کارافرینی

مزیت رقابتی: جرات در شکل دادن اهداف و جامعیت یک استراتژی

مدیریت استراتژیک
رقابت، ابتکار و جهانی سازی کلید واژه هایی هستند که چندین دهه تقریبا در هر جنبه ای از فعالیت اجتماعی و افتصادی حضور داشته اند. خصوصا، علاقه روبه رشد در مسائل مرتبط با رقابتی بودن در توسعه تئوری ها و مطالعات در زمنیه تحلیل رقابت و استراتژی های رقابت نقش داشته اند. مقالات مربوط به موضوع مدیریت استراتژیک تاکیدی قابل ملاحظه بر روی مسائلی داشته که مربوط به مزیت رقابتی به عنوان عامل تعیین کننده ی موفقیت یا شکست سازمانها یا کشورهاست. تاکید بر روی لزوم مقاومت علیه رقبا یا ساخت مزیت رقابتی پایدار دراز مدت است. مطالعات اخیر در پاسخ به تغییرپذیری روزافزون یا حتی هرج و مرج در محیط نیاز دور شدن از اصطلاح" پایدار" را نشان میدهد و از اصطلاح " منعطف" یا " متغیر" در ارتباط با مزیت رقابتی استفاده می کند. ترکیب پایداری، موقتی بودن و دگرگونی به عنوان ویژگی های مشخص کننده ی مزیت رقابتی ایده آل در کسب و کار به نظر یکی از چالش های اصلی است که سازمانها در اجرای فرایند مدیریت استراتژیک و نظریه پردازانی که این حوزه را مطالعه می کنند با آن روبرو هستند.
هدف این مقاله بررسی روابط بین مزیت رقابتی و جرات در زمان شکل گیری این اهداف است. با در نظر داشتن هدف ذکر شده فرضیاتی مورد تحلیل قرار گرفته اند که مربوط به منابع و ارزیابی مزیت رقابتی شرکت در ارتباط با جرات در شکل گیری اهداف کلیدی اند. خصوصا، تحلیل مرتبط با مسائل مربوط به ارزیابی مزیت رقابتی علیه زمینه رقابت کنندگان ، منابع اصلی مزیت رقابتی و ارتباط بین انتخاب یک مزیت رقابتی و جرات به شکل دادن اهداف کلیدی، که خود را در سطح جامعیت استراتژی نشان میدهد است.


در دهه های بسیاری مطالعات در زمینه مدیریت، بر اهمیت خاص رقابتی بودن تاکید داشته اند. رقابتی بودن به معنی انتخاب روش کار مورد استفاده در استراتژی برای اهداف استثناء و غلبه بر رقبا است. "مزیت رقابتی" با عبارتهایی مانند : ساختار چندسطحی، موقعیت منحصربفرد  مشخص شده است. ویژگی خاص استراتژی و مزیت رقابتی لزوم انعطاف پذیر بودن و رویارویی با عدم اطمینان را تحمیل می کند. همچنین اولویت کنشگر بودن را نسبت به انفعالی بودن در رقابت را نشان می دهد .

با انجام اعمال یا وقایع پیگیر و برنامه ریزی شده تحت یک استراتژی، شرکتها مزیت رقابتی را ایجاد، استفاده و حفظ می کنند. مطالعات راجع به عوامل، کارها یا رویداد هایی که شکل دهنده ی مزیت رقابتی اند منبع خود را در علاقه به توانایی منحصربفرد شرکتها در ایجاد ارزش استثنایی برای مشتریان دارند.

مشکل مزیت رقابتی در داشتن تعالی عملیاتی بالاتر در مقایسه با رقبا یا اعمال موثرتر در ارتباط با رقبا به کار برده نمی شود اما به به انجام کار دیگری اشاره دارد(پورتر 1996). شرکتهای سودمند، درحال رشد سریع توجه رقبای علاقه مند به دست آوردن موقعیت رقابتی خاص را جلب می کنند(پورتر 1980).

