اهمیت سرمایه گذاری در روابط

در


سرمایه اجتماعی یک ساختار مرتبط با سلامت است که راهی برای پرستاران اطفال (PNPها) جهت تصور و تجسم ارتباط متقابل بین روابط اجتماعی و بهداشت می باشد. استفاده از مفهوم "سرمایه اجتماعی" برای کودکان و سلامت خانواده، دارای ظرفیت کمک به PNPها جهت قاب بندی مجدد سوالات مداوم و کشف مسائل مربوط به سلامت در راه های جدید و خلاق است.

 

محیط های فعال بهداشتی باید با استفاده از یک رویکرد پایین به بالا، و با برنامه های ارتقاء سلامت مشارکتی و پروژه های سلامت و بهداشت جامعه با محرک داخلی، ایجاد شود. PNPها باید فرصت برای شبکه بندی و انتشار دانش در مورد مسائل سلامت مربوط به جامعه را ایجاد نمایند. PNPها همچنین باید سرمایه اجتماعی و رویه خاص "بینش درمانی" خود را برای توسعه مداخلات جدید به منظور افزایش بهداشت کودک و خانواده ایجاد نمایند.

"بیماری و بلایا مانند باران می آیند و می روند، اما سلامت مانند خورشیدی است که روشنگر تمام روستا می باشد." - ضرب المثل

سوال مهمی که پرستاران اطفال (PNPها) ممکن است به هر ارزیابی سلامت بیماری اضافه نمایند این است که، "رابطه شما با همسایگان خود چگونه است؟" این که طبابت به صورت مراقبت اولیه، حاد، و یا تخصصی باشد، PNPها نیاز به دانستن این موضوع دارند که در چه موقعیتی خانواده ها به زندگی خود اهمیت می دهند. نمی خواهیم بگوییم که PNPها باید در مسائل خصوصی خانواده کنجکاوی نمایند، بلکه پیشنهاد می دهد که PNPها باید همیشه به یاد داشته باشند که بهداشت و درمان کودک و خانواده و خوب بودن، مفهومی می باشند. این مهم است که خانواده در چه موقعیتی زندگی می کند. مهمتر از آن، این مهم است که همسایگان آنها چه کسانی هستند و چه نوع روابطی جهان اجتماعی آنها را تعریف می کند. این کنجکاوی نیست؛ بلکه ارزش دادن به جدایی ناپذیری روابط اجتماعی و سلامت می باشد. درک سرمایه اجتماعی به عنوان یک مفهوم مرتبط با ارتقاء سلامت، یک راه برای پرستاران برای مفهوم سازی این ارتباط متقابل است.
سرمایه اجتماعی، مانند سرمایه انسانی و مالی، یک دارایی است که منجر به منافع در آینده مطابق با سطح سرمایه گذاری های انجام شده در حال حاضر می شود. همانطور که توسط دانشمندان علوم اجتماعی به کار برده می شود، سرمایه اجتماعی به شبکه های اجتماعی، هنجارهای رابطه متقابل، کمک متقابل، و قابلیت اعتماد اشاره دارد .( سیارک)

سرمایه اجتماعی به قراردادی بین افراد اشاره دارد که امکان دستیابی به تنوعی از اهداف، شامل سلامتی را برای افراد و گروه ها فراهم می آورد. سرمایه اجتماعی مکانیزمی است که منابع موجود ممکن است توسط افراد و از سوی آنها، و نه برای آنها، بسیج شود.

این یک راه برای پرستاران جهت اضافه کردن یک بستر اجتماعی به ارزیابی سلامت است. سرمایه اجتماعی به پرستاران یاد آوری می شود که افراد صرفاً به واسطه خودخواهی و یا منفعت عمل نمی کنند، بلکه در چارچوب تعاملات و روابط میان فردی خود اقدام می نمایند. سرمایه اجتماعی دارای ظرفیت کمک به پرستاران برای قاب بندی مجدد سوالاتی ماندگار و بررسی سلامت به صورتی واقعا متنی نظیر نابرابری بهداشتی می باشد. مانند خورشید که روشنگر تمام روستا، سرمایه اجتماعی افراد را به روش هایی متصل می کند که تبدیل به روابطی به سوی منابع می شود.
("او که شما را تغذیه می کند یک چشم برای مراقبت شما نگه می دارد" ضرب المثل آفریقایی )
افراد در یک جامعه برای رفاه کسانی منصوب می شوند که در اطراف آنها می باشند، به دلیل آن که با یکدیگر مرتبط می باشند. بر خلاف کمک مستقیم (شناخته شده به عنوان حمایت اجتماعی)، سرمایه اجتماعی بر تعاملات، به جای حمایت و یا برنامه های خاص تمرکز می کند. به عنوان مثال، محله ها، یک بافت اجتماعی هستند که در آن سرمایه اجتماعی دارای مزایای ماندگار می باشد. به همین دلیل است که نرخ جرم و جنایت در جایی که همسایگان به خوبی یکدیگر را می شناسند پایین تر است . برنامه محله ای دیده بان نشان می دهد که چگونه شبکه های ارتباطی می توانند همسایگان را پیوسته و یک پیام به مزاحمان بالقوه ارائه دهند که می گوید: "ما هرکدام در اینجا مراقب دیگری هستیم." این برنامه نشان دهنده سرمایه گذاری یک جامعه در ایمنی کل محله است. سرمایه اجتماعی سرمایه گذاری در روابط است.
در کتاب "هدف مشترک: تقویت خانواده ها و محله"، نوشته لیسبت اسکور (1997) برنامه محله هایی توصیف شده است که در بهبود زندگی کودکان و خانواده در سطح جامعه موفق بوده اند. به عنوان مثال، "اسکور" داستان سندتون، یک جامعه در بالتیمور را ارائه داد که به عنوان یک محله "پایین" توصیف شد؛ در اواخر دهه 1980، سندتون در میان بدترین مناطق شهرستان از نظر فقر، بیکاری، عملکرد تحصیلی، بارداری نوجوانان، بیماری های مزمن، جرم و جنایت خشونت آمیز، و فراوانی HIV- ایدز رتبه بندی شد" . در اوایل دهه 1990، شهردار این شهرستان تشکیل یک نیروی ضربتی برای دگرگون کردن سندتون را داد. هدف پرورش رهبری محله و ایجاد ظرفیت در ارائه دهندگان خدمات موجود و سازمان ها برای پیاده سازی یک تغییر و تحول پایدار در جامعه بود. تا سال 1996، صدها نفر از ساکنان و کارکنان سازمان های دولتی و خصوصی برنامه های آگاهی و برنامه های مداخله ای را به منظور بهبود سلامت خانواده در جامعه توسعه دادند. ساکنان برای نظارت بر سلامت همسایگان خود آموزش دیده بودند، و حامیان خانواده، به خانواده ها در به دست آوردن خدمات بهداشتی کمک می کردند. تاسال 1996، کلینیک های مدرسه و کلیسا محور افتتاح شد و ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی محلی، مراقبت های اولیه با کیفیت بالا به همه ساکنان محله، بدون در نظر گرفتن توانایی پرداخت، ارائه می دادند. مرگ و میر نوزادان کاهش یافته و نرخ HIV-AIDS کم گردید. ارائه خدمات بهبود یافت. جامعه در سرمایه اجتماعی غنی و بزرگ شده و رفاه خانواده ها و کودکان توسط "مراقب یکدیگر بودن" بهبود بخشیده شد.( سیارک)
ما شواهد رو به افزایشی از ارتباط مثبت سرمایه اجتماعی با خروجی سلامت داریم . خیر عمومی انگیزه ای برای رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت است. در حالی که عدم ارتباطات در محله منجر به رفتارهایی می شود که در خدمت اهداف فردی می باشند، ارتباطات در محله منجر به رفتارهایی می شود که به نفع "کل" می باشند. در جوامع پیوسته احتمال بیشتری برای حمایت از محیط تسهیل کننده مشارکت افراد در رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت وجود دارد. پرستاران باید حال و هوای یک محله در هنگام برنامه ریزی و ارزیابی تلاش های ارتقای بهداشت و درمان را در نظر بگیرند.

