سیارک

کاربرد آموزشی گوشی همراه

در حال حاضر گوشی اینترنت همراه و گوشی های هوشمند پتانسیل قابل توجهی بعنوان ابزارهای یادگیری و توسعه برنامه های آموزشی مبتنی بر گوشی های هوشمند داشته و توجه رو به افزایشی را بخود جلب می کنند.
هدف از این مطالعه کسب دیدگاه عمیق تری از ماهیت استفاده دانشجویان از گوشی هوشمند همچنین نگرش آنها به کاربرد آموزشی گوشی همراه بود تا مداخلات موفقیت آمیز آموزشی طراحی گردد.
روش های آموزشی باید دینامیک باشند و برای یک محیط دائماً در حال تحول و تغییر پیوسته اتخاذ گردند. طی چند دهه گذشته فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) یک مولفه کلیدی تدریس و یادگیری در آمـوزش عالی بوده است. یک روند به ویژه مهم که به تازگی با توجه به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات متوجه شدیم، افزایش وابستگی به گوشی تلفن همراه نه تنها در انجام کارهای روزانه، بلکه در محیط های آموزشی و حرفه ای نیز است. بی شک تأثیربخشی کاربرد گوشی تلفن همراه امروزه یک پارامتر مهم از سواد کامپیوتری گشته است. درنتیجه مدارس ابتدایی و دبیرستان پیوسته در حال معرفی تکنولوژی تلفن همراه هستند تا آموزش و یادگیری را بهتر کنند. طبیعتاً تعجب آور نیست که دانشجویان یا دانش آموزان انتظار داشته باشند که از این تکنولوژی بهنگام گذارندن واحدهای دانشگاهی استفاده کنند. مدارک و شواهد حاکی از استفاده گسترده کنونی از گوشی های هوشمند در آموزش پزشکی است. در مطالعه ای در کانادا گزارش شده که تنها 85 درصد دانشجویان و دانشکده پزشکی روزانه از گوشی های هوشمند استفاده می کنند، اما انتظار استفاده از این تکنولوژی را جهت افزایش آموزش و حرفه پزشکی دارند. درحالیکه دانشجویان پزشکی در انگلستان نیز گزارش کردند که استفاده از گوشی های هوشمند می تواند سودمند باشد و به احتمال زیاد به در آینده افزایش پیدا کند. نسل جدید دانشجویان مراقبت سلامت رشد یافته مجموعه فن آوری اطلاعات را فراگرفتند. افراد 18- 33 ساله یا آن افرادی که طی سال های 1981-1996 بدنیا آمدند فن آوری تلفن همراه و رسانه اجتماعی را پذیرفته اند. گزارش شده که رسانه های اجتماعی می توانند مشارکت را بهبود بخشیده و گروه های مختلف و از لحاظ جغرافیایی پراکنده دانشجویان و پیشه داران را از طریق امکان ارتباط خارج از کلاس درس، اصلاح همکاری، خلاقیت و ایجاد ارتباط بین دانشجویان و کارشناسان بهم متصل کنند.
بکارگیری فن آوری تلفن همراه می تواند به میزان معنی داری یادگیری تلفیقی را افزایش دهد اما نقش برجسته ای هم در پشتیبانی از تدریس داخل دانشگاه هم می تواند داشته باشد. گوشی های همراه در فعالیت های آموزشی بکار گرفته شده اند تا به محتوای واحد درسی دسترسی پیدا کنند، اطلاعات مرتبط با عملکرد دانشجویان را کسب کنند و به بحث و اشتراک گذاری بین دانشجویان و معلمان تشویق کنند. بنابراین از آنجایی که این دستگاه ها ممکن است فرصت هایی را به منظور افزایش آموزش و یادگیری ارائه دهند، واضح است که گوشی تلفن همراه بمانند گوشی های هوشمند می توانند سهم قابل توجهی در آموزش مدرن مراقبت سلامت داشته باشند. اما بهمراه هر تکنولوژی درک مهارت های کاربران اصلی و نگرش آنها به ابزار جدید به منظور سوق دادن توسعه نوآوری های مناسب آموزشی دارای اهمیت بنیادی است. در آن زمان، دانشجویان تمایل به کاربرد گوشی های هوشمند برای یادگیری داشته و ترجیح می دهند از گوشی های هوشمند خود برای فعالیت های اجتماعی و خصوصی استفاده کنند. چند گزارش در حال حاضر درخصوص نوآوری های آموزشی با کاربرد گوشی های هوشمند موجود است. در حالیکه اغلب استفاده از برنامه های کاربردی خاص و یا برنامه های عامل در گوشی های هوشمند آزمایش می شود. در مورد چگونگی درک دانشجویان از گوشی های هوشمند بعنوان یک ابزار آموزشی در فعالیت های شخصی و فراتر از چارچوب کاربردهای ویژه اطلاعات کم است. هدف از این مطالعه بررسی عینی این بود که آیا و تا چه حد در شرایط عدم حضور یک کاربرد یا نیاز خاص ارائه شده توسط دانشگاه، دانشجویان دندانپزشکی از گوشی های هوشمند خود بعنوان ابزار آموزشی در 3 سال اول آموزش دندانپزشکی خود استفاده می کنند یا نه.

