اصطلاح های انگلیسی بخش ششم

در

در این بخش به بیان اصطلاح های انگلیسی، معنی اصطلاح انگلیسی می پردازیم که به موجب آن می توانید با نحوه ی صحبت و اصطلاحاتی که یک انگلیسی زبان در زندگی روزمره ی خود از آن استفاده می کند، آشنا شوید.در این بخش به بیان برخی دیگر از اصطلاحات انگلیسی می پردازیم

The food gave me a real buzz                       غذا به من خیلی چسبید

Junk food                                                        هله هوله

Lets have a bite                                              بیا یک لقمه بزنیم

He eats like a horse                                       او درست مثل یک گاو می خورد

He eats like a pig                                            مثل گاو گرسنه است

Quick-buck artist                                           کنایه از آدم مفت خور و راحت طلب

Bon appetite                                                  نوش جانت باشد

Tv dinner                                                        غذای حاظری

To dine out/ to eat out                                  بیرون غذا خوردن، غذای حاظری خوردن

Drive through restaurant/ drive-in rstaurant  رستورانی که ماشین در مقابل آن توقف کرده و غذا را به راننده تحویل می دهد.

Lets have take-out/lets have take away      بیا از بیرون غذا بگیریم(از بیرون غذا گرفتن و در خانه خوردن)

On me/ my treat                                            مهمان من باش، من حساب می کنم

Help yourself                                                 بفرمایید میل کنید، از خود پذیرایی کنید

Would you like some tea?                            چای میل دارید؟

She has a sweet tooth                                  او طبع شیرینی دارد

اصطلاح های انگلیسی بخش اول

اصطلاح های انگلیسی بخش دوم

در این قسمت به بیان اصطلاح و لغات دانشگاهی می پردازیم:

مقاطع تحصیلی:

Freshman                                                        دانشجوی سال اول

Sophomore                                                     دانشجوی سال دوم

Junior                                                              دانشجوی سال سوم

Senior                                                            دانشجوی سال چهارم

A/D associate degree((AA= is short for associate of arts))    فوق دیپلم

B.S(bachelor of science)                                  لیسانس رشته های علمی و فنی(مانند: ریاضی و .....)

M.A(master of arts)                                        فوق لیسانس رشته های علوم انسانی(مانند: زبان و .....)

M.S(master of science)                                    فوق لیسانس رشته های علمی و فنی

Ph.D. (doctor of philosophy)                         دکترا

Principal/chancellor                                       رئیس دانشگاه

Dean of factulty                                             رئیس دانشکده

Advisor                                                           استاد مشاور

Supervisor                                                     استاد راهنما

Graduation ceremony                                   جشن فارغ التحصیلی

Higher education                                           آموزش عالی

Postgraduate studies                                     تحصیلات تکمیلی

Undergraduate student                                 دانشجوی دوره ی کارشناسی

Postgraduate student                                    دانشجوی دوره ی کارشناسی ارشد

Student loan                                                   وام دانشجویی

Head of department                                       مدیر گروه

Disseration/thesis                                          پایان نامه

 

سوالات متداول در خصوص تحصیل و تحصیلات به انگلیسی:

Do you have degree?                                     آیا شما مدرک دانشگاهی دارید؟

What is your degree?                                    مدرک دانشگاهی شما چیست؟

I have got a degree in english                        مدرک زبان انگلیسی را دارم.

My father has an associates degree in english.  پدر من مدرک فوق دیپلم زبان دارد.

I have B.A in mathematics.                            من لیسانس ریاضی دارم.

I have B.A in english literetuer.                      لیسانس ادبیات زبان انگلیسی دارم.

The homoray degree of doctor of laws         مدرک افتخاری دکترای حقوق

Where did you get your bachelors degree?  کجا لیسانس خود را گرفتید؟

University entrance exam                             آزمون ورودی دانشگاه

I staduy at a state university.                        دانشجوی دانشگاه دولتی هستم.

Art college                                                       دانشکده ی هنر

I study part time/full time at the state university دانشجوی پاره وقت/تمام وقت دانشگاه دولتی هستم.

Bachelor of art/B.A                                         مدرک لیسانس در رشته های علوم انسانی/ هنر

I have master of science/ master of arts     مدرک فوق لیسانس دارم.

Which grade are you in?                                کلاس چندم هستید؟

 

و در این بخش نیز مسائل مربوط به ریاضیات را مورد بررسی قرار می دهیم:

 

Mathematics                                                    ریاضیات

One third of the people here have problem یک سوم مردم اینجا مشکلات دارند.

The result was 0.375 (zero point three, seven, five) نتیجه سیصد و هفتاد و پنج هزارم بود.

It is 4 point 7                                                     چهار و هفت دهم.

Our room is five meters by four meters       اتاق ما پنج متر در چهار متر است.

Six plus two equals eight/ six and tow is eight شش به علاوه ی دو می شود هشت.

Seven minus four equals three                      هفت منهای چهار می شود سه.

Seven taken away four leaves three            اگر از هفت چهار تا کم کنیم می شود سه.

Three multiplied by four is twelve                سه ضرب در چهار می شود دوازده.

Nine divided by three is three                      نه تقسیم بر سه می شود سه.

 I do not like arithmetic, algebra, trigonometry and statics من حساب، جبر، هندسه، مثلثات و آمار را دوست ندارم.  

Solving problem/ equation                           حل مساله/ معادله

Line                                                                 خط

Angle                                                              زاویه

Shape                                                              شکل هندسی

Circle                                                               دایره

Axis                                                                  محور

Graph                                                             نمودار

Decimal fraction                                            کسر اعشاری

Double                                                            دو برابر

Triple                                                               سه برابر

Square                                                             مجذور

Squre root                                                       جذر

Avarage                                                         میانگین

Ratio                                                               نسبت

Right angle                                                     زاویه قائمه

Acute angle                                                    زاویه تند

Obtuse angle                                                 زاویه باز

Protractor                                                       نقاله

Setsquare                                                       گونیا

Pair of compasses                                         پرگار

Circumference                                              محیط

Area                                                               مساحت

Radius                                                            شعاع

Diameter                                                        قطر

Square                                                            مربع

Rectangle                                                       مستطیل

Triangle                                                          مثلث

Trapezoid                                                       ذوزنقه

Parallelogram                                                متوازی الاضلاع

Diamond                                                        لوزی

Pentagon                                                        پنج ضلعی

Hexagon                                                         شش ضلعی

Heptagon                                                       هفت ضلعی

Octagon                                                          هشت ضلعی

Cube                                                              مکعب

Cylinder                                                         استوانه

Pyramid                                                          هرم

Cone                                                               مخروط

Sphere                                                            کره

در سیارک بخوانیم:

ضرب المثل های انگلیسی بخش اول  

نظرات

در ادامه بخوانید...

