استخدام

رضایت شغلی بخش دوم

.....تحقیقات حاکی از این است که رضایت شغلی در نفوذ عدالت سازمانی برای قصد ترک شغل  دخیل است........... ادامه مقاله رضایت شغلی در محل کار.......  

در شهر بانجارماسین، کالیمانتان جنوبی، اندونزی، در حال حاضر چندین دانشگاه وجود دارد که حدود 10 سخنران موسسه ای دایمی را استخدام نموده است، اکثر آن سخنران ها هم اکنون دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند، و برخی از آن ها حتی مقطع دکتری را هم گذرانده اند. این سطح عالی تحصیلات با توانایی سخنوران برای درک معنای پشت فعالیت های دانشگاهی ایشان دقیقا مرتبط است، بنابراین، اگر با آن ها نامنصفانه برخورد شود، دقیقا مانند یک کارمند در یک شرکت، سخنرانان احساس نارضایتی خواهند نمود، و به طور بالقوه آنها را به سوی میل به استعفا از سازمان های خصوصی که در آن جا برای سالها تدریس کرده اند، سوق خواهد داد.
برخلاف سخنران های خدمات شهری، سخنران های سازمانی، نسبت به فاکتورهایی که آنها را تحریک به ترک سازمانی که در حال تدریس هستند می کنند، آسیب پذیرتر می باشند. این فاکتورها می تواند در جاهای دیگر با حقوق بالاتر، محیط کاری پرنشاط تر، کسب و کار ساده تر و بهتر سروکار داشته باشد. یا اینکه آن نیز می تواند با برخوردهای درونی که منجر به عدم تمایل شخص به ماندن در سازمان خود گردد، از قبیل نفرت شخصی نسبت به رفتار مدیر یا همکاران، ایجاد شود. این شرایط هم چنین بدتر می شود با این واقعیت که دانشگاه ها در بانجارماسین بزرگتر شده و رقابت به طور صعودی افزایش پیدا کرده است، پس آن داشگاه ها در حال رقابت با هم برای بکارگیری سخنران(مدرس) شایسته بعنوان هیئت تدریس هستند.

بازبینی مقالات(انتشارات)

مطالعات عدالت سازمانی به سادگی بعنوان مطالعه منصف بودن در محیط کار ترجمه می شود(بیرن، کروپانزانو، 2001، در پالایوگوس، پاپازیکوس، و پانایوتوپولو، 2001). عدالت سازمانی با یک تفسیر از نقش عدالت بعنوان یک فاکتور که مستقیما مرتبط با شغل است یا دقیق تر به احساسات کارمندان درباره نوع برخوردی که وی در سازمان دریافت می کند، و همراه با متغیرهای شغلی دیگر تعریف می شود( مورمن، 1991 در حسن و هاشم، 2001).
هنوز هم مناظره ها و اختلاف نظرهای متنوعی در نشریات درباره چگونگی ابعاد عدالت سازمانی، وجود دارد(کالکیت، 2001).
در اصل، مطابق با نظر کالکیت، کونلون، وسون، پورتر و ان جی (2001)، عدالت سازمانی به برابری در توزیع نتایج معین (عدالت توزیعی) و عدالت در رویکردهای استفاده شده برای تعیین آن نتایج، بر می گردد(انصاف رویکردی). بعلاوه، بیز(2001) انصاف را در برخورد مابین مدیران و زیردستان( عدالت تعاملی) بعنوان جزئی از عدالت سازمانی تعریف می کند. بنابراین، عدالت سازمانی به سه شکل تقسیم می شود، عدالت توزیعی، عدالت رویکردی، و عدالت تعاملی (بیرن، 2005).
رضایت شغلی اغلب بعنوان یک حالت احساسی مثبت تعبیر می شود که از ارزیابی شغل یا تجربه کاری یک نفر برگرفته می شود(لوتانس، 2011). کارمندانی که رضایت شغلی را بدست نمی آورند هیچوقت به بلوغ روانی دست پیدا نمی کنند، و در عوض سرخورده خواهند شد. بنابراین، رضایت شغلی نه تنها نقش مهمی را برای سازمان ایفا می کند، بلکه در افزایش بلوغ یک شخص به عنوان یک فرد(مجزا) سهم دارد. کارمندانی که از شغل خود راضی هستند آن رضایت را شکل قابلیت صعودی کاری نشان می دهند، که در حرفه کاری کارمند موثر خواهد بود. بر طبق نظر لوتانس(2011)، رضایت و عدم رضایت شغلی بر روی چندین مورد تاثیر خواهد گذاشت، که سه مورد از مهمترین آن ها قابلیت، غیبت، و ترک شغلی می باشد.
رابطه بین عدالت سازمانی در مقابل تمایل به ترک سازمان بطور گسترده در بسیاری از انتشارات و تحقیقات سازمانی مورد بحث قرار گرفته است. رابینز (2003) بیان می کند که برخورد نامنصفانه نهایت باعث می شود که شخص احساس ناخوشایندی برای کار در سازمان خود پیدا کند. الکساندر و رودرمن (1987) حتی ذکر می کنند که رابطه مستقیمی بین عدالت سازمانی و ترک شغلی وجود دارد. مطالعات متنوعی عدالت سازمانی را با ترک شغلی ربط می دهند، که شامل تحقیقات توسط الاناین(2010)، جهانگیر و دیگران(2006)، حسن و هاشم (2011)، نیکبین، اسماعیل، ماریموتا، و آرمش (2012)، آمبروز و اشمینک (2009)، لوی، هانگ-یوی و فولی (2006)، و بسیاری دیگر می باشد.