خانواده ها ممکن است در محله هایی زندگی کنند که در آن به امانت گرفتن یک فنجان شکر معمول نباشد، تا چه رسد به این که یک نفر همسایگان خود را بشناسد؛ این موضوع با بهداشت و درمان خانواده، ارتباط دارد. "کسی که از شما بازدید می کند بهتر از کسی است که به شما سلام می فرستد." - ضرب المثل آفریقایی.

جامعه ای که سلامت را قادر می سازد، رفتارهای بهداشتی را از طریق هویت و هنجارهای اجتماعی به طور جمعی مذاکره شده، افزایش می دهد. برنامه های بالا به پایین و مبتنی بر متخصص که حقایقی در مورد خطرات بهداشتی ارائه می دهند، ممکن است اهداف مبتنی بر نتیجه را انتقال ندهند، چرا که آنها موفق به اذعان به اهمیت سرمایه اجتماعی نشده اند. از سوی دیگر، برنامه های ارتقاء سلامت جامعه محور، یک رویکرد پایین به بالا دارند که در آن کسانی که می خواهند تا از برنامه بهره مند شوند، افراد و خانواده هایی هستند که در آن جامعه اقامت دارند و دستور کارها را تنظیم و راه حل ها را شکل می دهند.
راهبردهای ارتقای سلامت جامعه محور به اهمیت شبکه های اجتماعی، هنجارهای سود متقابل، کمک متقابل، و قابلیت اعتماد، اذعان می نمایند. هر جامعه دارای مجموعه خود از هنجارها و باورهای مشترک است که می تواند در خدمت ایجاد و پرورش برنامه باشد. برنامه های ارتقاء بهداشت و درمان، ایجاد شده در چارچوبی مشارکتی، خودکارآمدی و یا اعتماد به نفس افراد در توانایی خود برای انجام اقدامات را افزایش می دهد . آنها افراد را قادر به تصمیم گیری با هم و مذاکره با همسالان می سازند. افراد به احتمال زیاد سلامت خود را کنترل می کنند، اگر آنها کنترل جنبه های دیگری را بر زندگی خود احساس نمایند.
برای کمک به افزایش سرمایه اجتماعی یک جامعه، پرستاران و سایرمتخصصان مراقبت های بهداشتی آن باید به وضوح محیط اجتماعی موجود را درک نمایند. تنها راه برای جمع آوری اطلاعات در مورد سرمایه اجتماعی، پرسیدن از افرادی است که در آنجا زندگی می کنند. مهمتر از آن، مردم در جوامع باید برای دسترسی به نیازهای خود توانمند شوند. اطلاعات تولید شده توسط مردم محلی می تواند قوی تر از اطلاعات تولید شده توسط کارشناسان باشد، تنها به این دلیل که مردم محلی بهره مند از سابقه اقامت در آنجا می باشند. ترجمه  itrans.ir

نظرات

در ادامه بخوانید...

چگونه تجمع سرمایه توسط افراد فقیر به کاهش وجود الگوهای نابرابر ، کمک می کند؟

در

(سیارک) پروژه ها و برنامه هایی که مالکیت دارایی را در میان افراد ، خانواده ، جوامع و حتی کل جامعه ، ارتقا می دهد ، نقش مهمی را در توسعه ی اجتماعی ایفا می کند. آنها ابعاد اقتصادی و اجتماعی فرایند توسعه را هماهنگ کرده و به اصول توسعه ی اجتماعی مهم ، معنا می بخشند . با تجمع دارایی ها ؛ افراد ، خانواده ها و جوامع در توسعه شرکت می کنند و به سهامداران اقتصادی (سرمایه گذار) تبدیل می گردند. در واقع عبارت "STAKE-HOLDING " (سرمایه گذاری) نیز برای ارجاع به دارایی ها به کار می رود. دارایی ها نیز ، کارکرد سرمایه ای اجتماعی قوی دارند چونکه فکر مصرف کردنشان مقدم است و روی رفاه اجتماعی، اثر طولانی مدت می گذارند. به غیر از دارایی های انباشته شده به طریق نرمال یعنی بازارها ، ایجاد دارایی ، توسط دولت و عاملین دیگر برای ارتقای رفاه اجتماعی در میان افرادی که از نظر دارایی فقیر هستند ، فعالانه پیشرفت کرده است.
در شرایط اقتصادی سنتی ، دارایی ها ، بخشی از منابعی هستند که دارای ارزش بازار و شامل مال یا ثروت مالکین خود هستند. به غیر از درآمدی که ، از گردش منابع برای برآوردن خواسته های کنونی و نیازها است،

دارایی ها منبع یا سهم منابعی است که می توان در آینده از آن بهره برداری کرد و در این خصوص است که دارایی ها را به عنوان شکل مهم سرمایه اجتماعی بررسی می کنند. بنابراین، دارایی فقط در میان بخش کوچکی از جمعیت ، متمرکز شده و تجمع سرمایه توسط افراد فقیر به کاهش وجود الگوهای نابرابر ، کمک می کند.

همچنین، چونکه بسیاری از دولت ها ، سیاست هایی را پذیرفته اند که تجمع سرمایه را در میان افراد پردرآمدتر ارتقاء می بخشد ، ایجاد سرمایه برای افراد نیازمند ، نه تنها برابر نیست بلکه بخش ضروری فرایند توسعه ی اجتماعی است.
برنامه های ایجاد سرمایه ، از فرایندهای نرمال متفاوت است که ثروت در بازار اقتصادی به گونه ای جمع شده که هدفمندانه برای ارتقای کسب دارایی ، طراحی شده است، خصوصا در میان افرادی که دارای سرمایه ی کمی هستند. انواع مختلف برنامه های ایجاد سرمایه به همین منظور به کار می روند. حساب های توسعه ی انفرادی (IDAs) حقوق بازنشستگی سهامداران و پس انداز کودکان ، نمونه هایی از ایجاد دارایی هستند که تجمع ثروت مالی را توسط افراد و خانواده ها ، ارتقاء می بخشند. ساخت مدارس با مالکیت محلی ، کلینیک ها و تسهیلات دیگر از طریق برنامه های توسعه ی اجتماعی و مدیریت منابع طبیعی مشترک مثل جنگل ها و دریاچه ها، نمونه هایی از برنامه های ایجاد دارایی هستند که مالکیت جمعی ثروت را ارتقاء می بخشند.
در این مقاله راجع به ایجاد دارایی در سطوح متعدد مثل افراد، خانه دارها ، جوامع و کل جامعه بحث می شود. با پیگیری سیر تکامل تاریخی رویکرد دارایی ، این کار ممکن می شود که نشان دهنده ی انظباق سیاست ها برای ارتقای ایجاد دارایی ، خصوصا در بین افراد بی بهره و جوامع ، نسبتا جدید است. انواع مختلف سیاست ها و برنامه های ایجاد دارایی بررسی شده است. که شامل تجمع دارایی مالی برنامه های ایجاد دارایی ، در میان افراد، خانه دارها ، جامعه و نظارت بر خرج دارایی های ملی با مالکیت دسته جمعی است. که نشان می دهد نارضایتی هایی درباره ی شمولیت مفاد رویکرد دارایی ، چگونگی ارتقای بهتر ایجاد دارایی و اثربخشی آن وجود دارد. در این مقاله بر ایجاد دارایی و روش هایی مرور می شود که نقش آن را می توان به عنوان راهبرد توسعه ی اجتماعی تقویت کرد.