اصطلاح های انگلیسی بخش اول

در

در این مقاله برای شما لیستی از پر کاربرد ترین اصطلاحات انگلیسی را گرد آوری کرده ایم که با دانستن آن ها می توانیم بهتر مطالب و زبان عامیانه ی مردم انگلیسی زبان را درک کنیم.در این بخش به بیان اصطلاح های انگلیسی و  معنی اصطلاح انگلیسی می پردازیم که به موجب آن می توانید با نحوه ی صحبت و اصطلاحاتی که یک انگلیسی زبان در زندگی روزمره ی خود از آن استفاده می کند، آشنا شوید.

 

For the birds                               به درد نخور، غیر قابل استفاده

Beats me                                            سر در نیاودن، درک نکردن

Bloaw a fuse                                      بسیار عصبانی شدن

Miss the boat                                    فرصت از دست رفته، شانس سوخته

Get cold feet                                    دل سرد شدن، دو دل شدن، دچار تردید شدن

Get something out of ones system از یاد بردن یک مساله، فراموشی یک موضوع

Talk someones ear off                      پر حرفی کردن، گزافه گویی و مهمل بافی

Go in to a nosedive                           سیر نزولی سریع، افت آنی

Fork over                                           رد کردن، چاپیدن

Shoot off ones mouth                       دهن لقی، اغراق کردن

Get the ball rolling                            دست جنباندن، شروع کردن

Jump out of ones skin                       زهره ترک شدن، قالب تهی کردن

Cross swords                                     بحث کردن، جدال، سرشاخ شدن

Get the short end of the stick          سر کسی بی کلاه ماندن، ضرر کردن، حق به حق دار داده نشده

Spill the beans                                  بی احتیاطی در صحبت کردن، حرف از دهان پریدن

Under ones very nose               چیزی آشکار و دم دست که به علت بی دقتی متوجه آن نشوی

Snow job                                           چاپلوسی، بازار گرمی

Jump the gun                                    عجله کردن، زودتر از وقت مشخص آغاز کردن

Keep your shirt on                             صبر و حوصله کردن، خون سرد بودن

Go to bat for someone                      جانب داری و طرف داری کردن از کسی

Toot ones own horn                          به خود مغرور بودن، از خود زیاد تعریف کردن

Lead a cogs life                                  زندگی فلاکت بار، زندگی اسفناک

Let sleeping dogs lie                          با دم شیر بازی نکردن، دوری از دردسر

Have someones number                   آگاهی از حقه ی یک شخص، خواندن دست  طرف مقابل

Let the cat out of the bag                 راز کسی را برملا کردن، عدم حفظ اسرار

Go to the dogs                                  تخریب شدن، گندیده شدن، خراب شدن

Split hairs                                           دقت و ریز بینی زیاد، مو را از ماست کشیدن

Like a bull in a china shop                دست و پا چلفتی، بی احتیاط، گیج بازی در آوردن

Look daggers at someone                 کسی را لفظی تهدید کردن، چشم غره رفتن به کسی

Yours truly                                           چاپلوسی، تملق، بنده ی کسی بودن

On the line                                          در دردسر افتادن، به خطر افتادن

Lose ones shirt                                   ورشکست شدن، از دست دادن دارایی ها

Eyes are bigger than ones stomach  حرص و طمع سیری ناپذیر

Pass the hat                                      جمع آوری پول برای فقرا

Go bananas                                       از شدت غم یا شادی دیوانه شدن

Make a mountain out of a molehill اغراق در بزرگی یک مساله، از کاه کوه ساختن

Make a scene                                   رسوایی به پا کردن، جار و جنجال به راه انداختن

Make no bones about something   صادقانه برخورد کردن، بدون تردید و دودلی

Money talks                                  حل مسائل با پول امکان پذیر است، پول حرف اول را می زند

Not have a leg to stsnd on                بدون دلیل قانع کننده صحبت کردن، عدم مدارک کافی

Not hold water                                  بی معنی، بی منطق، با عقل جور در نیامدن

Ones number is up                            زمان مرگ کسی فرا رسیدن، اتمام عمر کسی

Play it by ear                                      انجام یک کار بدون تمهیدات و آماده سازی های قبلی

Out of the blue                                  بی خبر، بدون اطلاع قبلی، بدون هماهنگی

Out of the woods                              خطر را پشت سر گذاشتن، جان سالم به در بردن

Chicken out                                        ترسیدن، جا زدن، شانه خالی کردن

Pain in the neak                                 وبال گردن، مایه ی دردسر

Skeleton in ones closet                     راز شرم آور، اهرم فشار، نقطه ی ضعف

Wet behind the ears                         شخص بی تجربه و خام

Put ones foot in it                              در بین صحبت کسی صحبت کردن، سخن نسنجیده

Paint the tower red                           خوش گذرانی، خوشحالی

Pardon my french                              با عرض شرمندگی، با معذرت

Pay lip service                                    حمایت تو خالی و دروغین، شعار الکی

Piece of cake                                     کاری که انجام آن بسیار آسان است

Be up to ones ears in something      کسی که آب از سرش گذشته است

Play ball with someone                     با کسی همکاری داشتن، به کسی یاری رساندن

Go cold turkey                                  ترک یک رفتار یا یک عادت به صورت ناگهانی

Knock someones socks off               هیجان زده شدن، سورپرایز شدن

 

ضرب المثل های انگلیسی بخش اول  

 

ترجمه  itrans.ir 

نظرات

در ادامه بخوانید...

اصطلاح های انگلیسی بخش دوم

در

در قسمت اول(اصطلاح های انگلیسی بخش اول)به بیان برخی از اصطلاحات پر کاربرد انگلیسی پر داختیم تا به کمک آن ها بهتر بتوانیم صحبت ها و نوشته های عامیانه ی انگلیسی زبانان را درک کنیم. در این مقاله به بیان برخی دیگر از این اصطلاحات پر کاربرد می پردازیم.در این بخش به بیان اصطلاح های انگلیسی، معنی اصطلاح انگلیسی می پردازیم که به موجب آن می توانید با نحوه ی صحبت و اصطلاحاتی که یک انگلیسی زبان در زندگی روزمره ی خود از آن استفاده می کند، آشنا شوید.