با این حال مزیت رقابتی دارای ویژگی فردی است و به فاصله زمانی خاصی اشاره دارد. ایجاد مدل جهانی استراتژی موفقیت ممکن نیست که می تواند برای هر سازمانی در هر زمانی مناسب باشد زیرا چنین راه حلی می تواند مزیت رقابتی را حذف کند (کلی 1993، فیورر، چهارباغی 1995).
ساخت مزیت رقابتی به علت فشار رقابتی قوی و این حقیقت که منابع، فناوری ها و اطلاعات قابل مقایسه اند و می توانند بازتولید شوند دشوارتر می شود (گلداسمیت 2013، سینگ 2012). به خاطر نیاز به بقا دربرابر رقبا، بخش مهمی از مطالعات مزیت رقابتی به شناسایی منابع آن اشاره دارد .

مزیت رقابت با عامل یا عواملی سروکار دارد که باعث موفقیت سازمان می شوند اما بازتولید منابع موفقیت توسط رقبا دشوار است. مطالعات موجود منابع مختلفی از مزیت رقابتی را مانند: منابع و توانمندی های سازمان، ابتکار و خلاقیت، کیفیت، زمان و مکان عمل ، موفقیت در اجرای استراتژی ، توانایی یادگیری و مدیریت دانش، فناوری منحصربفرد، فرهنگ سازمانی، آزادی سازمانی، شهرت، برند، اگاهی، نقش شبکه سرمایه انسانی نشان میدهد (ایتامی، روهل 1991؛ استالک، هوت 1990؛ سنج 1990؛ بارنی 1991؛ هال 1992؛ سولودوکو-پلک 2013، میر، الن، اسمیت 1993؛ فیور؛ چهارباغی 1995؛ نوهارایی، گولاتی 1996؛ بارنی 1986؛ بارنی 2001، گرو 2009، سولودوچو-پلم، رادومسکا 2012، سینگ 2012).
علی رغم این حقیقت که توسعه هماهنگ شرکت در تغییر محیط در مدیریت استراتژیک اهمیت دارد اما منابع مزیت رقابتی اولا در داخل شرکت جستجوی میشوند. بسیاری از محققان خصوصا آنهایی که به روند تئوری منبع محور مرتبط اند نشان می دهد که عوامل داخلی بسیار مهمتر از عوامل محیطی اند (روملت 1984؛ ورنرفلت 11984؛ بارنی 1991؛ پیتراف 1993؛ تیس 1997؛ پیتراف، برجن 2003).

با این حال، این روش در حال حاضر در ارتباط با گوناگونی محیط بسیار ساکن تلقی می شود و از این رو توجه کمی به این فرضیات داده می شود. ادغام دیدگاه منابع محور، به حساب آوردن تغییرپذیری محیطی در مفهوم توانمندی های پویا پیشنهاد شده اند.توانمندی های پویا مشابه به دیگر حوزه های تحقیقی مربوط به مدیریت استراتژیک به دنبال عوامل یا فرایندهایی است که در موفقیت سهم دارند.

سازمانها می توانند از منابع خودشان در زمانی که فرایند اتخاذ، پیکربندی، تجدید یا بازسازی منابع را انجام می دهند استفاده کنند (تیس، پیسانو، شون 1997). با در نظر گرفتن اختلافات در حال رشد، دو روش افراطی برای این مسئله را می توان مشخص کرد. برخی از مطالعات نشان می دهند که توانایی های پویا برای ساخت و توسعه مزیت رقابتی از اهمیت کلیدی برخوردار است (تریس، پیسانو، شون 1997؛ تیس 2007؛ هلفت، فینکلستین، میچل، پیترفد، 2007).

در عوض، دیگر محققان نقش محدود و غیرمستقیمی از توانایی های پویا را به علت تمایز آنها نشان داده اند. (ایزنهارت، مارتین 2000؛ زوت 2003؛ ونگ، احمد 2007، ارند، بروملی 2009). در روند دیگر تحقیق راجع به منابع مزیت رقابتی، توجه باید معطوف به توانایی مدیریت تغییرات و اجرای استراتژی توسعه یافته باشد.