ایجاد دارایی (سرمایه سازی ) در فضای تاریخی

افراد از زمان های قبل از تاریخ در حال جمع کردن سرمایه بوده اند. گروه های شکارچیان اولیه ، ابزار و سلاح هایی داشتند و چوپان ها ، ثروت خود را بر حسب اندازه ی گله های خود شمارش می کردند. با ظهور زراعت جمعیت ساکن ، زمین به دارایی اولیه ی خانواده تبدیل شد و جوامع ، دارایی های همگانی خود را مثل چراگاه ها ، جنگل ها و رودخانه هایی که برای شکار و ماهیگری به کار می رفتند، حفظ می کردند. در برخی از قسمت های جهان، همه ی زمین ها به طور مشترک نگه داشته می شد و این روش تا به امروز ادامه یافته است. بنابراین ، در تمدن های باستانی ، مالکیت دارایی ، میان قشر برتر حاکم، متمرکز بود که مالیات می گرفتند و اغلب از زمین هایی در تملک خانواده ، بهره برداری می کردند. زمین های مصادره شده نیز به افسران نظامی و ملازمین به عنوان پاداش خدمت آنها، تقسیم می شد. حاکمان و اشراف زاده ها نیز از قدرت خود برای غلبه بر کشورهای همسایه ، غارت دارایی هایشان و برده داری ، استفاده می کردند. در بیشتر تاریخچه ی انسانی ، برده داری ، دارایی همه جایی ، خصوصا در میان نجیب زاده ها و خانواده های ثرتمند بود. در اروپای فئودال ، مالکیت دارایی ، نشان دهنده ی همین امر در تمدن های باستانی بود و برده داری نیز هنوز اعمال می شد ، برده هایی که روی زمین ها کار می کردند ، حالا به دارایی های مهمی تبدیل شده بودند. در اواخر سال های میانی ، مالکیت دارایی تا حدی با ظهور طبقه ی جدید تاجران شهری با افزایش ثروت گسترش یافت و آنها خانه های بزرگی برای خود ساختند و راحت طلبی هایی داشتند که مخصوص تعداد کمی از افراد جامعه بود. در این زمان، چون زمین های مشترک از طریق فرایند قانونی ضمیمه(جوف) ، استثمار می شدند، فقر نواحی شهری افزایش یافت. این مساله نیز در مهاجرت به شهر و اقامت در نواحی مستعمره نشین اروپایی جدید ، سهیم بود.
با امپریالیسم اروپایی ، زمین های افراد بومی پیروز به مهاجرین تازه وارد تعلق گرفت که حاصلش ، انتقال عظیم دارایی ها بود. در آمریکا، مهاجرین تازه ، زمین های اجاره ای وسیعی را بدست آوردند که افراد بومی تحت اختیار ، حالا در شرایط دهقان کار می کردند که نظم فئودالی نوینی را ایجاد می کرد. علاوه بر داد و ستد ادویه ، پارچه و محصولات کشاورزی و مواد معدنی گران قیمت ، تاجران اروپایی به کار خرید و فروش برده نیز می پرداختند. برده ها ، منبع مهم ثروت در جهان نوین بودند، که مزرعه های وسیع بر مبنای کار برده ایجاد شد ، و درآمد و ثروت مالکین زمین های مهاجرین تازه وارد را بی نهایت افزایش داد. علاوه بر این ، چون زمین های افراد بومی به طور اجباری مورد استثمار قرار می گرفت، طبقه ی مهاجرین تازه ی اروپایی با زمین اجاره ای خصوصا در ایالات متحده ، پدیدار شد. اگرچه بیشتر آنها از نظر گروه اجتماعی و سواد فقیر و بی بهره بودند ، ولی در میان اولین افرادی بودند که از سیاست ایجاد دارایی دولت بهره می بردند چون زمین هایی با مالکیت عمومی را برای مستعمره نشین های اروپایی ، تقسیم کرده بود.
طبق گزارش شانک در سال 2005 در دهه های بعدی بدنبال استقلال ، دولت فدرال ایالات متحده 3500 قانون را تصویب کرد که بر تقسیم اراضی با مالکیت عمومی ، حاکم بود. در ابتدا، زمین های استیجاری کوچک به مزایده ی مهاجرین تازه قرار گفتند که اثبات می کرد، آنها توانایی کار پربازده را در زمین ها دارند، ولی با اکتساب اثرات عظیم و جدید زمین در غرب ، پرپوزال هایی برای اختصاص زمین بدون هزینه های بدست آمده ، حمایت شد. این ایده رسما با تصویب لایحه ی Homestead در سال 1862 پذیرفته شد که اختصاص رایگان زمین را به سران خانوار، شهروندان با سن بالاتر از 21 سال فراهم کرد. زمین بعد از 5 سال استفاده ی سود ده ، از نظر قانونی به مهاجر تازه باید منتقل می شد. در عرض 76 سال ، این قانون به قوت خود باقی ماند، تقریبا به 1/5 میلیون خانواده ، مالکیت 246 میلیون قطعه زمین اهدا شد. این جریب زمین ها تقریبا برابر با قلمرو مشترک تگزاس و کالیفرنیا ، دو ایالت بزرگ کشور بود. طبق نظر شانک، برنامه صرفا بذل و بخشش زمین نبود، بلکه سیاست عمدی برای ارتقای مالکیت دارایی در میان جمعیت مهاجرین تازه ی سفید پوست بود.
تصویب این قانون ، به ایده های قبلی راجع به مزیت مالکیت دارایی، معنا بخشید و استدلال لاک، به نفع حقوق دارایی فردی با موسسین آمریکایی شدیدتر شد ، همانطور که در کتاب یوتوپیای(مدینه ی فاضله) هرینگتون یعنی ثروت عمومی Oceana با سال انتشار 1956 آمده است ، مزیت های مالکیت دارایی ملکی را تمجید کرده و مطرح کرده که زمینداری باید اساس دموکراسی جمهوری خواهان را تشکیل دهد. طبق نظر زاندل در سال2000 ، جفرسون و پیروانش معتقد بودند که موفقیت آینده ی ایالات متحده به تقویت شهروندی زمیندار بستگی دارد که توسط هملیتون و فدرالیست به چالش کشیده شد که ادعا می کرد آینده ی آن در صنعت و تجارت قرار دارد ، ایده های جفرسون و توده گرایان ملکی بعدی ، سیاست اراضی دولتی را تشکیل داد که در تصویب لایحه ی Homestead‌ به اوج خود رسید.
رویکرد بسیار متفاوت سیاست دارایی نیز در ایالات متحده در زمان استقلال توسط تام پاین ،  تنظیم شد. در این کتاب ، Ararian Justice‌ ، با تاریخ انتشار 1797، او مطرح کرد که دولت فدرال مجموعا 15 پوند به هر مرد و زن بالای 21 سال ، اهدا می کند تا تشکیل خانواده دهند که به تعبیر او ، " آغاز شدن جهانی " ، است. همچنین معرفی حقوق بازنشستگی 10 پوندی سالیانه به افراد بالاتر از 50 سال پیشنهاد کرد. در هر دو مورد ، هیچ ابزار آزمایشی به کار نرفته. اگرچه پرپوزال های پاین اجرا نشد، طبق استدلال اولین متفکر اجتماعی مطرح کننده ی معرفی برنامه ی دارایی مالی است که به طرق مختلف مشابه با نوع سیاست ایجاد دارایی بعدی مثل پس انداز کودکان و حساب های سهامداری است.
در قرن نوزدهم ، دولت فدرال دارایی های جمعی حفظ شده ی ملت را با اختصاص جنگل ها و پارک های ملی ارتقاء داد که از آن زمان به بعد شهروندان و بازدیدکنندگان را دلشاد کرد. اول از همه ، یاسمیت ، در واقع از ایالت کالیفرنیا در اواخر قرن نوزدهم ایجاد شد ولی در نهایت به دولت فدرال منتقل شد. در زمان رکود عظیم اقتصادی در دهه ی 1930 ، حکومت روزولت با ارتقای مالکیت خانه ، به شدت مشغول ایجاد دارایی برای قشر متوسط شد. نوع بسیار موفق و مهم ، معافیت مالیات بهره ی رهن بود.

