عفونت های ادراری

در

عفونتهای مجاری ادراری از بيماریهای شايع بوده كه میتواند مردان و زنان را در تمام سنين مبتلا نمايد. حدود 30 درصد خانمها تا سن 24 سالگي حداقل به دليل يك اپيزود عفونت ادراری نيازبه درمان پيدا میكنند و حدود نیمی از خانمها در طول عمر خودعلايم مربوط به عفونت ادراری را تجربه میكنند. مجاری ادراری به صورت معمول استريل و فاقد باكتری است ولی باكتریهای كلونيزه شده در ناحيه پرينه كه عمدتا باكتریهای موجود در ركتوم هستند از راه مجرای ادراری وارد مثانه میشوند.

در شرايط معمول مكانيسمهای دفاعی مانع رشد و تكثير باكتریها و بروز عفونت ادراری میگردد. در شرايطي كه يا تعداد باكتریهای وارد شده ويا شدت بيماریزايی آنها زياد باشد و يا قدرت دفاعی مجاری ادراری كاهش يافته باشد عفونت ادراری ايجاد می شود.تعاريف عفونت ادراری يك پاسخ التهابی اوروتليوم به تهاجم باكتری است كه معمولاً همراه باكتریوری و پيوری است.

علل و علائم مثانه عصبی

باكتریوری به وجود باكتری در ادرار كه به طور طبيعي بدون باكتری است اطلاق می گردد. بايد توجه داشت كه وجود باكتری درادرار همیشه به معناي وجود باكتری در يوروتليوم مجاری ادراری نمیباشد. گاها" عليرغم وجود باكتری در يوروتليوم باكتریوری ديده نمی شود و گاها" باكتریوری به دليل آلودگي ادرار ديده میشود.

پيوری به وجود گلبولهای سفيد خون در ادرار گويند و عموماً نشانه پاسخ التهابی اوروتليوم به تهاجم باكتری است. باكتریوری بدون پيوری اشاره به كلونيزه شدن باكتری در مجاری ادراي دارد تا عفونت. در پيوری بدون باكتریوری ارزيابي از نظر سل،سنگهای مجاری ادراری و يا بدخیمی ها بايد مدنظر باشد.

سيستيت عبارت است از پاسخ التهابی مثانه به ورود باكتری كه با علايم بالينی ديزوری، فركوئنسی، اورجنسی و درد سوپراپوبيك مشخص میگردد. علايم فوق براي سيستيت باكتریال اختصاصی نبوده و در عفونتهای مجرا، واژن و نيز در بيماریهای التهابی غيرعفوني مثانه ديده میشوند.پيلونفريت حاد عبارت است از التهاب مجاری ادراری فوقاني بدنبال ورود باكتری كه با علايم بالينی تب، لرز و درد فلانك مشخص میگردد. درد فلانك از علايم ضروری جهت تشخيص پيلونفريت حاد بوده و بجز در موارد بيماران مبتلا به آسيبهای نخاعي و يا سالمنداني كه قادر به لوكاليزه نمودن درد نيستند، در تمام موارد پيلونفريت حاد ديده میشود. (سیارک

پيلونفريت مزمن به تغييرات ايجاد شده در كليه ها ثانويه به عفونتهای قديمی اطلاق میگردد. اين تغييرات شامل كاهش ضخامت پارانشيم كليه، ايجاد اسكار منطقه اي بر روي يك ويا تعدادی از كاليسها همراه با تغييرات در نماي كاليس میباشد. بايد در نظرداشت كه پيلونفريت مزمن يك توصيف مورفولوژيك است كه با تصويربرداري مشخص میگردد و به معناي وجود باكتری در مجاری ادراری نمیباشد.و يا پيچيده (Uncomplicated) عفونتهای مجاری ادراي بسته به وجود و يا عدم وجود عوامل مخاطره آمیز به دو دسته ساده تقسيم میشوند.

(Complicated)عفونت ساده ادراری كه بيشتر در خانمها ديده میشود عبارت است از يك اپيزود عفونت در بيمار سالمی كه داراي مجاری ادراری نرمال از جهت ساختاري و عملكردي میباشد. زمانی كه عفونت ادراری در بيماری اتفاق بيافتد كه يا سلامت جسماني طبيعي 2گفته Complicated نداشته باشد و يا مجاری ادراری وي از جهت ساختاري و يا عملكردي نرمال نباشد به آن عفونت ادراری میشود. تعدادی از اين عوامل مخاطره آمیز در ذيل آمده اند.

افتادگی مثانه

اختلالات آناتومیک يا عملكردی مجاری ادراری عفونت ادراری در جنس مذكر، حاملگی عفونت ادراری در بيماران مسن ديابت ضعف مجاری ايمنی
عفونت ادراری در بچه ها درمان اخير آنتی بيوتيكی وجود كاتتر فولی مجرا عفونتهای اكتسابی از بيمارستان وجود علايم به مدت بيش از 7 روز در زمان مراجعه دستكاريهای مجاری ادراری
تقسيم بندی بالينی عفونت های ادراری:
يك عفونت ادراری از جهت زمان پيدايش نسبت به عفونتهای ادراری قبلی به چهار شكل بالينی زير ديده می شوند:

زمانی است كه فرد براي اولین بار مبتلا به عفونت ادراری ( First or Isolated infection) اولین مورد عفونت ادراری شده است . زمانی است كه با وجود درمان ، باكتری از بين نمی رود و حال عمومی (Unresolved infection) عفونت برطرف نشده بيمار نيز بهتر نمی شود. در اين موارد ممكن است يكي از علل زير عامل عدم پاسخ باشد:
1- میکروب به داروی انتخابی مقاوم است .
2- انتخاب آنتی بيوتيك درست بوده ، ليكن در طول درمان ، گونه های مقاوم به وجود آمد ه است .
3- از اول مسئول عفونت ،دو نو ع میکروب بوده است كه با درمان، میکروب حساس از بين رفته ولی میکروب مقاوم تكثير يافته است .

4- نارسايي كليه و آزوتمی كه در اين حالت دارو به طور موثر در ادرار تغلیظ نمی شود.
5- سنگ شاخ گوزني بزرگ .
6- پيدايش آبسه داخل و اطراف كليه .
7-ايجاد عفونت در زمینه انسداد.

زمانی است كه بعد از شروع درمان ، باكتریوری از بين رفته و علائم بالينی نيز (Bacterial persistence) 3 عفونت باقيمانده بهبود يافت ه است ، ليكن پس از درمان ، مجدداً كشت ادراری بيمار با همان میکروب مثبت می شود. علت اين پديده باقي ماندن میکروب در قسمتي از مجاری ادراری است كه نفوذ آنتی بيوتيك ها به آنجا كاف ي نيست. مانند :

1- سنگ های عفوني
2- پروستاتيت مزمن
3- كليه های آتروفيك عفوني
4- فيستول های ادراری

5- ناهنجاريهای مادرزادي مجاری ادراری
6- وجود جسم خارجي در مجاری ادراری
7- ديورتيكول مجرا و عفونت های غدد جانبي مجرا
8- باقيماندة حالب بعد از برداشتن كلية معيوب بخصوص در صورت وجود ريفلاكس

زمانی است كه سوابق بيمار حاکي از ابتلاي مكرر به عفونت های ادراری است كه (Recurrent infection) عفونت راجع هر كدام با درمان به طور كامل بهبودي يافته است . اغلب عفونت های عود كننده بخصوص در خانم ها، ابتلاي مجدد است. عفونت مجدد در مردان ناشايع است مگر اختلالات زمینه اي مجاری ادراری وجود داشته باشد .

عبارت است از استفاده از آنتی بيوتيك جهت پيشگيري از پيدايش (Antimicrobial Prophylaxis) پيشگيري آنتی بيوتيكی عفونت جديد دربيمارانيكه عفونتهای راجعه مجاری ادراری پيدا میكنند. بايد مراقب بود كه اين اصطلاح با واژه سركوب آنتی اشتباه نشود. اصطلاح دوم براي مواردي بكار میرود كه عفونت اولیه قابل ريشه كن (Antimicrobial Suppression) بيوتيكي كردن نمیباشد و از آنتی بيوتيك صرفا" براي پيشگيري از رشد و تكثير باكتری استفاده میشود. همچنين وازه پيشگيري آنتی بيوتيكی در جراحي به معناي جلوگيري از عفونت بدنبال عمل جراحي میباشد.

روشهای انتقال باكتری به مجاری ادراری:


Ascending Route -1 مسير بالا رونده
اغلب باكتریها با اتصال به لايه موكوسي مجرای ادراری مسير بالا رونده به سمت مثانه را طي میكنند. اين روند در بيماراني كه كاتتر فولی مجرا دارند و نيز در خانمهایي كه از عوامل كشنده اسپرم (براي پيشگيري از بارداري) استفاده میكنند تشديد میگردد.همچنين باكتریها میتوانند اين مسير بالارونده را از مثانه تا كليه ادامه دهند. براي اين كار لزومی به وجود ريفلاكس ادراری شناخته شده قبلی از مثانه به حالب نيست زيرا التهاب ناشي از حضور باكتری در مثانه تغييرات كافي براي انتقال باكتری از مثانه به حالب را ايجاد میكند.

Hematogenous Route -2 مسير انتقال خوني
انتشار خوني باكتری به مجاری ادراری ناشايع است. از مثالهای اين روش میتوان به انتقال باكتری استافيلوكوك اورئوس ازعفونتهای پوستي به مجاری ادراری اشاره كرد.

Lymphatic Route-3 مسير انتقال لنفاوي
از مثالهای اين روش بسيار نادر میتوان به درگيري مجاری ادراری در موارد عفونتهای شديد دستگاه گوارشی و يا آبسه های خلف صفاقی اشاره كرد.

عوامل میکروبی مسبب عفونت در مجاری ادراری:


اغلب موارد عفونتهای مجاری ادراری توسط باكتریهایي ايجاد میگردند كه جزو فلور میکروبی روده يا واژن ويا پوست ناحيه پرينه و بعد از آن ساير آنتروباكترها نظير پروتئوس و كلبسيلا هستند. از E. coli هستند. شايعترين باكتری عامل عفونتهای ادراری باكتریهای گرم مثبت میتوان به استافيلوكوك ساپروفيتيكوس و يا استافيلوكوك اورئوس اشاره كرد. بياكتريهای نادرتر مانند سيتروباكتر و سراتيا و سودومونا و پرويدنسيا بيشتر در عفونتهای بيمارستاني ديده میشوند. باكتریهای بيهوازي در برخي عفونتها مثل سيستيت آمفيزماتو و عفونتهای اسكروتال و پروستاتيك و يا آبسه های پري نفريك در همراهي با ساير باكتریها ديده میشوند.

تشخيص عفونت ادراری


تشخيص عفونت ادراری با آناليز نمونه ادرار مطرح شده و با انجام كشت اداري ثابت میگردد. در مراحل ابتدايي عفونت كه هنوز باكتریها به میزان كافي تكثير پيدا نكرده اند و نيز در شرايطي كه ادرار به دليل مصرف مايعات فراوان رقيق میباشد ممكن است آناليز و كشت ادرار به صورت كاذب منفي باشد. همچنين آلودگي نمونه ادرار با باكتریهای ناحيه پرينه میتواند كشت و آناليز ادرار را به صورت كاذب مثبت كند. دقت تشخيصي آزمايشات كشت و كامل ادراری شديدا" بستگي به روش جمع آوري نمونه ادراری دارد.

روشهای جمع آوري نمونه ادراری:


1- نمونه برداري سوپراپوبيك:
روش دقيق و مطمئني است و ديدن حداقل باكتری نيز نشانه بيماری است . مورد استفادة مطلوب آن در بچه های زير دو سال ،افراد پاراپلژ ي و خانم هایي است كه در تصمیم گيري در مورد وجود عفونت ادراری در آنان دچار ترديد هستيم .

2- تهیه نمونه با سوند مجرا:
در اين روش احتمال آلودگي اندك بود ه و مقادير مساوي يا بيشتر از 100 باكتری در میلي ليتر ادرار، نشانه عفونت است . اشكال اين روش اين است كه گاهي باعث انتقال میکروب به مثانة افرادي كه عفونت ادراری ندارند، می شود. سونداژ مجرا در خيلي از خانمها مفيد است اما سونداژ بيماران مرد براي تهيه نمونه ادرار جهت كشت نابخشودني است.

3- نمونه ای كه بيمار خودش ادرار می كند:
اين روش مرسوم ترين و عملي ترين روش تهية نمونه ادرار است . در آقاياني كه ختنه نشده اند بايد پره پوس كنار زده شود و گلانزبا آب و صابون تمیز گردد. سپس نمونه ابتدايي ادرار به عنوان نمونه مجرا دور ريخته شده و نمونه وسط ادراری جهت آناليز و كشت5جمع آوري گردد. در آقايان ختنه شده نياز به آمادگي خاصي نمیباشد. اگر فرد مورد آزمايش خانم است ، بايد به او آموزش داده شود كه لب های فرج را كنار زده و ناحيه پري يورترال را با آب و صابون تمیز نمايد و سپس نمونه وسط ادرار را جمع آوري كند.

نمونه تهيه شده جهت كشت ادراری بايد سريعا" در يخچال قرار داده شود و طي حد اكثر 24 ساعت كشت داده شود. از سال ها قبل 105باكتری در میلي ليتر ادرار دفع شده را به عنوان كشت مثبت پذيرفته اند. در خانم های داراري علائم بالينی عفونت ادراری ،ممكن است فقط 100 باكتری در هر میلي ليتر ادرار شمارش شود. علت اين پديده شايد تخلية زود به زود مثانه و عدم فرصت براي تكثير باكتری ها باشد.

تفسير آزمايش كامل ادرار در عفونت های مجاری ادراری 2000 سانترفيوژ rpm براي انجام آزمايش آناليز ادرار لازم است حدود 5 تا 10 میلي ليتر از ادرار براي مدت 5 دقيقه با سرعت شود. مقدار ادراری كه در میدان میكروسكوپي با بزرگ نمايي زياد مطالعه می شود 30000 1 میلي ليتر حجم دارد. بنابراين در هرمیلي ليتر ادرار بايد حداقل 30000 يا بيشتر باكتری وجود داشته باشد تا در میدان میكروسكوپي مذكور يك عدد از آ ن ديده شود.

همچنين بخصوص در خانمها مقادير قابل توجهي لاكتوباسيل و كورينه باكتری و باسيل های بي هوازي از واژن با ادرار مخلوط می شوند كه افتراق آنان با میکروبهای مجاری ادراری جز با كشت میسر نيست . اگر تعداد زيادي سلولهای اپي تليال اسكواموس در آزمايش وسط ادرار ديده شود ، اعتبار اين آزمايش زير سوال می رود . مشاهدة گلبول های سفيد در ادرار میتواند نشان دهنده عفونت باشد، ليكن در بيماریهایي نظير سل ، سنگ های ادراری ، عفونت های غيرباكتریال ، گلومرولونفريت و سيستيت بينابيني ،مقادير قابل توجه گلبول سفيد در ادرار ديده می شود.

در يك نمونه ادرار پيوری زمانی است كه بيش از 10 تا گلبول سفيد در از ادرار ديده شود. نبودن پيوری تشخيص عفونت ادراری را زير سوال ( HPF میلي متر مكعب ( معادل 2 گلبول سفيد در هرمی برد تا اينكه نتايج كشت ادرار آماده شود. خلاصه اين كه ديدن باكتری و گلبول سفيد در آزمايش ادرار می تواند علامتي از عفونت ادراری باشد، ليكن براي تأييد تشخيص ، وجود كشت مثبت الزامی است .

40% موارد عفونت مثانه پيدا می شود و در موارد ديگر سندر مهای همراه سوزش ادراری ناشايع -% هماچوري میكروسكوپي در 60 است.تصوير بردار ي تشخيصي در عفونت های ادراری مطالعات راديولوژيك در بسياري از عفونت های ساده و بي عارضه لازم نيست؛ ليكن در بعضي موارد می تواند راهنماي تشخيصي ودرماني باشد. برخي از اين موارد عبارتند از:

سابقه سنگ بخصوص سنگ های عفوني احتمال انسداد حالب در اثر تنگي و يا تومور سابقه قبلی ناهنجاريهای مادرزادي اختلالات عصبي مثانه
عدم پاسخ به آنتی بيوتيك بعد از 6 5 روز درمان كليه های پلي كيستيك در بيماران دياليزي و يا نارسايي پيشرفتة كليه عفونتهای غير معمول نظير پروتئوس ، كلبسيلا، پسودوموناس قارچها و سل
ديابت شيرين وساير مواردي كه بيمار را مستعد نكروز پاپي میكند نظير بيماری سيكل سل و استفاده بيش از حد آنالژزيك ها بيماری كه در يك پيلونفريت ساده بعد از 6 الی 5 روز درمان آثار بهبودي از خود نشان نمی دهد، احتمال دارد در او آبسة داخل كليه و يا اطرا ف كليه به وجود آمده باشد. در كليه های پلي كيستيك كه با دياليز درمان می شوند، اگر چنانچه عفونت عارض شود، شانس پيدايش آبسة اطراف كليه زياد است و بالاخره در ديابتي ها به دليل احتمال پيدايش پيلونفريت آمفيزماتو و نكروز پاپيلري ، مطالعات راديولوژيك ضرورت دارد.


روشهای تصوير برداری سنگ محاری ادراری:

مطالعه ساده اي است که می تواند سنگ های حاجب ، تصوير گازهای شكم و :(KUB) عكس ساده شكم با آمادگي كلسيفيكاسيون ها را نشان دهد. محو شدن ساية پسواس كه در آبسه های كليه و اطراف كليه ديده می شود، با اين كليشه قابل بررسي است .در عفونت های مشكل ضروریست و اطلاعات باارزشي را از نظر (IVP) پيلوگرافي بوسيله تزريق وريدي ماده حاجب تشخيصي و تصمیم گيري درماني در اختيار پزشک می گذارد. ليكن انجام آن در عفونت های ساده خانم ها ضروری نيست .معمولاً براي بررسي ريفلاكس انجام می شود. در بيماران مبتلا به مثانه نوروپاتيك و نيز تشخيص ديورتيكول مجرا و :VCUGمثانه كمك كننده است.

سونوگرافی : براي نشان دادن هيدرونفروز، پيونفروز، آبسه اطراف كليه و سنگ های غير حاجب وسيلة دقيق و بي خطري است . باپي گيري كرد. (UTI) استفاده از اين روش می توان رشد كليه را در بچه های مبتلا به عفونت های مجاري ادراری مطالعات راديوايزوتوپ: گاليوم 67 و اينديوم 111 براي بررسي آبسة اطراف كليه و داخل كليه بكار می رود.