بعلاوه نگرش ذهنی دانشجویان نسبت به گوشی های هوشمند بعنوان ابزار یادگیری در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.
با تهیه یک پرسشنامه توصیفی هدف نه تنها ارزیابی نگرش ذهنی دانشجویان بود بلکه یک درک عینی از اندازه و پیچیدگی که در آن دانشجویان از گوشی های هوشمند استفاده کرده اند نیز فراهم کرد. پرسشنامه به منظور اعتبار صوری (یا نظری) با یک گروه از دانشجویان مقطع کارشناسی مورد آزمون قرار گرفت . بخاطر هدف این مطالعه، استفاده از تلفن همراه "برای اهداف یادگیری" به شمول هر گونه کاربرد تسهیل کننده و یا مرتبط با فرایند یادگیری و فعالیت های آموزشی توسعه یافت. به این معنا که به جدول زمانبندی و یا اعلان های واحد درسی نگاه می کردند، اگرچه چنین کاربردی یک فعالیت یادگیری مستقیم تلقی نمی شود، با این حال فرایند یادگیری را تسهیل ننموده و بخشی از فرایند هر روز آموزشی است.

پرسشنامه در سه بخش ساختار یافته بود: A) جمعیت شناسی.

B) ارزیابی استفاده.

و C) سنجش نگرش.

اولین قسمت، قسمت A، ویژگی های جمعیت شناسی و اجتماعی، همچنین نوع گوشی همراه و ارتباط مورد استفاده توسط دانشجویان را دربرمی گرفت.

بخش B پرسشنامه از پرسش هایی تشکیل می شد که ماهیت و پیچیدگی کارهای انجام شده توسط دانش آموزان با گوشی های هوشمندشان و بویژه استفاده از آن برای اهداف یادگیری از جمله کاربرد رسانه های اجتماعی را بررسی می کرد. همانطور که استفاده از یک گوشی هوشمند امروزه به عنوان پارامتر مهمی از سواد کامپیوتری گشته، پرسشنامه پس از یک طراحی پرکاربرد ارزیابی عینی سواد کامپیوتری را مورد هدف قرار دارد. در این مدل، از دانشجویان خواسته شد که پاسخ دهند آیا آنها تا بحال یک سری کارهای افزایش دهنده پیچیدگی را انجام دادند یا ندادند. این کارها ارتباطات، دسترسی و به تشتریک اطلاعات، معاملات تجاری، و ایجاد محتوایی مانند گرفتن عکس و ساخت فیلم دربرمی گرفت. بخشی هم برای دانشجویان درنظر گرفت شد که اگر احتمالاً کارهای دیگری با گوشی های هوشمندشان انجام می دهند به آنها اضافه کنند. بر اساس مدل قبلی اینجا هم به مجموع هر پاسخ مثبت یک امتیاز با حداکثر نمره ممکن از 16 داده شد. بر اساس کارهای انجام شده، دامنه امتیازات بدین شکل طبقه بندی شد0 تا 5 بعنوان پایه، 6-10 بعنوان متوسط 11-16 بعنوان پیشرفته.