 

عدالت از نظر توزیعی، رویکردی، و تعاملی، بر این باور است که قادر به ایجاد یک احساس (راحتی) بودن در خانه، در سازمان می باشد پس تمایل به ترک سازمان کاهش خواهد یافت. بهرحال، با وجود اینکه اکثریت مطالعات قبلی روابط مشخصی را نشان داد، برخی از آن ها نیز هیچگونه رابطه معنی داری را بین عدالت سازمانی و قصد ترک شغلی کارمندان نشان نداد. این روابط غیر-معنی دار نشان دهنده این است که متغیرهای دیگری وجود دارد که در رابطه بین عدالت سازمانی با تمایل به ترک سازمان، چه بعنوان عامل دخیل و چه متغیر متعادل ساز نقش دارند.
رابینز(2003) بیان می دارد که بی عدالتی در سازمان منجر به عدم رضایت شغلی خواهد شد و در نهایت حس ناراحت بودن را به سر کار در سازمان خواهد آورد. اثر عدالت سازمانی بر قصد ترک شغلی هم چنین در تحقیق توسط الانین (2010) نشان داه می شود کسی که یک اثر منفی عدالت سازمانی بر رضایت شغلی را پیدا کرد. مطالعات دیگر که همین نتیجه را بدست آورده اند، عبارتند از تحقیقات از جهانگیر و همکاران(2006)، دی لارا (2001)، و پالایولوگوس و همکاران.

این تحقیقات قبلی تبدیل به دلیلی شده که رفتار منصفانه توسط مدیر سازمان منحر به خلق حس راحتی کارمندان خواهد شد. کارمندانی که نامنصفانه توسط سازمان خود مورد برخورد قرار می گیرند اغلب در سازمان خود احساس بیگانگی خواهند داشت، پس قصد ایشان برای ترک سازمان بیشتر خواهد شد.
این تصور شده است که بی عدالتی در سازمان منجر به عدم رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی نهایتا منجر به احساس ناراحتی برای ماندن در سازمان می شود. این رابطه در تحقیقی از فرماندز و اوامله (2006) یافت شده، کسانی که دریافتند هر دو عدالت توزیعی و عدالت تعاملی اثر مثبتی بر روی رضایت شغلی برای کارمندان محلی دارند، و همه جنبه های عدالت سازمانی اثر مثبتی بر روی رضایت شغلی غیر بومی ها(خارجی ها) دارند. محققانی که رابطه بین رضایت شغلی و قصد ترک شغلی را مورد بررسی قرار داده اند نیز شامل تحقیق از طرف جهانگیر و همکاران (2006) کسی که متوجه شد رضایت شغلی اثر منفی بر روی تمایل کارمندان برای ترک سازمان دارد. نتایج مشابه هم چنین در مطالعه یه(2007) و سیمونز و رابرسون (2003) یافت شد.