عيب آن در اين است كه مطالعه با گاليوم 67 بعد از 48 ساعت و اينديوم 111 بعد از 24 ساعت قابل قضاوت بوده ، لذا در بيماران بد حال زمان زيادي از دست خواهد رفت. همچنين از هيپوران 131 و تكنزيوم 99 جهت بررسي آسيب كليوي و ارزيابي عملكرد و پرفيوژن كليه استفاده میشود.

در تشخيص آبسه كليه ، آبسه اطراف كليه و سن گهای غير حاجب وسيله بسيار دقيقي است . همچنين با اين روش :C.T.Scanرا تشخيص داد. عيب آن در اين است كه (Acute focal bacterial nephritis) میتوان نفريت باكتریايي منطقه اي حادگران بوده و همه جا در اختيار نيست. به وسيله سي .تي .اسكن در آبسه ها می توان محل درناژ از را ه پوست را مشخص نمود.

اساس درمان آنتی بيوتيكی:
براي اينكه آنتی بيوتيكی در درمان عفونتهای ادراری موثر باشد بايد بتواند سطح ادراری قابل قبولی را ايجاد نمايد. در مواردسيستيت ساده فقط سطح ادراری آنتی بيوتيك مهم است و لازم نيست سطح سرمی آنتی بيوتيك نيز بالا باشد ولی براي درمان پيلو نفريت، داروهایي كه سطح سرمی بالايي ايجاد نمیكنند مناسب نيستند.

بالا رفتن غلظت ادراری آنتی بيوتيك علاوه بر مشخصات فارماكوكينتيك خود دارو به میزان فعاليت كليه ها نيز ارتباط دارد. به عنوان مثال در موارد نارسايي كليه ويا انسدادهای مجاری ادراری ممكن است دارو به میزان كافي در ادرار تغليظ نشود.

مقاومت دارويي در برابر آنتی بيوتيكها:

مقاومت دارويي در برابر آنتی بيوتيكها به سه فرم ديده میشود.
1- مقاومت ذاتي میکروب: برخي میکروبها به صورت ذاتي در برابر برخي آنتی بيوتيكها مقاوم هستند. مثلا" پروتئوس وسودومونا در برابر نيتروفورانتوئين مقاوم هستند.

2- مقاومت اكتسابي با واسطه كروموزومی: اين حالت با ايجاد موتاسيون در میکروبی كه قبلا" به دارو حساس بوده، ايجادمیگردد. علت عمده موارد كافي نبودن میزان ويا طول دوره درمان میباشد كه میتواند ناشي از كم بودن دوز دارو و يا عدمتحمل دارو توسط بيمار و يا ديورز زياد ناشي از مصرف بيش از حد مايعات باشد.اين حالت در فلور میکروبی روده و بدنبال استفاده از آنتی بيوتيك : (R-Factor) مقاومت دارويي وابسطه به پلاسمیداتفاق می افتد. اغلب رده های آنتی بيوتيكی قابليت اكتساب مقاومت دارويي با واسطه پلاسمید را دارند. اين فرم ازمقاومت در برابر فلوروكينولونها بندرت اتفاق می افتد و براي نيتروفورانتوئين گذارش نشده است.در چند پاراگراف زير به مشخصات اصلی برخي از آنتی بيوتيكهایي كه در عفونتهای مجاری ادراری مورد استفاده قرار میگيرنداشاره میشود:

كوتريموكسازول:
به آن اثر SMX تشكيل شده. تريمتوپريم آنتاگونيست فولات است و افزودن (SMX) از دو جزء تري متوپريم و سولفامتوكسازول بخشي آن در درمان عفونتهای مجاری فوقاني را افزايش داده و میزان بروز مقاومت دارويي را میكاهد. اين دارو براي درمان اغلب پاتژنهای مجاری ادراری ( به استثناي انتروكوك و سودومونا ) موثر است. از عوارض اين دارو میتوان به بثورات جلدي و تحريك گوارشی و اختلالات خوني اشاره كرد كه به خصوص در بيماران مبتلا به ايدز شايعتر است. استفاده از اين دارو در بيمارني كه تحت در اين بيماران میشود. (PT) درمان با وارفارين هستند بايد با احتياط صورت گيرد زيرا دارو باعث افزايش زمان پروترومبينمی شود

نيتروفورانتوئين:
اين دارو كه مهار كنندهء برخي از آنزيمهای باكتریها میباشد براي درمان اغلب پاتوژنهای مجاری ادراری از جمله انتروكوك ( به استثناي پروتئوس و سودومونا ) موثر است. اين دارو به سرعت در ادرار ترشح شده و بنابراين غلظت خوني و بافتي مناسبي پيدا نمیكند و بر روي فلور میکروبی روده و واژن اثر قابل توجهي ندارد. مصرف اين دارو در سه ماههء سوم حاملگي ممنوع است.همچنين فلوروكينولونها به عنوان آنتاگونيست دارو عمل كرده ونبايد هم زمان با آن مصرف شوند.

سفالوسپورينها:
سفالوسپورينها مهار كننده ساخت ديواره سلولی هستند. اين داروها بر روي اغب پاتوژنهای مجاری ادراری ( به استثناي انتروكوك ) موءثرند. از هر سه نسل سفالوسپورينها جهت درمان عفونتهای مجاری ادراری استفاده میشود. هرچند كه نسل اول بيشتر بر روي باكتيهای گرم مثبت، نسل دوم بيشتر بر روي بي هوازيها و نسل سوم بيشتر روي گرم منفيها اثر دارد. مصرف اين داروها در حاملگي بي خطر است. حساسيت متقابل بين سفالوسپورينها و پني سيلين ها مشاهده شده بنابراين مصرف آنها در بيمارانيكه سابقه حساسيت فوري به پني سيلين دارند ممنوع است.

آمینو پني سيلينها:
اين دسته دارويي نيز اثرات ضد باكتریايي خود را از طريق مهار ساخت ديواره سلولی اعمال میكند. اغلب پاتوژنهای مجاری ادراری از جمله انتروكوك به اين دارو حساس هستند. به دليل اثر زياد اين داروها بر روي فلور میکروبی نرمال روده و واژن عفونت مجدد با باكتریهای مقاوم بدنبال استفاده از اين داروها نسبتا" شايع است. افزودن مهاركننده های بتا لاكتاماز (نظير كلاولانيك اسيد) به اين داروها توانسته تا حدودي از مقاومت داريي بكاهد. همچنين از مشتقات وسيع الطيف پنيسيلينها در درمان عفونتهای اكتسابي از بيمارستان استفاده میشود.

آمینوگليكوزيدها:
مهار كننده های ساخت پروتئينهای ريبوزومی هستند. بر روي اغلب پاتوژنهای گرم منفي مجاری ادراری موثر است و از میان گرم مثبتها بر روي استافيلوكوك اثر نسبي دارد. ايجاد اختلال در عملكرد كليه (بيشتر به فرم غير اولیگوريك) و نيز اختلالالت شنوايي 7 از mg/kg/24h از عوارض شناخته شدهء اين دسته دارويي هستند. مصرف روزانه يك دوز با مقدار بالا (به عنوان مثال جنتامايسين) نسبت به دوزهای منقسم علاوه بر افزايش قدرت دارو از عوارض آن میكاهد.

فلوروكينولونها:
در باكتری هستند. بر روي اغلب پاتوژنهای مجاری ادراری از جمله سودومونا موثرند. میزان مقاومت DNA gyrase مهار كننده GFR دارويي به فلوروكينولونها كم است. هرچند اين داروها اختلال عملكرد كليوي ايجاد نمیكنند ولی دوز آنها در بيماراني كه 30 دارند بايد تصحيح گردد.مصرف اين داروها در بيماران مبتلا به صرع و نيز بيماراني كه داروهای وارفارين و ml/min كمتر از تئوفيلين و داروهای ضد ديابت استفاده میكنند بايد با احتياط صورت گيرد.

پيشگيري آنتی بيوتيكی:
بطور كلي پيشگيري آنتی بيوتيكی در اعمال ساده ارولوژيك نظير تعبيه و يا خارج كردن كاتتر ادراری و يا انجام بررسي يورودينامیك در شرايطي كه ادرار بيمار از قبل عفوني نبوده باشد ضروری نيست. ولی در برخي شرايط پيچيده تر نظيرسيستوسكوپي همراه با دستكاري و يا بيوپسي پروستات و يا سنگ شكني برون اندامی، اعمال جراحي از طريق پوست و يا يورتروسكوپي پروفيلاكسي كوتاه مدت ترجيحا" با فلوروكينولونها مناسب است. (سیارک)

در مورد پروفيلاكسي در جراحيهای باز بايد در نظر داشت كه زخمها به صورت كلي به چهار دسته تقسيم میشوند كه در آنها مجاری ادراری تناسلي و يا گوارشی باز نمی شود. براي اين دسته از زخمها (clean) زخمهای تمیز پروفيلاكسي آنتی بيوتيكی توصيه نمی شود.

زخمهای غير عفوني هستند كه در آنها مجاری ادراری تناسلي و يا (clean contaminated) زخمهای تمیز آلوده دستگاه گوارش باز میشوند.كه در آنها شرايط استريل جراحي به هم میخورد. مثلا" زخم به محتويات دستگاه (contaminated) زخمهای آلوده گوارش ويا ادراری كه از قبل عفوني بوده آلوده میشود.

زخمهای عفوني ويا زخمهای قديمی حاوي نسوج نكروتيك هستند. (dirty) زخمهای كثيف براي موارد دوم و سوم پروفيلاكسي آنتی بيوتيكی توصيه میشود در حاليكه مورد چهارم نياز به درمان آنتی بيوتيكی دارد.

پروفيلاكسي آنتی بيوتيكی در موارد خاص:
الف) بيمارانيكه خطر اندوكارديت دارند:
اگرچه مجاری ادراری دومین محل شايع ورود باكتری در اندوكاديت است ولی بر اساس گايدلاين انجمن قلب آمريكا بيمارانيكه تحت اعمال جراحي ارولوژي قرار میگيرند نياز به پروفيلاكسي جهت پيشگيري از اندوكارديت ندارند.

ب) بيمارانيكه پروتزهای ارتوپدي دارند:
در بيمارانيكه بيش از دو سال از زمان تعبيه ايمپلنت گذشته باشد و خطر ابتلاي به عفونت به دليل مسايل جسمی بيمار (فاكتورهای میزبان) زياد نباشد، پروفيلاكسي آنتی بيوتيكی لازم نيست. در ساير موارد لازم است 2 گرم آمپي سيلين و 80 میليگرم جنتامايسين بين 30 تا 60 دقيقه قبل از جراحي تزريق وريدي گردد. د موارد حساسيت به آمپي سيلين میتوان 1 گرم وانكومايسين طي 1 تا 2 ساعت قبل از جراحي به آهستگي تزريق وريدي نمود.

عفونتهای مثانه:

(uncomplicated cystitis) سيستيت ساده اين بيماری در خانمها شايع است به گونه ايكه حدود 50 درصد خانمها در طول زندگي علايم آنرا تجربه میكنند. علايم بيماری و پس E.coli شامل ديزوري ، فركوئنسی ، اورجنسي ، درد سوپراپوبيك ، بوي بد ادرار ويا هماچوري میباشد. شايعترين عامل آن از آن ساير انتروباكترها هستند. در خانمهای جوان استافيلوكوك ساپروفيتيكوس دومین علت شايع است. براي تشخيص در يك خانم با علايم تيپيك آناليز ادراری جهت بررسي از نظر گلبول سفيد و باكتری كفايت میكند و نيازي به انجام كشت ادراری نيست.

انجام كشت ادراری در بيمارانيكه تشخيص بر اساس علايم بالينی مورد شك است و يا اخيرا" درمان آنتی بيوتيكی شده اند ضروری است. سيستيت حاد را بايد از ساير بيماریهایي كه ديزوري و علايم تحريكي ادراری ايجاد میكنند افتراق داد. اين بيماریها شامل:واژينيت، يورتريت يا ساير بيماریهای غير عفوني هستند كه باعث التهاب مثانه میشوند.

استفاده از آمپي سيلين و يا سفالكسين جهت درمان سيستيت به دليل مقاومت باكتریايي بالا توصيه نمی شود. جهت درمان سيستيت در مناطقي كه میزان مقاومت به كوتريموكسازول كمتر از 20 درصد است، اين دارو میتواند مناسب باشد. با توجه به شيوع بسيار پايين مقاومت به نيتروفورانتوئين، اين دارو به خصوص در مواردي كه سابقه آنتی بيوتيك تراپي اخير وجود داشته باشد بسيار مناسب است. (سیارک)

فلوروكينولونها گزينه بسيار مناسبي جهت درمان سيستيت هستند ولی براي پيشگيري از ايجاد مقاومت به آنها بهتر است استفاده از آنها محدود به مواردي شود كه بيمار به كوتريموكسازول حساسيت دارد و يا میزان مقاومت به كوتريموكسازول در منطقه بيش از 20 درصد است.طول دوره درمان براي سيستيت ساده در خانمها 3 روز و در آقايان 7 روز است. ويزيت مجدد و تكرار آزمايشات درصورت پاسخ به درمان در خانمهای جوان ضرورتي ندارد ولی در آقايان و خانمهای مسن ويزيت مجدد وتكرار آزمايشات كشت و كامل ادراری ضروری است.

باكتریوری بدون علامت:
وجود كشت مثبت ادراری ( بر اساس تعاريفي كه قبلا" ارائه شده) در بيماری كه هيچ علامت ادراری ندارد را باكتریوری بدون علامت میگويند. مطالعات نشان داده اند كه بجز براي خانمهای باردار ونيز بيماراني كه قرار است تحت اقدامات ارولوژي قرار گيرند، در ساير موارد بررسي از نظر وجود باكتریوری بدون علامت ويا درمان آن ضرورتي (Urologic intervention)ندارد.

مجاری ادراری (Complicated) عفونتهای پيچيده:
محسوب (Complicated) ، عفونت ادراری در بيماراني كه عوامل مخاطره آمیزي كه در ابتداي اين فصل ذكر شد را داشته باشندمیشود. از لحاظ بالينی اين بيماران ممكن است علايم خفيف تا بسيار شديد داشته باشند. نكات زير در درمان اين بيماران بايد مد نظر قرار گيرد.

1- در صورتي كه حال عمومی بيمار خوب است میتوان بيمار را به صورت سرپايي و ترجيحا" با فلوروكينولون درمان كرد.
2- طول دوره درمان حداقل 10 تا 14 روز است.
3- در صورت لزوم بيمار بايد بستري و آنتی بيوتيك وسيع الطيف وريدي شروع شود.شدن عفونت گرديده اند بايد در صورت امكان در اسرع وقت تصحيح گردند.

Complicated -4 علل زمینه اي كه منجر به بيمارني كه عفونتهای ادراری آنها به درمان طبي پاسخ نمیدهد و يا پس از قطع دارو مجددا" علامتدار میشوند معمولا" دچار يكي هستند. تعريف و اتيولوژي اين حالتها به صورت كامل در ابتداي اين فصل persistent و يا Unresolved از حالتهای عفونت بيان شده است. از لحاظ عملي در اين بيماران در صورتي كه در بررسي های اولیه علت مشخص نشود بايد بررسي كامل مجاری ادراری با سيستوسكوپي جهت بررسي مجاری تحتاني و سي تي اسكن و يا يوروگرافي وريدي و يا يوروگرافي رتروگراد براي بررسي مجاری فوقاني انجام شود.

تمرینات کگل برای جلوگیری از افتادگی مثانه

در خانمهای سالم نياز به بررسي كامل ندارند ولی در آقايان بررسي لازم است. براي (Reinfections) عفونتهای راجعه ادراری خانمها درصورتيكه طي 6 ماه دو بار يا بيشتر و طي 12 ماه سه بار يا بيشتر دچار عفونت ادراری شوند، میتوان به يكي از روشهای زير آنتی بيوتيك پروفيلاكتيك شروع كرد.در اين روش بيمار هر شب .

Low dose continuous prophylaxis-1 آنتی بيوتيك با دوز پايين به صورت مداوم ويا يك شب در میان دارو مصرف میكند. شايعترين داروهایي كه به اين منظور استفاده میشوند عبارتند از:200 میليگرم يا سفالكسين به میزان 250 / نيتروفورانتوئين با دوز 50 تا 100 میليگرم، كوتريموكسازول با دوز 40يليگرم.

در اين روش بيمار در صورت بروز علايم يك دوره سه .
self-start intermittent therapy -2 خوددرماني متناوب روزه درمان آنتی بيوتيكی مصرف میكند. آنتی بيوتيك مورد استفاده در اين روش بايد وسيع الطيف بوده و مقاومت دارويي كمی نسبت به آن وجود داشته باشد. فلوروكينولونها براي اين منظور بسيار مناسب هستند. همچنين به عنوان درمان جايگزين بيمار میتواند از كوتريموكسازول و يا نيتروفورانتوئين استفاده نمايد.

در اين روش بيمار بعد از هر بار نزديكي يك دوز .
postintercourse prophylaxis -3 پروفيلاكسي پس از نزديكي واحد آنتی بيوتيك استفاده میكند. آنتی بيوتيكهای مورد استفاده در اين روش عبارتند از: نيتروفورانتوئين،كوتريموكسازول، فلوروكينولونها و يا سفالكسين.

 این پست را چگونه می‌بینید؟ برای شما مفید بود؟ لطفا با نوشتن کامنت در زیر ما را مطلع کنید.  (سیارک

نظرات

در ادامه بخوانید...

علت سوزش واژن چیست 10 علت

در
علت سوزش واژن چیست 10 علت
احساس سوزش در اطراف ناحیه واژن یک شکایت نسبتاً شایع است. دلایل مختلفی برای  سوزش واژن وجود دارد ، از جمله مواد تحریک کننده ، بیماریهای مقاربتی و یائسگی. هر علت علائم و شکل های درمانی خاص خود را دارد.
 
در این مقاله ، 10 علت احتمالی احساس سوزش در واژن (مهبل) را به همراه سایر علائم مرتبط با هر یک بررسی می کنیم. ما همچنین گزینه های درمانی موجود و عوارض احتمالی را بررسی می کنیم.سوزش واژن ممکن است دلایل مختلفی از جمله تحریک ، عفونت مخمر و کلامیدیا داشته باشد.
 

 

1. سوزش واژن به علت درماتیت تماسی

موارد خاصی می توانند پوست واژن را تحریک کنند وقتی در تماس مستقیم با آن قرار بگیرند. این به عنوان درماتیت تماسی شناخته می شود.
 
مضراتی که می تواند درماتیت تماسی ایجاد کند شامل صابون ، پارچه و عطر است. سوزش ، علائم و علائم دیگر شامل موارد زیر است :
خارش شدید
سوزش
درد
شکل اصلی درمان سوزش ، پرهیز از هر چیزی است که باعث تحریک می شود. جلوگیری از تحریک کننده و خارش ناحیه باعث می شود پوست بهبود یابد. بعضی اوقات ممکن است فرد به دارو احتیاج داشته باشد.