 

Pake ones nose in to something                                فضولی و سرک کشیدن در هر کاری

People who live in glass houses shouldn’t  throw کسی که در خانه‌ی شیشه ای زندگی می کند نباید برای کسی سنگ پرت کند.

Pull someones leg                                                       سر به سر کسی گذاشتن

Put the cart before the horse                                     کار ها را وارونه و اشتباه انجام دادن

Rain cats and dogs                                                      باران بسیار شدید و بی وقفه

Rain or shine                                                               انجام یک کار در هر شرایطی

Raise a stink                                                                جار و جنجال به پا کردن، آبرو ریزی کردن

Right off the bat                                                         به سرعت برق و باد کاری را انجام دادن

The fat is in the fire                                                    کار از کار گذشته، فرصت از دست رفته

Smell a rat                                                                   یک کاسه ای زیر نیم کاسه است

Play gooseberry                                                          خروس بی محل، مزاحم، خرمگس معرکه

All thumbs                                                                  دست و پا چلفتی، بی دست و پا، بی عرضه

Get off someones case                                              کسی را ول کردن، قطع ارتباط با کسی

Wet blanket                                                                نا امید، حال گیر، آیه ی یاءس خواندن

Neck and neck                                                           پا به پای کسی آمدن، دوشا دوش

Leave someone high and dry                                    کسی را قال گذاشتن، سرکار گذاشتن

Alive and kicking                                                   زنده و سرحال، سالم و سلامت

All wet                                                                   به کاه دان زدن، کور خواندن، اشتباه سخت

Have the world by the tail                                    در و تخته با هم خوب جور شدن

All ears                                                                  سرا پا گوش بودن، به هوش بودن، هوشیار

Test the waters                                                    کلاه خود را قاضی کردن، سبک سنگین کردن

Put heads toghether                                            فکر ها را روی هم گذاشتن، هم فکری کردن

Bark up the wrong tree                                       به بی راهه رفتن، اشتباه کردن، راه خطا را رفتن

Get the hang of something                                 چم و خم کاری را یاد گرفتن

Hen-pecked husband                                          مرد زن زلیل، مرد تو سری خور و بی اراده

Get up the wrong side if the bed                      از دنده ی چپ بیدار شدن، بد عنق شدن

Cat get your tongue?                                        موش زبانت را خورده است؟ زبانت بند آمده است؟

Break the ice                                                   یخ کسی را آب کردن، سر صحبت را باز کردن

Buy a pig in a poke                                         چشم بسته و بدون اطلاع چیزی را خریداری کردن

Have a screw loose                                        عقل اش پاره سنگ بر داشته، یک تخته اش کم است

Monkey business                                           دبه در آوردن، انجام معامله با دوز و کلک

Spread oneself too thin                                 خود را بسیار گرفتار کار های مختلف کردن

Give me five!                                                  بزن قدش!

Off the hook                                                 کسی را به دردسر انداختن، موجب دردسر کسی شدن

Make a splash                                               غوغا کردن، کولاک به پا کردن

Blow it                                                          خرابکاری کردن، گند زدن

Off the record                                               غیر رسمی، محرمانه

Full of it                                                             مهمل بافتن، چرت و پرت گفتن

Drope ones teeth                                             فک کسی افتادن، از تعجب شاخ درآوردن

Cool ones heels                                                زیر پای کسی علف سبز شدن، انتظار زیادی

On easy street                                                 در ناز و نعمت بودن، مرفه بی درد

Like the back of ones hand                             مثل کف دست، رو راست، صادق

Stick to ones guns                                           پای حرف خود بودن، از حق خود دفاع کردن

Go great guns                                                 سرحال و قبراق، شاد و پر انرژی

Talk turky                                                       جدی صحبت کردن، بی پرده صحبت کردن

Hold ones tongue                                         جلو زبان خود را گرفتن، مواظب زبان خود بودن

The party is over                                           بازی تمام شد

Ring a bell                                                          به نظر کسی آشنا آمدن، به ذهن کسی  آمدن

No spring ckicken                                              سنی از کسی گذشتن، دیگر جوان نبودن

Like a fish out of water                                    کاملا با محیط غریبه بودن، در محیط نامانوس

Dressed to kill                                                   بهترین لباس خود را پوشیدن

Make waves                                                     درسر درست کردن، مشکل به وجود آوردن

Catch(someone)red-handed                          مچ کسی را گرفتن، سربزنگاه کسی را گرفتن

The kiss of death                                            فاتحه ی چیزی را خواندن

Get ones ticket punched                                شناسنامه ی کسی را باطل کردن، مردن، کشته شده

Do a number on someone                             به کسی خیانت کردن، نارو زدن، کسی را خرد کردن

No strings attached                                      بدون قید و شرط، بدون تعهد

Dog-eat-dog                                                   هر کی به هرکی، شهر هرت، ظالم، بی رحم

Hang in there                                          استقامت به خرج دادن، طاقت آوردن، با اوضاع شاختن

Come alive                                               زنده شدن، به وجد آوردن 

ضرب المثل های انگلیسی بخش اول  

ترجمه  itrans.ir 

 

نظرات

در ادامه بخوانید...

اصطلاح های انگلیسی بخش سوم

در

در این بخش به بیان برخی دیگر از اصطلاحات انگلیسی می پردازیم که به موجب آن می توانید با نحوه ی صحبت و اصطلاحاتی که یک انگلیسی زبان در زندگی روزمره ی خود از آن استفاده می کند، آشنا شوید.در این بخش به بیان اصطلاح های انگلیسی، معنی اصطلاح انگلیسی می پردازیم که به موجب آن می توانید با نحوه ی صحبت و اصطلاحاتی که یک انگلیسی زبان در زندگی روزمره ی خود از آن استفاده می کند، آشنا شوید.