سیاست های مشابهی در بریتانیا و جاهای دیگر ، معرفی شدند. اگرچه دولت بریتانیا ، برنامه ی مسکن کرایه ای عمومی وسیعی را برای خانواده های کم درآمد بعد از جنگ جهانی دوم ، آغاز کرد ولی موازی با افزایش مالکیت خانه و امتناع از مسکن کرایه ای تجاری بود. بنابراین ، سیاست توسعه ی مسکن عمومی در دهه ی 1980 ، برعکس شد زمانی که نخست وزیر دولت تاچر ، انگیزه هایی را برای مستاجرین تهیه کرد تا خانه های خود را خریداری کنند. این سیاست ، به اعتقاد دولت ، نه تنها مالکیت خانه را افزایش می داد بلکه در ارتباط با فروش صنایع ملی از طریق هدایای سهام مشهور ، ظهور گروه جدیدی از دارندگان دارایی را تقویت کرد که از مزایای خود اتکایی ، استقلال و مالیکت دارایی استقبال می کرد. 

ایده های مشابهی توسط دولت ژنرال پینوکت در شیلی اظهار شد، کسی که در بخش های بعدی این کتاب بررسی می شود ، نظامی از حساب های بازنشستگی را با مدیریت تجاری در سال 1981 معرفی کرد (بورزوتزکی ، 1991). اگرچه این نوع بر پایه ی سرمایه های صرفه جویانه ایجاد شد که در برخی از نواحی مستعمره نشین بریتانیا بعد از جنگ جهانی دوم ، برپا شد ، این برنامه توسط شرکت های سرمایه گذاری به جای نمایندگی های دولتی عملیاتی شد. تقریبا در این زمان ، برنامه های پس انداز در جاهایی بدون پرداخت مالیات ، با مدیریت شرکت های تجاری در دولت ریگان در ایالات متحده ، ارتقاء یافت و نهایتا جایگزین برنامه های مستمری شغلی سنتی تعریف شده گشت که توسط کارفرماها برای کارگران ، سالیان سال ارائه شده بود. تا اواخر قرن بیستم، ، بخش اعظم کارگران آمریکایی به این برنامه های " سهم تعریف شده " یا " مستمری سهامداری " تعلق داشتند که مشخص است. اگرچه باعث تحریک تجمع دارایی مالی شدند
در این زمان است که پرپوزال های گسترش مالکیت دارایی در میان افراد فقیر ، معرفی شده است. شریدن در ابتدا پیشنهاد کرد که پس اندازهای افراد فقیر در سال 1988 ، باید تطبیق داده شود و در همان سال ، هافمن از ایجاد چیزی به نام " حساب های سرمایه ی انسانی " 10000 دلاری طرفداری کرد که از افراد جوان برای رفتن به دانشگاه حمایت می کرد در نتیجه ، شریدن در سال 1991استدلال جامعی را برای تجمع دارایی مالی میان افراد ضعیف برشمرد که طبق منطق او دارایی ها جایگزین بادوام خدمات سنتی رفاه جامعه با مبنای مصرف گرایی هستند. همچنین طبق نظر او ، یارانه های دارایی دولتی برای قشر متوسط باید با سیاست هایی برای ارتقای اکتساب دارایی در میان افراد فقیر ، همراه باشد. پرپوزال های شریدن برای ایجاد دارایی روی حساب توسعه ی فردی (IDA) متمرکز بود که پس انداز افراد فقیر را با تسهیل تجمع دارایی مالی سریع، تطابق می داد. این مقاله ادامه دارد....... ترجمه  itrans.ir 

نظرات

در ادامه بخوانید...

کم آبی بدن در تابستان

در

گرمترین فصل سال آغاز شده است و این بدان معنا است که سرعت تعریق بدن بالاتر می رود و در نتیجه باعث کم آبی بدن می شود.

کم آبی بدن بسیار خطرناک است. چه بسا پزشکانی که گزارش کرده اند بیماران به علت کم آبی بدن چشم یا کلیه ی خود را از دست داده اند. از راه های ساده ای می توان از به وجود آمدن این مشکل جلو گیری کرد. در ادامه راه هایی را به شما برای جلو گیری از ابتلا به کم آبی در تابستان پیشنهاد  خواهیم کرد.

 آب بنوشید:

برای مقابله با مشکل کم آبی بدن در تابستان آب بنوشید. نوشیدن روزی 8 لیوان در روز واجب است اما شما می توانید برای جلوگیری از کم آبی بدن خود در روز های گرم آن را به تا 12 لیوان نیز افزایش دهید. با این کار به دفع سموم بدن خود از راه ادرار و تعریق کمک زیادی می کنید. علاوه بر این نوشیدن آب به شفاف شدن پوست و کم رنگ شدن حلقه های تیره ی دور چشم کمک می کند.

شربت سکنجبین بنوشید:

شربت سکنجبین از جمله نوشیدنی هایی است که در بین ایرانیان بسیار رواج دارد. این نوشیدنی خنک و دوست داشتنی برای مدتی شما را از تشنگی و احساس گرمازدگی دور می کند و برای بدن مفید است و به پاکسازی کبد و تقویت کلیه نیز کمک می کند.

شربت زعفران بنوشید:

می توانید کمی زعفران دم کرده را با کمی شکر و گلاب و آب مخلوط کنید و از آن برای رفع تشنگی خود استفاده کنید. البته مواظب باشید که از شکر زیادی استفاده نکنید زیرا قند خون را بالا می برد و این خود باعث احساس گرما می شود. همچنین برای بدن هم شکر زیاد خطرناک است. این نوشیدنی به علت خواص زعفران موجب به نقویت قلب شده و از ابتلا به گرما زدگی، افسردگی و خواب آلودگی کمک می کند.

تخم شربتی بنوشید:

تخم شربتی دانه ای سر شار از کلسیم است و البته نوشیدن شربت هایی حاوی تخم شربتی باعث می شود که تا مدت طولاتی شما احساس تشنگی و گرسنگی نکنید. زیرا این دانه های کوچک آب را درون خود حبس می کنند و تا مدتی طولانی تر آن را درون خود نگه می داردند.

لیموناد بنوشید:

یکی دیگر از شربت های خوشمزه ای که در طول روز می توانید در خانه نیز خودتان اقدام به درست کردن آن کنید، شربت لیموناد است. کافی است آب لیمو ی تازه و کمی نعنا و کمی آب را با یک دیگر مخلوط کنید و از فواید بی شمار آن از جمله پاکسازی کلیه ها و رفع حرارت بدن بهره بجویید. هر چند که می توان این نوشیدنی را با آب لیمو های صنعتی نیز تهیه کرد، اما تاثیر لیموی طبیعی را دست کم نگیرید.

خاکشیر بنوشید:

خاکشیر از آن دانه های پر سودی است که در طب سنتی استفاده های فراوانی دارد. این خوراکی جالب و مقوی اگر با آب گرم درست شود باعث ایجاد گرما می شود. اما اگر آن را با آب خنک تهیه کنید، مشاهده خواهید کرد که به سرعت حرارت بدن را پایین می آورد. به همین علت از آن با آب خنک در تابستان برای رفع عطش و گرمازدگی استفاده می کنند.

