استخدام

کارکنان خواستار چه چیزی هستند؟

در میان تحقیقات انجام شده برای شناسایی این موضوع که چه چیزی باعث ایجاد انگیزه در کارکنان برای تعهد بیشتر می شود، سازمان گالوپ 12 عامل را برای این موضوع معرفی کرد. با توجه به این یافته ها، اکثر متخصصان می خواهند:

1. چه چیزی از آنها مورد انتظار است 146912
2. وسائلی را که برای کارشان نیاز دارند، در اختیار داشته باشند
3. این موقعیت را داشته باشند که هر روز بتواندد بهترین کار خود را ارائه دهند
4. هنگامی که کارهایشان را صحیح انجام می دهند، مورد ستایش قرار گیرند
5. به عنوان یک انسان دیده و ارزش گذاری شوند (نه فقط به عنوان یک نیروی کاری)
6. کسی را داشته باشند که آنها را به خاطر پیشرفتشان تشویق کند
7. عقاید آنها به حساب بیاید
8. احساس کنند کاری را که انجام می دهند، مهم و با ارزش است
9. مدیرانی  داشته باشند که به کیفیت کاری بها بدهند
10. روابط کاری مثبتی داشته باشند
11. درباره کارهایشان صحبت کنند و بازخورد بگیرند
12. موقعیت یادگیری و پیشرفت را داشته باشند

حداقل نیمی از این عوامل (آنهایی که مشخص شده اند) می توانند مستقیما توسط برنامه ریزی عملکرد و فرایند ارتباطات به دست بیایند.( سیارک)

 فرایند مدیریت عملکرد

فرایند مدیریت عملکرد، وسیله ای را فراهم می کند که در آن کارکنان و مدیران با یکدیگر همکاری می کنند تا نتایج کاری و رضایت شغلی را افزایش دهند. این فرایند زمانی دارای بیشترین اثربخشی خواهد بود که هم مدیران و هم کارمندان، نقشی کارا داشته باشند و با هم برای رسیدن به اهداف زیر همکاری کنند:

1. برنامه ریزی عملکرد: برنامه ریزی برای یک سال پیش رو در زمینه های زیر:

شفاف سازی انتظارات و استانداردهای مربوط به شغل
• در این نقش، از هر فردی چه انتظاراتی می رود؟
• چه استانداردهایی باید اجرا شود؟

ایجاد استانداردهای عملکرد

• کارکنان انتظار دارند که چه چیزهایی را در سالهای آتی به دست بیاورند؟
ایجاد اهداف توسعه
• کارکنان در سال آتی ، برای پیشرفت و توسعه از چه اطلاعات و مهارت هایی استفاده خواهند کرد؟

2. آماده سازی روزانه و بازخورد: مطرح کردن عملکرد بر اساس یک مبنای منظم. به اشتراک گذاشتن بازخورد مربوط به موفقیت های هر یک از کارکنان و نواحی ای که نیازمند پیشرفت است. پیگیری ورودی هایی که کارکنان راجع به فرایند کاری و نتایج ایجاد می کنند.

3. بررسی هر سه ماه یک بار عملکرد: داشتن یک برنامه "بررسی پیشرفت" هر سه ماه در سال. شرح موفقیت ها و نیازهایی که برای رسیدن به توسعه مورد نیاز است در هر یک از حوزه های زیر:

• انتظارات از جلسه ها و استانداردها
• رسیدن به اهداف عملکرد
• رسیدن به اهداف توسعه

4. تجدیدنظر در عملکرد رسمی: بازنگری بازخوردهایی که گرفته شده در پایان هر سال، مستندسازی خروجی ها یعملکرد و نتایج حاصل از پیشرفت و برنامه ریزی برای سال پیش رو.

ترجمه  itrans.ir 

 

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.