Go down the drain                                       به هدر رفتن، بر باد رفتن، نقش بر آب شدن

Take the bull by the horns                           شخصا با مشکلات رو به شدن، عمل مستقیم

Straight from the horses mouth                  از دهن خود شخص شنیدن، منبع موثق

Blow the whistle on someone                     لو دادن، راپرت دادن، رسوا کردن

The last straw                                                طاقت کسی طاق شدن، کاسه صبر لب ریز شده

Put ones money where ones mouth is         به وعده و قول خود وفا کردن، خوش قول بودن

Make ends meet                                            دخل و خرج را جور کردن

Strike while the iron is hot                            تا تنور داغ است نان را چسبانیدن، فرصت طلب

Whats cooking?                                             چه خبرا؟ تازه چه خبر؟ دیگه چه خبری داری؟

Step on someones toes                                 باعث رنجش کسی شدن، احساس جریحه دار شده

Quick on the trigger                                       حاظر جواب، فرز، هفت تیر کش فرز

Stick ones neck out                                        ریسک کردن، سپر بلا شدن، خود را به خطر انداختن

Mind ones p s and q s                                  مواظب رفتار و زبان خود بودن، مودب و با احترام بودن

Rock the boat                                                 آرامش را برهم زدن، دردسر درست کردن

Keep something under ones hat                  راز داری کردن، از اسرار کسی مراقبت کردن

Twist ones arm                                              مجبور کردن، تحت فشار قرار دادن، وادار کردن

By the book                                                    برطبق مقررات یا قانون

Let ones hair down                                       خودمانی شدن، از حات رسمی خارج شدن

Face the music                                               خربزه خوردن و پای لرز آن نشستن

Sell like hotcakes                                            به سرعت به فروش رفتن

In the same boat                                            در یک جناح بودن، هم دست بودن، هم درد، شریک

Eating someone                                             معذب بودن، احساس ناراحتی کردن

Throw the book at                                         محکوم به اشد مجازات، تنبیه و مواخذه ی شدید

Get away clean                                               از مجازات فرار کردن

Call a spade a spade                                      بدون رودر بایستی گفتن، رک و پوست کنده گفتن، بی پرده صحبت کردن، با صراحت تمام چیزی را بیان کردن

Lemon                                                            خراب شدن چیزی، دچار دردسر شدن

Shoot the breeze                                           اختلاط کردن، گپ زدن

Under the table                                             رشوه، زیر میزی

See stars                                                          برق از سر کسی پریدن، شگفت زده شدن

Hear over the grapevine                                از این طرف و آن طرف شنیدن، از زبان این و آن شنیدن

Burn the midnight oil                                     دود چراغ خوردن، زحمت بسیار کشیدن، تا پاسی از شب بیدار ماندن و برای کاری رنج و مشقت فراوان کشیدن

String someone along                                    به بازی گرفتن کسی، گول زدن کسی

Horse of a different color                              بی ربط بودن، یک موضوع دیگر، چیز دیگر

At the end of ones rope                                 جان کسی به لب رسیدن، کارد به استخوان رسیدن

Up ones sleev                                                 آماده داشتن، تو آستین داشتن، برای روز مبادا نگه داشتن

Have a bone to pick with someone              از کسی دلخور بودن، گله مند بودن از کسی، با کسی خورده حساب داشتن

Bury the hatchet                                            آشتی کردن، کینه و دشمنی را کنار گذاشتن

Kick up ones heels                                         خوش گذراندن، خوش بودن، جشن گرفتن

As cool as a cucumber                                  خونسرد، آرام، بی خیال

Knock on wood                                              بزنم به تخته! بزن به تخته!  ( سیارک)

On ice                                                              راکد گذاشتن، عقب انداختن، در آب نمک خوابانیدن

Feel under the weather                                  دمق بودن، دل و دماغ نداشتن، حال گرفته

Play at cool                                                    خونسرد رفتار کردن، عادی رفتار کردن، آرام بودن

Hit the ceiling                                                از عصبانیت منفجر شدن، از کوره در رفتن

Kick the bucket                                             غزل خداحافظی را خواندن، مردن

Get carried away                                          احساساتی شدن، ذوق زده شدن

Keep ones eye on the ball                            حواس خود را جمع کردن

In the bag                                                     روی شاخ بودن، صد در صد

Wheel and deal                                           ساخت و پاخت کردن، زد و بند کردن، گاوبندی کردن

The salt of the earth                                   آدم های نازنین، آدم یا آدم های بی نظیر، شخص یا اشخاص شریف و با اصالت

Get someones goat                                    روی سگ کسی را بالا آوردن، کفر کسی را در آوردن

Hit below the belt                                      نامردی کردن، نارو زدن

Kick in the pants                                        محرک، مشوق، نیروی محرکه برای شروع یک کار

The ball is in someones court                  گوی و میدان دست کسی بودن، نوبت کسی بودن

Have a sweet tooth                                   به چیز های شیرین علاقه داشتن   

 

ضرب المثل های انگلیسی بخش اول  

  

ترجمه  itrans.ir          

نظرات

در ادامه بخوانید...

اصطلاح های انگلیسی بخش چهارم

در

در این بخش به بیان برخی دیگر از اصطلاحات انگلیسی می پردازیم که به موجب آن می توانید با نحوه ی صحبت و اصطلاحاتی که یک انگلیسی زبان در زندگی روزمره ی خود از آن استفاده می کند، آشنا شوید.در این بخش به بیان اصطلاح های انگلیسی، معنی اصطلاح انگلیسی و اصطلاحات پر کاربرد انگلیسی می پردازیم 

Hold your horses                                           دست نگه دار، تند نرو! عجله نکن!

Pull strings                                                     پارتی بازی کردن، اعمال نفوذ کردن

Get out of my face                                        از جلوی چشمم دور شو، گورت رو گم کن

Get off someones back                                 دست از سر کسی برداشتن، کسی را ول کردن

Know by ropes                                              سر رشته داشتن، فوت و فن کاری را دانستن، کار کشته بودن

Big mouth                                                      وراج، دهن لق، زبان دراز

Sell short                                                        دست کم گرفتن

Shot in the arm                                              دلگرمی، مشوق، محرک

The tail wagging the dog                               کار دنیا وارونه شده، کارها برعکس شده

Hit the hay                                                    توی رخت و خواب پریدن، خوابیدن

Be greek to someone                                   قابل درک نبودن، سر در نیاوردن

Hit the nail on the head                               تو خال زدن، به هدف زدن، درست حدس زدن

Walk on air                                                   از خوشحالی پر در آوردن، از خوشحالی روی ابرها راه رفتن

Eat ones hat                                                  اسم خود را عوض کردن، هویت خود را مخفی کردن

Sell someone short                                       ارزش قائل نشدن، به شخصی بها ندادن

Dog in the manger                                        آدم بخیل، حسود، آدم تنگ نظر

Where is the beef?                                       اصل قضیه کجاست؟ جریان از کجا آب می خورد؟