خیار بخورید:

یکی از میوه های آب دار خیار است. خیار را می توانید هم به صورت خورد شده و هم به صورت آب شده مصرف کنید و از آب آن یک نوشیدنی خوشمزه برای از بین بردن عطش و روشن کردن رنگ صورت استفاده کنید. می توانید کمی خیار را رنده کنید و به آن آب لیموی تازه و آب خنک بیافزاریید. نوشیدن دو لیوان در روز از این نوشیدنی به رفع عطش و حرارت بدن کمک بسزایی می کند.

هندوانه و خربزه بخورید:

هندوانه، خربزه، طالبی، گرمک، انبه، انگور و هر میوه ی آب دار دیگری که خودتان دوست دارید تهیه کنید و از آن برای رفع تشنگی شدید و جبران کم آبی بدن استفاده کنید. از بین این میوه ها هندوانه نود و نه درصد حاوی آب است، مصرف آن نه تنها باعث رفع تشنگی می شود، بلکه به بهبود عملکرد کلیه ها نیز کمک می کند. حتی برخی از افراد بر این باور اند که هندوانه در دفع سنگ کلیه به علت آب فراوانی که دارد، بسیار کارآمد است.

کلم بخورید:

یکی از سبزیجاتی که هم برای جلوگیری از سرطان سینه مفید است و هم آب فراوانی دارد، کلم است. این سبزی به خوبی از عهده ی رفع عطش شما بر می آید. آن را تکه تکه کرده و همراه با کمی ماست و لیمو ی تازه میل کنید. به بهبود کار روده و رفع عطش کمک می کند.

کاهو سکنجبین بخورید:

این عصرانه اصیل ایرانی یکی از محبوب ترن خوراکی ها برای رفع کم آبی بدن انسان است. می توانید برخی از روز ها کمی از آن را میل کنید. اما به یاد داشته باشید که  در مصرف کاهو دقت کنید. کاهو هایی که برگ های سبز پرنگ هستند مفید تر هستند. زیراکلروفیل بیشتری دارند و در خون سازی و کاهش کلسترول تاثیر به سزایی دارند.

تمام مواردی که در بالا ذکر شد در بیشتر اوقات به خوبی پاسخگوی رفع نیاز تشنگی فرد خواهند بود. اما به یاد داشته باشید، زیاده روی در هرچیزی، حتی آب که مایه ی حیات است، برای بدن مضر است. پس سعی کنید که در مصرف هیچکدام از نوشیدنی ها و خوراکی هایی که ذکر شد زیاده رویی نکنید. به قول معروف: اندازه نگه دار که اندازه نکوست.(سیارک)

شاد باشید.

نظرات

در ادامه بخوانید...

مرگ یکی از عزیزان بر سیستم ایمنی تاثیر می گذارد

در
غم و اندوه
چند دهه گذشته، دانشمندان در حال تحقیق در مورد اینکه آیا مرگ افراد نزدیک(داشتن روابط عاطفی با آنها) تأثیری بر سلامت و سیستم ایمنی انسان می گذارد، انجام داده است. به عنوان مثال، در پایان 80، متخصصان فنلاند متوجه شدند که میزان مرگ و میر برای همه دلایل طبیعی در هفته اول پس از آن، بیش از دو برابر افزایش می یابد.
 
و در اواسط دهه 90، مطالعه دیگری نشان داد که پس از مرگ یکی از همسران، مرگ و میر در زنان و مردان به طور قابل توجهی افزایش می یابد. اوج شاخص ها در دوره 7 تا 12 ماه پس از از دست دادن یکی از عزیزان است.
 
این و مطالعات دیگر به ما یک چیز می گویند: از دست دادن یکی از عزیزان بر روی سیستم ایمنی تاثیر می گذارد. مشکل اصلی برای دانشمندان اکنون این است که دقیقا مشخص کنند کدام مکانیزم باعث تجربه از دست دادن می شود و دقیقا چه اتفاقی در بدن می افتد.
 
دانشمندان دانشگاه آریزونا در توسان دریافتند که بدن، که از استرس به علت از دست رفتن رنج می برد، میزان التهاب را افزایش می دهد، عکس العمل ژن های سلولی ایمنی را مختل می کند و پاسخ های آنتی بادی را به مشکلات ایمنی کاهش می دهد. بر طبق گفته دانشمندان، این عوامل بر توسعه بیماری های قلبی-عروقی، دیابت و سایر مشکلات سلامتی تأثیر می گذارد که به طور چشمگیری خطر ابتلا به مرگ را افزایش می دهد.
 
در حال حاضر تحقیقات در مورد این موضوع در حال انجام است. دانشمندان باید تعداد زیادی از سوال ها را پر کنند و به فهم نهایی فرایندهایی که در بدن ما در طول استرس ناشی از، از دست دادن عزیزان رخ می دهد، برسند.

نظرات

در ادامه بخوانید...

چگونه دندان سفید و یکدست داشته باشیم

در
چه عاداتی می تواند سلامت دندان را خراب کند. در نگاه اول ، آنها بسیار بی گناه به نظر می رسند ، اما ما به شما توصیه می کنیم برای همیشه آنها را فراموش کنید و کنار بگذارید.
 
داشتن دندانهای سفید و یکدست فقط یک رویا نیستند ، کافی است که بهداشت دهان و دندان را رعایت کنید، روزی دو باردندان ها را مسواک بزنید ، از نخ دندان استفاده کنید، زبان را تمیز کنید و همچنین به دندانپزشک مراجعه کنید. برخی از عادت ها می توانند لبخند هالیوودی شما را از بین ببرند.
 

پوست آجیل را گاز نزنید

به دلیل این عادت ، به مرور زمان شکافی روی دندانهای جلوی شما ایجاد می شود. بهبودی گران است ، اما یک نقص زیبایی شناسی مشکل اصلی نیست. دانه های سفت ، مینای دندان را پاک می کند ، حساسیت دندان ها افزایش می یابد ، این می تواند عصب دندان را تحریک کند. پوسته های تیز دانه ها می توانند باعث آسیب لثه شوند. یک محصول لایه بردار خریداری کنید یا یاد بگیرید که چگونه جرم هارا با دست جدا کنید. برای جایگزینی ، به عنوان مثال ، برشهای سیب خشک یا یک میان وعده پیدا کنید. از خوردن انواع کراکرها خودداری کنید.
 

یک مداد یا قلم را در دهان خود نگه ندارید

بسیاری از افراد در سن مدرسه یا بعد از آن این کار را انجام می دهند. به دلیل این کار، میکروب های ترکیبی در مینای دندان بوجود می آیند و در مقابل باکتری های خطرناک آسیب پذیر می شوند. ممکن است میکروارگانیسم های مضر روی وسایل نوشتن وجود داشته باشد ، خطر التهاب لثه ها و حفره دهان وجود دارد. به همین دلیل ، ناخن های خود را نجوید.
 
سعی کنید عادت های بد را کنار بگذارید، از دندان ها به عنوان ابزار استفاده نکنید - از آنها برای پاره کردن نخ ها ، باز کردن گره بسته بندی و درب بطری ها استفاده نکنید.
 

ساییدن دندان ها

Bruxism یک آسیب شناسی است که در آن فرد در خواب بیش از حد فک خود را فشارمی دهد و دندان های خود را خرد می کند. همام دندان قروچه در خواب که منجر به سایش مینا و اسپاسم ماهیچه های عضلانی ، احساس دردناک در مفاصل فک می شود. آیا متوجه این ویژگی شده اید؟
از محافظ های سیلیکونی استفاده کنید که در شب پوشیده می شود. آیا در استراحت بعد از ظهر این اتفاق می افتد؟ بدن تحت استرس است. خواب را عادی کنید ، در حین کار بیشتر استراحت کنید ، در هوای تازه پیاده روی کنید. برای شل شدن عضلات ممکن است نیاز به آرامش بخش عضلانی داشته باشید ، یک دندانپزشک باید آنها را تجویز کند.
 