این روش بر اهمیت غیر در استراتژی به عنوان عامل شروع کننده ی مهارتها و ارزش های جدید سازمان تاکید دارد. دیگر تلاش ها برای شناخت عوامل شکل دهنده ی مزیت رقابتی اولا به شکل تغییرپذیری مرتبط است که مشخصه ای محیطی با اثر کلیدی بر رقابتی بودن سازمان است (ایزنهارت، مارتین 2000؛ پریم، باتلر 2001؛ ونگ، احمد 2007). در تحقیق توجه بسیاری به تحلیل تاثیر متقابل سه رکن شده است: مزیت رقابتی، توانایی های پویا، و پویایی های محیط ( وو 2010؛ روم، زولو، برندز 2010).مانند دیگر روشها،بر ارتباط بین پویایی های محیط و توانایی های پویا تاکید شده است(تریس 2007).
روندها در محیط مانند تغییرات ناگهانی یا بحران مالی دلیلی برای این هستند که به دست آوردن و حفظ مزیت رقابتی پایدار دشوارتر می شود اما موقیت شرکت که با توسعه مزیت رقابتی به دست آمده است باید از دیدگاه پایداری تحلیل شود( دآونی؛ داگنینو ،اسمیت 2010). بنابراین، مزیت رقابتی کوتاه مدت و مزیت پایدار بلند مدت را می توان تفکیک ساخت (اوشاناسی 2008). در حال حاضر، لزوم داشتن مزیت رقابتی برای به دست آوردن موقعیت رقابتی قوی تاکید شده است اما به نظر می رسد که سوال آیا این ماهیتا دائم است یا موقتی است وجود داشته باشد. وقتی مزیت قابتی را توصیف می کنیم اصطلاح "موقتی" به طور مکرر بیشتر استفاده می شود در حالی که " بادوام" یا " مهم" در دیدگاهی دراز مدت کمتر استفاده ی شوند(موراتویچ 2013). ظهور چنین مخمصه ای از لزوم شناخت تغییرات به طور سریع و به کارگیری انهاو همچنین انعطاف پذیربودن، حساس بودن به نیات و اعمال رقبا و تفاوتها در نیازهای مشتری ناشی می شود. در کتابهای راجع به مزیت رقابتی، مسائل دوام پذیری و " قابلیت تکرار" مزیت رقابتی یا حمایت آن بحث شده اند(هینترهابر 2013؛ فون، نایر 2010).
نتایج موجود این تحقیق بر ارتباط بین استراتژی و مزیتی به خطاهای بعدی اشاره دارد که مانع شناسایی این مزیت استراتژیک می شود: هیچ درکی از پایه ی مزیت، مشکلات با استفاده عملی دانش و تحلیل ناصحیح و تعبیر منابع مزیت وجود ندارد( مزگر؛ ویولانی 2011).
در مطالعات مدیریت استراتژیک، موضوع مزیت رقابتی اغلب مطرح می شود اما در میان محققان و افراد حرفه ای تردیدهای بسیاری خصوصا در مسائل مفهوم سازی و قابلیت سنجش مزیت (سیگالاس، اکونومو 2013؛ بل 2013؛ مک گراو 2013) وجود دارد. قوانین متقیر تلاش رقابتی که منجر به پیگیری مستمر برای تغییر می شود باعث می شود که قوانین ساده موجود برای ساخت مزیت رقابتی منسوخ شوند، در بازتعریف منابع و عواقب مزیت رقابتی به عنوان مهمترین و حساسترین ناحیه مدیریت استراتژیک دلگرم کننده اند( جهت استراتژیک 2013؛ دی آونی، دگنینو، اسمیت 2010؛ گرو 2009). اضطلاح " جام مقدس" یا "واژه کلیدی" در ارتباط با مزیت رقابتی نشان می دهد که نقص های بسیاری در شناخت و نظام مند سازی این حوزه از علم و مطالعات تجربی وجود دارد (هلفا، پیتراف 2009).
اکثر آثار چاپ شده تا به امروز در رابطه با مزیت رقابتی راجع به رفتارها و شرایط عملیاتی شرکتها در بازارهای توسعه یافته،خصوصا سازمانهایی که در بازار ایالات متحده یا بازارهای جهانی هستند می باشد. به علت تغییرات رخ داده در کشورهایی که انتقال اقتصادی را انجام می دهند و تفاوتهای مشخص بین سازمانهای عمل کننده در بازارهای مختلف، مقالات کمی راجع به موضوع مزیت رقابتی در اقتصادهای در حال گذر وجود دارد. پرکردن این شکاف با مقایسه نتایج مطالعات در شرکتهای لهستانی با آن شرکتهایی که در ادبیات این موضوع مطرح شده اند مهم به نظر می رسد. معرفی چارچوب های جدید مطالعات بر مزیت رقابتی در شرکتهای فعال در اقتصادهای در حال گذر و ترکیب مزیت، ارزیابی و پایه رقابت با اهداف استراتژیک باید در غنی سازی ادبیات مدیریت استراتژیک ، خصوصا مشکل مزیت رقابتی مشارکت داشته باشد.