Get the jump on someone                           پیش دستی کردن، رو دست کسی بلند شدن

Keep ones fingers crossed                            برای کسی آرزوی موفقیت کردن

Turn ones stomach                                       حال کسی را به هم زدن

Feather in ones cap                                       مایه ی سرافرازی، مایه ی افتخار و سربلندی

Hit the road                                                    راه افتادن، عازم سفر بودن

Give something ones best shot                    نهایت سعی و تلاش خود را به کار بستن

Scratch ones back                                         هوای کسی را داشتن، از کسی پشتیبانی کردن

Bend over backwards to do something        از جان مایه گذاشتن، نهایت سعی خود را کردن

Dressed to the teeth                                     با سلیقه لباس پوشیدن ( سیارک)

The whole ball of wax                                   دار و ندار، همه چیز، تنها سرمایه

Beat about the bush                                     صغری کبری چیدن، حاشیه رفتن، طفره رفتن

Keep someone posted                                  در جریان گذاشتن، کسی را مطلع کردن

Give someone a buzz                                    به کسی زنگ زدن، به کسی تلفن کردن

Cant hold a candel to someone                   به گرد پای کسی نرسیدن، انگشت کوچک کسی نبودن، حریف کسی نشدن

Hit the spot                                                   چسبیدن، جان دادن

Blow ones top                                               از کوره در رفتن، به شدت عصبانی شدن

Level with someone                                      با کسی رو راست بودن، با کسی صادق بودن

Talk of the devil!                                           عجب حلال زاده ای، انگار که موی اش را آتش زده ای

Horse around                                                بیهوده دور خود چرخیدن، از زیر کار در رفتن، ورجه وورجه کردن، بازی گوشی کردن

At six and sevens                                           سر در گم، هاج و واج، گیج، در هم برهم، به هم ریخته، آشفته

Bite off more than one can chew                لقمه ی بزرگتر از دهان خود برداشتن، انجام کاری که فراتر از حد توانایی کسی است

Get a kick out of something                        از چیزی کیف کردن، از چیزی لذت بردن

Feel like a milion dollars                               کبکش خروس می خواند، کیفش کوک است

Take someone for a ride                               سر کسی کلاه گذاشتن، کلک زدن، سر کسی را زیر آب بردن، زیر آبی رفتن

Put someone on a pedestal                          از کسی بت ساختن، مث بت کسی را ستایش کردن

Bite the bullet                                                طاقت آوردن، تحمل کردن، دندان روی جگر گذاشتن

Out on a limb                                                در موقعیت خطرناک قرار گرفتن، در خطر بودن

Cant make head or tail of something          از چیزی سر در نیاوردن، چیزی را متوجه نشدن

Rub it in                                                         سرزنش کردن، ملامت کردن، سرکوفت زدن

In ones book                                                 به عقیده ی شخص، از دید شخص

Bite the dust                                                 نقش بر زمین شدن، به هلاکت رسیدن، شکست خوردن، از عرش به فرش رسیدن

Take a rain check                                          به وقت دیگری موکول کردن

Tongue-in-cheek                                           شوخی، بدون منظور، کنایه آمیز

On ones hight horse                                     باد کردن، خود را گرفتن، به خود مغرور بودن

Get the ax                                                      اخراج شدن، از کار برکنار شدن

Hot under the collar                                     جوش آوردن، دو آتیشه، عصبانی بودن، داغ کردن

Cock-and-bull story                                      خالی بندی، چاخان کردن

 

ضرب المثل های انگلیسی بخش اول  

 ترجمه  itrans.ir                                           

نظرات

در ادامه بخوانید...

اصطلاح های انگلیسی بخش پنجم

در

در این بخش به بیان برخی دیگر از اصطلاحات انگلیسی می پردازیم که به موجب آن می توانید با نحوه ی صحبت و اصطلاحاتی که یک انگلیسی زبان در زندگی روزمره ی خود از آن استفاده می کند، آشنا شوید.در این بخش به بیان اصطلاح های انگلیسی، معنی اصطلاح انگلیسی و اصطلاحات پر کاربرد انگلیسی می پردازیم 

Wild goose chase                                          آب در هاون کوبیدن، کار بیهوده کردن

Pass the buck                                                 تقصیر را گردن دیگران انداختن، مسولیت را متوجه دیگران ساختن، از زیر بار کاری شانه خالی کردن

Fly off the handle                                          از جا در رفتن، از کوره در رفتن، خشم بسیار زیاد

On the house                                                 مجانی، به حساب فروشنده یا رستوران

Hang on                                                         ثابت قدم ماندن، دارای اراده ی قوی بودن

Cut corners                                                    سمبل کردن، از سر و ته کاری زدن، از کار دزدین

Wear the pants                                             رئیس خانواده بودن، حاکم خانه بودن، مرد خانه بودن

Drag ones feet                                               لفت دادن، فس فس کردن، این پا و آن پا کردن

Too big for ones britches                              پا را از گلیم خود دراز کردن، از حد خود فراتر رفتن، لقمه ی بزرگتر از دهان خود گرفتن

Get ants in ones pants                                  بی قرار شدن، دلشوره داشتن

Different strokes for diffrenet floks             سلیقه ها ی متفاوت، هرکس به یه چیزی علاقه داره

Sitting pretty                                                 در بهترین شرایط و حالت قرار داشتن، در رفاه کامل

Keep ones ear to the graound                     گوش به زنگ بودن، هوشیار بودن

In stitches                                                      از خنده روده بر شدن، ریسه رفتن

Cook ones goose                                           حساب کسی را رسیدن، نقشه را نقش بر آب کردن، کار کسی را خراب کردن

Work ones fingers to the bone                    جان کندن، پدر خود را در آوردن، سخت کار کردن

Pay through the nose                                   مبلغ گزافی پرداختن، بهای سنگینی را متحمل شدن

 Alls well that ends well                                 موفقیت ارزش تلاش را دارد

Come down to the earth                              از رویا بیرون آمدن، واقع بین بودن

Turn someone off                                         حال کسی را گرفتن، کسی را نا امید و دلسرد کردند

Drive someone up  wall                                کلافه کردن، عاجز کردن، ذله کردن

Talk through ones hat                                   پرت و پلا گرفتن، حرف های صد من یک غاز زدن

The coast is clear!                                         اوضاع روبه راهه، خبری نیست!