 

 

2. واژینوز باکتریایی

واژینوز باکتریایی چیست؟

واژینوز باکتریایی (BV) شرایطی است که هنگام وجود بیش از حد بسیاری از انواع باکتریها در واژن (مهبل) اتفاق می افتد و روی تعادل طبیعی آن منطقه تأثیر می گذارد. طبق مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها، واژینوز باکتریایی شایع ترین عفونت واژن در زنان سالمند است.
یکی از علائم BV احساس سوزش در واژن است ، که در هنگام ادرار کردن نیز می تواند رخ دهد.
علائم واژینوز باکتریایی همچنین می توانند شامل موارد زیر باشند:
ترشحات واژن سفید یا خاکستری
درد
خارش
بوی قوی مثل بوی ماهی، بخصوص بعد از رابطه جنسی
اگر کسی علائم واژینوز باکتریایی را دارد ، باید توسط پزشک معاینه و معالجه شود. درمان این بیماری اغلب شامل یک دوره آنتی بیوتیک است .

 

 

3. عفونت مخمر

عفونت در واژن ناشی از مخمر می تواند منجر به احساس سوزش همراه شود. اصطلاح پزشکی برای این بیماری کاندیدیازیس است و به برفک نیز معروف است.
 
علائم عفونت مخمر در واژن شامل:
 
خارش
درد
درد هنگام رابطه جنسی
درد یا ناراحتی هنگام ادرار کردن
ترشحات از مهبل
بسیاری از زنان به عفونتهای مخمر مبتلا می شوند ، اما برخی از خانمها مستعد ترهستند. در صورت بروز عفونت:
باردار هستند
از اشکال هورمونی پیشگیری از بارداری استفاده می کنند
مبتلا به دیابت هستند
سیستم ایمنی بدن ضعیف دارند
اخیراً آنتی بیوتیک مصرف کرده اند یا در حال مصرف آنتی بیوتیک هستند
درمان معمولاً یک داروی ضد قارچ است که یک زن می تواند مستقیماً به صورت کرم استفاده کند یا به صورت خوراکی به عنوان کپسول مصرف کند.

 

 

 

4- عفونت ادراری

قسمت های مختلف دستگاه ادراری می تواند آلوده شود ، از جمله مثانه ، مجرای ادرار و کلیه ها.
 
یک زن مبتلا به عفونت ادراری (UTI) احتمالاً هنگام ادرار کردن احساس سوزش در واژن خواهد کرد. علائم دیگر UTI شامل موارد زیر است:
 
نیاز به ادرار کردن ناگهان یا بیشتر اوقات و بصورت مکرر
درد هنگام ادرار کردن
ادرار  با بو  یا مات و ابری است
خون در ادرار
درد در زیر شکم
احساس خستگی یا ناخوشایندی
پزشکان معمولاً برای درمان عفونت های دستگاه ادراری آنتی بیوتیک تجویز می کنند. بطور کلی ، حدود 5 روز پس از شروع دوره آنتی بیوتیک ها ، عفونت پاک می شود .
در صورت بازگشت عفونت ممکن است تجویز تکرار شود.

 

 

5- تريكومونيازیس

تريكومونيازیس چیست؟
تريكومونيازیس متداول ترین در ایالات متحده است. تریکومونیازیس توسط انگل ایجاد می شود که در طی مقاربت از فرد به شخص دیگری منتقل می شود.
 
فقط در حدود 30٪ از افراد مبتلا علائم را نشان می دهند. و همچنین احساس سوزش در واژن ، این علائم ممکن است شامل موارد زیر باشد:
 
خارش ، قرمزی یا درد
ناراحتی هنگام ادرار
ترشحات واژن که می تواند شفاف ، سفید ، زرد یا سبز و با بوی ماهی باشد
تریکومونیازیس با استفاده از مترونیدازول یا تینیدازول ، قرص هایی که از طریق دهان مصرف می شوند ، درمان می شود.

 

 

6. سوزاک

سوزاک چیست؟

سوزاک عفونتی است که باکتریهایی به نام Neisseria gonorrheae به غشاهای مخاطی مانند گردن رحم ، رحم و لوله های فالوپ را آلوده میکند. به طور معمول از طریق تماس جنسی با شخصی که عفونت دارد منتقل می شود.
 
سوزاک مخصوصاً در افراد 15 تا 24 ساله شایع است. خانم ها می توانند در هنگام ادرار کردن سوزش واژن را تجربه کنند و همچنین این علائم:
درد هنگام ادرار کردن
ترشحات واژن
خونریزی واژن بین دوره های قاعدگی
 
سوزاک را می توان با درمان صحیح پزشکی ، که اغلب نیاز به درمان دوگانه دارد ، درمان کرد. این در شرایطی است که فرد به طور همزمان دو نوع داروی مختلف مصرف می کند.

 

 

7. کلامیدیا

عفونت واژن با کلامیدیا چیست؟

کلامیدیا ناشی از باکتری Chlamydia trachomatis است و به طور معمول از طریق تماس جنسی با شخصی که عفونت دارد منتقل می شود.
 
تحقیقات نشان می دهد که حداقل 70٪ از افراد مبتلا به کلامیدیا علائمی را تجربه نمی کنند ، به همین دلیل است که گاهی اوقات این بیماری به عنوان یک عفونت "خاموش" شناخته می شود.
در صورت بروز علائم ، می تواند احساس سوزش در واژن و همچنین:
ترشحات واژن افزایش یافته است
درد هنگام ادرار و در طول رابطه جنسی
خونریزی در طول رابطه جنسی و بین دوره های قاعدگی
کلامیدیا با استفاده از آنتی بیوتیک ها درمان می شود. بیشترین تجویز آزیترومایسین و داکسی سایکلین است.

 

 

8- تبخال دستگاه تناسلی

تبخال دستگاه تناسلی در اثر تماس پوست به پوست با فرد مبتلا به ویروس تبخال ایجاد می شود. تخمین زده می شود که حدود 1 از 6 نفر در ایالات متحده از 14 تا 49 سال مبتلا به تبخال دستگاه تناسلی هستند و زنان بیشتر از مردان مستعد ابتلا به عفونت تبخال دستگاه تناسلی هستند.
 
وقتی شخصی ویروس تبخال دستگاه تناسلی دارد، ممکن است تا زمانی که ویروس فعال شود ، هیچ علامت یا علائمی ایجاد نکند.
 
اگر ویروس فعال شود ، ممکن است احساس سوزش در واژن تجربه شود ، که می تواند نشانه تبخال دستگاه تناسلی باشد. علائم دیگر عبارتند از:
 
احساس خارش یا سوزن سوزن شدن
علائم شبیه آنفلوانزا
تورم غدد
درد در ناحیه واژن خصوصاً هنگام ادرار کردن
تغییر در ترشحات واژن
زخم های دردناک ، تاول یا زخم نیز ممکن است بعد از چند روز ایجاد شود.
 
علائم تبخال دستگاه تناسلی را می توان با داروهای ضد ویروسی کاهش داد اما هرگز قابل درمان نیست.

 

 

9- یائسگی

سوزش واژن ممکن است نتیجه تغییرات یائسگی باشد.تغییر سطح هورمون ها در بدن زن قبل از ورود به یائسگی می تواند روی واژن تأثیر بگذارد. سوزش واژن و خشکی واژن یکی از نتایج احتمالی این تغییرات بخصوص در هنگام رابطه جنسی است .
سایر علائم شایع انتقال یائسگی عبارتند از:
گرگرفتگی
عرق شبانه
خوابیدن دشوار
کاهش میل جنسی
خشکی واژن
سردرد
تغییرات خلق و خوی
همه زنانی که وارد یائسگی می شوند برای تسکین علائم درمانی ندارند ، اما غالباً گزینه هایی وجود دارد که پزشک می تواند از جمله هورمون درمانی از آن استفاده کند.

 

 

10. آلرژی در تماس با دستگاه تناسلی

سیستم ایمنی بدن در بعضی از خانمها می تواند نسبت به مواد خاصی حساس شود.این مواد می توانند هنگام تماس با واژن باعث تحریک آلرژیک شوند ، از جمله:
مایع منی
اسپرم کش ها، مایعات موجود در کاندوم که اسپرم ها را از بین می برد و عملکرد پیشگیری از بارداری را بهبود می بخشد
لاتکس ، موادی که بسیاری از کاندومها از آن ساخته می شوند
ژل های KY و روان کننده های مشابه
داروهای موضعی و خوراکی
لاستیکی که در آی یو دی و تمام وسایل ضد بارداری یافت می شود
برخی از اسپری های بهداشتی زنانه
اجزای خاصی از ادرار
صابون های معطر
حمام حباب
اشیاء حاوی نیکل روی سطح شلوار ، مانند زیپ
درمان به طور عمده شامل اجتناب از ماده تحریک کننده است. آزمایش پچ با استفاده از آلرژن مشکوک برای تحریک یک واکنش کنترل شده در یک محیط بالینی می تواند به شناسایی اینکه کدام ماده باعث ایجاد سوزش میشود، کمک کند.
 

 

 

درمانهای خانگی برای سوزش واژن

بسیاری از دلایل سوزش واژن نیاز به معالجه پزشکی دارد و هرکسی که نگرانی دارد باید به پزشک مراجعه کند.
با این وجود ، استفاده از یک بسته یخ یا کمپرس سرد در منطقه آسیب دیده می تواند به کاهش احساس سوزش کمک کند.
 
پوشیدن لباس زیر پنبهای و نخی و جلوگیری از لباس های نامناسب می تواند به کاهش سوزش در ناحیه واژن کمک کند. همچنین  اجتناب از محصولاتی که می توانند باعث تحریک بیشتر منطقه شوند ، مانند صابون عطری ، کاغذ توالت معطر و محصولات بهداشتی با دئودورانت یا روکش پلاستیکی بسیار مهم است.
 
عوارض احتمالی
برخی از دلایل سوزش واژن مانند BV (واژینوز باکتریایی) یا STD (بیماری های مقاربتی) در صورت عدم درمان ممکن است عوارض جدی داشته باشند.
 
STD، بیماری های مقاربتی به ویژه برای زنانی که باردار هستند ، خطرناک است ، زیرا می تواند بر روی کودک یا بارداری آنها تأثیر بگذارد. بعضی از آنها هنگام تولد می توانند به کودک منتقل شوند. کلامیدیا ، تبخال دستگاه تناسلی و تریکومونیازیس همه با زایمان زودرس مرتبط هستند.
 
BV ، کلامیدیا ، سوزاک و تریکومونیازیس باعث می شود افراد در صورت تماس جنسی با شخصی که ویروس دارد ، مستعد ابتلا به HIV، ایدز شوند.

 

چه زمانی برای سوزش واژن به پزشک مراجعه کنیم

بسیاری از دلایل سوزش واژن به مرور زمان از بین می روند. اگر آنها از بین نروند ، بدتر شده یا نگرانی بیشتری دارند ، پس زنان باید به پزشک مراجعه کند.
 
در بیشتر موارد ، پزشک پس از تشخیص علتی که باعث احساس سوزش می شود ، دارو تجویز می کند.
هر کس با یک شریک جنسی که اخیراً تشخیص STD، بیماری های مقاربتی را دریافت کرده است، تماس جنسی داشته، باید به پزشک نیز مراجعه کند.
 
برخی موارد سوزش واژن به تنهایی از بین می رود. هنگامی که علت اصلی درمان شود ، دیگر علائم تسکین می یابند.
 
در برخی موارد ، بسته به آنچه باعث احساس سوزش می شود ، می تواند اثرات طولانی مدت و پایدار داشته باشد. اگر شرایط زمینه ای به درستی درمان نشود ، احتمالاً مشکلات طولانی مدت ایجاد می شوند.
 
برای هر علت احساس سوزش در واژن ، یک برنامه درمانی توسط پزشک وجود دارد که می تواند این علائم را تسکین دهد ، یا به افراد کمک کند تا وضعیت خود را مدیریت کنند.

نظرات

در ادامه بخوانید...

بیماری پوست مرغی

در

بیماری پوست مرغی

Keratosis pilaris

پوست بدن کراتین سازی می کند و وقتی لایه برداری نشود کنار فولیکول های مو تجمع می کند و روزنه های خروج مو را مسدود می کند در نتیجه سفت می شود و تشکیل کراتوسیس پیلاریس می دهد که بیشتر در ناحیه بازو دیده می شود.در فصل زمستان خشک شده و خارش می گیرد.این بیماری نوعی اگزماست و ارثی می باشد.برای درمان بعد از لایه برداری ابتدا با سرکه سیب شستشو دهید و بعد با روغن نارگیل ماساژ دهید.

نظرات

در ادامه بخوانید...

12 علامت در کودکان که نباید نادیده گرفته شود(قسمت اول)

در

برای برطرف شدن این علايم هرگز منتظر نمانید،این علايم جدی هستند...
زمانیکه به عنوان پدر و مادر هستید، نشان لیاقت پزشکی می گیرید. زمانیکه بینی کودک خود را تمیز می کنید یا دندان لق کودک خود را خارج می سازید. اما گاهی اوقات، سخت است بگوییم که چه زمانی با پزشک تماس بگیرید:کدام دمای بدن را تب شدید باید در نظر گرفت؟
یک پزشک متخصص اطفال در شیکاگو، و سخنگوی آکادمی اطفال می گوید: والدین باید همیشه احتیاط کنند وزمانیکه نگران هستند، بدنبال درمان فوری باشند. با این حال، برای راهنمایی شما، 12 علائم را دراینجا ارائه می دهیم که همیشه باید توجه داشت.(سیارک


علامت #1 : تب شدید


تبی که 100.4 فارنهایت یا بالاتر در کودک کمتر از 3 ماه است؛ بالاتر از 101 فارنهایت در کودک 3 تا 6 ماه است؛ یا بالاتر از 103 فارنهایت در کودک 6 ماه تا 2 سال است.
متخصصین اطفال تاکید دارند که وقتی تب زیاد می شود، ارقام دما سنج به اندازه حال کودک شما مهم نیستند. یک استثناء: وقتی که تب به 100 درجه فارنهایت رسید، کودکان زیر 3 ماه نیازمند درمان فوری است.یک متخصص اطفال و مشاور والدین، محقق برخورد با کودک تازه متولد: از تولد تا تحقق می گوید: اگر تب ناشی از عفونت باکتریایی همچون عفونت مجاری ادراری باشد، بسرعت به بدن منتشر می شود. این تب معمولا ناشی از یک ویروس متداول باش اما مجبوریم از آن مطمئن شویم. بهتر است که فورا به پزشک خود زنگ بزنید؛ اگر بعد از ساعات اداری بود، مستقیما به E.R. بروید. در کودکان بالای 2 سال، تا زمانیکه کودک شما آب جذب می کند و بصورت نرمال عمل می کند، نگرانی زیادی وجود ندارد. برای راهنمایی با متخصص اطفال تماس بگیرید.(سیارک


علامت #2: تب طولانی

طبی که با درمان کاهش نیابد یا بیش از 5 روز طول بکشد. اگر به کودک خود داروی کاهش طب می دهید از جمله استامینوفن یا ایبوبروفن، و ارقام دماسنج کاهش نمی یابد، فورا با پزشک خود تماس حاصل کنید. این نشان عفونت شدید کودکتان است و احتمالا دکتر نیازمند معاینه کودک شما باشد. تب ناشی از ویروس سرماخوردگی یا آنفلوآنزا در عرض 5 روز برطرف می شود. تبی که طول می کشد حتی زمانیکه میزان تب پایین باشد (100.4 درجه فارنهایت)، احتمالا ناشی از عفونت باکتری پنومونیا باشد که نیازمند درمان انتی بیوتیک است.


علامت #3: تب همراه با سردرد

تبی که همراه با درد گردن یا سردرد باشد یا همراه با دانه های قرمز در پوست باشد.
به پزشک خود زنگ بزنید- اینها علائم مننژیت بوده و نیازمند مداخله فوری است.


علامت #4: دانه های قرمز دایره مانند

دانه های قرمزی که شبیه چشمان گاو است یا شامل دانه های قرمز رنگ می باشد و تا زمانیکه فشار ندهید دیده نمی شوند
دانه های قرمز حلقه مانند با نکته رنگ پریده در وسط آن، نشانه بیماری لایم است. در صورتیکه نقاط تیزی را زیر پوست می بینید، فورا کمک بگیرید که نشانه بیماری جدی است. هر نوع کبودی وسیع می تواند نشانه اختلال در خون باشد. بعلاوه، نقاط قرمز لکه مانند می تواند نشانه واکنش الرژیک باشد. اگر کودک شما در تنفس مشکل دارد یا آشفته و بی حال است، باید فورا توسط پزشک معاینه شود.(سیارک


علامت #5: خال غیرعادی

خالی که تازه یا متغیر است
متخصص کودکان در اوستین و نویسنده Baby 411 می گوید: خالهای کودکتان را کنترل کنید، بویژه هر خالی که از زمان تولد داشته است چون احتمالا بدخیم شوند. اگر متوجه خالی می شوید که بطور نامنظم شکل گرفته است، دارای کناره های خاص است، تک رنگ نیست یا بلند شده است، به پزشک خود خبر دهید. تمام اینها نشانه سرطان پوست می باشند.


علامت #6: درد ناگهانی شکم

درد شکم که در قسمت سمت راست و پایین است یا دردی که ناگهانی و کرامپی می باشد و می آید و می رود
اگر کودک شما در قسمت سمت راست و پایین شکم درد دارد از او بخواهید بالا بپرد و بیافتد- اگر این کار برایش سخت است، می تواند نشانه آپاندیس باشد. اگرچه آپاندیس در قسمت سمت راست و پایین شکم است، درد ناشی از آپاندیس از پایین کمر شروع شده و به راست می رود. دکتر براون می گوید: ویروس عادی شکم باعث تب، تهوع و سپس درد شکم و اسهال می شود. در مورد آپاندیس ابتدا با اسهال شروع می شود، سپس استفراغ، درد و بعد تب می کند. دکتر لوین می گوید: اگر این علایم را مشاهده کردید، با پزشک خود تماس حاصل کنید- اپاندیس فورا پیشرفت می کند و باید فورا درمان شود. (سیارک
اگر کودک شما زیر 4 سال است و درد شکمی دارد که یک دقیقه می گیرد و یک دقیقه ارام است، می تواند نشانه intussusceptions باشد، اختلال شدیدی که معمولا باعث می شود تا روده های کودک گره بخورند. درد در عرض 20 تا 60 دقیقه شدید می شود و همراه با تهوع، تب، خون در مدفوع و حرکات ژله ای روده است. اگر درد کودک شدید است به پزشک زنگ بزنید. اگر علائم کرامپی وجود دارد، فورا به بیمارستان ببرید.