 

اساسا، افرادی که از سازمان خود راضی هستند احساس راحتی خانه را دارند و نمی خواهند که ساز مان را ترک کنند. شرمرهورن، آر، هانت، و آزبورن (2002) بیان داشتند که کارمندانی که رضایتمندند به ندرت تمایل دارند که کار را بدون دلیل، ترک کنند، یا بطور خلاصه کارمندان ناراضی تمایل بالاتری برای ترک سازمان نسبت به کارمندان رضایتمند دارند. بر پایه این نظریه ها و تحقیقات قبلی، اولین فرضیه این مطالعه (H1) است که در آن رضایت شغلی در اثر عدالت سازمانی بر روی قصد ترک شغلی کارمندان دخیل می باشد.


متغیرات دیگر در نظر گرفته شده که قادر به تغییر اثر عدالت سازمانی بر روی قصد ترک شغلی هستند عبارتند از عوامل فرهنگی، یا بطور ویژه فرهنگ فاصله قدرت. برخی از نشریه ها پیشنهاد می دهند که فاصه قدرت پیوند مستقیمی با عدالت سازمانی دارد. فاصله قدرت یک حد معین است که در آن یک جامعه توزیع نامساوی قدرت در جامعه را می پذیرد(مک شین و گلیناو، 2008).

 

فاصله قدرت یکی از ابعادی است که توسط هافستید برای اندازه گیری فرهنگ ملی یک کشور استفاده می شود(دورفمن و جی.پی، 1988). در سه دهه اخیر (1884-2001)، بعد فرهنگی هافستید بعنوان الگوی تحقیق در زمینه ارتباطات بین فرهنگی، روانشناسی چند-فرهنگی، و مدیریت بین المللی مورد استفاده قرار گرفته است(وو، 2006). مطابق وبسایت وی، اندونزی دارای معیار فاصله قدرت بالا، با نمره 78 می باشد. این نمره نشان می دهد که اندونزی دارای خواص زیر می باشد: وابسته به سلسله مراتب، حقوق نامساوی بین صاحبان قدرت و افراد بدون قدرت، و دسترسی به اطلاعات محدود است.
چند تحقیق قبلی بیان می دارد که فاکتورهای فرهنگی نیز تعیین می کنند که چگونه یک عضو یک سازمان درباره هر عدم تساوی که در سازمان وجود دارد احساس می کند. تحقیق از باکنر، آکرمن، گریینبرگ، گلفاند، فرانسیسکو، و چن(2001) در سینخ(2005) نشان می دهند که حضور متغیر فاصله قدرت قادر به کاهش شدت اثر عدالت سازمانی بر روی قصد ترک شغلی می باشد.

رفیعی و همکاران(2013) نیز بیان می کنند که احساس رفتار غیر عادلانه که در شرایط فرهنگی فاصله قدرت بالا اتفاق می افتد می تواند منجر به پیامدهای ناخوشایند برای سازمان گردد، از قبیل کاهش انگیزه زیردست برای ادامه در وجود نقش فعالانه در سازمان می گردد. بر اساس این یافته ها، فرضیه دوم این مطالعه H2 می باشد: فاصله قدرت قادر به کاهش اثر عدالت سازمانی برای قصد ترک شغلی کارمندان می گردد.
3. روش شناسی
در این تحقیق، عدالت سازمانی با استفاده از سه معرف اندازه گیری می شوند، که عبارتند از عدلت توزیعی، رویکردی، و عدالت تعاملی. معرف های عدالت توزیعی به پنج قلم ترجمه می شوند(ممورمن و بلیک لی، 1995)، که توازنی مابین پاداش ها با مسئولیت های است که بر عهده دارند، یک توازن بین پاداش ها با تجربه کاری و مانند آن.