Follow ones nose                                          مستقیم رفتن، ثابت قدم بودن

Cross my heart!                                             به جون خودم، قسم می خورم

Eat ones heart out                                        حسودی کردن، دل کسی سوختن، غصه خوردن

Go gly a kite                                                   برو پی کارت، بزن به چاک

Go to town                                                     سنگ تمام گذاشتن، گل کاشتن

Get in to hot water                                        توی هچل افتادن، توی دردسر افتادن

In the doghouse                                             کم محلی کردن، محل سگ هم به کسی نگذاشتن

Bend over backwards                                   از جان مایه گذاشتن

Fishy                                                              مشکوک

On ones last legs                                           نفس های آخر را کشیدن، به روغن سوزی افتادن

Cut the crap                                                  چرت و پرت نگوف چرند نگو، مزخرف نگو!

Save someones nack                                     به داد کسی رسیدن، کسی را نجات دادن

Have ones cake and eat it too                      هم خدا و هم خرما را خواستن

Feed someone a line                                     فریب دادن، گول زدن، فریفتن

Shape up or ship out                                     یا درست رفتار کن یا گورت رو گم کن

Give someone the slip                                  جیم شدن، فرار کردن

For a song                                                      مفت، مجانی، رایگان

In the hole                                                     قرض بالا آوردن، زیر بار قرض بودن، بدهکار بودن

Sitting duck                                                   لقمه ی راحت، آسیب پذیر، بی دفاع

Sell someone down the river                       به کسی خیانت کردن، لو دادن، فریب دادن

Bark worse than ones bite                           آن طور که نشان می دهد بد نیست

Get in someones hair                                   ذله کردن، به ستوه آوردن، کلافه کردن

Lay an egg                                                     خیط شدن، گند زدن، خراب کردن

Grease ones plam                                         سبیل کسی را چرب کردن

Talk shop                                                       بی موقع از کسب و کار حرف زدن، از مسایل شغلی حرف زدن

As like as tow pease in pod                          مثل سیبی که از وسط نصف شده باشد، کاملا شبیه به هم

Jump down someones throat                      از کسی به شدت عصبانی شدن، به کسی پریدن

Lay ones cards on the table                         رو راست بودن، صادق بودن

Shake a leg                                                    عجله کردن، دست جنباندن

Have a frog in ones throat                           گرفته بودن صدای کسی، صدایی از گلوی کسی در نیامدن

Shoot from the hip                                      نسنجیده حرف زدن، نسنجیده عمل کردن

 

ضرب المثل های انگلیسی بخش اول  

 ترجمه  itrans.ir 

نظرات

در ادامه بخوانید...

ضرب المثل های انگلیسی 120 مورد

در

قسمت اول 

ضرب المثل ها از دیر باز در تمام زبان ها یکی از مهمترین و اصلی ترین پایه های فرهنگی هر سرزمین بوده اند. این ضرب المثل ها هستند که درون خود پند ها و نکته هایی را خیلی ظریف و ماهرانه جای داده اند و پشت هر کدام از آن ها داستان هایی پر از نکته های آموزنده وجود دارد.

آموختن ضرب المثل در زبان مادری بسیار شیرین است. اما در کنار آن افرادی که مشتاق آموزش زبان دیگری  و یا  زبان انگلیسی برای مهاجرت هستند  ،می توانند با فراگرفتن ضرب المثل های آن زبان، بهتر نکات ظریف مربوط به آن را دریابند.

در این مقاله برای  تقویت زبان انگلیسی  سعی می کنیم شما را با برخی از ضرب المثل های انگلیسی آشنا کنیم و در کنار آن برخی از آن ها که دارای معادل ضرب المثل فارسی نیز هستند را برای شما توضیح می دهیم. پس تا انتها با ما همراه باشید. بخش اول   ضرب المثل انگلیسی  را در این بهترین موسسه زبان  مطالعه بفرمایید.

 

English Farsi
.A bad beginning makes a bad ending یک شروع بد سرانجام بدی هم به همراه دارد(یعنی کاری که بد شروع شود تا آخر بد پیش می رود. معادل فارسی آن می شود: خشت اول چون نهد معمار کج به انگلیسی   تا ثریا می رود دیوار کج).
.A bird in the hand is worth two in the bush داشتن یک پرنده در دست بهتر از داشتن دو پرنده بر روی شاخه است(یعنی داشته های انسان هر چقدر هم که کوچک باشد مهم نیست مهم وجود آن است وگرنه چیز هایی که وجود دارند اما متعلق به ما نیستند اهمیت ندارند).
.A black hen lays a white egg

 

یک مرغ سیاه تخم سفید می گذارد(منظور این است که در وجود هر چیز و یا هر کس هر چقدر که بد هم باشد کمی خوبی نیز یافت می شود. معادل فارسی آن می شود: حتی ساعتی که خراب است زمان را دو بار در روز درست نشان می دهد).

 .A fox is not taken twice in the same snare

از یک سوراخ دوبار گزیده شدن به انگلیسی

یک روباه دوبار در یک تله گرفتار نمی شود(منظور این است که فرد دانا اگر یک بار در جایی اشتباه کند آن اشتباه را برای بار دوم به همان صورت انجام نمی دهد: معادل فارسی آن می شود: از یک سوراخ دوبار نیش نمی خورد).

 .A good beginning is half the battle

 

 

 

یک شروع خوب نصف موفقیت است(منظور این است که کاری که به خوبی شروع می شود مانند آن است که نصف آن کار به اتمام رسیده باشد).

.A good example is the best sermo

کم گوی و گزیده گوی چون در به انگلیسی

 

یک مثال خوب بهترین طرز بیان است(منظور این است که سخن باید کوتاه و گویا باشد. معادل فارسی آن می شود: کم گوی و گزیده گوی چون دُر تا ز اندک تو جهان شود پُر).

.A good name is better than riches

 

نام نیک بهتر از ثروت زیاد است(منظور این است که خوش نامی و نام نیکو بسیار ماندگار تر از ثروت و مال دنیا است و انسان به جای کسب ثروت بهتر است به دنبال کسب نیک نامی باشد).

.A good wife makes a good husband

 

یک زن خوب یک شوهر خوب می سازد(ضرب المثل پشت هر مرد موفق یک زن   معادل فارسی آن می شود: ضرب المثل پشت هر مرد موفقی  یک زن است

 

 

.A Joke never gains an enemy but often loses a friend

 

یک شوخی باعث دشمن تراشی نمی شود ولی اغلب باعث از دست دادن یک دوست می شود(منظور این است که باید بسته به شرایط و موقعیت و ظرفیت شخص با او شوخی شود و سخن نا به جا ممکن است باعث ایجاد خدشه در دوستی ها شود).