مترجم itrans.ir  

نظرات و تجربیات خود را در رابطه با این پست با ما به اشتراک بگذارید...

 

12 علامت در کودکان که نباید نادیده گرفته شود(قسمت دوم)

نظرات

در ادامه بخوانید...

ساختار شانه و عملکرد آن چگونه می باشد

در

با توجه به مراکز کنترل و پیشگیری، نزدیک به 1.2 میلیون نفر در ایالات متحده در سال 2010 برای مشکلات مربوط به شانه به اورژانس مراجعه کرده اند.

ساختار شانه و عملکرد آن چگونه می باشد؟

برای درک بهتر از بیماری مشکلات شانه و اینکه چگونه اتفاق می افتند، شرح ساختار شانه و عملکرد آن مفید خواهد بود. مفاصل شانه از سه استخوان تشکیل می شود: ترقوه، کتف (استخوان پهن شانه)، و استخوان بازو (استخوان بالای زانو) دو مفصل حرکت شانه را مهیا می سازند.

مفصل آکرومیوکلاویکولر (یا AC) بین آکرومن (بخشی از کتف که در بالاترین نقطه از شانه قرار گرفته است) و ترقوه واقع شده است. مفصل گلنوهومرال، که معمولا مفصل شانه نامیده می شود، مفصلی از نوع گوی و کاسه است که به حرکت جلو و عقب شانه کمک می کند، به بازو این اجازه را می دهد تا در حالت دایره وار یا لولا به سمت بیرون و بالای بدن حرکت کند. («گوی» ‌یا استخوان بازو، بالا، بخش گرد از بالای استخوان بازو می باشد؛ «سوکت» یا گلنوئید بخش بشقاب شکل از لبه بیرونی کتف که گوی آن را پر می کند.) کپسول، پوششی با بافت نرم است که گرداگرد مفصل گلونرال می باشد. توسط غشاء صاف نازک سینوویال پوشانده شده است. (سیارک

در مقابل مفصل ران که تقریبا یک مفصل گوی و کاسه ای واقعی است، مفصل شانه می تواند با توپ و میله گلف مقایسه شود که در آن توپ براحتی می تواند روی میله تخت بلغزد. از‌ آنجایی که استخوانها، ثبات ذاتی کمی برای مفصل شانه مهیا می سازند، این ثبات به شدت به بافت نرم اطراف از جمله رباط کسپول و عضلات اطراف روتاتور کاف بستگی دارد تا توپ در مکان خود نگه داشته شود. در حالی که مفصل ران به دلیل محاصره آناتومی استخوانی، ذاتا کاملا پایدار می باشد، از طرف دیگر نیز نسبتا بی‌حرکت میباشد. از سوی دیگر شانه، نسبتا ناپایدار می باشد اما تحرک بالا به فرد این اجازه را می دهد تا دست را در موقعیت های متعدد قرار دهد. در واقع این یکی از متحرک ترین مفاصل در بدن انسان می باشد. (سیارک
استخوان های شانه در موقعیت خود توسط عضلات، تاندون ها و رباط ها نگه داشته می شوند. تاندون ها، کابل های سخت بافتی هستند که عضلات شانه را به استخوان متصل کرده و به عضلات در حرکت دادن شانه کمک می کنند. رباط ها با ایجاد پایداری، استخوان های شانه را به همدیگر وصل می کنند. برای مثال، جلوی کپسول مفصل توسط سه رباط گلنوهومرال محکم شده است. روتاتور کاف ساختاری مرکب از تاندون هایی است که همراه با عضلات مرتبط جهت نگه داشتن گوی در بالای استخوان بازو در کاسه گلنوئید کار می کند و تحرک و قدرت مفصل شانه را مهیا می سازد. دو ساختار کیسه نیمه شفاف مانند که بورس نامیده می شود، به نرمی لغزیدن بین استخوان ها، عضلات و تاندون ها را مهیا می سازند. آنها از روتاتور کاف از قوس استخوانی آکرومیون ضربه گیری و پشتیبانی می کنند.

پست های مرتبط :

- شایع ترین مشکلات شانه (شانه یخ زده  - دررفتگی شانه - جداشدگی شانه - شکستگی شانه -آرتریت  شانه - التهاب تاندون ها و ) چه می باشد؟‌
ساختار شانه و عملکرد‌آن چگونه می باشد؟‌
 - ریشه و علل مشکلات شانه چه می باشد؟
 - مشکلات شانه چگونه تشخیص داده می شود؟‌
چگونه می توانم درباره مشکلات خاص مربوط به شانه از جمله علائم و درمان آن اطلاعات کسب نمایم؟
 - چه تحقیقاتی در زمینه مشکلات مربوط به شانه انجام شده است؟

این پست را چگونه می‌بینید؟ برای شما مفید بود؟ لطفا با نوشتن کامنت در زیر ما را مطلع کنید.  

مترجم  itrans.ir  

نظرات

در ادامه بخوانید...

کرمک و راه های درمان کرمک واژن

در

اگرچه بزرگسالان اغلب با فکر کردن به کرمک هراس دارند، بیشتر بچه ها ، چنین واکنش مشابهی نشان نمی دهند. در هر صورت، بیشتر کرمک ها  در افراد در هر گروه و فرهنگ اجتماعی و اقتصادی ساکن می شوند.حال ببینم کرمک چیست ، علائم کرمک ، علائم کرمک واژن ، درمان کرمک و درمان کرمک واژن چگونه است. 

 

enterobius-vermicularis.jpg

عکس کرمک 

 کرمک چیست

 

کرمک چیست

کرمک یا آنتروبیوس ورمیکو لاریس، یکی از شایع ترین عفونت های انگلی انسان است. چیزی حدود بین 10 تا 40 درصد از کودکان کرمک را در هر زمان معینی دارند.

 

وجود کرم سفید در مدفوع بزرگسالان

کرمک بزرگسالان سفید هستند و طول کمتر از نیم اینچ، و قطر یک رشته نخ را دارند. این کرم های گرد کوچک بسیار پیچیده هستند. مثل ما، آنها دهان، گلو، و دستگاه گوارش دارند. مثل ما، آنها سیستم عصبی دارند. ماده ها واژن، رحم و تخمدان دارند. نرها یک بیضه، مجرای دفع، کیسه منی، و مجرای انزالی دارند. آنها می خورند، مینوشند، ادرار می کنند، مدفوع می کنند، و تولید مثل جنسی دارند.

 

هنگامی که کرم ها نر و ماده مقاربت جنسی دارند، هر کرمک ماده حدود 10000 تخم بارور تولید می کند. در شب، کرمک ماده باردار، از روده بزرگ مهاجرت کرده، از طریق مقعد کودک خارج شده و به روی پوست باسن می رود. کرم ماده سپس تخم ریزی می کند، و می میرد. برخی از تخم ها بوسیله هوا منتقل شده، جایی در اتاق کودک به زمین می نشینند، اما اکثریت بزرگی از تخم های بارورشده بر روی پوست باسن کودک باقی می مانند. تخم ها در ظرف شش ساعت بعد از تخم گذاری، بالغ می شوند.

 

Enterobius+vermicularis..jpg

کرمک چیست


کرم های بالغ و تخم های روی پوست باسن می توانند سبب خارش شدیدی در کودک شوند. وقتی که کودک خوابیده، آن محل را خارانده، تخم ها اغلب بر روی انگشتان دست و زیر ناخن می روند. اگر کودک انگشت شست خود را بمکد یا در غیر این صورت دست خود را به طرف دهانش بیاورد (شاید در حال خوردن صبحانه)، تخم های کرمک بلعیده می-شوند. آنها معمولا در روده کوچک از تخم بیرون آمده و همانجا بالغ می شوند. هنگامیکه آنها بالغ می شوند، به روده بزرگ می روند و در آنجا سکونت خود را آغاز می کنند. کل چرخه زندگی آنها، چهار تا شش هفته طول می کشد.


گاهی اوقات داستان کمی متفاوت می شود. گاهی اوقات یک کودک می تواند تخم های موجود در هوا را استنشاق و به این طریق آلوده شود. گاهی تخم ها بر روی پوست باسن از تخم خارج شده، و لاروی نابالغ با خزیدن از طریق مقعد وارد شده و در نهایت به روده بزرگ می رسند. همچنین، تخم ها می توانند بر روی پوست دختران از تخم خارج شوند و لارو بجای مقعد داخل واژن وارد شوند. که این در بیش از 20٪ از دختران برای کرمک ها، اتفاق میافتد. 

 

چه کسانی کرمک می گیرند

کرمک ها در سراسر جهان یافت می شوند و می توانند مردم را در تمام سنین تحت تاثیر قرار دهند، اگر چه اکثریت موارد، قبل از سن 12 سالگی رخ می دهند. کرمک در همه گروه های اجتماعی اقتصادی رخ می دهد اما هر کجا که کودکان در تماس نزدیک با یکدیگر هستند، کرمک شایع تر است.

 

علائم کرمک چیست

بیشتر کودکان مبتلا به کرمک بدون علائم  هستند. به همان شکلی که بسیاری از باکتری ها در روده ما، بدون مریض کردن ما، زندگی می کنند، کرمک ها به راحتی می توانند در روده ما بدون ایجاد هر گونه مشکلی زندگی کنند. چونکه کرمک ها تقریبا همیشه در دستگاه گوارش (یا واژن) باقی می مانند، معمولا هیچ بیماریِ همستی ای (سیستمیک) وجود ندارد.با این حال، در برخی از کودکان، خارش شبانه ی پوست اطراف مقعد وجود دارد. برای تعداد کمی از این کودکان، خارش می تواند بسیار شدید باشد.دخترانی که دچار عفونت کرمک واژن می شوند معمولا خارش واژن و گاهی اوقات ترشحات واژن، در آنها گسترش می یابد.
تلاش ها برای ربط دادن عفونت کرمک به شب ادراری یا دندان قرچه، ناموفق بوده اند، اما هجوم کرمک می تواند در خواب اختلال بوجود آورد.

  

آیا کرمک مسری است

کرمک ها مسری هستند. تخم ها بارور معمولا در صورت رعایت نکردن بهداشت روی ناخن گسترش می یابد، اما همچنین می تواند روی لباس، ملحفه، و یا حتی در گرد و غبار خانه پخش شود. تخم های بارور می توانند به مدت 20 روز زنده باقی بمانند، در انتظار بلعیده شدن یا استنشاق باشند.

 

کرمک ها چه مدت زنده می مانند

چرخه زندگی یک کرمک 4 تا 6 هفته است. بدون درمان، آلودگی تا زمانیکه تخم های تازه بلعیده شوند ادامه خواهد یافت، مگر اینکه یک فرد نسبت به کرمک، ایمن شده باشد، که قبل از سن 15 سالگی غیرمعمول است.

 

کرمک راچگونه تشخیص دهیم

کرم سفید کوچک در دستشویی (مدفوع)

آزمایش مدفوع و خون در تشخیص کرمک خیلی مفید نیستند. دیدن یک کرم، تشخیص را قطعی می کند. پوست کودک خود را در طول شب با یک چراغ قوه و اول صبح چک کنید. به دنبال، نخ های لرزان و سفید باشید. اگر آن ها تکان نمی خورند، احتمالا فقط پارچه یا پرز هستند. گاهی اوقات یک کرم لرزان بر روی سطح مدفوع دیده می شود. کرمک ها  آنقدر رواج دارند که کودکانی که خارش مقعد شبانه دارند اغلب بدون هیچ تست آزمایشگاهی ای آنرا نشان می دهند.

 

ابزار تشخیصی کلاسیک، استفاده از یک تکه نوار شفاف برای پوست نزدیک مقعد، در اول صبح است. این نوار می تواند به یک تیغه ی شیشه ای متصل شود و در زیر میکروسکوپ، از نظر وجود تخم مورد بررسی قرار گیرد. پزشک شما در صورت لزوم می تواند یک کیت آزمایشگاهی کرمک به شما بدهد. به یاد داشته باشید، بهرجهت، که این تخم ها عفونی هستند!

 

adults-in-feces-l.jpg

عکس کرمک در مدفوع 

عکس کرم سفید در مدفوع : کرم های بالغ در روده بزرگ کودک انسان زندگی می کنند و ظاهرا از مدفوع انسان تغذیه می کنند.

 

درمان کرمک

درمان شامل دو دوز داروی ضد کرمک است. دوز دوم 2 هفته پس از اولین دوز، داده می شود.
پزشکان در مورد اینکه آیا تمام اعضای خانواده درمان شوند، اختلاف نظر دارند. درمان کودک مبتلا، اغلب به تنهایی شر آلودگی را کم خواهد کرد. هر کسی که با کودک می خوابد، و یا هر عضو خانواده یا دوستی که خارش دارد، باید درمان شود. در موارد سخت، درمان اعضای خانواده و به ویژه کودکان دیگر، می تواند یک ایده خوب باشد.شستن ملحفه ها در روز درمان، می تواند کمک کند و اغلب توصیه می شود.

 

چگونه از کرمک جلوگیری کنیم

این عفونت که براحتی انتقال داده می شود، در کودکان بسیار رایج است. که این نشانه بهداشت ضعیف نیست. می تواند براحتی در خانه، مدرسه، و یا مراقبت در روز، گسترش یابند. 

 

maxresdefault.jpg

 

 

کرمک در واژن

انگل در واژن: کرم های گرد ، کرم های واژن در دختران

همانطور که می دانید انگل ها توانایی تحرک بیشتری دارند و در صورت لزوم می توانند در سراسر بدن حرکت کنند. به همین دلیل ، زنان معمولاً تعجب می کنند که آیا ممکن است کرم هایی در واژن وجود داشته باشد.

این تصور غلط در بین مردم وجود دارد که کلمینت های نشان داده شده در عکس تنها در افرادی که از رعایت اصول اولیه بهداشت شخصی امتناع ورزیده و نظافت را کنترل نمی کنند ، دیده می شود. در همین حال ، چنین نیست ، عفونت با کرم ها می تواند در هنگام گزش حشره مکنده خون ، هنگام شنا در مخازن عمومی رخ دهد ، و حیوانات خانگی نیز ناقل عفونت هستند.

کرم رحم

انگل ها ممکن است به مدت طولانی در بدن علائمی گزارش نکنند. در این زمان ، آنها از طریق اندام های داخلی پخش می شوند ، به رگ های خونی و بافت ها آسیب می رسانند و متابولیسم بدن را مختل می کنند. از جمله گاهی اوقات کرم در رحم زنان ( کرم رحم) قابل تشخیص است.

 

268188.jpg

 

علائم کرمک واژن

شناسایی کرم ها در واژن

با حمله هلمینتیک ، زنان ممکن است بلافاصله وجود عفونت در بدن را تشخیص ندهند. اگر کرم ها در مرحله اولیه بیماری شناسایی نشوند ، تعداد آنها می تواند به شدت افزایش یابد ، که منجر به حمله جمعی می شود.

در این حالت ، اولین علائم کرمک واژن ( علائم هلمینتیازیس)  به صورت حالت تهوع ، استفراغ ، از دست دادن اشتها ، ضعف مداوم و مشکلات گوارشی ظاهر می شود.

بیشتر اوقات ، کرم های موجود در ناحیه واژن در کودکان تشخیص داده می شود ، کرم ها با خزیدن به داخل واژن از مقعد هنگام خواب کودک ، در دختر ظاهر می شوند.

 

انگل ها کرمهای سفید کوچکی به طول 0.5-1.5 سانتی متر دارند. تشخیص کرم ها والدین را بسیار شوکه می کند و آنها شروع به تعجب می کنند که آیا کرم ها می توانند در واژن بخزند و به طور دائمی زندگی کنند؟

 

هنگامی که بدن کودک تحت تأثیر قرار می گیرد ، از علائم کرمک واژن  التهاب اندام های تناسلی است و باعث ایجاد یک دنباله خونین شود. برای شناسایی دقیق علت ترشحات دختر ، پزشک یک نوار چسب مخصوص به پرینه(قسمت سطحی بین مقعد و ورودی واژن)  می چسباند. علاوه بر این ، نوار به روش آزمایشگاهی زیر میکروسکوپ بررسی می شود ، وجود کلمینتیاز و عفونت دستگاه تناسلی مشخص می شود .


در صورت یافتن کرم در ترشحات ، یک دوره درمان خاص تجویز می شود. از آنجا که کلمینت ها در کودک سیستم ایمنی بدن را بسیار ضعیف می کنند ، مواد سمی را در روند زندگی آزاد می کنند ، اغلب پس از یک وقفه کوتاه ، درمان مکرر انجام می شود.


توجه به این نکته مهم است که کرم های موجود در واژن در دختران می توانند منجر به ایجاد بیماری مزمن اندام های تولید مثل شوند ، بنابراین برای جلوگیری از عوارض باید سریعاً با پزشک مشورت کنید.


معمولاً متخصص زنان در حین معاینه بیمار کرم ها را در زنان تشخیص می دهند. با این حال ، برای مدت زمان طولانی ، کلمینت ها در دستگاه تناسلی یافت نمی شوند. واقعیت این است که دستگاه تناسلی محل دائمی کرم های انگلی نیست.

 

در طبیعت ، کلمینت های شیستوزومی وجود دارد که به عنوان ترماتود طبقه بندی می شوند. آنها در حفره عروق لگن کوچک زندگی می کنند و تکثیر می شوند ، که منجر به مشکلات جدی زنان می شود. اما حتی چنین کرم هایی نمی توانند به طور مداوم در دستگاه تناسلی انگلی شوند.

 

کرم های گرد ، کرم های حلزونی یا سایر کرم ها دوست ندارند به مدت طولانی در دستگاه تناسلی قرار بگیرند. این به این دلیل است که:

انگلها فقط در صورتي كه در محيط قليايي داخل روده باشند مي توانند احساس خوبي داشته باشند. هنگامی که در واژن قرار می گیرند ، آنها در یک محیط اسیدی خصمانه قرار می گیرند ، جایی که نمی توانند به طور کامل رشد کنند و زندگی کنند.
در واژن و رحم ، کرم ها بدون دفاع هستند ، آنها نمی توانند غذای مورد نیاز خود را دریافت کنند. در دستگاه تناسلی هیچ پرز وجود ندارد ، امکان جذب روده وجود ندارد ، بنابراین انگل  ها گرسنه هستند.
بنابراین ، اگر کرم ها حتی وارد ناحیه واژن شوند ، مدت طولانی در آنجا نمی مانند و به سرعت مکان خود را تغییر می دهند.

در همین حال ، حتی ماندن موقت کرم ها در اندام های تناسلی زنان می تواند منجر به مشکلات جدی سلامتی شود.