نوشیدنی های گازدار ننوشید

آنها حاوی مقدار زیادی قند هستند ، که باکتری های مفید را می خورند. با استفاده منظم از نوشیدنی های گازدار در حفره دهان ، تعادل اسید و باز اختلال ایجاد می شود. در یک محیط اسیدی ، مواد معدنی از بافت های سخت دندان شسته می شوند ، مینای دندان از بین می رود و ورود باکتری ها راحت ترمی شود.
 

از خلال دندان استفاده نکنید

آنها به راحتی به لثه ها آسیب می رسانند. از ورود میکروب ها و روند التهاب خودداری کنید. خلال دندان به بهترین شکل با نخ دندان جایگزین می شود. برس های مخصوصی نیز وجود دارد ، آنها برای افرادی که مشکلات پریودنتال دارند یا برای افرادی که مجبور به استفاده از بریس هستند توصیه می شود. آیا غذا اغلب بین دندانها گیر می کند؟ برای اطلاع از علت آن با دندانپزشک خود تماس بگیرید. شاید به دلیل پرشدن نادرست دندان ، فاصله بین دندان ها خیلی زیاد شده باشد.
 

دونات ها را حذف کنید

در بین شیرینی ها ، کارامل خطرناک ترین است. شکر بر روی سطح دندانها حل می شود و باکتری ها با جذب آن ، شروع به تکثیر فعال تر می کنند. برای محافظت از کلنی های خود ، آنها پلاک ویژه روی دندان های شما ایجاد می کنند که به پوسیدگی دندان کمک می کند. جویدن مارمالاد برای دندانها نیز مضر است - قطعات آن غالباً در فضاهای بین دندان گیر می کند. بعد از هر شیرینی دهان خود را بشویید یا آدامس های بدون قند را به مدت 5-7 دقیقه بجوید.

نظرات

۱۴۰۰/۱۱/۲۰چیزهایی که می ترسید از دندانپزشک بپرسید

۱۴۰۰/۱۱/۲۰زمانی که به گذاشتن روکش فکر می کنیم، ممکن است به دلیل حقایق نادرستی که در همه جا می شنویم، از این ایده خودداری کنیم. به چه صحبت هایی نباید توجه کرد و نصب روکش در واقعیت چیست؟

۱۴۰۰/۱۱/۲۰اصلاح زیبایی دندان در حال حاضر بدون توجه به سن و وضعیت کسانی که می خواهند لبخند خود را به ایده آل نزدیک کنند، روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند. یکی از راه های رایج برای حل این مشکل، روکش ها است. رنگ تیره، شکل نامنظم، شلوغی دندان ها یا برعکس، شکاف های بزرگ با صفحات نازکی که روی سطح جلویی دندان نصب شده اند را، می پوشانند. این روش بسیار پرهزینه است و اخیراً باورهای غلط و افسانه های زیادی را به دست آورده است. حال در مورد اینکه چه چیزی درست است و چه چیزی نیست، در ادامه نظرات بخوانید.

۱۴۰۰/۱۱/۲۰اول از همه، باید گفت که روکش ها نه تنها برای زیبایی قرار می گیرند - بلکه باعث کاهش سایش دندان و کمک به درمان بیماری های مفصلی می شوند. چنین پروتزهای میکرو از سرامیک یا کامپوزیت ساخته می شوند. ترجیحاً روکش های سرامیکی را انتخاب کنید - آنها زیبا ، بادوام هستند و با گذشت زمان رنگ خود را تغییر نمی دهند. کامپوزیت، به نوبه خود، بسیار ارزان تر و آسان تر برای ساخت است، در واقع، آنها از همان مواد پرکننده های معمولی ساخته می شوند، و بنابراین دارای معایب مشابهی هستند.

۱۴۰۰/۱۱/۲۰روکش ها ( ونیرها veneers )چگونه نصب می شوند و چه چیزی هزینه آنها را تعیین می کند؟ در ابتدای درمان، پزشک وظایفی را که روکش ها باید حل کنند، تعداد آنها را تعیین می کند. سپس به کمک مدل سازی وکس (WAX-up) شکل جدیدی از دندان ایجاد می شود. این گچ به حفره دهان منتقل می شود تا لبخند جدید بیمار را "آزمایش" کند، شکل، طول، جهت را مشاهده کند و تنظیمات زیبایی شناختی لازم را انجام دهد. سپس دندان ها آماده می شوند، قالب گیری می شود و روکش های موقتی برای محافظت از دندان ها در حین ساخت روکش های دائمی ساخته می شود. در مراجعه بعدی به پزشک، روکش های سرامیکی جدید روی هر دندان فیکس می شود.

۱۴۰۰/۱۱/۲۰هر چه این روش تصحیح زیبایی ‌شناختی ، روکش ،محبوب‌تر شود، قضاوت‌های نادرست‌تری در مورد آن در همه جا می‌شنویم.

۱۴۰۰/۱۱/۲۰پس از نصب آستر، دندان ها خراب می شوند در واقع، دندان‌ها فرآوری و آماده می‌شوند، روکش‌ها با هدف حفظ دندان‌های شما، اصلاح مشکلات زیبایی و بهبود کیفیت زندگی هستند، نه خراب کردن آن. ضخامت روکش‌ها از 0.3 میلی‌متر تا 1 میلی‌متر متغیر است و پزشک قبل از نصب آنها، حتماً وضعیت دندان‌های نگهدارنده را بررسی می‌کند، پوسیدگی و سایر مشکلات را حذف می‌کند.

۱۴۰۰/۱۱/۲۰پس از نصب روکش دندان شما احساس ناراحتی شدید خواهید کرد. ناراحتی ممکن است تا چند روز پس از نصب روکش دندان وجود داشته باشد و حساسیت (افزایش واکنش به سرما) نیز رخ می دهد. سیمان اضافی دندان که پس از نصب باقی می ماند، بلافاصله در زمان تثبیت خارج می شود. چند روز پس از نصب، لثه ممکن است کمی درد کند و در حالت ملتهب باشد، اما این مدت طولانی نخواهد بود.

۱۴۰۰/۱۱/۲۰نیاز به تعویض مکرر روکش ها دارد روکش های سرامیکی که به درستی ساخته شده اند اصولا نیازی به تغییر ندارند. در عمل من هیچ محدودیتی در مورد شرایط استفاده برای بیماران قائل نمی‌شوم، زیرا با روکش‌های درست ساخته شده، می‌توانید چندین دهه استفاده کنید. ونیرهای (روکش ) کامپوزیت باید هر 5 سال یکبار تعویض شوند، بنابراین ونیرهای جنس چینی را انتخاب کنید. در واقع ونیرهای کامپوزیت همان پرکننده‌ای هستند که قبلاً در مورد آن صحبت کردیم که نیاز به تغییر دارد. علاوه بر این، ظاهر ونیرهای کامپوزیت به مرور زمان جذابیت خود را از دست می دهد.

۱۴۰۰/۱۱/۲۰روکش ها می توانند تغییر رنگ دهند از مواد غذایی سفت و رنگی نترسید: سرامیک ماده ای بسیار قوی است که در اثر برخی غذاها رنگ نمی گیرد و تغییر رنگ نمی دهد. بسیاری می ترسند که پس از نصب روکش، ترجیحات طعم خود را تغییر دهند، اما اینطور نیست. اما شایان ذکر است که اگر ونیرهای کامپوزیت را نصب کنید، می توانند لکه دار شوند و در نتیجه عمر محدودی داشته باشند.

۱۴۰۰/۱۱/۲۰از روکش نتیجه غیر طبیعی خواهید گرفت؟ برخی افراد روکش ها را با چیزی مصنوعی مرتبط می دانند. در کلمه "ونیر"، تخیل برخی از بیماران "لبخند هالیوودی" را با دندان های کاملاً یکنواخت و سفید مجسم می کند، اما این کاملاً سلیقه ای است . کسی روکش های طبیعی بیشتری را می خواهد که از دندان ها قابل تشخیص نیستند، کسی درخواست ونیرهای سفیدتر می کند.