 

معرف های عدالت رویکردی با رجوع به مطالعه لونتال(1980) به پنج قلم تقسیم می شوند، که عبارتند از ثبات یک قانون، دقت یک قانون، و مانند آن. عدالت تعاملی در این تحقیق به سه قلم ترجمه می شوند از فالگر و کونوسکی (1989)، بویژه تمایل مدیر در جهت تلاش برای قضاوت کردن منصفانه بین زیردستانش، تمایل مدیران برای خوشرویی با زیردستانش، و تمایل مدیران برای گوش دادن به عقاید زیردستانش درباره قابلیت ایشان.

 

رضایت شغلی توسط پنج معرف ساختاری از طرف هکمن و الدهام (1975) اندازه گیری می شود، بویژه رضایت از امنیت کاری، رضایت از حقوق دریافتی، رضایت از زندگی اجتماعی در محیط کار ، و مانند اینها.

فاصله قدرت توسط پنج معرف از طرف دورفمن و جی پی (1988) اندازه گیری می شود که شامل درجه درگیرشدن کارمندان در تصمیم گیری ها، درجه روباز بودن(خوشرویی) مدیران در راستای پیشنهادات، چگونه یک کارمند به تصمیم مدیر واکنش نشان می دهد، و از این قبیل. قصد ترک شغلی توسط دو معرف از طرف ایگن، یانگ، و بارتلت(2004) اندازه گیری می شود، که عبارتند از فکر کردن در مورد تغییر زمینه کاری، و فکر کردن درباره تغییر سازمان برای همان شغل.
این تحقیق بر روی مدرسان موسسه از در دانشکده های خصوصی در بانجارماسین، کالیمانتان جنوبی، اندونزی انجام شد. جمعیت در این مطالعه، همه مدرس های موسسه ای در کوپرتیس منطق XI (منطقه کالیمانتان) بوده است. کوپرتیس یک موسسه دولتی است که وظیفه اصلی آن هماهنگی و سازماندهی دانشگاهها و دانشکده های خصوصی در اندونزی می باشد.

 

جمعیت در این تحقیق 582 مدرس که در 12 دانشکده خصوصی در شهر بانجارماسین پخش شده اند، تحت شرایطی که مدرسان هم اکنون برای حداقل یک سال عضو دانشکده بوده اند. این تحقیق از 100 نمونه استفاده می کند. نمونه ها بطور تصادفی گرفته شدند و بعد از کنترل شدن، 86 نمونه آماده تجزیه و تحلیل گردیدند. این نمونه ها به نسبت دانشکده های مربوطه برای تهیه داده های متوازن گرفته شده اند. آنالیزها با استفاده از WarpPLS 5.0 برای تعیین رابطه بین متغیرها و کیفیت مدل خروجی(نتیجه) انجام گردید.

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.


به نظر من داشتن ابتکارهای جدید در کسب و کار لازمه پیشرفت است

طراحی های شگفت انگیز روی قهوه

به نظر من داشتن ابتکارهای جدید در کسب و کار لازمه پیشرفت است

 شغل هایی وجود دارند که فرد همیشه از یک ربات بهره وری بالاتری خواهد داشت.

10 شغل که ربات و فناوری نمی تواند جایگزین آن شود

شغل هایی وجود دارند که فرد همیشه از یک ربات بهره وری بالاتری خواهد داشت.

این مقاله به بررسی تاثیر الگوی محاسبه ابری در حوزه حسابداری می پردازد

بررسی تاثیر الگوی محاسبه ابری در حوزه حسابداری

این مقاله به بررسی تاثیر الگوی محاسبه ابری در حوزه حسابداری می پردازد

اصلی ترین چیز در دنیای مدلینگ این است که برای مدل و عکاس، زمینه ای برای خلاقیت

چگونه پیپ جنتلمن معلم 50 ساله به یک مدل تبدیل شد

اصلی ترین چیز در دنیای مدلینگ این است که برای مدل و عکاس، زمینه ای برای خلاقیت

بهره برداری از اکوسیستم های کسب و کار نیاز به بینش کارآفرینی، همراه با ....

کارآفرینی و تفکر استراتژیک در اکوسیستم های کسب و کار

بهره برداری از اکوسیستم های کسب و کار نیاز به بینش کارآفرینی، همراه با ....