 

threadworm-1560245461.jpg

 

درمان کرمک واژن

از آنجا که امید به زندگی کرمک فقط چند هفته است ، روش اصلی درمان این انگل  نظارت بر رعایت قوانین بهداشت شخصی توسط بیمار است. نشان داده شده است كه رعايت دقيق اقدامات بهداشتی شخصی برای از بين بردن كامل کرمک كافی است. لباس زیر باید روزانه عوض شود ، حتماً پس از شستن (در آب داغ) هم شلوار و یا دامن را با اتوی داغ اتو بزنید ، ملحفه باید هر دو تا سه روز اتو شود. حتماً دو بار در روز با صابون بشویید و پس از آن باید دستان خود را کاملا بشویید.

 

در کل دوره بیماری ، باید ناخن های خود را کوتاه کرده و از خاراندن نواحی خارش دار خودداری کنید. محل با استفاده از محلول های ضد عفونی کننده روزانه تمیز می شود. پس از تمیز کردن ، پارچه ها با جوشاندن ضد عفونی می شوند. رژیم درمانی زندگی و بهداشت برای 3-4 هفته حفظ می شود. در این مدت ، اگر عفونت جدیدی نبود ، تمام کرمک در  بیمار باید از بین می رفتند.
بزرگسالان مراقبت از کودکان مبتلا به کرمک نیز باید اقدامات بهداشتی مشابه را دنبال کنند.
با یک دوره طولانی و شدید ، استفاده از داروهایی مانند مبندازول ، قرص یا شربت پیپرازین   ضروری است . داروها مطابق با علائم سنی و براساس وزن بدن بیمار انتخاب می شوند. در حال حاضر ، یكی از موثرترین روش های درمانی  ، داروی لوامیزول است. با توجه به عفونت زیاد کرمک ، توصیه می شود که همه اعضای خانواده تحت درمان با داروهای ضد هلمینتیک(درمان عفونت های کرم انگلی در دستگاه گوارش)  قرار بگیرند .

توصیه می کنیم که ناخن ها پیرایش و پاکیزه شوند، دست ها تمیز شوند (بعد از بیداری، قبل از غذا - به خصوص صبحانه - و بعد از توالت). هرگز ثابت نشده است که این اقدامات بتوانند اصلا کمکی بکنند، اما آنها هنوزهم، برای من مانند یک ایده خوب به نظر می رسند.وقتی کرمک ها یک مشکل ثابت هستند، هر 3 ماه یکبار درمان می تواند به جلوگیری از هجوم مجدد آنها کمک کند.

انتروبیازیس چیست 

یک بیماری انگلی نسبتاً گسترده در جهان است که مربوط به بیماری کرم است. علت آن کرمهای گروه نماتد معروف به کرمک ( کرم نخی یا کرم سنجاقی) است. انتروبیازیس یکی از گسترده ترین بیماری های انگلی در جهان است. شما می توانید در هر سنی با این کرم مریض شوید ، زیرا حساسیت به حمله در طول سالها تغییر نمی کند. گروه خطر عمدتا کودکان خردسال هستند که با قوانین اساسی بهداشت شخصی آشنا نیستند. منشأ این بیماری فقط می تواند فردی باشد که به کرم آلوده باشد. هنگامی که بیمار به رختخواب می رود ، و اسفنکتر مقعدی او تا حد ممکن شل می شود ، کرم های ماده از طریق مقعد بیرون می ریزند و بر روی پوست منطقه پری آنال تخم گذاری می کنند. ماده می تواند همزمان از ۵ تا ۱۷ هزار تخم تخم بگذارد! سپس کرم ماده می میرد.
از آنجا که بیمار همزمان احساس خارش غیرقابل تحمل می کند ، ناحیه آسیب دیده را می خراشد. تخمها زیر ناخنها و روی پوست دستها رفته، که با رعایت نکردن سطح بهداشت فردی ، باعث عفونت مجدد (خودکار یا تزریق مجدد) و گسترش انگل از طریق وسایل خانه می شود.
 
لطفا توجه داشته باشید: ماده های لقاح یافته قادر به تخمگذاری مستقیم در روده ها نیستند ، زیرا در این محیط بی اکسیژن اندام های تولید مثل آنها در حالت اسپاسم قرار دارد.
 
متوسط ​​طول عمر کرم های بزرگسال کمی بیشتر از 5 هفته است. آنها بر روی دیواره های روده ، به طور عمده ماده ها انگلی می شوند و عملکرد نر ها فقط در لقاح است و پس از آن نر می میرد.
 
 
تخم های کرم توسط حشرات خانگی و حتی با ذرات گرد و غبار جابجا می شوند. برای رشد موفقیت آمیز لارو از تخم ، دمای حدود 34 درجه سانتی گراد تا 36 درجه سانتی گراد و سطح بالایی از رطوبت (تا 90 درصد) مورد نیاز است. زمان رسیدن فقط 4-6 ساعت است. لارو تخمها تحت عمل آنزیمهای گوارشی به دستگاه گوارش انسان رهاسازی می شوند.
 
در روده کوچک انسان ، آنها طی 10-20 روز به کرم بالغ از نظر جنسی تبدیل می شوند و پس از آن جفت گیری اتفاق می افتد.
 
نرهایی که هدف خود را برآورده کرده اند مرده و با مدفوع بیرون آورده می شوند و ماده به قسمت های پایین روده کوچک مهاجرت می کند ، خود را به دیواره آنجا می چسباند و به زندگی و تغذیه خود ادامه می دهد تا زمانی که تخم های بزرگ شده در داخل بدن او شروع به فشار دادن کنند.
با جدا شدن از دیواره روده کوچک ، ماده به روده بزرگ و راست روده نازل می شود و سپس آن را برای تخمگذاری رها می کند و بدین ترتیب چرخه جدیدی از رشد نسل بعدی کلمینت ها آغاز می شود.کرمک با درجه پایداری نسبتاً بالایی در محیط خارجی مشخص می شوند. در شرایط مساعد ، تخمها می توانند تا 3 هفته در خارج از بدن انسان تهاجمی باقی بمانند!
 

محیط خشک و نور ماوربنفش خورشید برای تخم های این انگل مضر و نامناسب است.

 
 
دستهای آلوده و اشیا آلوده منبع اصلی عفونت هستند. با سطح بهداشتی پایین ، تخم های کرمک ( کرم نخی یا کرم سنجاقی) از طریق دهان وارد بدن یک میزبان جدید می شوند و در روده انگلی و تکثیر می شوند. شایعترین موارد بیماری کرمک کودکان ، به ویژه کسانی که در موسسات پیش دبستانی تحصیل می کنند ، است. شیوع بیماری کرمک در کودکستان ها به هیچ وجه غیر معمول نیست.
 
از زمان عفونت تا اولین تظاهرات بالینی معمولاً 3 تا 6 هفته طول می کشد.
 
با یک فرم خفیف از این کلمینتیاز ، به مدت 1 تا 3 روز ، بیمار دچار خارش است که برای مدتی خود به خود از بین می رود.
 
بعد از 2-3 هفته به دلیل عفونت مکرر  بروز می کند. اگر کرمک زیادی وجود داشته باشد ، خارش غیر قابل تحمل می شود و تقریباً دائما بیمار را آزار می دهد.
 
مهم:  تعداد کل انگلی در بدن میزبان می تواند به ده ها برسد ، و در صورت عفونت مجدد ، تعداد این تعداد به هزاران کرم می رسد (ما فقط در مورد کرم های بالغ صحبت می کنیم)!
 

مهمترین علائم کرمک 

خارش در ناحیه مقعد
نفخ شکم
درد شکم (نه همیشه) ؛
غر زدن در معده ؛
مخلوط خون در مدفوع (نسبتاً نادر).
لطفا توجه داشته باشید: علائم در مرحله حاد (در هفته اول) برجسته می شوند. در مرحله مزمن کرمک یا انتروبیازیس (35-70 روز) ، علامت اصلی بیماری هلمینتیاز خارش در منطقه پریانال است.
 
کودکان مبتلا به کرمک ممکن است علائم عصبی داشته باشند:
تغییرات ناگهانی خلق و خوی؛
گریه
عصبی بودن
کاهش اشتها ؛
افزایش خستگی ؛
خواب کم
سردرد
خراشیدن اغلب باعث سایش می شود ، در نتیجه آن ممکن است عوارض باکتریایی ثانویه ایجاد شود. درماتیت و اگزما نیز می توانند روند بیماری را پیچیده کنند.
 
با یک دوره خاصیت شدید و طولانی مدت کرمک، عوارض زیر ممکن است:
سوزش صفاق ؛
پودرما
پاراپروکتیت ؛
اسفنکتریت
آندومتریت انتروبیوتیک (وقتی کرم های ماده وارد دستگاه تناسلی زنان می شوند).
 
مهم:  موارد تشکیل گرانولومای اطراف کرمک ، که عمیقا در ضخامت مخاط روده غوطه ور شده اند ، و همچنین توسعه پریتونیت به دلیل سوراخ شدن لایه عضلانی دیواره و آزاد شدن هلمینت ها در شکم شرح داده شده است. حفره!
 
تحریک توسط هلمینت های دیواره روده منجر به اختلالات رفلکس پریستالیست و فعالیت غدد ترشحی می شود. ایجاد التهاب معده و روده می تواند نتیجه تأثیر منفی کرمک باشد.
 
ذکر شد که کرمک به طور قابل توجهی میکروبیوسنوز روده را تغییر می دهند ، در نتیجه آن دیس بیوزیس (عدم تعادل میکروارگانیسم ها در بدن) در بیشتر افراد آلوده ایجاد می شود.
در بیماران زن ، صرف نظر از سن ، آسیب های التهابی اندام های دستگاه ادراری (سیستیت) و التهاب دستگاه تولید مثل (ولووواژینیت) می تواند به عنوان عوارض انتروبیازیس ایجاد شود.
مهم:  انتروبیازیس از انتقال برخی دیگر از بیماری های انگلی انگلی - هایمنولپیازیس و ژیاردیاز پشتیبانی می کند.
هلمینت ها در فرآیند فعالیت حیاتی مقدار زیادی از محصولات متابولیک سمی را آزاد می کنند که دلیل مسمومیت کلی بدن میزبان می شود. از این نظر ، بیماری انتروبیازیس در کودکان به ویژه دشوار است.
 
در دوران بارداری ، انتروبیازیس می تواند به یکی از دلایل سمیت شدید تبدیل شود.
 
مهم:  مطالعات نشان داده است که کرمک قادر به تأثیر سرکوب کننده سیستم ایمنی بر روی بدن کودک هستند و باعث ایجاد سرکوب ایمنی پس از واکسیناسیون (به ویژه پس از تزریق واکسن ضد دیفتری) می شوند. در 18٪ موارد ، آنتی بادی بعد از DPT تشکیل نمی شود و در 14٪ موارد ، مقدار آنها بسیار کم است.
 

تجزیه و تحلیل برای انتروبیازیس

چگونه می توان از آن برای به دست آوردن اطلاعات قابل اعتماد استفاده کرد؟
برای اهداف تشخیصی ، نمونه برداری از چین های perianal انجام می شود ، که برای آن از یک نوار چسب مخصوص استریل استفاده می شود.
در طی آزمایش خون آزمایشگاهی ، لکوسیتوز متوسط ​​و همچنین ائوزینوفیلی (اوج در روز شانزدهم از ابتدای بیماری می افتد) ثبت می شود.
به عنوان یک دارو ، داروهای ضد التهابی برای بیمار تجویز می شود. موثرترین داروهای این گروه در درمان انتروبیازیس عبارتند از:
مبندازول (ورموکس) - 10 میلی گرم یک بار ؛
Kombantrin (pyrantel pamoat) - به میزان 5-10 میلی گرم در هر 1 کیلوگرم وزن بیمار یک بار بعد از وعده غذایی صبحانه ؛
پیرازین (3 گرم در روز برای 3 دوز ، البته - 5 روز) ؛
آلبندازول (400 میلی گرم) به عنوان یک دوز واحد ؛
کاربنداسیم (10 میلی گرم در روز در 3 دوز تقسیم می شود).
برای جلوگیری از خارش شبانه که خواب طبیعی را مختل می کند ، کرمک را می توان با استفاده از یک تنقیه پاک کننده از روده خارج کرد (0.5 قاشق چایخوری جوش شیرین به ازای هر 200 میلی لیتر آب گرم و جوشانده و خنک شده)
 
به عنوان یک عامل خارجی ، توصیه می شود از پماد بی حس کننده موضعی در ناحیه مقعد (شب) استفاده کنید.
 

درمان و پیشگیری از انتروبیازیس

، تعدادی از قوانین اساسی باید رعایت شود. بیمار باید قطعاً پس از هر بار مراجعه به توالت - با آب گرم و صابون و ترجیحاً با برس - دست های خود را کاملاً بشویید.
 
بهتر است ناخن های انگشت خود را تا جایی که ممکن است کوتاه کنید. لباس زیر فرد آلوده باید حداقل دو بار در روز عوض شود و تختخواب روزانه باید عوض شود. عصر و صبح پس از بیدار شدن از خواب ، ناحیه پریانال باید کاملاً با آب گرم و صابون شسته شود.
 
لباس زیر و ملحفه تختخواب شسته شده باید کاملاً با اتوی داغ اتو شود تا از بین رفتن تخمهای کلمینت اطمینان حاصل شود.
 
تخم کرمک از طریق مبلمان ملحفه ، توالت و حمام قابل انتقال است.
 
در اتاقی که بیمار در آن قرار دارد و همچنین در سراسر آپارتمان ، توصیه می شود روزانه با افزودن صابون و مواد ضد عفونی کننده به آب (به عنوان مثال محلول صابون معمولی و بی کربنات سدیم) تمیزکاری مرطوب انجام شود.
 
رعایت یک رژیم بهداشتی خاص حداقل برای 2-3 هفته پس از تشخیص اولین علائم و شروع درمان ضروری است.
 
به بیمار توصیه می شود از پنبه های مخصوص پنبه که به صورت رکتال قرار داده می شوند استفاده کند و یا زیرپوشهایی با نوارهای الاستیک روی ران بپوشد. این اقدامات باعث از بین رفتن پراکندگی تخمهای کرمک ( کرم نخی یا کرم سنجاقی) می شود.
حتی اگر فقط یک عضو در خانواده دارای علائم انتروبیازیس باشد ، همه باید تحت درمان قرار گیرند.
 
در صورت شیوع بیماری انتروبیازیس در یک کودکستان ، همه کودکان و همچنین کارکنان تحت درمان قرار می گیرند.
15 روز پس از اتمام دوره درمان ، نظارت بر اثربخشی آن ضروری است.
درمان کرمک

تشخیص کرمک در آزمایشگاه

استفاده از سواب پنبه
متخصص ظرفی را با یک درپوش پیچ تهیه می کند که یک چوب بلند درون آن قرار می گیرد. در انتهای میله ،  پنبه آغشته به گلیسیرین یا نمک زخم می شود. برای تکمیل مراحل ، دستور زیر لازم است:


دهانه ظرف با دقت و با دستکش باز می شود.
بیمار به جلو خم می شود ، و باسن را به طرفین گسترش می دهد.
متخصص میله را برداشته ، با کمک آن حرکات دایره ای اطراف مقعد ایجاد می شود.
پس از گرفتن مواد ، چوب دوباره درون ظرف قرار می گیرد و درب محکم بسته می شود.
ظرف بلافاصله برای آزمایش به آزمایشگاه ارسال می شود ، زیرا مواد 8 ساعت اعتبار دارد.
علاوه بر این ، ممکن است برای یک نتیجه مطمئن مطالعه مدفوع یا خون بیمار لازم باشد.
با نوار چسب
روش دیگر شامل استفاده از نوار چسب مخصوص است که از شیشه جدا شده است. گرفتن مواد با روش قبلی تفاوتی ندارد:

بیمار باسن را باز کرده و با بدن به جلو خم می شود.
تکنسین نوار را محکم به سطح مقعد فشار می دهد.
پس از اتمام مراحل ، نوار چسب دوباره روی لیوان چسبانده شده و به آزمایشگاه ارسال می شود.
برای به دست آوردن داده های دقیق ، تجزیه و تحلیل محتوای نونه در همان روز انجام می شود. بیشتر اوقات ، اسمیر در صبح انجام می شود ، به این دلیل که کرم های ماده شب تخم می گذارند.
انتروبیازیس را می توان با روش های دیگری که همراه با اسمیر استفاده می شود ، تشخیص داد. در صورت تردید ناشی از نتیجه منفی برای انتروبیازیس ، از این روش ها استفاده می شود.

از تحلیل های زیر استفاده می شود:

تجزیه و تحلیل مدفوع برای تخم های کرم. دقت این روش کمتر از نمونه برداری است ، با این حال ، انگل های مختلف روده و همچنین لاروها و تخمهای آنها را تشخیص می دهد. معاینه نیازی به آماده سازی اضافی ندارد و مجموعه مدفوع در یک مخزن مخصوص با درپوش پیچی است. مواد حاصله نباید بیش از چند ساعت نگهداری شود.
سنجش جذب کننده سیستم ایمنی خون مرتبط با آنزیم یک روش نسبتاً گران قیمت اما موثر است که دقت بالایی را نشان می دهد. تجزیه و تحلیل نه تنها مرحله عفونت ، نوع انگل  ، بلکه تعداد آنها را در بدن تعیین می کند. خون از ورید گرفته می شود ، نتیجه در مدت زمان کوتاهی آماده می شود.

درمان انتروبیازیس در کودکان

کرم سفید کوچک در دستشویی

انتروبیازیس نوعی بیماری عفونی حاد است که کودکان خردسال بخصوص به آن حساس هستند و در جمعی از کودکان که با روشهای تماس با خانه آلوده می شوند بسیار شیوع دارد.
 
عوامل بیماری زای آن کرم  نخی سفید ، کرم های سفید کوچک مربوط به نماتدها و اندازه نرها تا 3 میلی متر و ماده ها تا 12 میلی متر است. از ویژگی های این کرم ها این است که ماده در محل زندگی خود تخم نمی گذارد (روده بزرگ و کوچک) ، بلکه از طریق مقعد به بیرون می خزد و در چین های اطراف مقعد تخم می گذارد.
 