۱۴۰۰/۱۱/۲۰ تراش مینای دندان هنگام نصب روکش به دندان آسیب می رساند توربین دندانپزشکی فقط در دستان ناتوان می تواند مضر باشد، اما درک این نکته مهم است که شعارهای تبلیغاتی: "روکش بدون تراش" کمی حیله گرانه هستند. در هر صورت، برای ساخت هر نوع روکش دندان ابتدا لازم است مقداری از سطح دندان تراشیده شود و سپس قالبگیری از دندان تراش خورده انجام پذیرد .

۱۴۰۰/۱۱/۲۰روکش ها فقط روی دندان های صاف قرار می گیرند. این خیلی دور از ذهن است، زیرا روکش ها می توانند مشکلات کوچک بایت، پیچ خوردگی و موقعیت اشتباه تک تک دندان ها را حل کنند. به عنوان مثال، اگر بین دندان ها فاصله دارید، روکش ها به راحتی می توانند این مشکل را اصلاح کنند و از اصلاح طولانی مدت توسط متخصص ارتودنسی اجتناب کنند.

۱۴۰۰/۱۱/۲۰قبل از نصب کامل، باید با دندان های تراش خورده راه بروید؟ این یک توهم است، شما مطلقاً با دندان های "تراش خورده" از مطب دندانپزشکی خارج نخواهید شد. تا زمانی که روکش های دائمی را نگیرید، از روکش های موقتی استفاده می کنید تا از دندان های شما در برابر تأثیرات خارجی محافظت کند .

۱۴۰۰/۱۱/۲۰و با این حال، قبل از نصب روکش، نه تنها باید با یک متخصص مشورت کنید، بلکه موارد منع مصرف اصلی نصب و قوانین مراقبت را نیز مطالعه کنید.

۱۴۰۰/۱۱/۲۰هیچ منع مصرف مطلقی برای گذاشتن روکش وجود ندارد، هر وضعیت بالینی باید به طور خاص در نظر گرفته شود. اما در بیماری هایی که باعث خونریزی لثه می شوند و همچنین در مواردی که ناحیه تاج بیش از 60 درصد پوسیدگی دارد و یا پرکردگی های قابل توجهی وجود دارد، نصب روکش روی دندان توصیه نمی شود. اگر بیمار از هیپرتونیک ماهیچه های جونده رنج می برد که باعث ساییدن دندان ها می شود، بهتر است از روکش گذاشتن خودداری کند، زیرا به دلیل این تفاوت ظریف، روکش ها را می تواند خرد کند. در مورد قوانین مراقبت، آنها نسبتاً استاندارد هستند: یک مسواک برقی، خمیر، نخ دندان. طبیعتاً باید سالانه معاینه حرفه ای و بهداشت حرفه ای انجام شود.

۱۴۰۰/۱۱/۲۰ اگر می خواهید روکش دندان نصب کنید، پزشکان مسئولیت پذیر و صادق و با شهرت را انتخاب کنید. اعتماد به دندانپزشک عامل کلیدی در درمان موفقیت آمیز است. یک دندانپزشک ماهر در مورد تمام جوانب مثبت و منفی که به طور خاص به پرونده شما مربوط می شود، با جزئیات به شما می گوید.

در ادامه بخوانید...

راه های طبیعی سفید کردن دندان

در

چه کارهایی را باید انجام دهیم و چه کارهایی را نباید انجام دهیم ؟
شاید تصور کنید که برای لبخند بتوانید از یک نوشابه ی مقوی استفاده کنید ، ولی نمی خواهید زمان یا پول خود را روی درمان های متصدیان آن سرمایه گذاری کنید یا به شما دیگر ژل های داروخانه یا نوار فروخته نمی شود.
برخی از درمان های خانگی و طبیعی ، ایمن بوده و می تواند دندان شما را سفید کند. بفهمید بهترین شرط های شما چه هستند و کدام یک شما را به دردسر نمی اندازد.

 

استفاده از مسواک و نخ دندان
بهداشت مناسب دهان و دندان ، روش موثر حفظ لبخندتان در بهترین حالت است. خمیردندان ها به آرامی جرم سطح دندان را زدوده و براق می کنند. خمیردندان های سفیدکننده همان کار را با ترکیبات بیشتر انجام می دهند ؛ آنها دندان شما را سفید نمی کنند. نخ دندان ، غذاها و باکتری هایی را که به جرم دندان تبدیل و سخت می شوند ، از بین برده که باعث می شود دندان ها مات و تیره تر به نظر برسند.(سیارک)

 کشیدن دندان با روغن
این تکنیک در طب آیور ودا رایج است. شما یک قاشق سوپخوری از روغن را (مثل دانه ی کنجد ، نارگیل یا روغن زیتون) در اطراف دهان به مدت 20 دقیقه برای " بیرون راندن" باکتری ، غرغره می کنید. بررسی اخیر نشان داده که استفاه از روغن نارگیل از فساد دندان جلوگیری می کند ولی هیچ حمایت علمی از آن نشده است.

جوش شیرین
علاوه بر کمک به عدم خردشدگی دندان، ساینده ی ملایمی است که جرم ها را می ساید. شما می توانید آن را با استفاده از خمیر جوش شیرین دست ساز خود امتحان کنید ولی احتمالا با عوض کردن آن با خمیردندانی با بی کربنات سدیم ، نتیجه ی بهتری خواهید گرفت. بررسی ها نشان می دهد که مسواک با محصولاتی که دارای جوش شیرین هستند ، به مرور زمان ، جرم های سطح دندان را از بین خواهد برد.

سیب ، آناناس ، توت فرنگی
اسید مالیک موجود در سیب ، بزاق را برای شستشو و پاک کردن اسید ، تقویت می کند. خمیردندان هایی با ماده ی بروم ، ترکیبی در آناناس ، به سفید شدن دندان کمک می کند. ولی هیچ مدرکی وجود ندارد که خوردن این میوه ها ، ظاهر دندان شما را براق کند. توت فرنگی را کنار بگذارید. یک مطالعه در دندانپزشکی عملی دریافت که مسواک کردن با ترکیب اینها و جوش شیرین ، دارای اثر سفیدکنندگی نیست. بدتر اینکه ، اسید سیتریک موجود در توت فرنگی ، مینای دندان یعنی قشر بیرونی دندانتان ، را تجزیه می کند .(سیارک)

پروکسید هیدرژن
عامل رنگبری است که در اکثر بسته ی لوازم سفیدکننده ی خانگی یافت می شود. در واقع رنگ دندان را نیز تغییر می دهد. یک بررسی نشان داد که رنگکاری با ژل غیر مجاز با 6% هیدروژن پروکسید روی دندان بعد از دو هفته ، تفاوت قابل توجهی را ایجاد می کند. بطری های ارزان این مایع که می توان آن را از داروخانه ها خریداری کرد ، دارای درصد پایین تری است. و طبق گفته ی موسسه ی دندان سازی آمریکایی ، غرغره کردن قبل از اینکه دندانتان را سفید کند ، لثه تان را خواهد سوزاند.

سرکه ی شربت (الکل دار) سیب
طبق گفته ی آنها ، غرغره ی قبل از مسواک به شما کمک می کند تا باکتری ها را کشته و لکه ها را از بین ببرید. شما به لبخند سفیدتر خواهید رسید.
متاسفم ، هیچ بررسی ای این ادعاها را اثبات نکرده است. در حالی که می تواند تزئین سالادتان را سفیدتر کند ، انتظار نداشته باشید که سرکه ی مشروب سیب ، دندانتان را سفید کند.