استراتژی می تواند به عنوان انگیزه در تشکیل اهداف و اولویت های توسعه درک شود

شکل دادن اهداف و جامعیت یک استراتژی

استراتژی می تواند به عنوان انگیزه در تشکیل اهداف و اولویت های توسعه درک شود

به نظر می‌رسد شکافی در تحقیقات آموزش کار‌آفرینی وجود دارد

ادبیات موضوعی آموزش کارآفرینی

به نظر می‌رسد شکافی در تحقیقات آموزش کار‌آفرینی وجود دارد

اصول اخلاقی سیستم های حسابداری شامل فعالیت های گزارش مالی شرکت می باشد.

اصول اخلاقی سیستم های حسابداری

اصول اخلاقی سیستم های حسابداری شامل فعالیت های گزارش مالی شرکت می باشد.

آینده آموزش حسابداری شبیه به چه چیزی است؟

آینده آموزش حسابداری

آینده آموزش حسابداری شبیه به چه چیزی است؟

تاریخ حسابداری هزاران ساله است و می توان به تمدن های باستانی نسبت داد.

تاریخچه حسابداری

تاریخ حسابداری هزاران ساله است و می توان به تمدن های باستانی نسبت داد.

برای برنده شدن در یک  مصاحبه استخدامی  به هیچ عنوان نباید بیان کنید.

ترفند برنده شدن در مصاحبه استخدامی بخش دوم

برای برنده شدن در یک مصاحبه استخدامی به هیچ عنوان نباید بیان کنید.

ممکن است متقاضیان در مصاحبه استخدامی ، از فن بیان قوی یا فصاحت کلام برخوردارباشند اما متقاضی مناسبی برای شغل مورد نظر نباشند.

مصاحبه استخدامی مبنایی برای انتخاب و استخدام

ممکن است متقاضیان در مصاحبه استخدامی ، از فن بیان قوی یا فصاحت کلام برخوردارباشند اما متقاضی مناسبی ...

مدیران کسب و کار در زمان مصاحبه استخدام این را بهتر از هر کسی می دانند.

در مصاحبه استخدامی این حرکات را انجام ندهید

مدیران کسب و کار در زمان مصاحبه استخدام این را بهتر از هر کسی می دانند.

اصلا امکان کار برای ایرانی ها فراهم است؟

کار در ترکیه

اصلا امکان کار برای ایرانی ها فراهم است؟

زمانی که به دنبال کار در یک شرکت حسابداری هستید، فاکتورهای زیادی برای توجه وجود

تجربه کار در شرکت حسابداری کوچک و بزرگ

زمانی که به دنبال کار در یک شرکت حسابداری هستید، فاکتورهای زیادی برای توجه وجود

ترفند برنده شدن در مصاحبه ها تغییر ناپذیرند

ترفند برنده شدن در مصاحبه استخدامی بخش اول

ترفند برنده شدن در مصاحبه ها تغییر ناپذیرند

شما می توانید در رزومه، خود را یک متخصص بنامید

10 واژه که شما هرگز نباید برای توصیف خود در رزومه استفاده کنید

شما می توانید در رزومه، خود را یک متخصص بنامید

مواردی که در نوشتن یک رزومه خوب باید رعایت کنید.

چگونه رزومه بنویسیم؟ 6 نکته اصلی

مواردی که در نوشتن یک رزومه خوب باید رعایت کنید.

بصورت آنلاین کار ترجمه و استخدام مترجم انجام می دهند

کسب و کار های خانگی

بصورت آنلاین کار ترجمه و استخدام مترجم انجام می دهند

ارزیابان از نتایج این ارزیابی برای هر یک از متقاضیان در مقایسه با متقاضیان دیگر استفاده می کنند

تکنیک های انتخاب بهترین متقاضی شغل

ارزیابان از نتایج این ارزیابی برای هر یک از متقاضیان در مقایسه با متقاضیان دیگر استفاده می کنند

رفتار سازمانی، که معمولا او بی (OB) خوانده می شود ، رشته ای "میان رشته ای" است که به مطالعه نگرش ، رفتار و عملکرد انسان در سازمان ها اختصاص دارد.

