فاجعه برای گیاه برنج

اگر گیاه برنج برای یک مدت طولانی دچار غرقاب شده باشد؛ جذب مواد مغذی  دچار مشکل شده و در موارد مازاد؛ این گیاه دچار خفگی شده و در نهایت دچار مرگ می شود. هدف از اندازه گیری این حالات غرقابی و غوطه وری در اصل این است که در طول بارندگی های سنگین؛ رسوبات زیر 50 تا 100 میلی متر در روز رخ ندهد و حتی اگر غوطه وری یک بار رخ دهد؛ آبهای در جریان در طی 24 ساعت دچار ته نشینی شده و بنابراین پیش گیری های خیلی گسترده ای در سطح ناحیه در این حالت مورد نیاز بوده که برای مثال نگهداری و نگاهبانی از جنگل ها در جریان های بالاتر، توسعه ی شریان؛ انشعابات و زهکشی پایانه های کانال ها؛ ایجاد سدها و مخازن در برابر طغیان ها و سیل ها؛ نگهداری و حفظ رودخانه ها؛ زهکشی به کمک پمپاژ و توسعه و ترویج زهکشی های طبیعی توسط راه آب های نامحدود و زهکشی زیرزمینی در شالیزارها از این دست هستند. طبق اندازه گیری های تکمیلی توسعه ی روش های شخم زنی و کنترل مراحل اخیر صدمات و آسیب ها و بیماری ها و آفات و حشرات بسیار ضروری و لازم هستند. 

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.