در بخش C، بخش سوم، هدف سنجش برخی نگرش های ذهنی عمومی به استفاده از گوشی های هوشمند به عنوان ابزارهای آموزشی بود. این هدف با بیان میزان توافق / مخالفت با سه عبارت در مقیاس آنالوگ بصری (VAS) جرا گردید.

این ارزیابی برای جمع آوری داده از 232 دانشجو مورد کاربرد قرار گرفت.
از 232 دانشجوی پاسخگو، 204 فرد (9/87 درصد) خودشان به یک گوشی هوشمند خصوصی و 191 نفر (3/82 درصد) به نسل سوم حامل های تلفن همراه (G3) دسترسی داشتند. محبوبترین و عامه پسندترین دستگاه ها آیفون و اندروئید بودند. بسیاری از پاسخ دهند ها مهارت های متوسطی از گوشی های هوشمند داشته و از آنها برای تعدادی فعالیت یادگیری استفاده می-کردند. تنها 232/75 (3/32 درصد) دانشجویان برنامه های آموزشی خاص نصب شده داشتند در حالی که 232/148 (7/63 درصد) از گوشی های هوشمند برای دسترسی به رسانه های اجتماعی استفاده نموده و آن را برای آموزششان (P<.05) با ارزش تلقی کردند. دانشجویانی که با گوشی هایشان به رسانه های اجتماعی دسترسی داشتند مهارت های پیشرفته تر و قابل توجه تری (P<.05) را از خود نسبت به سایرین نشان دادند. ارتباط معنی داری بین گروه سنی، جنسیت و مهارت های گوشی های هوشمند وجود نداشت. بین مهارت های گوشی های هوشمند و گرایش دانشجویان به بهبود یا پیشرفت دسترسی به مواد یادگیری همبستگی مثبتی (r=.43, P<.05) مشاهده شد که به یادگیری مستقل تر (r=.44, P<.05) و کاربرد گوشی هوشمند توسط کارکنان آموزش (r=.45, P<.05) کمک کرد.
نتایج این مطالعه حاکی از آنست که دانشجویان گوشی های هوشمند و رسانه های اجتماعی را در راستای اهداف آموزشی استفاده می کنند، گرچه این تکنولوژی هنوز بشکل رسمی در برنامه های درسی گنجانده نشده که ممکن است نمایانگر فرصتی برای مربیان جهت طراحی روش ها، فعالیت ها و مواد آموزشی مناسب برای گوشی های هوشمند است و به دانش اموزان اجازه کاربرد این تکنولوژی را داده و بدان وسیله زمینه انطباق روش های متنوع یادگیری فعلی دانشجویان را فراهم می آورد.

آیا این پست برای شما مفید بود؟ لطفا نظرات خود را با کاربران سیارک به اشتراک بگذارید.

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.


تلفن همراه به عنوان یک اثر هنری: 10 تلفن منحصر به فرد

10 تلفن همراه به عنوان یک اثر هنری و فوق العاده گران

تلفن همراه به عنوان یک اثر هنری: 10 تلفن منحصر به فرد

گوشی های هوشمند در سال های اخیر پیشرفت های زیادی داشته اند که برای مثال می توان به دوربین و نمایشگرهای بهتر اشاره کرد. با این وجود بر اساس اطلاعات وزن گوشی های هوشمند نیز در سال های اخیر افزایش داشته است.

وزن گوشی های هوشمند در سال های اخیر روند افزایشی داشته است

گوشی های هوشمند در سال های اخیر پیشرفت های زیادی داشته اند که برای مثال می توان به دوربین و نمایشگره...

با توجه به پیامدهای استفاده از دستگاه‌های گوشی همراه در چنین وضعیت بدنی به مدت طولانی، عضلات اطراف گردن کاربران ممکن است خسته شوند.

سندرم وضعیت سر به جلو

با توجه به پیامدهای استفاده از دستگاه‌های گوشی همراه در چنین وضعیت بدنی به مدت طولانی، عضلات اطراف گ...

 تا به امروز شاهد انتشار چندین تصویر از گوشی هوشمند نوکیا 7 پلاس بوده ایم.

تصاویر جدید گوشی نوکیا 7 پلاس به بیرون درز کرد!

تا به امروز شاهد انتشار چندین تصویر از گوشی هوشمند نوکیا 7 پلاس بوده ایم.