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.


مزیت رقابتی پایدار چیست و آیا ما در ایران چنین شرکتی داریم؟

مزیت رقابتی پایدار چیست؟

مزیت رقابتی پایدار چیست و آیا ما در ایران چنین شرکتی داریم؟

مدیریت باید از اطلاعات به عنوان یک نقش آفرین اصلی از اطلاعات استفاده کند و از تکان های تند و ناگهانی سهم بازار جلوگیری کند.

انواع رقابت در کسب و کار بخش دوم

مدیریت باید از اطلاعات به عنوان یک نقش آفرین اصلی از اطلاعات استفاده کند و از تکان های تند و ناگهانی...

رونالدو در فصل گذشته رقابتهای لالیگا 25 گل به ثمر رساند و 6 پاس گل داد

تمجید هروه رنار، سرمربی تیم ملی مراکش از رونالدو

رونالدو در فصل گذشته رقابتهای لالیگا 25 گل به ثمر رساند و 6 پاس گل داد

سياست گذاران در اقصي نقاط دنيا به صراحت از دغدغه خود در مورد رقابت پذيري ملي سخن مي گويند.

رقابت پذيری ملی

سياست گذاران در اقصي نقاط دنيا به صراحت از دغدغه خود در مورد رقابت پذيري ملي سخن مي گويند.

در دنياي جهاني شده امروزي، رقابت پذيري هم براي كشورهاي پيشرفته و هم براي كشورهاي در حال توسعه به مرحله مهمي تبديل شده است.

قابليت شركت ها در داشتن مزيت رقابتي

در دنياي جهاني شده امروزي، رقابت پذيري هم براي كشورهاي پيشرفته و هم براي كشورهاي در حال توسعه به مرح...

بینش مشارکتی جدید در خصوص نوآوری متکی بر دو ویژگی متمایز کلیدی است.

ارزش آفرینی مشارکتی ، نوآوری و پیچیدگی

بینش مشارکتی جدید در خصوص نوآوری متکی بر دو ویژگی متمایز کلیدی است.

برای نخستین بار لیگ اینترنت اشیا در ایران و با حمایت ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

نخستین دوره لیگ اینترنت اشیا (IoT) برگزار می‌شود

برای نخستین بار لیگ اینترنت اشیا در ایران و با حمایت ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجاز...

 هوش مصنوعی شرکت علی بابا و مایکروسافت این ماه موفق شدند در آزمون درک مطلب دانشگاه استنفورد رکورد انسان را بشکنند!

هوش مصنوعی شرکت علی بابا و مایکروسافت در آزمون درک مطلب از انسان جلو زدند!

هوش مصنوعی شرکت علی بابا و مایکروسافت این ماه موفق شدند در آزمون درک مطلب دانشگاه استنفورد رکورد ان...

آذری جهرمی درباره جاسوسی یکی از اپلیکیشن های تاکسی اینترنتی گفت: برنامه‌ ها هنگام نصب دسترسی هایی را از مشترک سوال می‌کند، این دسترسی به معنای جاسوسی نیست.

تاکسی های اینترنتی از مردم جاسوسی نمی کند

آذری جهرمی درباره جاسوسی یکی از اپلیکیشن های تاکسی اینترنتی گفت: برنامه‌ ها هنگام نصب دسترسی هایی را...

روح‌الله حجازی معتقد است رقابت ۲۲ فیلم در جشنواره امسال وقتی درست است که معیار کیفی داشته باشیم و اگر به لحاظ کیفیت آثار قابل قبولی در جشنواره سی و ششم داشته باشیم، این را می‌توان ثمره مهم شرکت ۲۲ فیلم در بخش سودای سیمرغ دانست. روح‌الله حجازی به ستاد خبری جشنواره فیلم فجر گفت:…

روح‌الله حجازی:رقابت ۲۲ فیلم در فجر یعنی توجه به کیفیت

روح‌الله حجازی معتقد است رقابت ۲۲ فیلم در جشنواره امسال وقتی درست است که معیار کیفی داشته باشیم و اگ...

