهدمحققان بیان می کنند که قصد ترک شغلی، واقعی کردن یک درک و تحول منفی از یک کارمند به جایگزین وی می باشد. این بیانیه یعنی اینکه یک کارمند با قصد ترک شغلی بالا،  محل کارخود را قبل از یافتن شغل جایگزین ، که مطابق فرضیات شخصی وی باشد و قادر به ایجاد رضایت شغلی بهتر نسبت به شغل جاری باشد، ترک نخواهد کرد. این شغل جایگزین می تواند همان شغل در یک محل کاردیگر، یک شغل کاملا متفاوت، و یا کلا عدم اشتغال به خاطر برخی دلایل باشد.
یک شرایط راحت و هماهنگ شغلی برای افزایش اشتیاق کارمندان برای ماندن در محل کار، خود می تواند قطعا بوسیله یک نقش فعال رهبر آن محل کارقابل دستیابی باشد.محققانی مانند تاتوم، ابرلین، کوترابا، و برادبری ، می گویند که هر عملی که توسط رهبر صورت پذیرد، موجب خلق یک عکس العمل مثبت توسط اکثر زیردستان وی در صورتی که آن عمل بر پایه عدالت باشد، می گردد. بنابراین،

عدالت در یک سازمان ، تبدیل به یکی از عوامل تعیین کننده شده است که می تواند موجب ماندن یا ترک یک نفر از محل کارگردد. اگر یک کارمند احساس کند که با وی ناعادلانه برخورد شده است، رضایت شغلی او و تعهد محل کاریش کاهش خواهد یافت، موجب صدمه پذیری وی به عوامل محرک برای اطاعت ناپذیری و نهایتا ترک محل کارمی شود.

بر اساس این تحقیقات ، اگربا یک عضو محل کاربرخورد عادلانه  شده باشد، همان موجب ایجاد اثر مثبت بر رضایت شغلی خواهد شد. (سیارک)
مطالعات بسیاری در مورد مرتبط سازی عدالت محل کاری با خروجی(کارکرد) محل کاراز جمله قابلیت، بهره وری، رضایت شغلی، تعهد محل کاری، یا ترک شغلی صورت گرفته است. تحقیقات نشان می دهد که اگر محل کارباور به برخورد ناعادلانه با اعضایش دارد، این برخورد بر روی افت رضایت و قابلیت شغلی تاثیر می گذارد.

مطالعات  یک رابطه مثبت را بین برخورد ناعادلانه در محل کاربا تمایل کارمند برای ترک محل کاررا پیدا کردند.

 یک سری شرایط منفی  ممکن است در نتیجه بی عدالتی درون محل کار، از قبیل افزایش فشار کاری (یا شرایط روانی دیگر)، کاهش رضایت شغلی، قصد ترک شغلی( که با خیانت قبلی به محل کارروی می دهد)، کاهش قابلیت فردی، و نیز افت کلی قابلیت محل کار، رخ می دهد. تحقیقات نشان می دهد احساس تحت برخورد قرار گرفتن عادلانه از نظر مقایسه بین قابلیت و پاداش بر روی رضایت شغلی موثر خواهد بود و منجر به افزایش اشتیاق کارمندان برای برآورد کردن احتیاجات شغلی می گردد. اعتقاد به مورد برخورد قرار گرفتن منصفانه هم چنین موثر در افزایش انگیزه ایشان برای حضور در تمرینات محل کاریافته توسط زمان می گردد.
گاهی اوقات درک از اینکه، رهبر آیا منصفانه هدایت کرده یا خیر، می تواند از یک محل کاربه محل کاردیگر متغیر باشد. این شرایط توسط اختلاف در فرهنگ(بستر) که توسط هر محل کاربه کار گرفته است، پدید می آید؛ یکی از این موارد، چگونگی ارجاع دادن اعضای هر اداره به فرهنگ فاصله قدرتی در محل کارآنها می باشد.
بستر(فرهنگ) فاصله قدرت یک عنصر از فرهنگ ملی است که اختلاف قدرت ما بین کارمندان و رئیس آنها را توضیح می دهد. فرهنگ فاصله قدرت در حیطه ملی  به طور گسترده توسط محققان  در سراسر جهان مورد بررسی قرار گرفته است.آنها دریافتند که فاصله قدرتی می تواند با عدالت محل کاری برای تعیین خروجی های محل کاربرخورد داشته باشد . هم چنین بیان داشتند که احساس مواجه شدن غیر منصفانه که در محیط کاری با فرهنگ فاصله قدرتی بالا اتفاق می افتد، می تواند منجر به پیامدهای ناخوشایند برای محل کار، از قبیل افت انگیزه زیردستان برای تداوم همکاری فعالانه در محل کار، گردد.ترجمه  itrans.ir

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.