ارزیابی جامع و درمانگری از سوء استفاده جنسی از کودکان


به طور کلی، ارزیابی و بررسی کودکانی که آسیب ناشی از سوء استفاده جنسی را تجربه کرده اند، به دو دلیل اصلی صورت می گیرد.

(1) مشخص کردن احتمال و طبیعت سوء استفاده جنسی، به منظور تصمیم گیری قانونی و

(2) درک عملکرد و رفتار بچه به منظور برنامه ریزی برای درمان. " روش های متفاوتی برای بررسی کودکانی که ممکن است مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته شده باشند، وجود دارد. این روش ها به این بستگی دارند که بررسی کننده به دنبال بررسی کلینیکی است یا بررسی قانونی".

دستورالعمل هایی برای مصاحبه قانونی وجود دارد که احتمال به دست آوردن جزئیات ، خصوصیات و اطلاعات دقیق را افزایش می دهد . در ارزیابی های کلینیکی هدف، درک احساس کودکان از درمان است و نه به دست آوردن افشاگری های قانونی. زیرا این احساسات در درمان، بسیار مهم هستند.

آموزش پیشگیری از آزار جنسی کودکان

علائم کودک‌ آزاری

شماره تماس برای کودک آزاری و خشونت خانگی

وقتی اهداف سیستم ها کاملا مشخص نیستند و بررسی کلینیکی همراه با اهداف قانونی دنبال می شود، موضوع پیچیده می شود. مشخص کردن نقش مشخص ما و نقش های دیگران در سیستم های که بررسی جامعی از کودکان مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته شده اند، الزامی است.
برخلاف، پارامترهای صریح تجربیِ ارزیابی های قانونی سوءاستفاده جنسی از کودکان، کارهای انجام گرفته کنونی، پارامترهای مشخصی را در ارزیابی کلینیکی این موضوعات، آشکار نمی کنند. در هر حال، مطالبِ اندکی پدیدار شده اند. این مطالب شامل :

(1) مصاحبه های کلینیکی و اندازه گیری بررسی های استاندارد 

(2) بررسی های چند شکله 

(3) ابزارهای بررسی سوءاستفاده ویژه 

(4) بررسی حوزه های مشخصی مانند آسیب های روحی و استرس ناخواسته بعد از درمان (PTsD) ، افسردگی، اضطراب و مشکلات مربوط به رفتار جنسی ، می شوند. به طور کلی فقدانِ بحث هایی راجع به استراتژی هایی برای بررسی کلینیکی جامع CSA و مفهوم کردن اطلاعات به دست آمده از مصاحبه ها، وجود دارد. این خلاء در کارهای قبلی، موجب این شده که درمان های موثر براساس بررسی های خوب شروع شوند و ادامه پیدا کنند و بیشتر بچه های مورد سوء استفاده قرار گرفته شده ، از روش و درمانی مشابه بهره برند. در هر حال با رشد مطالعات انجام شده بر روی CSA، مشخص شد که اثرات متفاوت و چندگانه ای وجود دارد که این اثرات به طبیعت نوع سوءاستفاده و فاکتورهای دیگر مرتبط است (دیگر رفتارهای بد، دینامیک خانواده). خیلی از خروجی هایِ نسبت داده شده به CSA (اضطراب، افسردگی، شکایت های بدنی، و مشکلات رفتاری) در کودکانی که سابقه بد رفتاری ندارند، نیز دیده شده است. یک بررسی کلینیکی برای درک بهتر این فاکتورها و مداخله های غیر رسمی، مورد نیاز است.
یکی از منابع عالی برای ارزیابی جامع، کتاب فدریچ  است. فدریچ بر روی چهارچوبی تئوری برای راهنمایی ارزیابی و سه حوزه (وابستگی به والدین، خودتنظیمی، و خود توسعه دهندگی) ، استراتژی هایی برای ارزیابی آنها، و برنامه ریزی درمانی متوالی ، بحث کرده است و شامل ضمیمه های قوی ای در رابطه با ابزار ارزیابی نیز است.
هدف این بخش ، ایجاد یک بحث دوستانه و جامع از ارزیابی کلینیکی بچه های مورد سوءاستفاده جنسی  شده، است که برای برنامه ریزی درمانی سودمند واقع شود. ارزیابی موثر این موضع به شناخت و درکی از قوانین بررسی سالم و دینامیک های مخصوص سوءاستفاده های جنسی معمول و چالش های آن، نیاز دارد. چهارچوب ارزیابی ما، با این ایده ها و دانشِ به دست آمده از تجارب کلینیکی ما، در رابطه با CSA، ایجاد شده است. از سناریوهای کلینیکی ای برای تاکید بر پیچیدگی و نیاز به انعطاف پروسه ارزیابی ، استفاده می شود.

ارزیابی محتوی سوء استفاده جنسی از کودکان

بررسی هایی که درون سلسله ارزیابی های غیر رسمی می افتند، توسط معالجگران به بررسی های رسمی ای تبدیل می شوند، که اغلب شامل روش های چند شکلی، چند بعدی هستند. این بخش بررسی های روانشناسی رسمی را به سمت جلو هدایت می کند. در هر حال بعضی از استراتژی هایِ استفاده شده در جلسات، معمول و نیز مفید است. اگرچه بررسی های جامع و رسمی، برای برنامه درمانی ارزشمند است، اما بررسی ها، به فردگرایی، پیشرفت، بخش های درمانی روتین، ارزیابی پیشرفت، و اهداف درمانی تلنگر زده شده پیوسته، نیاز دارند. ترجمه  itrans.ir 

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.