رفتار سازمانی چیست

رفتار سازمانی، که معمولا او بی (OB) خوانده می شود ، رشته ای "میان رشته ای" است که به مطالعه نگرش ، ر...

رفتار آنان هم می تواند باعث تقویت ارزش های تبلیغ شده برند باشد و هم در صورت ناسازگاری با این ارزش ها ، می تواند باعث تضعیف اعتبار پیام تبلیغ شده شود.

تاثیر رضایت شغلی کارکنان در موفقیت یک برند

رفتار آنان هم می تواند باعث تقویت ارزش های تبلیغ شده برند باشد و هم در صورت ناسازگاری با این ارزش ها...

اگر برای شما جالب است که بدانید شغل های پردرآمد و پرطرفدار در آمریکا کدام حرفه ها هستند، در این مطلب همراه ما باشید.

صاحبان این مشاغل در آمریکا حقوق های نجومی می گیرند!

اگر برای شما جالب است که بدانید شغل های پردرآمد و پرطرفدار در آمریکا کدام حرفه ها هستند، در این مطلب...

شروط توزیع سبد کالا و بسته حمایتی کارمندان به شرح زیر است:

کارمندان دولت امروز سبد کالا می گیرند+ شروط توزیع سبد

شروط توزیع سبد کالا و بسته حمایتی کارمندان به شرح زیر است:

افزایش حقوق بازنشستگان ابلاغ شد

افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل حقوق بازنشستگان ابلاغ شد

افزایش حقوق بازنشستگان ابلاغ شد

گونه های ما به طور اجتناب ناپذیری در حال تخریب زمین هستند

ما در حال غرق شدن زیر وزن سنگین خود هستیم

گونه های ما به طور اجتناب ناپذیری در حال تخریب زمین هستند

چگونه کسب و کار می تواند از این منبع ارزشمند، سود ببرد.

دلایل سرمایه گذاری بر روی کارکنان پیرتر بخش دوم

چگونه کسب و کار می تواند از این منبع ارزشمند، سود ببرد.

نود و پنجمین سالگرد هفته دوچرخه و دوچرخه سواری در ماه جاری است

تاریخچه ای مختصر درباره دوچرخه و دوچرخه سواری

نود و پنجمین سالگرد هفته دوچرخه و دوچرخه سواری در ماه جاری است

منابع انسانی عملی در سازمان ها است که برای به حداکثر رساندن عملکرد کارکنان در خدمت به اهداف استراتژیک کارفرما طراحی شده است.

مدیریت منابع انسانی HRM

منابع انسانی عملی در سازمان ها است که برای به حداکثر رساندن عملکرد کارکنان در خدمت به اهداف استراتژی...

زمان اعمال افزایش حقوق بازنشستگان

زمان اعمال افزایش حقوق بازنشستگان

زمان اعمال افزایش حقوق بازنشستگان

مدیریت منابع انسانی بخشی از مدیریت است که شامل برنامه ریزی برای نیازهای منابع انسانی، از جمله استخدام و انتخاب، آموزش و توسعه می باشد.

نقش روانشناسی در مدیریت منابع انسانی/ تحقیقات انجام شده

مدیریت منابع انسانی بخشی از مدیریت است که شامل برنامه ریزی برای نیازهای منابع انسانی، از جمله استخدا...

احترام به حقوق بشر یکی از شروط قانونی بودن اقدامات اتحادیه اروپا از جمله تصمیمات اتخاذ شده توسط محاکم می باشد .

منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا

احترام به حقوق بشر یکی از شروط قانونی بودن اقدامات اتحادیه اروپا از جمله تصمیمات اتخاذ شده توسط محاک...

 بنابر این هر تصمیمی که در دادگاه داخلی گرفته می شود . باید با آن قوانین سازگار باشد .

تاثیر فزاینده حقوق بشر بر حقوق خصوصی

بنابر این هر تصمیمی که در دادگاه داخلی گرفته می شود . باید با آن قوانین سازگار باشد .