علائم و نشانه ها در کودکان

علائم کرمک و علائم کرمک واژن

غالباً ، با بیماری انتروبیازیس ، هیچ علائم مشخصی مشاهده نمی شود و فقط با نمونه برداری بعدی تشخیص داده می شود. مشخصه ترین علامت انتروبیازیس خارش در ناحیه مقعد است ، جایی که ماده تخمگذاری می کند ، به همین دلیل کودک دائما خارش دارد. در دختران ، به دلیل نفوذ تخم  کرم به پرینه ، خارش نیز اغلب در این مکان رخ می دهد.
علاوه بر خارش ، علائم دیگری نیز مشاهده می شود:
 
ظهور علائم روی پوست از خراش مداوم ؛
کودک عصبی و بی قرار می شود.
خواب او آشفته است
کاهش اشتها ؛
کودک از درد شکم شکایت دارد.
مدفوع مایع می شود.
دختران ممکن است به علت التهاب دهانه واژن (کرمک در واژن) به دلیل خراش مداوم ، دچار ولووواژینیت شوند.
ظاهر بثورات آلرژیک به دلیل مسمومیت بدن کودک با مواد زائد سمی کرم ها امکان پذیر است.

درمان کرمک

درمان کرمک واژن
کرمک شرم آور و ترسناک نیستند. تخم های آنها حتی در حین حفاری در مصر باستان پیدا شده ، یعنی همیشه "با یک شخص" بوده اند!
تنها روش تشخیصی کافی نمونه برداری از مقعد است ، تجزیه و تحلیل مدفوع بسیار کم است ، زیرا کرم ماده نه در روده بلکه در خارج ، در چین و چروک پوست نزدیک مقعد تخمگذاری می کند ، زیرا تخمک ها برای تکامل به هوا نیاز دارند. هر تخمگذاری حدود 15 هزار تخم است ، در حالی که ماده پس از آن می میرد.
در مورد تشخیص انتروبیازیس ، دکتر معتقد است که تنها تجزیه و تحلیل قابل اعتماد نمونه برداری از مقعد است و تجزیه و تحلیل مدفوع و خون در این زمینه عملا هیچ چیزی نمی دهد. نمونه برداری از مقعد آسان است که خودتان با نوار چسب انجام دهید. تخم کرمک در زیر میکروسکوپ قابل مشاهده خواهد بود.
 
تخمها به سرعت در سراسر منطقه اطراف پخش می شوند. آنها حداقل در مدت 2 ماه قادر به زنده ماندن در شرایط عادی هستند.
 
بنابراین ، همانطور که دکتر خاطرنشان کرد ، کرمک یک فاجعه بهداشتی در زندگی یک زن است که باید با مواد شوینده نظافت کامل خانه را انجام دهد ، زیرا تخم کرم را می توان در همه جا یافت: روی تخت ، لباس ، کفش ، اسباب بازی و مبلمان ، کف ، دیوار ، پرده و غیره
شما باید روزانه لباس زیر و ملحفه کودک خود را عوض کرده و در دمای 85-90 درجه سانتیگراد بشویید و بهتر است آن را در زیر آفتاب یا در سرما خشک کنید.
دکتر توجه ویژه ای به بهداشت شخصی و ناخن ها داشت که کودکان باید تا آنجا که ممکن است کوتاه کنند. مطالعات نشان داده است که حداکثر 300 تخم کرم  می تواند در زیر ناخن جمع شود.
فقط افراد مبتلا به کرم هستند ، آنها همچنین منبع اصلی انتشار تخم کرم هستند - حیوانات منبع عفونت نیستند. با این حال ، همانطور که توسط نتایج مطالعات در سال 2004 نشان داده شده است ، کرمک می توانند در سوسک زندگی کنند!
 
دکتر مطمئن است که درمان انتروبیازیس در کودکان با داروهای ضد التهابی ، که در مورد سمیت آن بسیار صحبت شده است ، با دوز صحیح تجویز شده توسط پزشک بی خطر خواهد بود ، اما درمان های مردمی در مبارزه با کرمک کاملاً بی فایده است .
 
به گفته دکتر ، والدین نباید کودک خود را شرمنده و سرزنش کنند ، در صورتی که کودک کوچک آنها از بیماری انتروبیازیس رنج می برد ، بلکه باید با پزشک مشورت کرده و درمان های تجویز شده را انجام دهند. لازم به یادآوری است که اگر ایمنی در برابر کرمک ( کرم نخی یا کرم سنجاقی) ایجاد نشده باشد ، بنابراین کودک ممکن است دوباره به آنها آلوده شود.
 

آیا لازم است دوباره دارو مصرف کنم

به عنوان یک قاعده ، اکثر داروهای ضد التهابی پس از مدتی خاص به طور مکرر مصرف می شوند ، زیرا آنها معمولاً به طور موثر بر روی کرم های بزرگسال کار می کنند ، اما نه روی تخمها و لاروها.
 
در طی مدت زمان مصرف اول ، انگلهای بالغ از تخم و لارو ایجاد می شوند که باید از بین بروند. همانطور که می دانید کرمک ( کرم نخی یا کرم سنجاقی) ها تخمها را بیرون می گذارند ، بنابراین چرخه زندگی آنها کمی متفاوت است. به همین دلیل است که مسئله پذیرش مکرر باید با پزشک توافق شود.
 
درمان کرمک

چگونه یک شکل پیچیده از بیماری را درمان کنیم

شکل پیچیده بیماری با انتروبیازیس معمولاً به دلیل بی توجهی به بیماری رخ می دهد و می تواند عواقب بسیار ناخوشایندی را به دنبال داشته باشد:
عفونت های سیستم ادراری تناسلی ، به ویژه در دختران ، با ایجاد در واژن ، مجرای ادراری و غیره.
اختلال در عملکرد دستگاه گوارش تا ورم معده ، ورم معده ، التهاب روده و غیره.
دیس بیوز روده ؛
بدتر شدن رفاه عمومی به دلیل مسمومیت  بدن با کلمینت.
در این حالت ، رژیم درمانی فقط به مصرف داروهای ضد التهابی محدود نمی شود ، جاذب ها ، آنتی هیستامین ها نیز برای خراش استفاده می شوند - پماد ضد باکتری ، تعدیل کننده سیستم ایمنی ، وسیله ای برای عادی سازی میکرو فلور روده.
 
اغلب ، مشاوره با سایر متخصصان باریک تجویز می شود: متخصص زنان ، آلرژی ، متخصص پوست ، ایمونولوژیست ، متخصص گوارش ، اورولوژیست.
 
تنقیه

درمان کرمک با داروهای خانگی

موثرترین و در عین حال روش ملایم داروهای خانگی تنقیه است:
جوش شیرین - 0.5 قاشق چایخوری  با یک لیوان آب رقیق می شود.
سیر - یک سیرکامل تمیز شده را در شیر در حال جوش قرار می دهند ، سپس اجازه می دهند تا دم بکشد و فیلتر شود.
از گل کاسنی (tansy )و افسنطین - 6 گرم مخلوط گیاهان خشک با یک لیوان آب جوش ریخته می شود ،دم کشیده و خنک شده
هنگام تهیه تنقیه ، باید به یاد داشته باشید که باید خنک باشد ، گرم نباشد ، در غیر این صورت مایع همراه با تمام محصولات پوسیدگی داخل روده جذب می شود.
 
یکی دیگر از داروهای خوب که به کاهش خارش و جلوگیری از گسترش کرمک کمک می کند ، یک سواب پنبه ای است که با وازلین یا روغن آفتابگردان معمولی آغشته می شود و در مقعد قرار می گیرد.
 

پیشگیری از کرمک

پیشگیری از عفونت کرمک شامل رعایت مواردی است که در بالا نشان داده شد ، و بیش از همه ، بهداشت شخصی است. به دلایل واضح ، کودکان کوچک هنوز به تنهایی قادر به انجام این کار نیستند ، بنابراین والدین باید مرتباً از تمیز بودن کودک و ناخن های کوتاه کوتاه مطمئن شوند.
 

تصویر بالینی انتروبیازیس

فعالیت کرمک بر سیستم عصبی تأثیر می گذارد ، بنابراین رفتار و رشد فکری کودک تغییر خواهد کرد. شدت علائم انتروبیازیس به میزان حمله و درک فردی کرم ها توسط بدن بستگی دارد.
علائم زیر به شک به انتروبیازیس در کودکان کمک می کند:
 
شکایت از شکم درد و سردرد
مدفوع مکرر ، اما به شکل شل
اختلال خواب همراه با خارش شدید مقعد ؛
هوی و هوس ، اشک ریزش ، تحریک پذیری بیشتر کودک ؛
عدم دستشویی رفتن از ناراحتی در مقعد ؛
خراش و قرمزی به دلیل این واقعیت است که مقعد کودک به طور مداوم خارش می یابد.
علائم انتروبیازیس در کودکان زیر 1 سال با تغییر در رفتار و بثورات آلرژیک غیر منطقی بیان می شود. کودک دائماً در حال چرخش است ، بی قرار می خوابد و به محض اینکه برهنه بماند ، بازوها را به سمت عوض عقب می کشد. ناراحتی در ناحیه صمیمی او را مجبور به خراش پوست می کند.
 

ویژگی های درمان برای انتروبیازیس کودکان

در نوزادان و کودکان زیر 5 سال ، انتروبیازیس بدون قرص قابل درمان است ، فقط اقدامات بهداشتی انجام می شود. درمان غیر دارویی برای کودکانی که از عدم تحمل داروهای ضد هلمینیت رنج می برند موثر است. کرمک مدت طولانی تری دفع می شوند ، اما بدن داروی شیمیایی دریافت نمی کند.
اصول اصلی رویکرد محافظه کارانه عبارتند از:
 
استحمام و شستشوی روزانه کودک با صابون 2 بار در روز
ایجاد عادت شستن دستها پس از توالت و مکانهای عمومی ، خیابان ها ؛
سرکوب تلاش برای مکیدن انگشتان و جویدن ناخن ها.
تعویض روزانه ملحفه و تختخواب (عملیات بخار با وسایل اتو مورد نیاز است) ؛
تنظیم تنقیه جوش شیرین در شب. محلول از یک لیوان آب و 0.5 قاشق چایخوری تهیه می شود. سدیم بیکربنات. به روش دیگر با استفاده از پنبه آغشته به ژل وازلین به مقعد ، از خارش جلوگیری می شود. این ماده از شیوع کرم ها جلوگیری می کند.
 
درمان کرمک

نمونه گیری تخم کرمک در کودکان

نمونه گیری انتروبیازیس در کودکان
روش تجزیه و تحلیل برای انتروبیازیس در کودکان هیچ تفاوتی با بزرگسالان ندارد. قبل از شروع روش ، پزشک لزوم استفاده از اسمیر و روش انجام آن را توضیح می دهد. همچنین دو روش برای انجام آزمایش وجود دارد: استفاده از پنبه یا نوار چسب.


کودکان کوچک را باید در کنار خود قرار داد.
متخصص دستکش می پوشد ، یک پنبه را با گلیسیرین مرطوب می کند یا نوار چسب را از شیشه جدا می کند.
بعد ، باسن کودک از هم باز شده و یک نمونه با دقت در نزدیکی مقعد گرفته می شود.
پس از اتمام مراحل ، تامپون را در یک ظرف قرار داده و نوار را روی لیوان می چسبانند.
پس از استفاده از نمونه ، مواد در همان روز به آزمایشگاه ارسال می شود.
کودکان بزرگتر می توانند به تنهایی خم شوند و باسن خود را پهن کنند.


آمادگی برای تجزیه و تحلیل
باید درک شود که نتایج صحیح تجزیه و تحلیل برای بیماری انتروبیازیس به آماده سازی صحیح برای نمونه بستگی دارد. بنابراین ، قبل از انجام این روش ، لازم است که درمان بهداشتی مقعد را حذف کنید: به این ترتیب می توانید تخمهای کلمینت را بشویید.
همچنین ، قبل از نمونه گیری ، نباید به توالت بروید "برای شمار 2". لازم است صبح به آزمایشگاه بیایید ، زیرا تخمهای کلمینت توسط  کرم های ماده در شب تخمگذاری می شود. روز قبل از نمونه گیری از داروهای ملین استفاده نکنید.

قبل از اهدای خون برای هلمینتیاز ، لازم است از خوردن غذا تا تجزیه و تحلیل ، و همچنین نوشیدن داروهایی که به طور قابل توجهی بر سلامتی ، نوشیدنی های الکلی ، غذاهای چرب و سرخ شده تأثیر می گذارند ، خودداری شود.

مواد به دست آمده در اثر نمونه گیری ، حداکثر 8 ساعت پس از آزمایش در یک ظرف تمیز قرار می گیرد و به یک موسسه پزشکی ارسال می شود.

 

نمونه گیری تخم کرمک در کودکان در خانه

به دلیل برخی شرایط ،نمونه گیری برای تشخیص انتروبیازیس می تواند به طور مستقل ، در خانه ، به عنوان مثال ، هنگام معاینه کودکان انجام شود.

نمونه گیری در صبح انجام می شود ، بدون شستشوی اولیه مقعدی.

برای انجام نمونه گیری، باید یک پنبه تمیز آغشته به گلیسیرین یا آب  و لیوان که با الکل ضدعفونی شده باشد ، تهیه کنید.
با یک حرکت دایره ای یک سواب پنبه ، چین های اطراف مجرای مقعدی پردازش می شوند ، در یک ظرف قرار می گیرند. یک قطعه نوار به چین های اطراف محیط کشیده می شود ، روی یک لیوان شفاف قرار می گیرد. ظرف 8 ساعت اول ، مواد باید به آزمایشگاه ارسال شود.

به طور معمول ، تجزیه و تحلیل نباید حاوی هیچ اثری از انگل  باشد. با توجه به این واقعیت که کرمک اغلب تغییر می کنند و با فرکانس مشخص تخم گذاری می کنند ، برای بدست آوردن داده های صحیح ، لازم است که آنالیز را 3 بار و با فاصله 1-3 روز انجام دهید. اغلب ، یک تجزیه و تحلیل مثبت به شرح زیر ذکر شده است:


درجه ضعیف تهاجم. هنگامی که لاروهای کرم منفرد شناسایی می شوند ، نتیجه با علامت + نشان داده می شود.
در یک درجه متوسط ​​عفونت ، چندین تخم انگل در نمونه گیری وجود دارد. این نتیجه با ++ مشخص شده است.
درجه بالایی از تهاجم هنگامی ایجاد می شود که تعداد زیادی کرم شناسایی شده و با +++ مشخص شده باشد.
یک نتیجه مثبت نیاز به درمان اجباری دارد که اغلب نتیجه مطلوبی دارد.

تجزیه و تحلیل منفی برای تشخیص انگل روده می تواند در صورت عدم وجود کرم باشد. یک نتیجه منفی کاذب با یک نمونه برداری از ماده بیولوژیکی ظاهر می شود و در حدود 50٪ موارد رخ می دهد.

بعضی اوقات سیستم ایمنی بدن فعالیت حیاتی کرم ها را سرکوب می کند و وجود آنها را فقط می توان با علائم محلی ایجاد شده قضاوت کرد. در چنین مواردی ، پزشک می تواند به طور مستقل در مورد تعیین درمان مناسب تصمیم بگیرد.

نتایج قابل اعتماد با نمونه گیری برای 6 بار پشت سر هم نشان داده می شود.

 

درمان کرمک

درمان انتروبیازیس با قرص

حذف کرم ها با دارو احتمال مرگ سریع انگل  ها را افزایش می دهد. متخصصان اطفال و متخصصان بیماری های عفونی به کودکان چنین داروهایی را برای کرمک تجویز می کنند:
آلبندازول برای نوزادان.
نموزول - برای کودکان 2 سال اول زندگی ، تعلیق یک بار در روز به مقدار 10 میلی لیتر تجویز می شود. از سال 3 زندگی ، دارو در یک دوز 20 میلی لیتری تجویز می شود.
Pirantel - دوز با استفاده از فرمول 10 میلی گرم / 1 کیلوگرم وزن محاسبه می شود. این دارو به صورت قرص و مایع (شربت) موجود است.
ورموکس - برای  زیر 2 سال هیچ دارویی تجویز نمی شود. به کودکان بزرگتر یک بار 1 قرص داده می شود.
درمان در 2 دوره با فاصله 14 روز انجام می شود. داروهای ضد هلمینیت انگل  ها را "از بین می برد" اما آنها در روده ها باقی می مانند. برای تسریع در از بین بردن آنها ، به کودکان همچنین Smecta ، Polyphepan ، Lactofiltrum تجویز می شود.
 
درمان پیچیده کودکان از بیماری انتروبیازیس به صورت شماتیک انجام می شود:
 
3 روز اول - جاذب لاکتوفیلتروم ؛
در روز 4 - یک تنقیه پاک کننده ؛
در روز 5 - ماده ضد التهابی نموزول ؛
روز 6 - دوباره تنقیه پاک کننده.
درمان مجدد پس از 2 هفته انجام می شود. پس از 7 روز دیگر ، یک اسمیر کنترل برای بیماری روده گرفته می شود.
 
درمان کرمک

طب سنتی و درمان کرمک

برخی از متخصصان توصیه نمی کنند که کودکان مبتلا به انتروبیازیس را با داروهای طب سنتی درمان کنند ، زیرا آنها را در رابطه با کرمک بی اثر می دانند.
با این وجود ، قبل از اختراع داروهای مدرن ، مردم با استفاده از مواد غذایی و گیاهان موفق به مقابله با انگل ها شدند. چه عواملی در صورت عفونت با کرمک کودک شما موثرتر خواهد بود ، تصمیم گیری در این باره به عهده پزشک است.
اگر پزشک ضروری بداند ، استفاده از دستور العمل های محلی را به عنوان یک درمان کمکی تجویز می کند.
انما (اماله یا تنقیه) سیر. از 2 حبه و 250 میلی لیتر آب گرم تهیه می شود. انما قبل از خواب به مدت یک هفته تجویز می شود.
 
جوشانده دانه کدو تنبل. از 100 گرم محصول خرد شده با جوشاندن 20 دقیقه در نیم لیتر آب تهیه می شود. این مایع صبح با معده خالی به کودک داده می شود. درمان جوشانده به مدت 7 روز متوالی انجام می شود.
مخلوطی از دانه کدو تنبل و روغن زیتون. این دارو از مواد اولیه پوست کنده و خرد شده (100 گرم) و 100 میلی لیتر روغن تهیه می شود. کودک صبح ها به مقدار کم و با معده خالی تغذیه می شود. غذای معمولی بعد از 3 ساعت داده می شود. درمان به مدت 3 روز انجام می شود.
تزریق افسنطین. 1 قاشق چایخوری گیاهان تلخ در 0.5 لیتر آب در دمای اتاق اصرار دارند. بعد از 4 ساعت ، عامل فیلتر شده و سه بار در روز قبل از غذا با دوز 15 میلی لیتر داده می شود.
درمان کودکان در ارتباط با انتروبیازیس به صورت محافظه کارانه و پزشکی انجام می شود. داروهای کرمک به مدت 2 هفته تجویز می شود. پس از 14 روز دیگر ، درمان تکرار شده و یک نمونه گیری از دور مقعد انجام می شود.
 