 

.A lie begets a lie

 

یک دروغ آغازگر دروغ دیگری است(منظور این است که اگر در یک مورد فردی دروغ بگوید مجبور است برای پوشاندن دروغ خود دروغ های دیگری نیز بگوید و فرد دروغ گو مجبور است که این زنجیره را ادامه دهد تا دروغ اولیه اش فاش نشود).

.A little body often harbours a great soul

 اصطلاح فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه به انگلیسی

یک جسم کوچک روح بزرگی را حمل می کند(منظور این است که با دیدن ظاهر دیگران در مورد شخصیت آن ها نمی توان قضاوت کرد. معادل فارسی آن می شود: فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه).

.A man is known by the company he keeps

 

یک مرد به وسیله ی شرکتی که او اداره می کند شناخته می شود(منظور این است که انسان ها را نه از روی ظاهر بلکه از روی اعمالشان می توان شناخت).

.Easier said than done

دو صد گفته چون نیم کردار نیست

.A man of words and not of deeds is like a garden full of weeds

 

یک مرد که تنها حرف می زند بدون این که به آن عمل کند مانند باغچه ای است که پر از علف هرز است.( منظور این است که سخن گفتن بدون عمل کردن به آن بی فایده است. معادل فارسی آن می شود: ای برادر عالمان بی عمل هم چو زنبوراند لاکن بی عسل).

.A sound mind in a sound body

 

عقل سالم در بدن سالم!

.A wolf in sheep's clothing

 

گرگی است در لباس بره!

.A word is enough to the wise

 

عاقلان را اشارتی بس است!

.After rain comes fair weather

ضرب المثل بعد از هر سختی آسانی است به انگلیسی

بعد از باران هوا صاف و بدون ابر است( ضرب المثل در مورد بعد از هر سختی آسانی است ).بعد از هر سختی آسانی است به انگلیسی

. All is fish that comes to his net

 دست به هر چیزی که می زند طلا می شود

هر چیزی که به تورش می خورد ماهی است(منظور این است که فرد خوش شانسی است. معادل فارسی آن می شود: دست به هر چیزی که می زند طلا می شود).

.All that glitters is not gold

هر گردی گردو نیست

هر چیزی که می درخشد طلا نیست(منظور این است که همه چیز هایی که شبیه به هم هستند را نباید یکی پنداشت. معادل فارسی آن می شود: هر گردی گردو نیست)!

 

.All things are difficult before they are easy

معما چو حل گشت آسان شود

همه مسائل تا قبل از حل شدند سخت هستند(معادل فارسی آن می شود: معما چو حل گشت آسان شود).

.An apple a day keeps the doctor away

 

خوردن یک سیب در هر روز شما را از دکتر رفتن بی نیاز می کند.

.Ask no questions and you will be told no lies

 

هیچ سوالی نپرسید تا هیچ دروغی نشنوید.

.Be slow to promise and quick to perform

 

در قول دادن محتاط باش اما اگر قول دادی در عمل کردن به آن سریع باش.

.Be swift to hear, slow to speak

 

برای آن که صدایت را بشنوند آرام صحبت کن.

.Before one can say Jack Robinson

 

قبل از این که بتواند  بگوید جک رابینسون(منظور این است که کاری  به سرعت انجام می شود).

 

.Before you make a friend eat a bushel of salt with him

 

قبل از این که با کسی دوست شوی با او کمی رفت و آمد داشته باش تا او را بشناسی.

.Better a glorious death than a shameful life

 

مرگ با عزت بهتر از زندگی در ذلت است.

.Better an open enemy than a false friend

 

دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوست!

.Better late than never

 

دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است.

.Blind men can judge no colours

 

مرد کور نمی تواند رنگ ها را تشخیص دهد(منظور این است که لازم است هر کاری را به کسی بسپاریم که در آن مهارت و شایستگی دارد. معادل فارسی آن می شود: کار هر بُز نیست خرمن کوفتن گاو نر می خواهد و مرد کهن).

.Cut your coat according to your cloth

صورت  را با سیلی سرخ نگه داشتن

کتت را ببر و به لباس هایت اضافه کن(منظور این است که قناعت پیشه کرده و دست نیاز به سمت کسی دراز نکن. معادل فارسی آن می شود: صورتت را با سیلی سرخ نگه دار).
.Potato potato