زردچوبه
ادویه ی تند و گرم که به چاشنی کاری معروف است نیز یک رنگ طبیعی است که بافت سفید را به طلایی روشن تبدیل می کند. به طور فرضی ، خمیر زردچوبه می تواند دندان تیره را به سفید مرواریدی تبدیل کند. به هر حال خردل را نیز در نظر بگیرید. هیچ تحقیق روشنی برای حمایت از آن وجود ندارد.

هرچه را که می خورید ، به دقت نگاه کنید
معالجه بهتر از درمان است. غذاهایی شامل نوشیدنی ها و دانه های سیاه مثل قهوه ، شراب قرمز و لیموناد ،که به متخلفین معروف هستند  از آنها در حد اعتدال لذت ببرید و بعد از آن با آب شستشو دهید تا خطر کمتری از تاثیر آنها روی دندانتان ایجاد شود. (سی دقیقه قبل از مسواک صبر کنید تا از مینای دندان محافظت کرده باشید).
سیگار و جویدن تنباکو نیز باعث آلودگی می شود که دلیل دیگر ترک آن است.

(سیارک)

ترجمه توسط itrans.ir

نظرات

در ادامه بخوانید...

غذای مناسب برای زن ها

در

اگر شما هم مثل بسیاری از زنان دیگر هستید که زمانی برای تغذیه پیدا نمی کنند امکان ندارد تمامی مواد مغذی که بدنتان به آنها نیازمند است را دریافت ننمایید. با توجه به دستورالعمل‌های رژیمی جدید برای آمریکایی‌ها، بسیاری از زنان پتاسیم، فیبر، کولین، منیزیم، کلسیم، آهن و ویتامین‌های A، D، E و C را به اندازه کافی دریافت نمی کنند. پرمشغله بودن اجازه داشتن تغذیه خوب را نمی دهد- چیدمانهای هوشمندانه در فروشگاه های مواد غذایی می تواند به بهبود کمبود مواد غذایی شما کمک کند:‌

1. تخم مرغ
سالهای طولانی باور بر این بود که تخم مرغ موجب انسداد عروق می گردد اما در حال حاضر می دانیم که تخم مرغ ها بسته غذایی خوبی هستند و می توانند بخشی از رژیم غذایی سالم باشند. یک تخم مرغ بیش از 10 ماده ضروری مغذی از جمله آهن، ویتامین D، روی، لوتئین، زیگزانتین و کولین دارد و پروتئین و آنتی اکسیدان با کیفیت بالایی را تامین می کند. برخی غذاها طبیعی حاوی ویتامین D یا کولین هستند و بسیاری از پروتئین‌های حیوانی فاقد آنتی اکسیدان‌، تخم مرغ را به یکی از مغذی‌ترین ماده غذایی در رژیم غذایی شما تبدیل می کنند. اعتقاد بر این است که ویتامین D به حفاظت شما در مقابل شرایطی از جمله برخی سرطانها، دیابت، بیماری‌های خود ایمنی کمک می کند، حتی امکان دارد به کنترل وزن نیز کمک کند. همچنین ویتامین D روی کلسیم عمل می کند تا استخوان ها را قوی و سالم نماید. به احتمال زیاد استئوبروز و استئوپنی در زنان به ویژه پس از یائسگی بیش از مردان، دیده شود. با توجه به آخرین اطلاعات برآورد شده 8.2 میلیون زن آمریکایی پوکی استخوان دارند و بیش از 27.3 میلیون نفر کمی توده استخوانی دارند.
از تخم مرغ بعنوان بسته پروتئینی در صبحانه و بصورت کوکو با سبزی فراوان بعنوان یک شام سریع و آسان استفاده کنید.
2. آلو
از این پس آلو غذای صرفا مادربزرگی نیست! توجه داشته باشید که این میوه سرشار از فیبر می تواند به حرکت و بهبود کل دستگاه گواراشی کمک کند. زنان نسبت به مردان یبوست و سایر اختلالات گوارشی را بیشتر تجربه می کنند و در نتیجه آلو یک میوه بسیار مفید برای سلامت زنان، در این مورد خواهد بود. و چیز دیگری که گفتنش ضروری است این است که: با توجه به مطالعات انجام گرفته در دانشگاه ایالتی سن دیگو، آلو می تواند به افزایش سلامت استخوان کمک کند. خوردن 5 یا 6 روز از آن می تواند به کاهش از دست دادن استخوان کمک و تراکم استخوان در زنان یائسه را بهبود بخشد. کارشناسان می گویند که ترکیبات مواد مغذی این میوه، از جمله ویتامین K، بور، منیزیم، پتاسیم و پلی فنول است که برای استخوان مفید می باشند. (سیارک)
از آن بعنوان تنقلات شیرین استفاده کرده یا به غلات و ماستتان اضافه کنید. روشهای خلاقانه در استفاده از آن: از پوره آن به جای شکر (و بعنوان ماده‌ای که کمی بیشتر فیبر دارد) در مواد غذایی پخته استفاده کنید.
3. سالمون
مطمئنا ماهی های زیادی در دریا وجود دارد اما ماهی سالمون یکی از سالم‌ترین آنهاست. این پروتئین بدون چربی دارای اسید چرب امگا 3 است که برای مبارزه با چاقی خوب بوده و نیز از استخوان های شما محافظت می کند. اگر در خوردن خوراک ماهی و گوشت قرمز قرار است ترجیحی انجام دهید بهتر از همه این است که با توجه به توصیه اکثر کارشناسان، مصرف گوشت بویژه گوشت چربی دار، گوشت فرآوری شده از جمله بیکن و گوشت اغذیه‌فروشی‌ها را محدود کنید. زنان باردار نیز می‌توانند با انتخاب سالمون به کودک خود کمک کنند. در مطالعه ای که انجام شده زنانی که از ماهی کمتر استفاده می کنند بیشتر در معرض خطر زایمان زودرس و کم وزنی هنگام تولد قرار می گیرند. بعنوان خوراکی سالم و خوش طعم، سالمون را به سبک آسیایی بخورید.
4. پسته
چیپس های چرب را کنار گذاشته و به جای آن از برخی تنقلات آجیلی استفاده کنید. یکی از سالم ترین آجیل ها پسته می باشد. مصرف یک اونس حدود 49 دانه از آن حاوی انواع ویتامین‌ها، مواد معدنی و مواد مغذی مفید است. در واقع، محققان توصیه می کنند که خوردن روزانه 1.5 اونس از اغلب آجیل‌ها از جمله پسته، بخشی از رژیم غذایی کم چرب و کم کلسترول است که می تواند به کاهش خطر بیماری های قلبی که قاتل درجه یک، یک چهارم زنان آمریکایی است کمک کند. همچنین پسته سلاح مهمی در مقابله با افزایش وزن است: پسته با 160 کالری در هر اونس، یکی از کم کالری ترین آجیل ها است و حاوی پروتئین و فیبر می باشند. و از آنجایی که پوست‌دار آن جلوی شما را می گیرد (و به شما یادآوری می کند که چه مقدار خورده‌اید) احتمالا موجب مصرف کم شما از پسته گردد. در تحقیقی که انجام گرفته، افرادی که پسته پوست دار می خورند 41٪ کمتر از آنهایی که پسته بدون پوست می خورند، کالری جذب می کنند.
از پسته بعنوان یک میان وعده غذایی استفاده کرده و یا آن را به سالاد یا ساید دیش ها (غذاهای جانبی) از جمله غذای کدو گردویی و ساید پسته استفاده کنید.(سیارک)

 

این پست را چگونه می‌بینید؟ برای شما مفید بود؟ لطفا با نوشتن کامنت در زیر ما را مطلع کنید. 

ترجمه توسط itrans.ir

نظرات

در ادامه بخوانید...