کرم نواری
کرم نواری

کرم نواری چیست 

آلودگی به انگل کرم نواری بخصوص در خانوارهایی که حیوانات خانگی دارند بسیار گسترده است. کرم های نواری با طیف گسترده ای از گونه ها متمایز می شوند. آنها همچنین خطرناک ترین موجوداتی هستند که بدن انسان را انگلی می کنند.
 
نتیجه فعالیت حیاتی کرم های نواری می تواند ظهور بیماری های جدی باشد که گاهی منجر به مرگ می شود. درمان حمله هلمینتیک نیاز به یک رویکرد صبر و حوصله دارد.
 
هنگام انتخاب دارو برای کرم های نواری در انسان ، کمک به خلاص شدن از شر انگل کرم  نواری ، داشتن ایده در مورد انواع کرم ها ، فرایندهای زندگی ضروری است.
 
باید در نظر داشت که تقریباً تمام داروهای ضد التهابی بسیار سمی هستند و می توانند عوارض جانبی ناخواسته ایجاد کنند.
 

انواع کرم نواری

با علائم خارجی ، کرم های این خانواده به راحتی از کرم های گرد ، کرمک و انواع دیگر انگلی که در بدن انسان ساکن هستند ، قابل تشخیص هستند. بدنه کرم نواری شبیه نوار طولانی و چند بخشی است.
 
روی سر کوچکی که در انتهای آن قرار دارد ، مکنده ها و شاخک هایی وجود دارد که برای اتصال کرم به دیواره های اندام های داخلی طراحی شده است. اسکولکس مهمترین قسمت است که باید در طی درمان از بین برود.
 
تولید مثل انگلی بطور مداوم در رحم موجود در هر بخش اتفاق می افتد که قادر به تشکیل تعداد زیادی تخمک است.(در هر بند هم دستگاه تناسلی نر و هم دستگاه تناسلی ماده وجود دارد)
 
از میان بسیاری از اعضای خانواده کرم نواری ، بیشترین موارد تشخیص داده می شود:
 
کرم گاوی. در اندازه غول پیکر متفاوت است - طول بعضی  می تواند به 10 متر برسد! افراد با خوردن گوشت و ماهی که تحت فرآیند با کیفیت بالا قرار نگرفته اند ، آلوده می شوند. فرآورده های دامی خام ممکن است حاوی لارو کرم گاوی باشند. چشیدن گوشت چرخ کرده در فرآیند پخت و پز می تواند منجر به بیماری کرم روده شود.
کرم گوشت خوک به همین ترتیب وارد بدن انسان می شود. بیشترین خطر سلامتی را به همراه دارد.
کرم کوتاه با توجیه نام خود ، کمترین اندازه را در مقایسه با سایر کرم های نواری دارد - حداکثر طول یک بزرگسال 6 سانتی متر است.
کرم  نواری عریض لارو از طریق ماهی و غذاهای دریایی منتقل می شود.
مکان اصلی محلی سازی انگلی ، روده کوچک است ، اما به دلیل توانایی مهاجرت ، می توانند در هر ارگانی مستقر شوند.
 
کرم نواری

علائم  کرم نواری

وجود تعدادی از کلمینت ها در بدن را می توان با تعدادی ویژگی مشخص کرد. سلامت عمومی بدتر می شود - اسپاسم عضلانی مشاهده می شود ، حالت تهوع ، استفراغ ، واکنش های آلرژیک ظاهر می شود ، وزن بدن کاهش می یابد.
 
هر نوع کرم نواری قادر به ایجاد بیماری خاصی است که همراه با فرآیندهای آسیب شناختی خاصی است.

 تنیوز 

آلودگی کرم ناشی از کرم گوشت خوک(تریشین). علائم مشخصه اختلالات عملکرد دستگاه گوارش است. عدم درمان می تواند منجر به عواقب جبران ناپذیری در شکل کیستیسرکوز مغز شود.
 

تنیارینوز 

علائم این بیماری شبیه تنیازیس است. این بیماری با عفونت کرم گاوی همراه است. در کرم هایی که روی روده فوقانی تأثیر می گذارند متفاوت است. یک علامت مشخصه یک واکنش آلرژیک شدید است.
 

هایمنولپازیس

به زنجیر کوتوله صدا می شود. در نتیجه عفونت ، عوارض شدیدی در اندام های دستگاه گوارش ایجاد می شود. عامل بیماری زا از طریق تماس مستقیم با حامل عفونت انگلی منتقل می شود.
 

دیفیلوبوتریازیس

منبع این بیماری کرم پهن است. بیمار دارای اختلالات سیستم گوارشی است ، که می تواند منجر به انسداد روده شود ، که نیاز به مداخله جراحی دارد.خلاص شدن از شر انگلهای نواری در مرحله لارو بسیار راحت تر است.
 
هنگامی که علائمی مانند اختلالات مداوم روده ، طعم تلخ در دهان ، اختلالات مدفوع ، ضعف عمومی ظاهر می شود ، لازم است که وجود کرم ها مورد بررسی قرار گیرد تا درمان در اسرع وقت آغاز شود.
در یک مرحله پیشرفته ، این بیماری منجر به آسیب جدی به اندام های داخلی می شود .
 

درمان کرم نواری 

از لحظه عفونت تا زمان ظهور اولین علائم ، دوره خاصی می گذرد ، در نتیجه تشخیص بیماری به موقع عملاً غیرممکن است.
 
به محض مشکوک به کرم نواری باید سریعاً با پزشک مشورت کنید. پس از معاینه ، که به ایجاد تشخیص کمک می کند ، درمان مناسب تجویز می شود.همه انواع انگلی به اثر داروهای ضد التهاب حساس نیستند.به دلیل مقاومت بالای کرم ها در برابر برخی داروها ، درمان ممکن است موثر نباشد. در چنین مواردی ، جراحی تجویز می شود. خصوصاً غالباً از روش جراحی علیه انگلی های زیر جلدی استفاده می شود.
 

مکانیسم اثر داروها بر کرم نواری

انتخاب زیادی از داروهای ضد التهابی وجود دارد. هر یک از آنها با در نظر گرفتن نوع کرم ها ، تأثیر خاصی بر انگل انتخاب می شود:
ماده فعال موجود در ترکیب دارو بر روی عضلات کرم تأثیر می گذارد و باعث فلج می شود ، در نتیجه آن هلمینت می میرد.
با مهار تولید تابولین سلولی ، دارو روند تغذیه انگلی را مختل می کند.
با جلوگیری از استفاده از گلوکز ، مواد فعال در عملکرد طبیعی سلولهای کانال روده کرم ها اختلال ایجاد می کنند که منجر به مرگ انگلی می شود.
این دارو کوتیکول کرم را مختل کرده و حساسیت آن را در برابر نفوذ کلسیم افزایش می دهد. به دلیل عدم مقاومت در برابر محیط نامناسب روده ، انگلها به طور کامل در بدن هضم می شوند.
یک داروی ضد التهابی خوب انتخاب شده به سرعت کرم ها را از بین می برد و پس از آن بدون تغییر یا هضم از مدفوع دفع می شود.
 

عوارض جانبی ، موارد منع مصرف داروهای کرم های نواری 

به دلیل سمی بودن زیاد ، تقریباً همه داروهای کرم های نواری در انسان می توانند عوارض جانبی مختلفی ایجاد کنند. آنها خود را به صورت علائم سمیت ، اختلالات عملکرد دستگاه گوارش و کاهش ایمنی نشان می دهند.
بیمار واکنشهای آلرژیک ، اختلالات خواب ، ضعف عمومی دارد. بیشتر از همه ، اثر منفی یک ماده سمی توسط کبد و سلول های خونی تجربه می شود.
برای کاهش خطر اثرات منفی هنگام مصرف دارو ، باید دوزهای تجویز شده توسط پزشک را کاملاً دنبال کنید.
بیشتر داروهای ضد التهابی در برخی از دسته بیماران منع مصرف دارند - در دوران بارداری ، شیردهی ، در حضور عفونت های روده ای و بیماری های ویروسی.
 
کرم نواری

داروهای موثر علیه کرم های نواری

موقعیت های پیشرو در لیست قرص های ضد هلمینتیک که علیه انگل های نواری عمل می کنند توسط:

پرازیکوانتل

با کاهش عضلات تنفسی کرم ، باعث فلج و سپس مرگ می شود و پس از آن بقایای بدن کرم با مدفوع بدن را ترک می کند. حداکثر غلظت دارو در خون ظرف یک ساعت پس از تجویز حاصل می شود. حداکثر 90 درصد از ترکیب دارو در یک روز دفع می شود.
Praziquantel متعلق به عوامل مصنوعی با طیف وسیعی از عملکرد است ، بنابراین بسته به نوع کلمینتیاز دوزها توسط پزشک تجویز می شود.
یک رژیم درمانی که به اشتباه تنظیم شده باشد می تواند عوارض جانبی را تحریک کرده و به انتقال بیماری به مرحله مزمن کمک کند.
 

آلبندازول

مکانیسم عملکرد ایجاد اختلال در فرآیندهای بیوشیمیایی ، سرکوب استفاده از گلوکز است که در نتیجه آن کرم ها می میرند. بیشترین غلظت در خون به 2 ساعت پس از مصرف می رسد.
این در سراسر بدن گسترش می یابد ، به کبد ، ادرار ، مایع مغزی نخاعی وارد می شود. عمدتا از طریق صفرا دفع می شود.
به منظور افزایش جذب دارو از دستگاه گوارش ، مصرف آن همراه با غذاهای چرب توصیه می شود.

نیتوزوکسانید

با جذب آنزیم های لازم برای عملکرد طبیعی کلمینت ها ، در مرگ آنها نقش دارد. عوارض جانبی ممکن است - درد شکم ، اسهال ، استفراغ.
این وجوه را می توان جهانی نامید - به دلیل طیف وسیعی از عملکرد ، در برابر بسیاری از انگلی ها موثر هستند. ضروری است هنگامی که فرد به طور همزمان تحت تأثیر چندین نوع از کلمینت قرار گیرد.
گروه داروهای جهانی همچنین شامل Dekaris ، Vormil ، Pirantel ، Nemozol است. هر یک از آنها باید فقط طبق دستور پزشک و مطابق با دوز مشخص شده توسط وی استفاده شود.
 

درمان کرم های نواری در کودکان

سمیت داروهای ضد التهابی برای درمان عفونت های انگلی در کودکان نیاز به استفاده بسیار دقیق دارد. به نوزادانی که از شش ماهگی شروع می شوند توصیه می شود که به آنها پیپرازین ، نموسید ، آلدازول بدهند. بعد از یک سال می توانید از Praziquantel ، Pirantel استفاده کنید. آلبندازول از دو سالگی ، Vormil - بعد از سه سالگی و دی اتیل کابامازین برای کودکان بالای شش سال تجویز می شود.
 
هرگونه درمان برای کودکان زیر 4 سال بهتر است به صورت تعلیق در نظر گرفته شود. دوز دارو با در نظر گرفتن سن کودک و میزان حمله توسط پزشک محاسبه می شود. برای درمان ، دستورالعمل های طب سنتی مفید است. کودکان بعد از یک سال ، به کودکان آب هویج می دهند - یک قاشق غذاخوری با معده خالی به مدت چند روز.
 
یک داروی موثر و خوش طعم در مبارزه با انگل ها:  نصف لیوان شکر ، 200 گرم عسل ، 2 قاشق غذاخوری karkade (چای ترش) در یک لیتر آب هم زده می شوند. زنجبیل ، دارچین ، میخک به عنوان ادویه مناسب است. مخلوط را روی حرارت کم قرار دهید و پس از جوش آمدن آن را بردارید.قبل از استفاده ، سبیتن در نصف قاشق غذاخوری در 100 میلی لیتر آب رقیق می شود. قبل از غذا 2 بار در روز به کودک نوشیدنی بدهید.(گل جامائیکا یا Sorrel، و شمال آفریقا به نام چای سودانی و در مصر به نام کرکده Karkade مشهور است)
 

داروهای ضد کرم  در دوران بارداری

داروهای ضد کرم بسیار سمی هستند و روی جنین تأثیر منفی دارند. تقریباً تمام قرص ها در دوران بارداری ممنوع است.
در موارد استثنایی ، وقتی پزشک متقاعد می شود که منافع مورد انتظار برای بدن مادر به طور قابل توجهی بیشتر از آسیب احتمالی به جنین خواهد بود ، پیرانتل تجویز می شود.برای درمان هلمینتیاز (بیماری در نتیجه فعالیت انگل )، زنان باردار باید به داروهای سنتی ایمن توجه کنند.
 

پیشگیری از کرم نواری   

روند خلاص شدن از انگل های نواری بسیار طولانی است. برای پاکسازی کامل بدن ، شما باید دوره خاصی از درمان را طی کنید ، که علاوه بر مصرف داروها ، پایبندی به رژیم غذایی خاص را نیز شامل می شود ، غذاهای خاصی را از رژیم حذف می کند. جلوگیری از عفونت با هلمینتیاز بسیار آسانتر است. برای انجام این کار ، کافی است اقدامات پیشگیرانه ساده را دنبال کنید:
گوشت و ماهی را فقط پس از عملیات حرارتی با کیفیت بخورید.
آب جوشانده یا آبی که درجه تصفیه لازم را پشت سر گذاشته است بنوشید.
قبل از غذا خوردن ، پس از استفاده از توالت دست ها را بشویید.
سبزیجات و میوه ها را کاملاً بشویید و روی آنها آب جوش بریزید.
در آبهای مشکوک شنا نکنید.
سالانه از نظر کرم خود را بررسی کنید.
از بین داروهایی که می توانند به عنوان پیشگیری کننده در برابر کرم های نواری استفاده شوند ، اکثر پزشکان آلبندازول را توصیه می کنند.

 

این پست را چگونه می‌بینید؟ برای شما مفید بود؟ لطفا با نوشتن کامنت در زیر ما را مطلع کنید. (سیارک)  

مترجم  itrans.ir 

 

نظرات

۱۴۰۰/۴/۲التهاب لابیا (ولویت) و لابیا با واژن (ولووواژینیت) - در وهله دوم در میان بیماری های زنان و زایمان کودکان. اغلب آنها در مقابل کاهش ایمنی موضعی در یک دختر اتفاق می افتد. میکروب های اصلی که مسئول ایجاد التهاب هستند ، معمولاً استرپتوکوک ، انتروکوک ، استافیلوکوک و اشریشیا کلی - یعنی فلور بیماری زا کودک است. ولووواژینیت بر وضعیت جسمی و عاطفی کودک تأثیر می گذارد ، با درمان نادرست یا عدم وجود آن ، می تواند سیر مداوم و مزمن را طی کند ، که می تواند انتقال به اندام های داخلی دستگاه تناسلی را تهدید کند.(کرمک در واژن ) و کرم رحم دلایل عواملی که مقاومت بدن را کاهش می دهند - بیماری های مکرر گلو و بینی ، عفونت های دوران کودکی و سایر عوامل. میکروارگانیسم ها را می توان با مدفوع با شستشوی نامناسب ، دستهای کثیف ، لباس شخص دیگری ، آب از مخازن باز به بدن آورد. عفونتهای مقاربتی (تریکوموناس ، کلامیدیا). اغلب ، عوامل بیماری زا از مادر می آیند - در رحم یا هنگام زایمان ؛ برخی از آنها می توانند در زندگی روزمره منتقل شوند - از طریق پارچه های دستشویی ، حوله های مشترک. کرم های سوزنی کرم های کوچکی هستند که باعث انتروبیازیس می شوند. در نتیجه خزیدن کرم های ماده به شکاف دستگاه تناسلی یا خراشیدن ناحیه پریانال توسط خود کودک ، آسیب مخاط و التهاب ایجاد می شود. استرس های زیاد و کاهش ایمنی محلی (حضور در مهد کودک یا دبستان). همه عوامل شرایط مساعدی را برای سرکوب محافظت از واژن و ولو و تولید مثل میکروب در آنها ایجاد می کنند. علائم تورم پوست اندام های دستگاه تناسلی خارجی و قرمزی آنها. خارش ، لایه برداری از پوست. تخلیه با شدت و رنگ متفاوت ، با یا بدون بو. در تماس ادرار با پوست ، خارش و سوزش در اثر تحریک تشدید می شود. اشتهای ضعیف ، تحریک پذیری ، خواب بی قرار. برای تشخیص پزشک معاینه پزشک لازم است. اگر سو ظن به عفونت وجود داشته باشد در صورت لزوم ، کشت با حساسیت آنتی بیوتیکی نیز می تواند انجام شود. علاوه بر این ، یک مطالعه از خراشیدن perianal به منظور جلوگیری از انتروبیازیس (کرم پین) انجام می شود ، سطح گلوکز در خون تعیین می شود و آزمایش ادرار عمومی تجویز می شود. اگر ولوو واژینیت عود کند ، این دلیل می شود که توسط یک متخصص گوش و حلق و بینی ، متخصص آلرژی ، متخصص پوست ، معاینه شود تا کانون عفونت مزمن و آلرژی از بین برود. پیشگیری لباس زیر را اغلب عوض کنید ، کودک را هر روز بشویید. فقط از جلو به عقب بشویید ، در صورت امکان بدون استفاده از صابون بشویید. اگر دختری از پوشک های یکبار مصرف استفاده می کند ، باید مرتباً عوض شود و در صورت لزوم از آنها استفاده نشود. وسائل دختر باید (حوله ، پارچه دستشویی ، ملافه ) جدا از وسایل بزرگسالان شسته شود. تعادل سالم میکرو فلور روده را حفظ کنید. استفاده از آماده سازی های مولتی ویتامین و روش های مقاوم شدن. از بین بردن کانون های عفونت مزمن - لوزه ، آدنوئید ، پوسیدگی. مشاوره به موقع با متخصص زنان در کودکان.

۱۴۰۰/۴/۲شایعترین علامت کرمک در کودک ، خارش ناحیه پریانال است. آنجاست که کرم ها تخم های خود را می گذارند. فرد این محل را خراشیده و سپس می تواند تخمها را روی پوست دست و زیر ناخن به دهان رسانده و این باعث عفونت مجدد می شود. کرمک بالغ پس از مدفوع در مدفوع کودک یافت می شود. اینها کرمهای سفید کوچکی هستند که به طور مشخص یکی از انتهای آنها مشخص است. به طور معمول طول آنها بیش از 5-6 میلی متر نیست. مثل نخ سفید هستند

۱۴۰۰/۴/۲درمان کرمک واژن دارو های ضد کرم - برای از بین بردن انگلی و مواد زائد آنها از بدن تجویز می شود. پروبیوتیک ها - برای اختلالات عملکردی روده ناشی از کرم ها توصیه می شود. آنتی هیستامین - اگر انتروبیازیس یا همان کرمک همراه با واکنش های آلرژیک باشد ، تجویز می شود.