 از زمان معرفی گوشی های هوشمند، این بازار با رشد همراه بوده است.

کاهش فروش گوشی های هوشمند برای اولین بار از سال 2004 میلادی

از زمان معرفی گوشی های هوشمند، این بازار با رشد همراه بوده است.

شاید خطرناک می شوند

بیست چیزی که تاریخ انقضایشان را نمی دانیم

شاید خطرناک می شوند

در حالی که اچ تی سی بخش گوشی های هوشمند خود را به گوگل فروخته است، گزارشی جدید به ادغام بخش های گوشی هوشمند و واقعیت مجازی اچ تی سی اشاره دارد.

بخش های «گوشی هوشمند» و «واقعیت مجازی» اچ تی سی به احتمال قوی ادغام می شوند

در حالی که اچ تی سی بخش گوشی های هوشمند خود را به گوگل فروخته است، گزارشی جدید به ادغام بخش های گوشی...

انتظار می رود در نمایشگاه MWC 2018 از محصولات سری ذنفون 5 رونمایی شود. سال گذشته ایسوس دستگاه های سری ذنفون 4 را در سه ماهه سوم 2017 رونمایی کرد.

مشخصات و تصویر ایسوس ذنفون 5 لو رفت

انتظار می رود در نمایشگاه MWC 2018 از محصولات سری ذنفون 5 رونمایی شود. سال گذشته ایسوس دستگاه های سر...

شرکت های چینی بسیاری در صنعت گوشی های هوشمند مشغول به تولید محصولات خود هستند. گوشی VKWorld Mix 3 با 6 گیگابایت رم در آینده نزدیک معرفی می شود.

گوشی VKWorld Mix 3 مجهز به 6 گیگابایت رم و صفحه بدون حاشیه در راه است

شرکت های چینی بسیاری در صنعت گوشی های هوشمند مشغول به تولید محصولات خود هستند. گوشی VKWorld Mix 3 با...

معاون وزارت ارتباطات گفت: تکنولوژی جدید ارزهای رمزنگاری‌ شده می‌ تواند چیزی شبیه بیت‌ کوین ایجاد کند و طی چند ماه، چند میلیارد دلار از ثروت یک کشور را ببرد.

نباید از ارزهای رمزنگاری‌ شده غافل شویم؛ بیت‌ کوین چند میلیارد دلار از ثروت کشور را قاپید!

معاون وزارت ارتباطات گفت: تکنولوژی جدید ارزهای رمزنگاری‌ شده می‌ تواند چیزی شبیه بیت‌ کوین ایجاد کند...

 براساس آمار تجارت خارجی و با شروع طرح رجیستری، واردات گوشی موبایل به کشور تا 21 دی ماه سال جاری 1190 میلیارد تومان بوده است.

1190 میلیارد تومان گوشی همراه تا دی ماه وارد کشور شد

براساس آمار تجارت خارجی و با شروع طرح رجیستری، واردات گوشی موبایل به کشور تا 21 دی ماه سال جاری 119...

معاون اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گلستان آمار گوشی‌ قاچاق را در کشور نگران کننده عنوان کرد و گفت: 90 درصد تلفن های همراه قاچاق است!

90 درصد گوشی‌ های وارداتی قاچاق است!

معاون اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گلستان آمار گوشی‌ قاچاق را در کشور نگران کننده عنوان ...

علاوه بر تمیز کردن گوشی اطلاعات سفر وخدمات Wi-Fi به زبان انگلیسی روی آن چاپ شده است.

دستمال توالت مخصوص گوشی های هوشمند نصب در سرویسهای بهداشتی فرودگاه ژاپن

علاوه بر تمیز کردن گوشی اطلاعات سفر وخدمات Wi-Fi به زبان انگلیسی روی آن چاپ شده است.

دانشجویان امروزی، که همراه با این فناوری ها و خدمات جدید در حال رشد بوده اند توسط محاسبات فراگیر، آن ترس و اضطراب را ندارند. برای آنها، استفاده از تکنولوژی کاملا یک پدیده طبیعی است

استفاده از رسانه های اجتماعی

دانشجویان امروزی، که همراه با این فناوری ها و خدمات جدید در حال رشد بوده اند توسط محاسبات فراگیر، آن...