اصطلاح های انگلیسی بخش دوم

در قسمت اول(اصطلاح های انگلیسی بخش اول)به بیان برخی از اصطلاحات پر کاربرد انگلیسی پر داختیم تا به کمک آن ها بهتر بتوانیم صحبت ها و نوشته های عامیانه ی انگلیسی زبانان را درک کنیم. در این مقاله به بیان برخی دیگر از این اصطلاحات پر کاربرد می پردازیم.

Pake ones nose in to something                                فضولی و سرک کشیدن در هر کاری

People who live in glass houses shouldn’t  throw کسی که در خانه‌ی شیشه ای زندگی می کند نباید برای کسی سنگ پرت کند.

Pull someones leg                                                       سر به سر کسی گذاشتن

Put the cart before the horse                                     کار ها را وارونه و اشتباه انجام دادن

Rain cats and dogs                                                      باران بسیار شدید و بی وقفه

Rain or shine                                                               انجام یک کار در هر شرایطی

Raise a stink                                                                جار و جنجال به پا کردن، آبرو ریزی کردن

Right off the bat                                                         به سرعت برق و باد کاری را انجام دادن

The fat is in the fire                                                    کار از کار گذشته، فرصت از دست رفته

Smell a rat                                                                   یک کاسه ای زیر نیم کاسه است

Play gooseberry                                                          خروس بی محل، مزاحم، خرمگس معرکه

All thumbs                                                                  دست و پا چلفتی، بی دست و پا، بی عرضه

Get off someones case                                              کسی را ول کردن، قطع ارتباط با کسی

Wet blanket                                                                نا امید، حال گیر، آیه ی یاءس خواندن

Neck and neck                                                           پا به پای کسی آمدن، دوشا دوش

Leave someone high and dry                                    کسی را قال گذاشتن، سرکار گذاشتن

Alive and kicking                                                   زنده و سرحال، سالم و سلامت

All wet                                                                   به کاه دان زدن، کور خواندن، اشتباه سخت

Have the world by the tail                                    در و تخته با هم خوب جور شدن

All ears                                                                  سرا پا گوش بودن، به هوش بودن، هوشیار

Test the waters                                                    کلاه خود را قاضی کردن، سبک سنگین کردن

Put heads toghether                                            فکر ها را روی هم گذاشتن، هم فکری کردن

Bark up the wrong tree                                       به بی راهه رفتن، اشتباه کردن، راه خطا را رفتن

Get the hang of something                                 چم و خم کاری را یاد گرفتن

Hen-pecked husband                                          مرد زن زلیل، مرد تو سری خور و بی اراده

Get up the wrong side if the bed                      از دنده ی چپ بیدار شدن، بد عنق شدن

Cat get your tongue?                                        موش زبانت را خورده است؟ زبانت بند آمده است؟

Break the ice                                                   یخ کسی را آب کردن، سر صحبت را باز کردن

Buy a pig in a poke                                         چشم بسته و بدون اطلاع چیزی را خریداری کردن

Have a screw loose                                        عقل اش پاره سنگ بر داشته، یک تخته اش کم است

Monkey business                                           دبه در آوردن، انجام معامله با دوز و کلک

Spread oneself too thin                                 خود را بسیار گرفتار کار های مختلف کردن

Give me five!                                                  بزن قدش!

Off the hook                                                 کسی را به دردسر انداختن، موجب دردسر کسی شدن

Make a splash                                               غوغا کردن، کولاک به پا کردن

Blow it                                                          خرابکاری کردن، گند زدن

Off the record                                               غیر رسمی، محرمانه

Full of it                                                             مهمل بافتن، چرت و پرت گفتن

Drope ones teeth                                             فک کسی افتادن، از تعجب شاخ درآوردن

Cool ones heels                                                زیر پای کسی علف سبز شدن، انتظار زیادی

On easy street                                                 در ناز و نعمت بودن، مرفه بی درد

Like the back of ones hand                             مثل کف دست، رو راست، صادق

Stick to ones guns                                           پای حرف خود بودن، از حق خود دفاع کردن

Go great guns                                                 سرحال و قبراق، شاد و پر انرژی

Talk turky                                                       جدی صحبت کردن، بی پرده صحبت کردن

Hold ones tongue                                         جلو زبان خود را گرفتن، مواظب زبان خود بودن

The party is over                                           بازی تمام شد

Ring a bell                                                          به نظر کسی آشنا آمدن، به ذهن کسی  آمدن

No spring ckicken                                              سنی از کسی گذشتن، دیگر جوان نبودن

Like a fish out of water                                    کاملا با محیط غریبه بودن، در محیط نامانوس

Dressed to kill                                                   بهترین لباس خود را پوشیدن

Make waves                                                     درسر درست کردن، مشکل به وجود آوردن

Catch(someone)red-handed                          مچ کسی را گرفتن، سربزنگاه کسی را گرفتن

The kiss of death                                            فاتحه ی چیزی را خواندن

Get ones ticket punched                                شناسنامه ی کسی را باطل کردن، مردن، کشته شده

Do a number on someone                             به کسی خیانت کردن، نارو زدن، کسی را خرد کردن

No strings attached                                      بدون قید و شرط، بدون تعهد

Dog-eat-dog                                                   هر کی به هرکی، شهر هرت، ظالم، بی رحم

Hang in there                                          استقامت به خرج دادن، طاقت آوردن، با اوضاع شاختن

Come alive                                               زنده شدن، به وجد آوردن ترجمه  itrans.ir 

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.