۱۴۰۰/۴/۲وجود کرم سفید در مدفوع بزرگسالان و کرمک ها در کجا زندگی می کنند؟ کرمک ها یکی از رایج ترین کرم های روده ای است. کرمک ها نماتدهای انگلی کمی (2 تا 14 میلی متر) هستند که در روده ها زندگی می کنند و روی پوست اطراف مقعد تخمگذاری می کنند. عفونت کرمک ها به نام انتروبیازیس نیز شناخته می شود.

۱۴۰۰/۴/۲برای درمان کرمک مبندازول، آلبندازول، یا پیرانتل ارزان ترین و موثرترین دارو Vormin یا Vermox (مبندازول ) است. برای یک بزرگسال کافی است فقط یک قرص بخورد (برای کودکان ، مقدار مصرف متفاوت است: به کودکان زیر سه سال یک چهارم قرص و از 3 تا 6 سال - نصف قرص ورمین یا ورموکس). هر دارویی با تجویز پزشک مصرف شود.اگر فرزندتان زیر دو سال سن دارد و یا اگر خود شما باردار هستید درباره سایر درمانهای موجود با پزشک صحبت نمایید.

۱۴۰۰/۴/۲کرمک چیست کرمک یا کرم های نخی یا سنجاقی کرم های حفره اولیه هستند که اندازه آنها از 2 تا 12 میلی متر است و اغلب در روده های کودک زندگی می کنند و آسیب قابل توجهی به بدن کودک وارد می کنند. تشخیص و درمان این بیماری توسط متخصص اطفال ، متخصص گوارش و متخصص بیماری های عفونی انجام می شود .شکست بدن انسان با کرمک یا کرم های نخی یا سنجاقی انتروبیازیس نامیده می شود. این شایعترین بیماری انگلی در دوران کودکی است. با نفوذ به داخل بدن ، کرم ها در قسمت های تحتانی کوچک ، سکوم و روده بزرگ قرار دارند. ماده های بالغ که به سن بلوغ رسیده اند می توانند از طریق مقعد خارج شده و بین چین های پوست اطراف مقعد تخم بگذارند. کرمک از خصوصیات متمایز ساختار خارجی برخوردارند. ماده ها "دم" دارند ، یعنی انتهای نوک تیز (از این رو نام کرم ها - کرم های سوزنی) است. این ماده می تواند به مخاط روده آسیب برساند و باعث خارش شدید در ناحیه پریانال شود. نرها کوچکتر از ماده ها هستند ، "دم" آنها به صورت مارپیچ خم می شود. این بیماری ناراحتی قابل توجهی به کودک می دهد. خارش مداوم (در شب و شب شدت می یابد) فرصتی برای خواب آرام نمی دهد ، مواد زائد کرم های سوزنی بدن را مسموم می کند و دستگاه گوارش را مختل می کند. کودک اشتهای خود را از دست می دهد ، کاهش شدید وزن بدن شروع می شود. اگر شک دارید که کودکی به بیماری انتروبیازیس مبتلا است ، والدین باید سریعاً با یک متخصص گوارش یا متخصص بیماری های عفونی مشورت کنند. متخصصان ذیصلاح قادر به تعیین وجود کرمک در کودک هستند و به مقابله سریع و موثر با درمان کرمک واژن (در صورتی که کودک دختر باشد کرمک وارد واژن می شود) کمک می کنند.

۱۴۰۰/۴/۲علائم کرمک و علائم کرمک واژن تصویر بالینی بیماری 10-14 روز پس از عفونت با عفونت انگلی ظاهر می شود. شکایت اصلی بیمار خارش شدید در مقعد است که در شب تشدید می شود. احساسات ناخوشایند در اثر خروج ماده به راست روده برای تخمگذاری ایجاد می شود. پس از چند روز ، ممکن است علائم متوقف شود و پس از 3-4 هفته ممکن است دوباره ظاهر شود (مربوط به دوره های خاصی از دوره عفونت است چرخه تبدیل تخم ها به کرم بالغ ). علاوه بر خارش ، هنگام بررسی ناحیه پریانال در کودک ، می توانید قرمزی پوست ، بروز تحریک و خراش شدید را پیدا کنید. در برخی موارد ، درماتیت یا اگزما به دلیل ضربه مداوم به پوست اطراف حلقه مقعد رخ می دهد. سایر تظاهرات انتروبیازیس: خواب ناآرام؛ تحریک ، گریه ؛ احساسات دردناک در حفره شکم نقض قوام مدفوع ؛ حالت تهوع و / یا استفراغ ؛ نفخ شکم اصرار کاذب برای مدفوع شب ادراری شبانه کاهش اشتها ؛ کاهش وزن؛ سردرد ضعف عمومی ، خستگی کاهش تمرکز توجه. به دلیل خراش مداوم ناحیه مقعد ، یک عفونت ثانویه می تواند بوجود بیاید ، به عنوان مثال ، ولوو واژینیت (در دختران) ، اسفنکتریت ، پاراپروکتیت یا درماتیت. علاوه بر این ، واکنش های آلرژیک نیز ممکن است رخ دهد.

۱۴۰۰/۴/۳علل کرمک دلیل اصلی وقوع بیماری انتروبیازیس شیوع گسترده لارو و تخم کرمک در محیط کودک و عدم رعایت قوانین بهداشت شخصی است. عفونت انگلی از طریق مدفوع و دهان منتقل می شود. کودکان به نواحی خارش دار آسیب می زنند و طی آن تخمهای کرمها روی دستها و زیر ناخن می روند. در صورت عدم اقدامات بعدی بهداشتی ، کلیه اشیایی که بیمار با آنها تماس دارد در معرض عفونت قرار می گیرند. در همان زمان ، تخم های کرمک بسیار کوچک و تقریباً با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیستند ، که به آنها امکان می دهد روی اسباب بازی ها ، لباس ها ، ملافه ها و سایر وسایل روزمره پراکنده و مستقر شوند. کودکان مبتلا به انتروبیازیس مستعد خود عفونی هستند. این وضعیت هنگام خاراندن خارش پوست اطراف مقعد ایجاد می شود. بنابراین عفونت روی پوست دست ها قرار می گیرد و از طریق دهان دوباره وارد روده می شود. عواملی وجود دارد که خطرات انتروبیازیس را افزایش می دهد: بازدید از مکان های شلوغ (عفونت اغلب در کودکستان ها ، مدارس ، زمین های بازی و غیره رخ می دهد) ؛ عدم رعایت قوانین بهداشت شخصی ؛ داشتن عادت هایی مثل جویدن ناخن با دندان یا مکیدن انگشتان. عدم تمیزی در خانه و موسسات کودکان ؛ خوردن سبزیجات و میوه های شسته نشده

۱۴۰۰/۴/۳روش تشخیص کرمک برای تأیید وجود کرمک یا عفونت انتروبیازیس ، کودک باید تشخیص های خاصی را انجام دهد. از آنجا که تخم های کرمک در چینهای مقعد قرار دارند ، روش اصلی برای مطالعه بیماری نمونه برداری دور مقعد است که متعاقباً با دقت در زیر میکروسکوپ مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. لازم به ذکر است که برای دستیابی به یک تشخیص قابل اعتماد ، مطالعه باید چندین بار و با فاصله 3-5 روز انجام شود. روش نوار چسب نیز انجام می شود. در حین معاینه ، یک نوار مخصوص به ناحیه پریانال اعمال می شود و پس از آن نوار تحت بزرگنمایی نوری بررسی می شود. روشهای دیگری برای مطالعه تهاجم کرمک وجود دارد: شمارش کامل خون . افزایش سطح ائوزینوفیل ها ممکن است وجود کرمک را در بدن نشان دهد. تجزیه و تحلیل Scatological - مطالعه مدفوع می تواند به شناسایی کرم ها و تعیین نوع آنها کمک کند ، با این حال ، این روش همیشه قابل اعتماد نیست (کرمک در موقعیت ثابت نیستند ، اما آزادانه از طریق روده حرکت می کنند ، که روند تشخیص را پیچیده می کند).

۱۴۰۰/۴/۳هنگامی که کرمک در بدن یافت می شود ، پزشک با توجه به ویژگی های فردی کودک ، سن ، وزن بدن و همچنین حجم و محلی سازی ضایعه ، درمان کرمک و درمان کرمک واژن را انتخاب می کند. هدف از این روش درمانی باید مبارزه با انگلی در تمام مراحل رشد (تخم ، لارو ، بزرگسالان) ، از بین بردن عواقب کرمک و همچنین تسکین خارش و سایر علائم ناخوشایند بیماری باشد. برای این ، اول از همه ، داروهای ضد التهابی انتخاب می شوند. داروها می توانند انواع مختلفی داشته باشند (قرص ، سوسپانسیون ، شیاف) ، که به آنها امکان می دهد برای درمان کودکان در هر سنی استفاده شوند. متخصصان کلینیک برای کودکان و نوجوانان به شدت توصیه می کنند بدون مشورت با یک متخصص ، داروی ضد التهاب را انتخاب نکنید. این می تواند منجر به سمیت و سایر عوارض جانبی شود. مصرف یک ماده ضد انگل به تنهایی کافی نیست. برای از بین بردن عواقب موجود در بدن از کرمک ، به گروه های دارویی زیر نیاز است: ماده ضد انگل - برای از بین بردن انگلی و مواد زائد آنها از بدن تجویز می شود. پروبیوتیک ها - برای اختلالات عملکردی روده ناشی از کرم ها توصیه می شود. آنتی هیستامین - اگر انتروبیازیس همراه با واکنش های آلرژیک باشد ، تجویز می شود. لازم به یادآوری است که برای جلوگیری از عفونت مجدد ، همه اعضای خانواده بیمار باید تحت درمان قرار گیرند. تعدادی از اقدامات بهداشتی نیز لازم است: تغییر ملحفه و شستشو و پردازش با اتوی داغ. عملیات حرارتی با اسباب بازی ها و سایر اشیایی که کودک با آنها تماس گرفته است. نظافت منظم اتاق. برای تأیید واقعیت بهبودی کودک ، لازم است 2 هفته پس از درمان مجدداً از نظر وجود کرمک بررسی شود.

۱۴۰۰/۴/۳اقدامات پیشگیرانه علیه کرمک کاهش خطر ابتلا به عفونت ثانویه توسط کرمک اجازه پیشگیری ساده را می دهد. این کار با شستن کامل دستان خود با صابون قبل از غذا خوردن و بعد از استفاده از توالت شروع می شود. والدین باید کودک را از کشیدن اشیا و دستهای مختلف به دهان وی ، جویدن ناخن های او جدا کنند (بشقاب ها باید به موقع شسته شوند). شورت کودک باید صبح و قبل از خواب عوض شود. شستشوی پیشگیرانه پارچه در آب گرم انجام می شود. درمان با اتو کردن کامل می شود. این پودر تخم های کلمینت را از بین نمی برد و دستگاه اتو قادر به انجام این کار است. برای سلامتی کودکان و بزرگسالان توصیه می شود هر روز اتاق ها را با مواد ضد عفونی کننده تمیز کنید. در پایان کار ، پارچه ها باید جوشانده شوند. در حالی که کودک تحت معالجه است ، والدین همچنین باید از داروهای ضد کرم استفاده کنند. بی توجهی به این اقدامات ، درمان انتروبیازیس را بی فایده می کند. خطر توسعه مجدد انتروبیازیس همیشه زیاد است. عوارض انتروبیازیس معمولاً موثر نیست ، اما کرمک می توانند به دستگاه تناسلی دختران منتقل شده و ناراحتی جدیدی ایجاد کنند. مادران می توانند با ترشحات روی شورت مشکوک باشند که مشکلی پیش آمده است. نیاز فوری به خلاص شدن از شر کرمک به این دلیل است که کرم ها تحرک و ترشح روده را مختل می کنند. تهاجم باعث التهاب اندام های گوارشی ، ورم معده ، انتریت ، ورم معده و روده می شود. مهاجرت انگلی به داخل ریه ها ، بینی ، چشم ها ، کبد و مجاری صفراوی یک اتفاق نادر تلقی می شود. اما چنین خطری وجود دارد ، بنابراین شما باید در اسرع وقت بیماری کرمک را درمان کنید. انتروبیازیس یک بیماری است و باید درمان شود

۱۴۰۰/۴/۳تجزیه و تحلیل ، نمونه برداری برای انتروبیازیس انتروبیازیس یک حمله هلمینتیک به تخمهای کرمک است ، کرمهایی که انتهای آنها نوک تیز است و نام خود را از این رو دریافت کرده اند. آسیب شناسی بیماری دستان کثیف است که به دلیل بی توجهی به قوانین بهداشت شخصی رخ می دهد. کودکان زیر 12 سال بیشتر در معرض عفونت هستند. فعالیت حیاتی هلمینت ها در بدن انسان می تواند روند هضم را بدتر کند ، سیستم ایمنی بدن را کاهش دهد ، بنابراین ، در اولین علائم بیماری ، لازم است با یک دکتر مشورت کنید و تحت درمان مناسب قرار بگیرید. وجود کرم سفید در مدفوع بزرگسالان و کودکان پس از اجابت مزاج و همچنین شب هنگام بیرون آمدن از مقعد دیده می شوند. همچنین می توان ردپای کرم ها را روی لباس زیر و تخت تشخیص داد. این ماده فقط برای 8 ساعت برای تجزیه و تحلیل مناسب است. نمونه برداری روشی برای مصرف ماده بیولوژیکی در اطراف مقعد است. این تجزیه و تحلیل به شما امکان می دهد وجود انگل ها در راست روده را با دقت 99٪ تشخیص دهید.  غالباً ، این روش طبق روش گراهام ، به مدت 3 روز متوالی انجام می شود. به این ترتیب می توانید کرم های مختلف را به راحتی تشخیص دهید: کرمک اسکاریس؛ کرم های شلاقی کرم های نواری گسترده کرم های خوک و گاو ؛ شیستوزوما برای انجام این روش ، از چین های perianal یک نمونه استفاده می شود: گوش پاک کن؛ چسب نواری؛ کاردک چوبی برای بدست آوردن نتایج قابل اعتماد ، بیمار باید از قوانین خاصی برای عمل پیروی کند. در چه مواردی اختصاص داده شده است شکایت بیمار از ناراحتی در مقعد اغلب این موارد است. : خارش ، تحریک التهاب و قرمزی کاندیدیازیس در زنان ؛ مجرای ادراری ولوو واژینیت در دختران ؛ نفخ شکم نقض مدفوع. بعضی اوقات حمله طولانی مدت هلمینتیک می تواند آسیب های جدی در بدن ایجاد کند که عبارتند از: در افزایش تولید گاز ؛ در تغییر میکرو فلور روده ؛ در وخامت سیستم گوارشی ؛ در هضم ضعیف غذا ؛ در بثورات پوستی در اختلالات روده ؛ در سردردهای طولانی مدت در وخامت وضعیت عمومی بهداشت ؛ در اختلال خواب. در بیشتر مواقع ، کودکانی که تحت تأثیر کرم ها قرار دارند ، به سختی به خواب می روند ، آنها اغلب شیطان هستند. تجزیه و تحلیل انتروبیازیس با استفاده از اسمیر یک روش اجباری برای کودکانی است که برای اولین بار در موسسات کودکان - مدرسه یا مهد کودک حضور می یابند. همچنین ، نمونه برداری از افرادی که وارد بیمارستان می شوند ، هنگام مراجعه به استخر ، درخواست کار در مراقبت از کودکان ، پذیرایی و تجارت استفاده می شود. کودکان قبل از رفتن به اردوگاه معاینات سالانه را انجام می دهند.

۱۴۰۰/۴/۳اگر بیمار نتیجه منفی در برابر علائم بالینی دریافت کند ، باید چندین بار دیگر دوباره تشخیص داده شود. با تجزیه و تحلیل سه برابر انجام شده با فاصله 1 روز ، قابلیت اطمینان به 99 می رسد. هنگام عبور از تجزیه و تحلیل ، تنها زمانی که نتیجه می تواند در حدود 50٪ موارد مثبت باشد. در صورت نتیجه منفی و علائم ، پزشک ممکن است بدون تایید آزمایشگاهی ، درمانی را تجویز کند. کرم سفید کوچک در دستشویی معاینه مدفوع برای وجود تخمهای کلمینت نیز دارای دقت کمی در نتیجه است ، بنابراین ، بلکه یک روش کمکی برای شناسایی انگل ها است که همراه با نمونه گیری انجام می شود. با استفاده از آزمایش جاذب سیستم ایمنی خون متصل به آنزیم ، اطمینان از تجزیه و تحلیل تقریبا 100 است. آنالیز انتروبیازیس به مدت 10 روز معتبر است. برای اینکه نیازی به گرفتن نمونه گیریاز مقعد برای وجود انگل ها نباشید ، باید اقدامات اساسی بهداشتی را دنبال کنید ، دستان خود را بیشتر بشویید ، خود را بشویید ، سبزیجات و میوه ها را با آب روان بشویید.

در ادامه بخوانید...

چگونه لکه قهوه ای، سیاه یا قرمز با عملکرد کبد در ارتباط است

در

بیش از حد قرار گرفتن در معرض آفتاب، سبب ایجاد لکه های خورشیدی می شود و می توان آنرا به بهترین نحو با سرمادرمانی و لیزر از بین برد.

اخیرا، وقتی که من در پراویدنس رودآیلند بودم، پدر زنم با سراسیمگی به لکه های قهوه ای بر روی پوست در پشت دست خود اشاره کرد، و پرسید"آیا این لکه ها با بیماری کبد در ارتباط هستند؟"
آنها لکه های کبد یا لکه های پیری نیستند. لکه های قهوه ای پشت دست شما، لکه های خورشیدیِ ناشی از بیش از حد قرار گرفتن در معرض نور خورشید هستند، و هیچ ربطی به بیماری ندارند. (سیارک)
آنها معمولا روی پشت دست، صورت، و ساعدتان ظاهر می شوند و اغلب خوش خیم هستند. بهترین پیشگیری در برابر توسعه لکه های خورشیدی، کرم های ضد آفتاب و لباس هستند.
بهترین درمان برای از بین بردن لکه های خورشید سرما درمانی (کرایوتراپی ((یک متخصص پوست آنها را با نیتروژن مایع منجمد می کند) یا درمان با لیزر است. کرم های سفیدکننده و رتین A کمک کمی به حذف لکه های خورشید می کنند، این درحالی است که درمان های خانگی مانند آب لیمو و اسکراب های جوش شیرین هیچ کاری انجام نمی دهند. هنگامی که لکه ها برداشته شوند، شما باید کرم ضد آفتاب بزنید وگرنه آنها دوباره برمی گردند.

 

نظرات

در ادامه بخوانید...