سال 2017 در حالی به پایان رسید که به‌نظر می‌رسد مرسدس موفق شده برای دومین سال پیاپی عنوان پرفروش‌ترین خودروساز لوکس آمریکا را به خود اختصاص دهد. تا نوامبر 2017 مرسدس موفق شده 302 هزار و 43 دستگاه خودرو بفروشد که بخش اعظم آن را مدل‌هایی مانند کلاس سی، GLC و GLE تشکیل داده‌اند. فروش مدل‌های مرسدس - آ ام گ همچنین معادل 6/ 49 درصد افزایش داشته و به 30 هزار و 116 دستگاه رسیده است. دلیل اصلی این افزایش فروش به مدل‌های پایه مجموعه 43 بازمی‌گردد که در میان مدل‌های آ ام گ ارزان‌ترین‌ها محسوب می‌شوند. رقابت بر سر رتبه دوم بسیار سنگین است و بی‌ام‌و و لکسوس تنها چند هزار دستگاه با هم اختلاف دارند. بی‌ام‌و هم‌اکنون برتری را با 271 هزار و 432 دستگاه در اختیار دارد.

بنز پرفروش‌ترین لوکس‌ساز آمریکا

سال 2017 در حالی به پایان رسید که به‌نظر می‌رسد مرسدس موفق شده برای دومین سال پیاپی عنوان پرفروش‌تری...

به نظر من داشتن ابتکارهای جدید در کسب و کار لازمه پیشرفت است

طراحی های شگفت انگیز روی قهوه

به نظر من داشتن ابتکارهای جدید در کسب و کار لازمه پیشرفت است

 شغل هایی وجود دارند که فرد همیشه از یک ربات بهره وری بالاتری خواهد داشت.

10 شغل که ربات و فناوری نمی تواند جایگزین آن شود

شغل هایی وجود دارند که فرد همیشه از یک ربات بهره وری بالاتری خواهد داشت.

این مقاله به بررسی تاثیر الگوی محاسبه ابری در حوزه حسابداری می پردازد

بررسی تاثیر الگوی محاسبه ابری در حوزه حسابداری

این مقاله به بررسی تاثیر الگوی محاسبه ابری در حوزه حسابداری می پردازد

بهره برداری از اکوسیستم های کسب و کار نیاز به بینش کارآفرینی، همراه با ....

کارآفرینی و تفکر استراتژیک در اکوسیستم های کسب و کار

بهره برداری از اکوسیستم های کسب و کار نیاز به بینش کارآفرینی، همراه با ....

تحقیقات حاکی از این است که رضایت شغلی در نفوذ عدالت سازمانی برای قصد ترک شغل....

رضایت شغلی بخش دوم

تحقیقات حاکی از این است که رضایت شغلی در نفوذ عدالت سازمانی برای قصد ترک شغل....

استراتژی می تواند به عنوان انگیزه در تشکیل اهداف و اولویت های توسعه درک شود

شکل دادن اهداف و جامعیت یک استراتژی

استراتژی می تواند به عنوان انگیزه در تشکیل اهداف و اولویت های توسعه درک شود

به نظر می‌رسد شکافی در تحقیقات آموزش کار‌آفرینی وجود دارد

ادبیات موضوعی آموزش کارآفرینی

به نظر می‌رسد شکافی در تحقیقات آموزش کار‌آفرینی وجود دارد

اصول اخلاقی سیستم های حسابداری شامل فعالیت های گزارش مالی شرکت می باشد.

اصول اخلاقی سیستم های حسابداری

اصول اخلاقی سیستم های حسابداری شامل فعالیت های گزارش مالی شرکت می باشد.

آینده آموزش حسابداری شبیه به چه چیزی است؟

آینده آموزش حسابداری

آینده آموزش حسابداری شبیه به چه چیزی است؟

تاریخ حسابداری هزاران ساله است و می توان به تمدن های باستانی نسبت داد.

تاریخچه حسابداری

تاریخ حسابداری هزاران ساله است و می توان به تمدن های باستانی نسبت داد.