همشون سر و ته یه کرباسن
.cock and bull story 

آسمون ریسمون
 .Don’t ride the high horse  از خر شیطون بیا پائین
When money speaks, the truth remains silent. وقتی پول حرف می‌زنه، حقیقت سکوت می‌کنه.
.When pigs fly وقت گل نی
.When hell freezes over وقت گل نی
.From A to Z از سیر تا پیاز
.A snake in the grass مار خوش خط و خال
.The pen is mightier than the sword قلم بر شمشیر پیروز است
 .To be under the weather حالم خوب نیست
 .Add fuel to the fire آتیش بیار معرکه
.The apple never falls far from the tree تره به بذرش می ره
.Barking up the wrong tree این گوری که گریه می کنی سرش، مرده نداره
.Another day, another dollar روز از نو، روزی از نو
What is past, is past. گذشته‌ها گذشته
.When in doubt, do nothing روزه‌ی شک‌دار نگیر.
Dreams go by contraries. خواب ظن چپه.
Birds of a feather, flock together. کبوتر با کبوتر باز با باز.
There is no place like home. هیچ‌جا خونه‌ی آدم نمی‌شه.
Too many cooks, spoil the broth. آشپز که دو تا شد، آش یا شور می‌شه یا بی‌نمک.
Don’t bite off more than you can chew. لقمه‌ی گنده‌تر از دهنت برندار.
Don’t cry over spilled milk. آبی که ریخته دیگه جمع نمی‌شه.
Don’t put off for tomorrow what you can do today. کار امروز به فردا میافکن.
The first step is always the hardest. اولین همیشه سخت‌ترین قدمه.
Barking dogs, seldom bite. سنگ بزرگ علامت نزدنه.
Old habits die hard. ترک عادت موجب مرض است.
Beauty is in the eye of the beholder. علف باید به دهن بزی شیرین بیاد.
A friend in need, is a friend indeed. دوست آن است که گیرد دست دوست.
Haste makes waste. عجله کار شیطونه.
The grass is always greener on the other side of the fence. مرغ همسایه غازه.
Nothing hurts like the truth. حقیقت تلخه.
When the dust has settled. وقتی آبا از آسیاب افتاد.
A word before is worth two after. جنگ اول به از صلح آخر.
What goes around comes around. از هر دست بدی، از همون دست می‌گیری.
Whatever comes up is welcomed. هر چه پیش آید خوش آید.
Ask much to have a little. به مرگ بگیر تا به تب راضی بشه.
Always have two strings to your bow. کار از محکم‌کاری عیب نمی‌کنه.
All abroad and nothing at home. جیب خالی، پز عالی.
Much coin, much care. هر که بامش بیش، برفش بیشتر.
A bird in hand is worth two in the bush. سیلی نقد به از حلوای نسیه‌ست.
The sky will not fall in. آب از آب تکان نخواهد خورد.
No pain, no gain. نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود.
Where there is a will there is a way خواستن توانستن است.
To beat a dead horse. آب تو هاون کوبیدن.
Money doesn’t grow on trees. پول علف خرس نیست.
After death, the doctor. نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب.
When in Rome, do as the Romans do. خواهی نشوی رسوا، هم‌رنگ جماعت شو.
His days are numbered. پیمانه‌اش پر شده.
All roads lead to Rome. هر جا بری آسمون همین رنگه.
Fish in troubled waters. از آب گل‌آلود ماهی گرفتن
Everyone is in the same boat. تر و خشک با هم می‌سوزن.
Easy come, easy go. باد آورده رو باد می‌بره.
No news is good news. بی خبری خوش خبریه.
All is well that ends well. شاهنامه آخرش خوشه.
Actions speak louder than words. دو صدا گفته چون نیم کردار نیست.
All that glitters isn’t gold. هر گردی گردو نیست.
Better late than never. دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است.
The blind leading the blind. کوری عصاکش کور دگر شود.
Don’t count your chickens before they hatch. جوجه رو آخر پاییز میشمرن.
The pot calling the kettle black. دیگ به دیگ می‌گه روت سیاه.
Don’t look a gift horse in the mouth. دندون اسب پیشکشی را نمی‌شمرند.
It takes two to tango. یه دست صدا نداره.
Seeking water in the sea. آب در کوزه و ما تشنه‌لبان می‌گردیم.
To get up on the wrong side of bed. از دنده چپ بلند شده.
Light come, light go. باد آورده رو باد می‌بره.
Don’t judge a book by its cover. کسی رو از روی ظاهر قضاوت نکن.
To have a finger in every pie. نخود هر آشی شدن
There is no smoke without a fire. تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها.
To fall from the frying pan into the fire. از چاله توی چاه افتادن
A burnt child, dreads the fire. مارگزیده از ریسمون سیاه و سفید می‌ترسه.
Harp on one string. پا توی یه کفش کردن.
You can’t have your cake and eat it, too. هم خر رو می‌خوای هم خرما رو!
You may end him but you’ll not mend him. توبه گرگ مرگه.
You pay your money and you take your chance. هر چقدر پول بدی، همون‌قدر آش می‌خوری.
You want something done right, do it yourself. کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من.
You can’t keep a man down. خواستن توانستن است.
See no evil, hear no evil, speak no evil. شتر دیدی، ندیدی.
I am scrapping the bottom of the barrel. کفگیرم به ته دیگ خورده.
You must lie on the bed you have made. خود کرده را تدبیر نیست.
You are a backseat driver. کنار گود نشستی می‌گی لنگش کن.
You may know by a handful the whole sack. مشت نمونه‌ی خرواره.
You can’t dance at two weddings. نمی‌تونی با یه دست دو تا هندوانه برداری.
You can’t mend a broken egg. آبی که ریخته رو نمی‌تونی جمع کنی.آب ریخته به جوی برنمی گرده
Your wish is my command. از تو به یک اشارت، از من به سر دویدن.
You must grin and bear it. باید بسوزی و بسازی.

 

کاربر گرامی برای در بهترین دوره آموزش زبان انگلیسی  اول با گوش دادن و بعد با صحبت کردن  می توانید برای  تقویت زبان انگلیسی  اقدام کنید در این راستا از  بهترین انیمیشن برای یادگیری زبان   و گرامر در زبان انگلیسی استفاده می شود . برای یادگیری  زمان حال استمراری  و  افعال بی قاعده در زبان انگلیسی  5 تا از بهترین انیمیشن Frozen ، Inside out ، Toy Story ، Batman و Shrek  والت دیزنی را ببینید.

 

ضرب المثل های انگلیسی بخش دوم 

نظرات

۱۴۰۰/۶/۱۳A bad thing never dies بادمجان بم آفت ندارد//// A bad workman quarrels withblameshis tool نمی تواند برقصد می گوید زمین کج است//// A beggar’s purse is bottomless اگر ریگ بیابان در شود چشم گدایان پر نشود//// A bird in the hand is worth two in the bush سیلی نقد به از حلوای نسیه///// A blow with a word strikes deeper than a blow with a sword زخم زبان از زخم شمشیر بدتر است/////

۱۴۰۰/۶/۱۳A burnt child dreads the fire مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد///// A clear conscience fear no accusation توپاک باش و مدار ای برادر ز کس باک///// Action speaks louder than words دو صد گفته چون نیم کردار نیست//// Add fuel to the fire آتشی را دامن زدن///// Adversity often leads to prosperity پایان شب سیه سپید است////

۱۴۰۰/۶/۱۳All ears سرا پا گوش بودن//// A friend in need is a friend indeed دوست آنست که گیرد دست دوست/در پریشان حالی و درماندگی//// A friend to every body is a friend to nobody دوست همه کس دوست هیچ کس نیست//// After death the doctor نوشدارو پس از مرگ سهراب//// A good name is better than riches نام نیگو گر بماند ز آدمی/به کز او ماند سرای زرنگار

۱۴۰۰/۶/۱۳A good win needs no bush مشک آن است که خود ببوید/// A great ship must have deep water هر که بامش بیش برفش بیشتر/// A happy heart makes a blooming visage رنگ رخسار نشان می دهد ازسر ضمیر/// A hard gathering, a wide scattering حساب به دینار،بخشش به خروار/// A hungry man, an angry man آدم گرسنه دین و ایمان ندارد/// A join pot does not boil دیگ شراکت جوش نمی آید///

در ادامه بخوانید...